لطفا به انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/04/31 560
لطفا به انگلیسی

عبارت "لطفا" به انگلیسی "Please" در موارد مختلفی به کار می رود تا درخواست ها، پیشنهادها، نظرات و دعوت نامه ها را با ادب و احترام بیان کند. در این مقاله از آموزشگاه زبان انگلیسی ملل به معرفی عبارات مربوط به لطفا به انگلیسی پرداختیم. عبارت "Please" از اهمیت بسیاری در مکالمات روزمره و مکالمات رسمی برخوردار است و نمایانگر احترام و ادب به مخاطب می باشد.

موارد استفاده از واژه لطفا به انگلیسی

 1. درخواست ها: برای خواستن یا درخواست کردن از کسی، چیزی یا خدمتی، مثلاً "Please pass me the salt" (لطفا نمک را به من بده).
 2. پیشنهادها: برای ارائه پیشنهاد یا اقتراح در مکالمات رسمی یا غیررسمی، مثلاً "Please come to the meeting tomorrow" (لطفا فردا به جلسه بیا).
 3. افعال ادب و احترام: برای نشان دادن ادب و احترام به دیگران در مکالمات رسمی و غیررسمی، مثلاً "Please sit down" (لطفا بنشینید).
 4. اعلان دعوت: برای دعوت به رویدادها یا مناسبت ها، مثلاً "Please join us for dinner on Friday" (لطفا جمع ما را در شام جمعه همراهی کنید).
 5. نیاز به کمک: برای خواستن کمک یا تسهیل در موارد مختلف، مثلاً "Please help me carry these bags" (لطفا به من کمک کنید تا این کیف ها را ببرم).


لطفا به انگلیسی
 

لطفا به انگلیسی چه میشود

"لطفا" به انگلیسی "Please" ترجمه می شود. البته اشکال مختلفی برای بیان کردن آن وجود دارد؛

 • "Kindly"

معنی: به محبت، با مهربانی.
تلفظ: /ˈkaɪndli/

 • "Would you please"

معنی: آیا لطفاً...؟
تلفظ: /wʊd jʊ pliz/

 • "Could you please"

معنی: آیا ممکن است لطفاً...؟
تلفظ: /kʊd jʊ pliz/

 • "I would appreciate it if"

معنی: من از این استقبال خواهم کرد اگر...
تلفظ: /aɪ wʊd əˈpriːʃieɪt ɪt ɪf/

 • "May I request that"

معنی: آیا می توانم درخواست کنم که...
تلفظ: /meɪ aɪ rɪˈkwɛst ðæt/

 • "I'd like to ask you to"

معنی: دوست دارم از شما بخواهم که...
تلفظ: /aɪd laɪk tu ˈæsk jʊ tu/

 • "It would be great if you could"

معنی: عالی می شود اگر شما بتوانید...
تلفظ: /ɪt wʊd bi ɡreɪt ɪf jʊ kʊd/

 • "If you don't mind"

معنی: اگر شما اهمیت نمی دهید...
تلفظ: /ɪf jʊ doʊnt maɪnd/

 • "If you would be so kind"

معنی: اگر لطف کنید...
تلفظ: /ɪf jʊ wʊd bi soʊ kaɪnd/

این عبارات معمولاً در مکالمات رسمی و غیررسمی به منظور افزودن ادب و احترام به درخواست ها یا پیشنهادها مورد استفاده قرار می گیرند. تلفظ ها تقریبی هستند و ممکن است به تغییرات بستگی داشته باشد.


لطفا در زبان انگلیسی چه می شود
 

ساختارهای انگلیسی واژه Please

در انگلیسی، عبارت "لطفا" یا "Please" به منظور اظهار درخواست، پیشنهاد، دعوت و نشان دادن ادب و احترام در جملات به کار می رود. ساختارهای مختلفی وجود دارد که می توان از "Please" در جملات استفاده کرد.

در تمامی موارد فوق، "Please" به عنوان علامت ادب و احترام به مخاطب اضافه می شود تا درخواست یا پیشنهاد به شکل مودبانه تری ارائه شود. برای تغییر ساختار جمله و افعال مورد استفاده، می توانید "Please" به موقعیت مناسب اضافه کنید.
1. درخواست ها:
"Please + فعل"
مثال: Please pass me the book. (لطفا کتاب را به من بده.)
"Please + مفعول + فعل"
مثال: Please help my sister with her homework. (لطفا به خواهرم در تکالیفش کمک کنید.)
2. پیشنهادها:
"Please + فعل"
مثال: Please come to the party. (لطفا به مهمانی بیا.)
"Please + فعل + مفعول"
مثال: Please bring some snacks to the meeting. (لطفا برای جلسه چند میان وعده بیاور.)
3. دعوت ها:
"Please + فعل"
مثال: Please join us for lunch. (لطفا با ما برای ناهار بپیوندید.)
"Please + فعل + مفعول"
مثال: Please bring your friends to the event. (لطفا دوستانتان را به رویداد بیاورید.)
4. نشان دادن ادب و احترام:
"Please + فعل"
مثال: Please be seated. (لطفا بنشینید.)
"Please + مفعول + فعل"
مثال: Please pass this message to your manager. (لطفا این پیام را به مدیرتان بدهید.)

مقاله پیشنهادی: ببخشید به انگلیسی | انواع ببخشید به انگلیسی

مقاله پیشنهادی: بهترین مترجم آنلاین متن 2023 - 13 تا از برترین مترجم آنلاین

مقاله پیشنهادی: مخفف for example

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران