رایج ترین لغات انگلیسی (300 لغت کاربردی انگلیسی)

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/30 676
رایج ترین لغات انگلیسی

در فرایند آموزشی، یادگیری رایج ترین لغات انگلیسی امری بسیار مهم و کاربردی به شمار می رود. برخی از واژه ها در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد هستند و بدون شک در شرایط مختلف باید از آن ها استفاده نمود. به همین دلیل باید برنامه بسیار درستی برای یادگیری و استفاده از آن ها داشت. انواع صفت های پرکاربرد، افعال، اسم ها، قیدها، ضمیرها و اصطلاحات را باید به شیوه ای صحیح یاد گرفت.

آموزشگاه زبان انگلیسی ملل در قالب این دانشنامه ارزشمند واژه های پر کاربرد زیادی را به شما معرفی خواهد کرد. همچنین راهکارهایی را برای یادگیری هرچه بهتر آن ها در اختیار شما عزیزان قرار می دهد.

پرکاربردترین لغات زبان انگلیسی

در این قسمت سعی داریم لغات زیادی را به شما ارائه دهیم که در شرایط متفاوت باید مورد استفاده قرار بگیرند. از جمله این واژه ها انواع صفت ها می باشند. در ادامه تعدادی از این صفت ها را برای شما می آوریم و برای فهم بیشتر معنای فارسی را نیز به نگارش در می آوریم. 
 

New : نو، جدید Good : خوب High : بالا، زیاد Old: قدیمی، پیر Great : بزرگ، عالی 
Big: بزرگ  Small: کوچک Large : بزرگ، حجیم Young : جوان Long : بلند، طولانی 
Little: کوچک، ریز Important: مهم Political: سیاسی Bad: بد، خراب Real: واقعی 
Best: بهترین Right: راست، درست  Social: اجتماعی  Public: عمومی  Able: توانا
Hard: مشکل، سخت Major: اصلی  Economic: اقتصادی  Strong : قوی، تند ( در مورد مزه ها)  Possible: ممکن
Free: آزاد، رایگان  True: درست و حقیقی Full: پر Easy: راحت Clear: واضح، پاک، تمیز
Personal : شخصی Difficult: سخت، مشکل Available: در دسترس، موجود Short : مختصر، کوتاه Medical : پزشکی، دارویی
Wrong: غلط، اشتباه Private: خصوصی، محرمانه Poor: فقیر و بیچاره Significant : قابل توجه و مهم Happy: شاد
Simple: ساده General : همگانی، عمومی  Financial: مالی Dark : تاریک Legal: حقوقی، قانونی
Cold: سرد  Main: اصلی Nice : دلپذیر، خوب  Huge : کلان، عظیم Popular: محبوب
Traditional: سنتی Cultural : فرهنگی   

رایج ترین حروف اضافه در زبان انگلیسی

از آن جایی که این مقاله را به معرفی رایج ترین لغات انگلیسی اختصاص داده ایم.در این قسمت از این مقاله آموزشی ارزشمند به معرفی رایج ترین حروف اضافه در زبان انگلیسی می پردازیم. حروف اضافه در زبان انگلیسی انواع مختلف دارد و شما باید با آن ها آشنایی پیدا کنید. در ادامه تعدادی از این حروف را به نگارش در می آوریم. 

مطالعه بیشتر: روزانه چند لغت انگلیسی یاد بگیریم

According to : مطابق با After: بعد از About: درباره Above: در بالا Across: در سراسر
Against : در برابر  Along : در امتداد Along with : همراه با  As well as : همچنین  Because of: به خاطر این که
Before : قبل از Behind : پشت Below: زیر Beside : در کنار Between: بین 
Beyond : فراتر  By: توسط Concerning : مربوط به Down: پایین During: در حین
Except for: به جز Following: ذیل In addition to: بعلاوه In regard to: در رابطه با  Including : شامل 
Inside : داخل  Into: به، در میان Like : مثل  Near : نزدیک  Next to: جنب
Of: از On account of : به حساب  Onto : به سوی On top of : در بالای  Out of : بیرون از
Outside : خارج از Past : گذشته Round : گرد  Since : از آن جا که  Throughout: در سراسر 
Toward : به سمت Under : زیر Underneath : در زیر  Through : از طریق  Unlike: بر خلاف

Until : تا زمان 
Up: بالا Uopn : بر  Up to : تا  Via : از طریق 
With: با  With reference to : با ارجاع به  Within: در داخل With respect to : با توجه به  
Without : بدون


با یادگیری این حروف اضافه می توانید در مواقع لزوم استفاده نمایید. 

مقاله پیشنهادی: دیکشنری‌های زبان انگلیسی | 13 تا از بهترین دیکشنری های زبان انگلیسی

رایج ترین قیدها در زبان انگلیسی

قید ها کاربرد زیادی در زبان انگلیسی دارند و برای توصیف فعل و سایر ساختارهای جمله به کار می روند. این قیدها روح و زیبایی تازه ای به جمله ها می دهند. از این رو یادگیری رایج ترین لغات انگلیسی از جمله قید ها در فرایند آموزش زبان انگلیسی بسیار اهمیت دارد. در این بخش از مقاله قیدهای پر کاربرد را به شما معرفی خواهیم کرد. 

Up : بالا، جلو Yet: هنوز Ok: به خوبی، به درستی Clearly: به وضوح  Indeed: در واقع
Today: امروز Rather : نسبتا، ترجیحا Tonight: امشب Close : نزدیک، به نزدیکی Suddenly : ناگهان 
Always : همیشه، همواره Best: بهترین Instead : به جای، در عوض Shead : پیش، در پیش Fast: به سرعت 
Off: دور، جدا Alone: به تنهایی Eventually : در نهایت، سر انجام Directly: مستقیما  Over : در بالا، بالا
Right : سمت راست، به درستی Forward: جلو، به جلو Pretty: تا حدودی About : تقریبا، پیرامون، نزدیک Why : چرا، برای چه 
There: آن جا، در آن جا Exactly : کاملا Thus : بدین ترتیب Particularly: به خصوص Hard: به سختی 
Back : عقب، به عقب Quickly: سریعا، به سرعت Recently: اخیرا، به تازگی Before: پیشتر، قبل Usually : معمولا
Even : حتی  Nearly : تقریبا، تا حدی  Simply : به سادگی Certainly: قطعا Soon : به زودی
Very : بسیار، خیلی Early: در ابتدا، در اوایل  Especially: به ویژه، به خصوص  Either : هم  Quite : تماما، کامل 
How : چگونگی، چگونه  All: همه  Finally : بالاخره، در نهایت  Less : کمتر Better : بهتر
So : پس، چنین  On : در، همواره  Else : دیگر، جز این  Little : اندک، قدری  Sometimes : گاهی، بعضی اوقات
Out : بیرون، خارج Most : بیشتر از همه، بیشتر  Probably : احتمالا  Of course: البته  Perhaps : شاید 
Just : فقط، تنها  Really : واقعا، به راستی  Both : هر دو  Maybe : شاید  Actually : در حقیقت، واقعا
Now : اکنون، حالا Never : هرگز Ago : پیش، قبل  Already : قبلا، پیش از این Enough : به اندازه کافی
Then: سپس، بعد از  When : وقتی که، کی Often: اغلب Together: با هم Around : دور، پیرامون 
More: بیشتر To : به  Away : دور، دور از ، بیرون Once: یکبار، یک مرتبه Least : کمترین 
Also : همچنین، نیز As : مانند، چنان که Long: برای مدت طولانی Much: خیلی، زیاد  Later: بعدا 
Here: این جا In : به  Far: دور، بسیار Ever : همیشه، همواره Almost: تقریبا 
Well: به خوبی  Still : هنوز  Again: دوباره  Where: کجا، جایی که However: به هر حال، ضمنا 
Only : فقط، صرفا Down : پایین   


رایج ترین افعال در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، افعال مهم ترین بهش از ساختار هر جمله محسوب می شوند. انجام دادن هر کار را با فعل مورد نظر نشان می دهیم و دز جمله اصلیترین کلمه محسوب می شود. پس برای این که مفهوم خود را برسانید و در مورد کارهایی که انجام می دهید صحبت کنید باید فعل های متفاوت را بشناسید. در ابتدا بخش از مقاله و در ادامه آشنایی با رایج ترین لغات انگلیسی، معروف ترین فعل ها را در زبان انگلیسی به نگارش در می آوریم.

مطالعه بیشتر: بهترین زبان برای یادگیری

To be: بودن  To have: داشتن، نگه داشتن To ask : پرسیدن To do : انجام دادن  To get : دریافت کردن 
To go: رفتن To hear: شنیدن To say : گفتن To know: دانستن  To like : دوست داشتن، لذت بردن
To love: زیاد دوست داشتن  To need: نیاز داشتن To want : خواستن، آرزو کردن To think : فکر کردن To eat: خوردن 
To drink : نوشیدن  To watch : تماشا کردن To sleep : خوابیدن  To cook : پختن To clean : تمیز کردن 
To open : باز کردن  To close: بستن To learn : یاد گرفتن، آموختن To teach : تعلیم دادن  To study : مطالعه کردن
To write : نوشتن To read : خواندن  To assign : اختصاص دادن To listen : گوش دادن  To work : کار کردن 
To submit: تسلیم کردن To explain : توضیح دادن  To contact : تماس گرفتن  To send : فرستادن To buy: خریدن 
To sell : فروختن To pay : پرداختن  To advertise : تبلیغ کردن To finish : تمام کردن، به پایان رساندن To travel : سفر کردن
To visit : دیدار کردن  To explore: کاوش کردن  To tour : گردش کردن  To fly : پرواز کردن  To ride : سوار شدن 
To camp: اردو زدن. To ski : اسکی کردن To stay: ماندن To swim : شنا کردن To relax: آرام گرفتن


رایج ترین ضمایر در زبان انگلیسی

یادگیری ضمایر در برخی موارد برای زبان آموزان قدری مشکل می باشد. ضمیر ها کلمه های کوتاهی هستند که معنای جمله را تغییر خواهند داد. پس باید به دقت مورد استفاده قرار دهید. این ضمیر ها جایگزین اسم می شوند و در صورتی به کار می رود که شنونده بداند در مورد چه کسی قرار است صحبت شود. ضمایر شخصی در زبان انگلیسی شامل موارد زیر می باشند. 

 • You
 • He
 • She
 • It
 • We
 • You
 • They

ضمایر مفعولی نیز موارد زیر می باشند.

 • Me
 • You
 • Him
 • Her
 • It
 • Us
 • You
 • Them 

ضمایر ملکی را نیز در ادامه مشاهده می نمایید.

 • My
 • Your
 • His
 • Her
 • Its
 • Our
 • Your
 • Their

ضمایر انعکاسی

 1. Myself
 2. Yourself
 3. Himself
 4. Herself
 5. Itself
 6. Ourselves
 7. Yourselves
 8. Themselves

مقاله پیشنهادی: آموزش لغات انگلیسی (9 ترفند جادویی یادگیری لغات انگلیسی)

آشنایی با رایج ترین لغات انگلیسی از جمله ضمایر، فرایند یادگیری را برای شما بسیار راحت تر می سازد. برای جمله سازی و صحبت کردن به شیوه ای روان باید دامنه لغات خود را گسترده تر کرد. 


رایج ترین کلمات انگلیسی
 

نحوه به خاطر سپردن لغات رایج انگلیسی

گفتنی است که یکی از بزرگ ترین دغدغه های همه زبان آموزان یادگیری و به خاطر سپردن رایج ترین لغات انگلیسی می باشد. برای این کار باید راهکارهای مهمی را مورد استفاده قرار داد تا لغات ملکه ذهن شود. یکی از مهمترین راهکارها این است که لغات را با تمرین و تکرار مداوم یاد گرفت و کاری کرد که همگی ملکه ذهن شوند.

این نکته را به خاطر داشته باشید که حفظ کردن تکی و بدون اصول کلمه ها اصلا روش درستی نیست و بعد از مدتی از ذهن پاک می شود. همیشه سعی کنید کلمه های جدید را در جمله یاد بگیرید چرا که در این صورت کاملا در ذهن باقی می ماند. همیشه خود را در معرض این کلمه ها قرار دهید. هر کلمه را در قالب های مختلف مورد استفاده قرار دهید.

قالب های معنی دار به ما کمک می کنند که همیشه لغت های جدید را در ذهن خود نگه داریم. داستان ها دریایی از لغت را در اختیار شما قرار می دهند. پس سعی کنید مطالعه داستان را حتما در برنامه خود قرار دهید. همچنین می توانید از فلش کارت های متفاوت نیز استفاده نمایید. تمرین کردن کلمه ها راهی مطمئن برای یادگیری هر چه بهتر آن ها محسوب می شود. پس به هیچ عنوان دست از تمرین بر ندارید. 
استفاده از اپلیکیشن ها نیز روشی بسیار مناسب برای یادگیری لغت ها و به خاطر سپردن آن ها می باشد. مدام کلمه های جدید را یادداشت نموده و تمرین نمایید. مشاهده فیلم و سریال را حتما در برنامه خود قرار دهید. یادگیری لغت ها به این روش بسیار کارامدتر خواهد بود. 

مقاله پیشنهادی: چگونه لغات انگلیسی را حفظ کنیم؟

سخن پایانی
در این مقاله مبنا را بر یادگیری رایج ترین لغات انگلیسی قرار داده ایم. این فرایند مهم ترین موضوع در آموزش و یادگیری زبان انگلیسی می باشد. با جدیت زیاد قدم در این مسیر گذاشته و برای رسیدن به مقصد تلاش و پشتکار داشته باشید. راهکارهایی که آموزشگاه زبان ملل در اختیار شما عزیزان قرار می دهد، فرایند یادگیری زبان انگلیسی را برای شما راحت تر و مفید تر می سازد.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران