انواع احساسات به انگلیسی

انواع احساسات به انگلیسی + فیلم

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/25 3620
احساسات به انگلیسی

اگر نیاز به یادگیری کلمات انگلیسی جدید دارید، لغات مربوط به احساسات و عطوفت و یا ایجاد یک رابطه و جملات مرتبط با آن می تواند به شما در این مسیر کمک کند. اگر بتوانید این عبارت را یادداشت و ذخیره کنید درک بهتری از آن ها خواهید داشت و بهتر در خاطرتان می مانند. در ادامه این مقاله به معرفی انواع احساسات به انگلیسی پرداختیم و برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان دو ویدئو آموزشی قرار دادیم.

تمام احساسات به انگلیسی

Love [lʌv] - عشق Happiness [ˈhæp.i.nəs] - خوشحالی
Sadness [ˈsæd.nəs] - غم Joy [dʒɔɪ] - شادی
Anger [ˈæŋ.ɡər] - خشم Fear [fɪr] - ترس
Surprise [səˈpraɪz] - شگفتی Excitement [ɪkˈsʌɪt.mənt] - هیجان
Anxiety [æŋˈzaɪ.ə.ti] - اضطراب Passion [ˈpæʃ.ən] - شور و شوق
Affection [əˈfek.ʃən] - علاقه Compassion [kəmˈpæʃ.ən] - همدردی
Desire [dɪˈzaɪər] - آرزو Longing [ˈlɔːŋɪŋ] - آرزوی شدید
Devotion [dɪˈvoʊ.ʃən] - اخلاص Gratitude [ˈɡræt.ɪ.tuːd] - سپاسگزاری
Jealousy [ˈdʒɛləsi] - حسادت Lust [lʌst] - شهوت
Contentment [kənˈtɛnt.mənt] - قناعت Grief [ɡrif] – اندوه

 

 جملات مربوط به رابطه شکست خورده و شکست عشقی در انگلیسی

از دیگر انواع احساسات به انگلیسی بیان عشق و نفرت در یک رابطه است. برای درک بهتر بخش مهمی از دانش زبانی و آموزش زبان انگلیسی می توان به شکست عشقی و مشکلات در رابطه با کلمات و عبارات انگلیسی اشاره کرد و در زیر لیستی از برخی از این کلمات و عبارات را می توانید بیاموزید:

انواع احساسات به انگلیسی

مطالعه بیشتر: ابراز حال خوب به انگلیسی

شکست عشقی (Heartbreak):

Heartbroken: دل شکسته Devastated: ویران شده، نابود شده
Crushed: خرد شده، له شده Hurt: زخمی، آسیب دیده
Betrayed: خیانت دیده Rejected: رد شده، ردشدگی
Unrequited love: عشق بی پاسخ، عشق نادیده گرفته Painful breakup: جدایی دردناک
Emotional pain: درد عاطفی Suffering: رنج کشیدن، رنج

 

مشکلات در رابطه (Relationship Problems):

Communication issues: مشکلات ارتباطی Trust problems: مشکلات اعتماد
Infidelity: خیانت، ناباوری به همسر Incompatibility: ناسازگاری
Arguments: مشاجرات Misunderstandings: سوءتفاهم ها
Jealousy: حسادت Lack of intimacy: کمبود صمیمیت
Growing apart: دوری از هم Commitment issues: مشکلات تعهد و پایبندی

مطالعه بیشتر: سیکس پک به زبان انگلیسی

اصطلاحات و جملات مرتبط با عشق و احساسات در انگلیسی

1. She's in love with him. [ʃiz ɪn lʌv wɪð hɪm]
او عاشق او است.

2. The news brought happiness to their lives. [ðə nuz brɔt ˈhæpɪnəs tə ðer laɪvz]
خبر خوشحالی را به زندگی های آنها آورد.

انواع عشق به انگلیسی

3. His eyes filled with sadness. [hɪz aɪz fɪld wɪð ˈsædnəs]
چشم های او از غم پر شدند.

4. The children's laughter filled the room with joy. [ðə ˈtʃɪldrənz ˈlæftər fɪld ðə rum wɪð dʒɔɪ]
خنده ی بچه ها اتاق را از شادی پر کرد.

5. Don't let anger control your actions. [doʊnt lɛt ˈæŋɡər kənˈtroʊl jʊr ˈækʃənz]
اجازه ندهید خشم کنترل اقدامات شما را به دست بگیرد.

6. Fear of heights keeps her from climbing mountains. [fɪr əv haɪts kips hɜr frɒm ˈklaɪmɪŋ ˈmaʊntənz]
ترس از ارتفاع او را از صعود کوه ها باز می دارد.

7. The surprise on her face was evident. [ðə sərˈpraɪz ɒn hɜr feɪs wəz ˈɛvɪdənt]
شگفتی در چهره اش واضح بود.

8. The excitement of the crowd was contagious. [ðə ɪkˈsaɪtmənt əv ðə kraʊd wəz kənˈteɪdʒəs]
هیجان مردم عالی بود.

9. The job interview is causing her a lot of anxiety. [ðə dʒɒb ˈɪntərvjuː ɪz ˈkɔzɪŋ hɜr ə lɒt əv æŋˈzaɪəti]
مصاحبه کاری باعث ایجاد اضطراب زیادی برای او شده است.

10. Their passion for dancing is evident in their performances. [ðer ˈpæʃən fɔr ˈdænsɪŋ ɪz ˈɛvɪdənt ɪn ðer pərˈfɔrmənsɪz]
علاقه آنها به رقص در اجراهایشان واضح است.

لطفاً به خاطر داشته باشید که تلفظ دقیق هر کلمه ممکن است با توجه به لهجه و محل مکالمه مخاطب متفاوت باشد.

جملات انگلیسی رمانتیک با ترجمه

به نوعی جملات عاشقانه هنگام دیدار دو نفر می توانند شیرین و رمانتیک باشند و یادگیری آن ها هم به شما در فراگرفتن زبان کمک می کند؛ در ادامه این مقاله از آموزشگاه زبان ملل در زیر چند نمونه از جملات مربوط به دیدار عاشقانه به انگلیسی گرد هم آمده است:

1. When I saw you, my heart skipped a beat. [wɛn aɪ sɔ jʊ, maɪ hɑrt skɪpt ə bit]
وقتی تو را دیدم، قلبم یک ضربه از دست داد.

2. The moment our eyes met, I felt an instant connection. [ðə ˈmoʊmənt ˈaʊər aɪz mɛt, aɪ fɛlt ən ˈɪnstənt kəˈnɛkʃən]
لحظه ای که چشمانمان به هم خورد، احساس ارتباط فوری کردم.

احساسات به انگلیسی برای کودکان

3. Your smile is like sunshine, brightening up my world. [jʊr smaɪl ɪz laɪk ˈsʌnʃaɪn, ˈbraɪtənɪŋ ʌp maɪ wɜrld]
لبخند تو مانند آفتاب است که دنیای من را روشن می کند.

4. The way you look at me makes my heart melt. [ðə weɪ jʊ lʊk ət mi meɪks maɪ hɑrt mɛlt]
نگاه تو به من باعث می شود قلبم آب شود.

5. Being in your arms feels like coming home. [ˈbiɪŋ ɪn jʊr ɑrmz filz laɪk ˈkʌmɪŋ hoʊm]
در آغوش تو بودن مانند به خانه بازگشتن است.

6. I could get lost in your eyes forever. [aɪ kʊd ɡɛt lɔst ɪn jʊr aɪz fərˈɛvər]
می توانم برای همیشه در چشمان تو گم شوم.

7. Every moment with you is a precious memory I cherish. [ˈɛvri ˈmoʊmənt wɪð jʊ ɪz ə ˈprɛʃəs ˈmɛməri aɪ ˈʧɛrɪʃ]
هر لحظه با تو یک خاطره گرانبها را محترمانه حفظ می کنم.

8. The way your hand fits perfectly in mine feels like destiny. [ðə weɪ jʊr hænd fɪts ˈpɜrfɪktli ɪn maɪn filz laɪk ˈdɛstəni]
طوری که دست شما کاملاً در دست من قرار می گیرد، سرنوشت را رقم می زند

9. I am grateful for every second I spend with you. [aɪ ˈæm ˈɡreɪtfəl fɔr ˈɛvri ˈsɛkənd aɪ spɛnd wɪð jʊ]
از هر ثانیه ای که با تو می گذرانم سپاسگزارم.

10. Your presence makes the world a more beautiful place. [jʊr ˈprɛzəns meɪks ðə wɜrld ə mɔr ˈbjutəfl pleɪs]
حضور تو دنیا را به یک مکان زیباتر تبدیل می کند.

مطالعه بیشتر: بهترین پادکست‌های انگلیسی

جملات انگلیسی توصیف دیدار عاشقانه

1. English: "They had a romantic rendezvous under the moonlight."
فارسی: "آنها دیدار عاشقانه ای رویایی زیر نور ماه داشتند."

2. English: "The couple's passionate meeting was filled with tender glances."
فارسی: "دیدار عاشقانه این زوج با نگاه های مهربان پر شد بود."

3. English: "As they strolled hand in hand, their hearts were full of love."
فارسی: "وقتی دست هایشان در دست هم گره خورد، قلب هایشان از عشق پر شد."

4. English: "Their affectionate embrace spoke volumes about their feelings."
فارسی: "آغوش محبت آمیزشان بیان گر احساساتشان بود."

5. English: "In that intimate moment, time seemed to stand still for them."
فارسی: "در آن لحظه صمیمی، زمان برایشان مانند متوقف شد."

6. English: "Their eyes met across the crowded room, and they felt an instant connection."
فارسی: "نگاه هایشان از آن اتاق پر از مردم به یکدیگر برخورد کرد و آنها ارتباطی لحظه ای حس کردند."

7. English: "They shared a loving kiss before bidding each other farewell."
فارسی: "پیش از خداحافظی، آنها یک بوسه مهربانانه را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند."

8. English: "The ambiance was perfect for their romantic encounter."
فارسی: "شرایط محیطی برای دیدار عاشقانه شان کاملاً مناسب بود."

9. English: "He whispered sweet words of love into her ear as they danced together."
فارسی: "هنگامی که با هم رقص می کردند، او کلمات شیرین عشق را به گوش او زمزمه کرد."

10. English: "Their hearts skipped a beat when they saw each other from afar."
 فارسی: "قلب هایشان یک ضربان را از دست دادند هنگامی که از راه دور یکدیگر را دیدند."

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران