تمام اعضای بدن به انگلیسی

اعضای بدن به انگلیسی + ویدیو آموزشی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/26 1240
اعضای بدن به انگلیسی

یادگیری اعضای بدن به زبان انگلیسی، تاثیر شگرفی در مهارت های زبان انگلیسی شما خواهد داشت. علاوه بر این، زمانی که در کشور و یا محیط انگلیسی زبان هستید، یادگیری این حروف می تواند حتی ضروری باشد؛ چرا که در موقعیت های مختلفی نظیر درک اصطلاح و عبارات رایج،‌ مراجعه به پزشک، یا توصیف خود و یا دیگران به این کلمات نیاز پیدا خواهیم کرد. در این مقاله از آموزشگاه زبان ملل اعضای داخلی و خارجی بدن به زبان انگلیسی به همراه فونتیک آن شرح داده شده است.

آموزش زبان انگلیسی

معرفی اعضای بدن به انگلیسی

اعضای بدن و یا body parts شامل سه قسمت سر،‌ تنه یا بدن و اندام های دست و پا،‌ می باشد. همچنین اندام های بدن می توانند به دو قسمت اعضای خارجی مانند گوش، بینی، دست و پا و اعضای داخلی مانند شش، مغز و قلب تقسیم بندی شوند. در این قسمت اعضای خارجی بدن انسان از سر تا ساق پا به زبان فارسی و انگلیسی به همراه فونتیک آن آورده شده است:

اعضای بدن به انگلیسی
انگلیسی فارسی فونتیک
Head سر hed
Temple شقیقه، گیجگاه ˈtem.pəl
Face  صورت feɪs
Nose بینی noʊz
nostril سوراخ بینی ˈnɒstrɪl
Eye چشم ɑɪ
Calf ساق پا kæf
heel پاشنه پا  hiːl
Sole کف پا soʊl
Thumb شست  θʌm
Hand دست hænd
Foot پا از مچ به پایین fʊt
Knee زانو  niː
Thigh ران  θɑɪ
Leg تمام پا leg
Hip مفصل ران hɪp
Buttock باسن ˈbʌtək
Abdomen شکم ˈæbdəmən
Waist کمر weɪst
Toenail  ناخن پا ˈtoʊ.neɪl
Instep انحنای روی پا ( بین قوزک و انگشتان) ˈɪnstep
Ankle مچ پا ˈæŋkəl
Toes انگشتان پا  toʊ
Navel  ناف  ˈneɪvl
Back پشت bæk
Wrist  مچ دست rɪst
Forearm ساعد ˈfɔːrɑːrm
Armpit زیر بغل ˈɑːrmpɪt
Armpit زیر بغل ˈɑːrmpɪt
Chest  سینه tʃest
Arm بازو ɑrm
Elbow  آرنج ˈelboʊ
Shoulder کتف ˈʃoʊldər
Chin چانه tʃɪn
Mole خال گونه moʊl
Mouth دهان mɑʊθ
Hair مو her
Ear گوش ɪr
Neck گردن nek
Forehead پیشانی ˈfɑr.əd
Moustache سیبیل ˈmʌˌstæʃ
Beard ریش bɪrd
Eyelid پلک ˈaɪlɪd
Eyebrow ابرو  ˈɑɪbrɑʊ
Lip لب lɪp
Jaw  فک dʒɔː
Cheek  لپ و یا گونه  tʃiːk
Iris عنبیه ˈaɪrɪs
Eyelash مژه ˈɑɪ.læʃ

 

 

در این جدول اسامی قسمت های مختلف دست به همراه ترجمه فارسی و فونتیک آن آورده شده است:

انگلیسی  فارسی فونتیک
Index finger انگشت اشاره ˈɪndeks fɪŋɡər
Middle finger انگشت وسط ˌmɪdl ˈfɪŋɡər
Ring finger  انگشت حلقه ˈrɪŋ fɪŋɡər
Little finger انگشت کوچک lɪtl ˈfɪŋɡə
Palm کف دست pɑːm
Wrist مچ دست  rɪst
Knuckle بند انگشت ˈnʌkl
fingernail ناخن انگشت دست ˈfɪŋ.gərˌneɪl


اعضای داخلی بدن به انگلیسی

در این جدول اعضای داخلی بدن به انگلیسی، به همراه تلفظ فارسی و فونتیک آن بیان شده است:

انگلیسی فارسی فونتیک
Brain مغز breɪn
Trachea نای ˈtreɪkiə
Lung شش lʌŋ
Heart قلب  hɑːrt
Liver کبد ˈlɪvər
Stomach معده ˈstʌmək
Kidney کلیه ˈkɪdni
Intestines  روده ɪnˈtestɪns
Large Intestines روده بزرگ lɑːrdʒ ɪnˈtestɪns
Small Intestines روده کوچک smɔːl ɪnˈtestɪns
Pharynx حلق ˈfærɪŋks
Larynx حنجره ˈlærɪŋks
Gallbladder کیسه صفرا ˈɡɒlˌblædə
Spleen طحال splin
Urinary bladder مثانه ˈjʊərɪnriˈblædə
appendix آپاندیس əˈpendɪks
Lip لب lɪp
Hard palate سقف دهان hɑːrd ˈpælət
Soft palate  کام گوشتی  sɑft ˈpælət
Uvula زبان کوچک ˈjuːvjələ
Tongue زبان tʌŋ
Gingiva  لثه JIN-jih-vuh
Incisor دندان پیشین ɪnˈsaɪzər
Teeth دندان tiθ
Mandible فک،‌ آرواره ˈmændɪbl
Papillae پرزهای روی زبان، پایپلا pə'pɪlə

بهترین روش یادگیری اعضای بدن به انگلیسی چیست؟

باید بدانید که بهترین روش برای یادگیری اعضای بدن به انگلیسی روشی است که شما با آن احساس راحتی می کنید و از آن لذت می برید. بدین ترتیب برای هر فردی، بهترین روش یادگیری به نوعی خاص تعریف می شود. مهم این است که شما آن را پیدا کنید و از طریق آن، به هدف خود که یادگیری اعضای بدن به زبان انگلیسی است، برسید.
برای افراد بزرگسال آموزش اعضای بدن نیاز به انگیزه فراوانی دارد. این دسته از افراد می توانند از طریق تماشای مستند، فیلم و یا سریال های پزشکی، این انگیزه را در خود به وجود آورند. بهترین روش آموزش کودکان نیز می تواند از طریق تماشای کارتون های پزشکی و یا موسیقی های جذاب و کودکانه می باشد. البته شما می توانید با استفاده از فلش کارت های جذاب با کودکان بازی کرده و همزمان این کلمات را به او آموزش دهید. لازم به ذکر است که تکرار و تمرین می تواند جزو مهمی از روند یادگیری شما به شمار آید. فراموش نکنید که از این کلمات در زندگی روزمره خود استفاده کنید، تا در ذهن شما و یا کودکتان،‌ تثبیت شوند.
 

 

مقاله پیشنهادی: مکان های عمومی به انگلیسی

ساق پا به انگلیسی

در این قسمت قرار است در مورد یکی از اعضای بدن‌ به انگلیسی برای شما صحبت کنیم. ساق پا در زبان انگلیسی چند معادل دارد که در مورد آن ها برای شما صحبت خواهیم کرد و توضیحات لازم را ارائه می دهیم. برای این واژه در زبان انگلیسی این کلمه ها را داریم.

Leg: پا، ساق پا Shin: ساق پا، قلم پا، ساق Shank: ساق پا

این قسمت از بدن، در واقع قسمت های بلندی است که پاها را به سایر بدن متصل می کنند‌. در زبان انگلیسی یکی از واژه های مهم برای مفهوم « ساق پا »، واژه " leg " است. در ادامه چند مثال را در این مورد برای شما عزیزان می آوریم.

ساق پا به انگلیسی

leg:

 • Sit on the floor, stretching your legs out in front of you. 
  روی زمین بنشینید، پاهای خود را جلوی خود دراز کنید. 
 • Your left / right leg. 
  پای چپ / راست شما 
 • She has a broken leg. 
  یک پای او شکسته است. 
 • How many legs does a centipede have? 
  هزار پا ( صد پا ) چند تا پا دارد؟ 
 • He dribbled the ball between the defender's legs. 
  او توپ را بین پاهای مدافع دریبل کرد. 
 • I had a big bruise on my leg. 
  من یک کبودی بزرگ روی پایم داشتم. 

Crus: ساق پا 

واژه crus نیز به معنای ساق پا در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد. برای یادگیری اعضای بدن به انگلیسی باید جزئیات را به صورت کامل یاد بگیرید و این امر را می توانید از ما انتظار داشته باشید. 

Shank: ساق پا 

این قسمت از بدن در واقع پا، قسمتی است که شامل زانو تل مچ پا می باشد. 
The old man's thin, bony shanks showed through his trousers. 
ساق پاهای باریک و استخوانی پیرمرد از لای شلوارش مشخص شد. 

Shin: ساق پا 

این بخش از بدن همان جلوی ساق زیر زانو می باشد‌. 
Climb quickly up or down by gripping with one's arms and legs. 
با گرفتن دست ها و پاهای خود به سرعت بالا یا پایین بروید.

سخن پایانی
یادگیری اعضای بدن به انگلیسی، بخش اصلی آموزش زبان انگلیسی به شمار می آید؛ چرا که افراد از این طریق می توانند مهم ترین نیاز ها و مکالمات خود را داشته باشند. همه افراد در همه سنین، در موقعیت هایی مانند درک اصطالحات و یا عبارات، مراجعه به پزشک و توصیف خود نیاز به یادگیری این کلمات دارند. بهترین موسسه آموزش زبان های خارجه در تهران،‌ با نام موسسه آموزشی ملل،‌ قادر است، شما را در زمینه یادگیری زبان انگلیسی،‌ از ابتدا تا انتهای راه، همراهی کند.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران