اصطلاحات مدرسه به زبان انگلیسی

استفاده از اصطلاحات مدرسه به انگلیسی + فیلم

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/03 1295
اصطلاحات مدرسه به انگلیسی

استفاده از اصطلاحات مدرسه به انگلیسی به شما این امکان را می دهد که به صورت روان تر و طبیعی تر در مورد مدرسه و تحصیلات صحبت کنید. همچنین، با آشنایی با این اصطلاحات انگلیسی، می توانید بهتر در کلاس ها شرکت کنید، مقالات تحصیلی بنویسید و در ارتباطات مربوط به محیط تحصیلی بهتر عمل کنید. پیشنهاد می شود که با تمرین و تماس مکرر با این اصطلاحات، مهارت های زبانی خود را در حوزه تحصیلات ارتقاء دهید.

آموزش زبان انگلیسی
 

انواع آموزشگاه ها و مراکز تحصیلی به انگلیسی

انواع مراکز آموزشی و تحصیلی به انگلیسی به همراه ترجمه به فارسی را می توانید در آموزشگاه زبان ملل بیاموزید، این آموزشگاه ها در واقع مراجع نشر علم هستند:

لغات انگلیسی مربوط به مدرسه

 • School (مدرسه): A place where children and young people receive formal education. (مکانی که کودکان و جوانان آموزش رسمی دریافت می کنند.)
 • University (دانشگاه): An institution of higher education and research that grants academic degrees. (مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی که مدارک تحصیلی علمی اختصاص می دهد.)
 • College (کالج): An institution that provides post-secondary education and grants degrees. (مؤسسه ای که آموزش پس از دوره دبیرستانی را فراهم می کند و مدارک تحصیلی اختصاص می دهد.)
 • Institute (موسسه): A specialized organization that provides education and training in a particular field. (سازمان تخصصی که آموزش و آموزش در زمینه خاصی فراهم می کند.)
 • Academy (آکادمی): A school or institution for special training or education in a specific subject. (یک مدرسه یا موسسه آموزش و پرورش ویژه در یک موضوع خاص.)

مقاله پیشنهادی: مکالمه روزمره انگلیسی

 • Language School (مدرسه زبان): A school that offers language courses for learning different languages. (مدرسه ای که دوره های زبانی برای یادگیری زبان های مختلف ارائه می دهد.)
 • Training Center (مرکز آموزش): A facility where specific skills or knowledge are taught or developed. (مکانی که مهارت ها و دانش های خاصی آموزش داده یا توسعه می یابد.)
 • Vocational School (مدرسه حرفه ای): A school that provides training in specific trades or occupations. (مدرسه ای که آموزش حرفه ای در حرفه ها یا شغل های خاصی را فراهم می کند.)
 • Technical School (مدرسه فنی): A school that offers technical education and training in various fields. (مدرسه ای که آموزش فنی و آموزش در زمینه های مختلف را ارائه می دهد.)

رشته های مختلف و زمینه های آموزشی به انگلیسی

در مراکز آموزشی مختلف، انواع رشته ها و زمینه های فعالیت وجود دارند. این رشته ها و زمینه ها می توانند شامل رشته های علمی، حرفه ای، هنری و غیره باشند. در زیر لیستی از برخی از اصطلاحات انگلیسی مرتبط با رشته ها و زمینه های فعالیت در مراکز آموزشی را می توانید بخوانید:

مقاله پیشنهادی آموزشگاه ملل: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

 • Medicine (پزشکی)
 • Engineering (مهندسی)
 • Computer Science (علوم کامپیوتر)
 • Business Administration (مدیریت تجارت)
 • Psychology (روان شناسی)
 • Economics (اقتصاد)
 • Education (آموزش و پرورش)
 • Fine Arts (هنرهای زیبا)
 • Performing Arts (هنرهای نمایشی)
 • Architecture (معماری)
 • Law (حقوق)
 • Environmental Science (علوم محیط زیست)
 • Journalism (روزنامه نگاری)
 • Culinary Arts (هنرهای آشپزی)
 • Fashion Design (طراحی مد)
 • Linguistics (زبان شناسی)
 • Sports Science (علوم ورزشی)
 • Music (موسیقی)
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
 • Film and Television (سینما و تلویزیون)

مقاطع مختلف مدارس انگلیسی

مقاطع مختلف مدارس انگلیسی شامل مراحل یادگیری و تحصیل از ابتدایی تا تحصیلات عالی هستند. در سیستم آموزشی انگلستان، این مقاطع به عنوان Primary Education، Secondary Education، Further Education و Higher Education شناخته می شوند. به طور کلی، مقاطع مختلف مدارس انگلیسی به صورت زیر هستند:

دوران مدرسه به انگلیسی

1. Primary Education (تحصیلات ابتدایی): این مرحله شامل دوره ابتدایی یا Primary School است که برای کودکان 5 تا 11 ساله ارائه می شود.

2. Secondary Education (تحصیلات متوسط): این مرحله شامل دوره متوسطه یا Secondary School است که برای دانش آموزان 11 تا 16 ساله ارائه می شود. این مرحله شامل دو مقطع مختلف است:

 1. دوره GCSE (General Certificate of Secondary Education)
 2. دوره A-Level (Advanced Level).

3. Further Education (تحصیلات پیشرفته): بخش مذکور شامل تحصیلات بالاتر پس از متوسطه است که از 16 تا 18 سالگی یا بیشتر ادامه می یابد. این مرحله شامل دوره های متنوعی مانند دوره های حرفه ای، دوره های تخصصی و دوره های آموزشی عالی است.

4. Higher Education (تحصیلات عالی): مانند ایران شامل دوره های دانشگاهی است که پس از اتمام تحصیلات متوسطه و پیشرفته ادامه می یابد. این دوره ها شامل کارشناسی (Bachelor's degree)، کارشناسی ارشد (Master's degree) و دکتری (PhD) می شوند.

هر مرحله از تحصیلات در مدارس انگلیسی مسیر آموزشی دانش آموزان را تا مراحل بالاتر راهنمایی می کند و امکان تخصص در زمینه های مختلف را فراهم می کند.

اصطلاحات مدرسه به انگلیسی

کلمات رایج و مهم انگلیسی در مورد مدرسه و کلاس

Classroom (کلاس ): [ˈklæs.ruːm] Teacher (معلم): [ˈtiːtʃər] Student (دانش آموز): [ˈstjuː.dənt] Lesson (درس): [ˈlɛsn̩]
Homework (تکلیف): [ˈhoʊm.wɜrk] Exam (آزمون): [ɪɡˈzæm] Test (آزمون کوچک): [tɛst] School (مدرسه): [skuːl]
Subject (درس یا مضمون): [ˈsʌbdʒɪkt] Book (کتاب): [bʊk] Notebook (دفترچه یادداشت): [ˈnoʊt.bʊk] Pen (قلم): [pɛn]
Pencil (مداد): [ˈpɛn.səl] Eraser (پاک کن): [ɪˈreɪsər] Board (تخته سیاه): [bɔrd] Chalk (گچ): [tʃɔːk]
Whiteboard (تخته سفید): [ˈwaɪt.bɔrd] Marker (نشانگر): [ˈmɑːrkər] Classroom Rules (قوانین کلاس): [ˈklæs.ruːm rulz] Attendance (حضور و غیاب): [əˈtɛn.dəns]
Lecture (سخنرانی، درس تئوری): [ˈlɛk.tʃər] Laboratory (آزمایشگاه): [ˈlæb.rəˌtɔːr.i] Experiment (تجربه، آزمایش): [ɪkˈspɛr.ə.mənt] Project (پروژه، پرونده): [ˈprɒdʒ.ekt]
Assignment (تکلیف، وظیفه): [əˈsaɪn.mənt] Report (گزارش): [rɪˈpɔːrt] Grade (نمره، امتیاز): [ɡreɪd] Diploma (دیپلم، مدرک): [dɪˈploʊ.mə]
Backpack (کوله پشتی): [ˈbæk.pæk] Schoolbag (کیف مدرسه): [skuːl.bæɡ] Recess (تفریح): [ˈriː.sɛs] School Bus (اتوبوس مدرسه): [skuːl bʌs]
Classroom Supplies (لوازم مدرسه): [ˈklæs.ruːm səˈplaɪz] School Uniform (لباس مدرسه): [skuːl ˈjuː.nɪ.fɔːrm] Principal (مدیر مدرسه): [ˈprɪn.sə.pəl] Vice Principal (معاون مدرسه): [vaɪs ˈprɪn.sə.pəl]
Attendance Sheet (فهرست حضور و غیاب): [əˈtɛn.dəns ʃiːt] School Library (کتابخانه مدرسه): [skuːl ˈlaɪ.brɛr.i] Schoolyard (حیاط مدرسه): [skuːl.yɑːrd] Graduation (فارغ التحصیلی): [ˌɡrædʒ.uˈeɪ.ʃən]

درس ها به انگلیسی + تلفظ

درس ها به انگلیسی به عنوان "Lessons" یا "Subjects" شناخته می شوند. در مدارس و دانشگاه ها، دانش آموزان و دانشجویان مختلفی درس های مختلف را در اطراف موضوعات مختلف یاد می گیرند. در ادامه و در ملل لیستی از برخی از درس های معمول در مدارس و دانشگاه ها به همراه تلفظ انگلیسی را می خوانیم:

Mathematics (ریاضیات): [ˌmæθəˈmætɪks] Science (علوم): [ˈsaɪəns] English (زبان انگلیسی): [ˈɪŋɡlɪʃ]
History (تاریخ): [ˈhɪstəri] Geography (جغرافیا): [dʒiˈɑːɡrəfi] Physics (فیزیک): [ˈfɪzɪks]
Chemistry (شیمی): [ˈkɛmɪstri] Biology (زیست شناسی): [baɪˈɑːlədʒi] Literature (ادبیات): [ˈlɪtərətʃər]
Art (هنر): [ɑːrt] Music (موسیقی): [ˈmjuːzɪk] Economics (اقتصاد): [ˌiːkəˈnɒmɪks]
Computer Science (علوم کامپیوتر): [kəmˈpjuːtər ˈsaɪəns] Psychology (روان شناسی): [saɪˈkɒlədʒi] Sociology (جامعه شناسی): [ˌsoʊsiˈɑːlədʒi]
Physical Education (تربیت بدنی): [ˈfɪzɪkl ˌɛdʒʊˈkeɪʃən] Philosophy (فلسفه): [fɪˈlɑːsəfi] Foreign Languages (زبان های خارجی): [ˈfɔːrən ˈlæŋɡwɪdʒɪz]

 

این تنها یک بخش کوچک از درس های موجود در مدارس و دانشگاه ها است. هر موسسه آموزشی ممکن است برنامه درسی خود را با توجه به نیازها و منطقه جغرافیایی خود تعیین کند و درس های دیگری را نیز اضافه کند.

بخش‌های مختلف مدرسه + ساختمان مدرسه با انگلیسی

بخش‌های مختلف مدرسه به انگلیسی به عنوان "Different Sections of a School" شناخته می‌شوند.

Classroom (کلاس‌): [ˈklæs.ruːm] Library (کتابخانه): [ˈlaɪ.brər.i] Playground (زمین بازی): [ˈpleɪ.ɡraʊnd]
Cafeteria (کافی‌شاپ): [ˌkæf.ɪˈtɪər.i.ə] Gymnasium (سالن ورزشی): [dʒɪmˈneɪ.zi.əm] Administrative Office (دفتر اداری): [ədˈmɪn.ɪˌstreɪ.tɪv ˈɒfɪs]
Teachers' Lounge (اتاق استراحت معلمان): [ˈtiː.tʃərz laʊndʒ] Auditorium (سالن نمایش): [ˌɔː.dɪˈtɔːr.i.əm] Science Laboratory (آزمایشگاه علوم): [ˈsaɪəns ləˈbɒr.ə.tər.i]
Art Room (اتاق هنر): [ɑːrt ruːm] Music Room (اتاق موسیقی): [ˈmjuːzɪk ruːm] Computer Lab (کلاس کامپیوتر): [kəmˈpjuːtər læb]
Sports Field (زمین ورزشی): [spɔːrts fiːld] Restroom / Bathroom (سرویس بهداشتی): [ˈrɛst.ruːm] / [ˈbæθ.ruːm]  

سخن پایانی

هر مدرسه می‌تواند دارای بخش‌های مختلفی باشد که به نیازها و امکانات آن بستگی دارد. این بخش‌ها برای تحقق هدف‌های آموزشی و رفاهی مدرسه و دانش‌آموزان بسیار مهم هستند. امیدواریم مقاله آموزش اصطلاحات مدرسه به انگلیسی برای شما کاربردی بوده باشد.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران