یادگیری زمان گذشته ساده (گرامر زبان انگلیسی)

مقاله 1401/02/31 610

The Past Simple Tense

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی شبیه به حال ساده است زیرا قواعد مختلفی برای فعل «be» دارد که به «was» یا «were» می‌شود:

Positive with 'be'

 


I was cold

you were tired

he was in the garden

she was late

it was sunny

we were on holiday

they were hungry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative with 'be'

Negative Short Form

I was not sleepy

I wasn't sleepy

you were not on the bus

you weren't on the bus

he was not at school

he wasn't at school

she was not beautiful

she wasn't beautiful

it was not cold

it wasn't cold

we were not at work

we weren't at work

they were not tired

they weren't tired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ایجاد یک سوال، درست مانند حال ساده، موقعیت "was / were" و موضوع را تغییر می‌دهیم.

 

در اینجا سؤالات ساده «yes / no» گذشته با «be» وجود دارد:

و سؤالات «wh» با «be» (کلمه سؤالی در ابتدا می‌آید، بقیه موارد یکسان است):

 

'Yes / No' Questions with 'Be'

was I sleepy?

were you late?

was he at the cinema?

was she kind?

was it hot?

were we hungry?

were they at work?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

'Wh' Questions with 'Be'

why was I sleepy?

where were you?

when was he at the cinema?

how was she?

how was it?

why were we hungry?

when were they at work?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما گذشته را مانند زمان حال ساده می‌کنیم به جز اینکه به جای «do/do» از «did» استفاده می‌کنیم. این واقعاً آسان است زیرا « did» حتی با « he / she / it» تغییر نمی‌کند.

 

نکته مثبت:

 

ما معمولاً با اضافه کردن «-ed» به مصدر، مثبت می‌سازیم. به عنوان مثال، 'play' تبدیل به 'played' می‌شود. با این حال، برخی از افعال بی قاعده وجود دارد، برای مثال 'go' تبدیل به ' went' و 'run' تبدیل به 'ran' می‌شود.

 

Positive with Other Verbs

walked (regular)

you played (regular)

he cooked (regular)

she listened (regular)

it rained (regular)

we ate (irregular)

they drank (irregular)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در منفی هیچ فعل بی قاعده ای وجود ندارد. همه افعال از "did not/dn't)) + مصدر" استفاده می‌کنند:

 

Negative

Negative Short Form

did not walk

didn't walk

you did not play

you didn't play

he did not cook

he didn't cook

she did not listen

she didn't listen

it did not rain

it didn't rain

we did not eat

we didn't eat

they did not drink

they didn't drink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات نیز بسیار آسان است. فقط «did» را قبل از موضوع، و مصدر را بعد از آن قرار دهید.

 

در اینجا سؤالات "yes / no" وجود دارد:

 

 

'Yes / No' Questions

did I walk?

did you play?

did he cook?

did she listen?

did it rain?

did we eat?

did they drink?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البته برای ایجاد سوال "wh" کلمه سوال را در ابتدای جمله قرار دهید:

 

 

The Past Simple (Simple Past) with Other Verbs

 

'Wh' Questions

where did I go?

what did you play?

what did he cook?

why did she listen?

when did it rain?

where did we eat?

how did they travel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما گذشته را مانند زمان حال ساده می‌کنیم به جز اینکه به جای «do/do» از «did» استفاده می‌کنیم. این واقعاً آسان است زیرا «did» حتی با «he / she / it» تغییر نمی‌کند.

 

نکته مثبت:

 

ما معمولاً با اضافه کردن «-ed» به مصدر، مثبت می‌سازیم. به عنوان مثال، 'play' تبدیل به 'played' می‌شود. با این حال، برخی از افعال بی قاعده وجود دارد، برای مثال 'go' تبدیل به 'رفت' و 'run' تبدیل به 'ran' می‌شود.

 

Positive with Other Verbs

walked (regular)

you played (regular)

he cooked (regular)

she listened (regular)

it rained (regular)

we ate (irregular)

they drank (irregular)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در منفی هیچ فعل بی قاعده ای وجود ندارد. همه افعال از "did not /dn't)) + مصدر" استفاده می‌کنند:

 

Negative

Negative Short Form

did not walk

didn't walk

you did not play

you didn't play

he did not cook

he didn't cook

she did not listen

she didn't listen

it did not rain

it didn't rain

we did not eat

we didn't eat

they did not drink

they didn't drink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات نیز بسیار آسان است. فقط « did » را قبل از موضوع، و مصدر را بعد از آن قرار دهید.

 

در اینجا سؤالات " yes / no" وجود دارد:

'Yes / No' Questions

did I walk?

did you play?

did he cook?

did she listen?

did it rain?

did we eat?

did they drink?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البته برای ایجاد سوال "wh" کلمه سوال را در ابتدای جمله قرار دهید:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

'Wh' Questions

where did I go?

what did you play?

what did he cook?

why did she listen?

when did it rain?

where did we eat?

how did they travel?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان های خارجه ملل