جمله سازی در زبان ایتالیایی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/13 804 زمان مطالعه: 2 دقیقه
جمله سازی در زبان ایتالیایی

یادگیری جمله سازی در زبان ایتالیایی یکی از عوامل کلیدی و اساسی در تسلط به این زبان و ارتقاء مهارت های زبانی است. جمله سازی به معنای ترکیب کلمات و عبارات به گونه ای است که معنا و ارتباطات واضحی ایجاد شود. بنابراین در این مقاله آموزشگاه زبان ملل به جمله سازی در زبان ایتالیایی پرداختیم. تا انتها همراه ما باشید.

آموزش جمله سازی در زبان ایتالیایی

در زبان ایتالیایی، جمله سازی و گرامر دارای برخی قواعد خاصی هستند.

1. ترتیب کلمات:

در آموزش زبان ایتالیایی میاموزید که ترتیب کلمات در جمله ایتالیایی به شدت مهم است. گرچه ترتیب کلمات ممکن است به نسبت زبان انگلیسی کمی متفاوت باشد، اما به طور کلی، ترتیب کلمات به صورت زیر است:

جمله سازی در زبان ایتالیایی

فاعل (Subject) + فعل (Verb) + مفعول (Object) + عبارت زمان (Time Expression) + عبارت مکان (Place Expression) + عبارت شرطی (Conditional Clause) + عبارت نمایشی (Exclamatory Expression) و ...

2. فاعل و فعل:

فعل در ایتالیایی به تنهایی کافی است تا یک جمله را تشکیل دهد، اما اغلب فاعل نیز اضافه می شود. مثال:

فعل و فاعل در جمله سازی ایتالیایی

 • Io leggo. (من می خوانم.)
 • Tu mangi. (تو می خوری.)
 • Marco e Laura ballano. (مارک و لورا می رقصند.)

3. مفعول:

در صورتی که جمله مفعول داشته باشد، مفعول معمولاً پس از فعل قرار می گیرد. مثال:

 • Io leggo un libro. (من یک کتاب می خوانم.)
 • Tu mangi la pizza. (تو پیتزا می خوری.)

4. عبارت زمان و مکان:

عبارات زمان و مکان معمولاً پس از فعل قرار می گیرند. مثال:

 • Io studio oggi. (من امروز مطالعه می کنم.)
 • Noi viviamo a Roma. (ما در رم زندگی می کنیم.)

5. سوالات:

برای ساختن سوالات، فعل به عنوان ابتدای جمله قرار می گیرد. مثال:

 • Leggi tu il libro? (تو کتاب را می خوانی؟)
 • Vai in vacanza Marco? (آیا مارک مرخصی می رود؟)

6. نفی:

برای ساختن جمله منفی، کلمه "non" پس از فعل قرار می گیرد. مثال:

 • Non leggo il giornale. (من روزنامه نمی خوانم.)
 • Non mangi la pasta. (تو ماکارونی نمی خوری.)

7. عبارات شرطی:

برای ساخت جملات شرطی، ایتالیایی از ساختارهای خاصی استفاده می کند. برای نمونه:

عبارات شرطی در زبان ایتالیایی

 • Se piove, non esco. (اگر باران بیافتد، بیرون نمی رودم.)

این نکات کلی از جمله سازی و گرامر زبان ایتالیایی هستند. بهتر است با مطالعه ی دقیق تری از منابع آموزشی و تمرین های متنوع، مهارت های زبانی خود را بهبود دهید.

نحوه سوالی کردن جملات

در ایتالیایی، جملات سوالی می توانند به دو صورت تشکیل شوند: سوالات با "wh-" و سوالات تأییدی (yes/no questions). در زیر نمونه هایی از هر دو نوع سوال را به همراه گرامر مربوطه را گرد آوردیم تا بیاموزید:

جمله سازی در زبان ایتالیایی

سوالات با "Wh":

1. سوال در مورد مکان (Where):

 • Italian: Dove vai? (تو واهی؟)
 • Grammar: "Dove" (کجا) به عنوان کلمه تعیین کننده مکان در ابتدای جمله قرار می گیرد.

2. سوال در مورد زمان (When):

 • Italian: quando arriverai? (کوآندو آریوی؟)

سوالات با "Wh" در زبان ایتالیایی

 • Grammar: "Quando" (کی) به عنوان کلمه تعیین کننده زمان در ابتدای جمله می آید.

3. سوال در مورد چگونگی (How):

 • Italian: Come stai? (کومه استای؟)
 • Grammar: "Come" (چگونه) به عنوان کلمه تعیین کننده چگونگی در ابتدای جمله قرار دارد.

سوالات تأییدی (Yes/No Questions):

1. سوال تأییدی با فعل کمکی (Do/Does/Did):

 • Italian: Mangi la pizza? (آیا پیتزا می خوری؟)
 • Grammar: فعل کمکی "Mangi" (می خوری) به عنوان فعل اصلی در ابتدای جمله قرار می گیرد.

2. سوال تأییدی بدون فعل کمکی:

 • Italian: Sei italiano? (آیا ایتالیایی هستی؟)
 • Grammar: جمله مثبت تبدیل به سوالی می شود با افزودن نیم فاصله و افزودن علامت سوالی در انتهای جمله.

جمله سازی در زبان ایتالیایی

نکته مهم:

در سوالات با "wh-" و تأییدی، ترتیب کلمات تغییر می کند و فعل اصلی به عنوان اولین کلمه در جمله قرار نمی گیرد. به علاوه، در سوالات تأییدی با فعل کمکی، فعل کمکی قبل از فاعل قرار می گیرد. به عنوان مثال:

مطالعه بیشتر: رنگ ها به زبان ایتالیایی

 • تأییدی: Tu parli italiano. (تو ایتالیایی صحبت می کنی.)

جملات تاییدی در ایتالیایی

 • تأییدی تبدیل به سوالی: Parli italiano? (آیا تو ایتالیایی صحبت می کنی؟)
 • سوال با "wh-": Quanti anni hai? (چند سال داری؟)

نحوه منفی کردن جملات

در ایتالیایی، می توانید جملات را منفی کنید با استفاده از کلمات منفی مانند "non" و "nessuno". همچنین، با قرار دادن کلمات منفی قبل از فعل، می توانید جمله را منفی کنید.

مقاله پیشنهادی: یادگیری زبان ایتالیایی چقدر زمان می برد؟

بهتر است به توجه به ساختار جمله، از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

1. با استفاده از "non":

 • Non voglio mangiare. (نمی خواهم بخورم.)
 • Non capisco italiano. (ایتالیایی را نمی فهمم.)

2. با استفاده از "nessuno":

 • Non c'è nessuno in casa. (کسی در خانه نیست.)
 • Nessuno sa dov'è andato. (هیچ کس نمی داند کجا رفته است.)

3. با قرار دادن کلمات منفی قبل از فعل:

نحوه منفی کردن جملات در جمله سازی ایتالیایی

 • Non posso venire. (نمی توانم بیایم.)
 • Non so cosa dire. (نمی دانم چه گفتنی است.)

فرق منفی کردن جمله در زبان انگلیسی و ایتالیایی

منفی کردن جملات در زبان انگلیسی و ایتالیایی با توجه به تفاوت های زبانی دارای تفاوت هایی است:

1.    ترتیب کلمات:

 • در انگلیسی، کلمه منفی "not" معمولاً قبل از فعل قرار می گیرد. به عنوان مثال: "I do not like it."
 • در ایتالیایی، کلمه منفی "non" نیز معمولاً قبل از فعل قرار می گیرد. به عنوان مثال: "Non mi piace."

2.    استفاده از کلمات منفی:

 • در انگلیسی، اغلب از کلمه "not" برای منفی کردن جمله استفاده می شود. همچنین، کلمات منفی دیگر مانند "never", "neither", "nobody" و غیره نیز می توانند در جملات منفی استفاده شوند.

جمله سازی در زبان ایتالیایی

 • در ایتالیایی، علاوه بر کلمه "non"، کلمه "nessuno" (به معنی هیچ کس یا هیچ چیز) نیز می تواند برای منفی کردن جمله استفاده شود.

3.    تأثیر بر ترتیب کلمات جمله:

 • در انگلیسی، تأثیر منفی کردن بر ترتیب کلمات جمله اغلب محدودتر است و تغییرات زیادی ایجاد نمی کند.
 • در ایتالیایی، افزودن کلمه منفی ممکن است ترتیب کلمات جمله را تغییر دهد. بنابراین، ممکن است نیاز به تغییرات ساختاری داشته باشید.

4.    کلمات منفی در جملات پرسشی:

 • در انگلیسی، برای ساختن جملات پرسشی منفی، "not" بعد از فعل کمکی قرار می گیرد. به عنوان مثال: "Didn't you see it?"
 • در ایتالیایی، معمولاً "non" قبل از فعل کمکی در جملات پرسشی منفی قرار می گیرد. به عنوان مثال: "Non l'hai visto?"

اشتباهات متداول حین جمله سازی در ایتالیایی

در یادگیری زبان ایتالیایی، ممکن است با تعدادی اشتباهات متداول در جمله سازی مواجه شوید که ممکن است موجب بهم ریختن ترتیب جملات و افعال و بیان فعل شود:

مطالعه بیشتر: چگونه زبان ایتالیایی یاد بگیریم؟

1. ترتیب صحیح کلمات:

 • اشتباه: "Vado a domani al cinema."
 • صحیح: "Domani vado al cinema."

اشتباهات متداول حین جمله سازی در ایتالیایی

توضیح: در ایتالیایی، معمولاً فعل قبل از زمان (مانند "domani" یعنی "فردا") قرار می گیرد.

2. استفاده از افعال کمکی:

 • اشتباه: "Io ho 20 anni."
 • صحیح: "Io ho vent'anni."

توضیح: برای اشاره به سن خود، از افعال کمکی مانند "avere" به معنی "داشتن" استفاده می شود. همچنین در این مثال از "vent'anni" به جای "20 anni" استفاده می شود.

3. استفاده از حروف اضافه:

 • اشتباه: "Io vado al scuola."
 • صحیح: "Io vado a scuola."

جمله سازی در زبان ایتالیایی

مسئله: حروف اضافه مانند "a" برای نشان دادن رابطه بین کلمات در جمله استفاده می شوند. در اینجا "a" به جای "al" برای اشاره به "مدرسه" استفاده می شود.

4. ترتیب قید و فعل:

 • اشتباه: "Sempre mangio la pizza."
 • صحیح: "Mangio sempre la pizza."

توضیح: در ایتالیایی، قید ها (مانند "sempre" به معنی "همیشه") معمولاً قبل از فعل قرار می گیرند.

5. جمع و تکرار فعل کمکی:

 • اشتباه: "Tu hai bisogno bisogno di aiuto."
 • صحیح: "Tu hai bisogno di aiuto."

نکته: در جمله سازی ایتالیایی، نیازی به تکرار فعل کمکی نیست. به جای "hai bisogno bisogno"، فقط "hai bisogno" کافی است.

6. استفاده از زمان ها:

 • اشتباه: "Io ho andato a mangiare ieri."
 • صحیح: "Sono andato a mangiare ieri."

توضیح: برای اشاره به عملی که در گذشته انجام شده است، از زمان گذشته کمکی "sono andato/a" به معنی "رفتم" استفاده می شود.

7. توجه به جنسیت و تعداد:

 • اشتباه: "Il gatto è molto carino. Lei è bianco."
 • صحیح: "Il gatto è molto carino. È bianco."

نکته کلیدی: در ایتالیایی، برخی از اسم ها جنسیت دارند (مذکر یا مونث) و باید به آن توجه شود. همچنین، در این مثال از "è" به جای "Lei è" برای اشاره به گربه استفاده می شود.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
4.86/5 (7 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران