مصاحبه شغلی به انگلیسی

مصاحبه کاری به انگلیسی و سوالات مصاحبه مدرس زبان انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/03 2464
مصاحبه کاری به انگلیسی

مصاحبه های کاری در زبان انگلیسی، به عنوان یک قسمت مهم از فرآیند استخدام و جذب کارمندان، نقش مهمی در انتخاب کاندیداها ایفا می کنند. این مصاحبه ها به منظور ارزیابی مهارت ها، تجربیات و تطابق کاندیداها با نیازهای شغلی و فرهنگ سازمان برگزار می شوند.

مصاحبه به انگلیسی

مصاحبه در انگلیسی interview می باشد و مصاحبه کاری job interview است. مصاحبه های کاری به عنوان فرصتی برای ارائه توانایی های فنی و تخصصی مرتبط با شغل مورد نظر است. کاندیدا با استفاده از زبان انگلیسی می تواند توانایی های خود در حوزه های مختلف مانند تجزیه و تحلیل داده ها، توسعه نرم افزار، مدیریت پروژه و غیره را به اثبات برساند.

1. Related Job Experiences: When answering questions about your work experiences, use real examples to illustrate your best moments that showcase your skills and competencies.

تجربیات مرتبط با شغل: در پاسخ به سوالات مربوط به تجربیات کاری تان، از مثال های واقعی برای نمایش بهترین لحظاتی که مهارت ها و توانایی های شما را نشان می دهند، استفاده کنید.

2. Skills and Strengths: While describing your strengths, provide examples from your work experience that demonstrate your abilities. When discussing weaknesses, focus on how you're working to improve or overcome them.

مهارت ها و نقاط قوت: در هنگام توصیف نقاط قوت تان، نمونه هایی از تجربیات کاری تان ارائه دهید که توانایی های شما را نشان می دهند. هنگام بحث درباره ضعف ها، بر روی این تمرکز کنید که چگونه در حال بهبود و پیشرفت هستید.

3. Why You Want to Join: Explain why you are interested in working for the company, emphasizing how your skills align with the company's values and goals.

چرا می خواهید بپیوندید: توضیح دهید چرا به کار در شرکت علاقه دارید و بیشتر در این مورد بحث کنید که چگونه مهارت های شما با ارزش ها و اهداف شرکت هماهنگ هستند.

4. Challenging Situations: When explaining challenging situations you've faced, not only describe the problem but also highlight how you handled it and the positive outcome you achieved.

مواقع چالش برانگیز: در هنگام توضیح مواقع چالش برانگیزی که با آن ها روبرو شده اید، نه تنها مشکل را توضیح دهید، بلکه بر جایی که چگونه با آن مواجهه کردید و به نتیجه مثبتی دست یافتید، تأکید کنید.

5. Long-term Career Goals: Describe your aspirations and how the role you're interviewing for fits into your overall career trajectory.

اهداف حرفه ای درازمدت: اهداف و آرزوهای حرفه ای خود را توصیف کنید و نشان دهید که نقش مورد نظر در تراجم مسیر شغفه تان چگونه است.

6. Handling Pressure: Elaborate on your strategies for managing stress and working effectively under pressure.

مدیریت تحت فشار: در مورد راهبردهای خود برای مدیریت استرس و کار مؤثر تحت فشار توضیح دهید.

7. Proud Accomplishments: Share details about a project or accomplishment you're proud of and how it demonstrated your skills and problem-solving abilities.

دستاوردهای برافراشته شده: جزئیاتی در مورد یک پروژه یا دستاوری که افتخار می کنید، به اشتراک بگذارید و نشان دهید که چگونه توانایی ها و توانایی های حل مسئله ای خود را نشان داده اید.

8. Working in a Team: Emphasize your ability to collaborate and communicate within diverse teams, and how you navigate conflicts constructively.

کار در یک تیم: توانایی تان در همکاری و ارتباط با تیم های متنوع را تأکید کنید و نشان دهید که چگونه درگیری های سازنده را حل می کنید.

9. Industry Knowledge: Demonstrate your understanding of the company's industry and competitors, showcasing your interest and research.

آگاهی از صنعت: درک شما از صنعت شرکت و رقبا را نشان دهید و علاقه و تحقیق های خود را به نمایش بگذارید.

10. Self-Introduction with a Story: Instead of reciting your resume, craft a brief narrative about your career journey that engages the interviewer and showcases your achievements.

معرفی شخصی با یک داستان: به جای خواندن رزومه تان، داستان کوتاهی در مورد مسیر شغلی خود بسازید که مصاحبه کننده را جذب کند و دستاوری های تان را نشان دهد.

11. Questions for the Interviewer: Prepare thoughtful questions to ask at the end of the interview, demonstrating your genuine interest in the role and company.

پرسش ها برای مصاحبه کننده: سوالات مهربانانه و معقولی را برای پایان مصاحبه آماده کنید تا علاقه و تعامل تان با نقش و شرکت را نشان دهید.


رایج ترین سوالات انگلیسی در مصاحبه کاری
 

رایج ترین سوالات مصاحبه انگلیسی

1. Tell me about yourself.
- معرفی کوتاهی از خودتان بدهید.
2. What are your strengths and weaknesses?
- نقاط قوت و ضعف شما چیست؟
3. Why do you want to work for our company?
- چرا می خواهید در شرکت ما کار کنید؟
4. Can you describe a challenging situation you've faced at work and how you dealt with it?
- می توانید موقعیتی چالشی که در محل کار روبه رو شده اید و چگونگی مقابله با آن را توصیف کنید؟
5. What are your long-term career goals?
- اهداف حرفه ای بلندمدت شما چیست؟
6. How do you handle working under pressure?
- چگونه با کار تحت فشار برخورد می کنید؟
7. Tell me about a project you've worked on that you're proud of.
- درباره یک پروژه که در آن شرکت داشته اید و از آن افتخار می کنید، توضیح دهید.
8. How do you prioritize and manage your tasks?
- چگونه وظایف خود را اولویت بندی و مدیریت می کنید؟
9. Why did you leave your previous job?
- چرا از شغل قبلی تان رفتید؟
10. How do you handle conflicts or disagreements with colleagues?
- چگونه با تعارضات یا نظرات مغایر با همکاران برخورد می کنید؟
11. What do you know about our industry and competitors?
- چه اطلاعاتی درباره صنعت و رقبای ما دارید؟

مقاله پیشنهادی: شغل ها به انگلیسی + تلفظ صحیح و ویدیو

نمونه مکالمه انگلیسی برای مصاحبه

Interviewer: Hello, welcome to our company. Can you please start by telling us a little about yourself?
سلام، به شرکت ما خوش آمدید. لطفاً با معرفی کوتاهی از خودتان شروع کنید.
Candidate: Thank you for having me. My name is Sara, and I have a background in marketing. I've worked for the past five years in the technology sector, focusing on digital marketing strategies and campaign management.
از دعوت شما متشکرم. من سارا هستم و تجربه ای در زمینه بازاریابی دارم. در طی پنج سال گذشته در بخش فناوری فعالیت کرده ام و بیشتر به استراتژی های بازاریابی دیجیتال و مدیریت کمپین ها تمرکز داشته ام.
Interviewer: That sounds interesting. Can you tell us about a challenging situation you've faced at work and how you handled it?
این به نظر جالب می آید. می توانید درباره یک موقعیت چالش برانگیز که در محیط کاری روبرو شده اید و چگونه با آن مقابله کردید، بگویید؟
Candidate: Certainly. One of the most challenging situations I faced was when our marketing campaign wasn't yielding the expected results. I gathered the team, analyzed the data, and identified the weak points. Then, we restructured the campaign strategy and focused on personalized content. As a result, we saw a 30% increase in engagement within a month.
به رحال. یکی از چالش های بزرگی که با آن روبرو شدم، زمانی بود که کمپین بازاریابی ما نتایج مورد انتظار را نداشت. تیم را جمع کردم، داده ها را تجزیه و تحلیل کردم و نقاط ضعف را شناسایی کردم. سپس استراتژی کمپین را بازسازی کردیم و بر روی محتوای شخصی سازی شده تمرکز کردیم. نتیجه این بود که در مدت یک ماه، 30٪ افزایش در مشارکت کاربران را مشاهده کردیم.
Interviewer: Impressive problem-solving skills! How do you manage your tasks and stay organized in a fast-paced environment?
مهارت های حل مسئله تان تحت تأثیر قرار گرفته است! چگونه وظایف خود را در محیطی با سرعت بالا مدیریت و منظم نگه می دارید؟
Candidate: Thank you. To stay organized, I prioritize tasks based on their importance and deadlines. I often use project management tools to track progress and set reminders. This approach has helped me meet deadlines and ensure that nothing falls through the cracks.
از شما سپاسگزارم. برای حفظ نظم، وظایف را بر اساس اهمیت و مهلت هایشان اولویت بندی می کنم. اغلب از ابزارهای مدیریت پروژه برای پیگیری پیشرفت و تنظیم یادآورها استفاده می کنم. این رویکرد به من کمک کرده است که به موقع مهلت ها را رعایت کرده و از اتفاقات ناخواسته جلوگیری کنم.
 متن معرفی خود به انگلیسی در مصاحبه کاری
Hello, my name is Pedram. I'm excited to be here and have the opportunity to interview for the [Position] role at [Company Name]. I have a bachelor's degree in Computer Science and over five years of experience in software development. Throughout my career, I've had the privilege to work on various projects that have honed my skills in coding, problem-solving, and teamwork. I'm highly motivated to bring my technical expertise and collaborative spirit to contribute to [Company Name]'s innovative solutions. Thank you for considering my application.
سلام، نام من پدرام است. من بسیار خوشحالم که اینجا هستم و فرصت مصاحبه برای نقش [نام نقش] در [نام شرکت] را دارم. من مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر دارم و بیش از پنج سال تجربه در زمینه توسعه نرم افزار دارم. در طول مسیر شغلی ام، این افتخار را داشته ام که در پروژه های مختلفی کار کنم که مهارت های من در برنامه نویسی، حل مسئله و همکاری را تقویت کرده اند. من بسیار مشتاقانه به دنبال این هستم که تخصص فنی خود را و روحیه همکاری ام را به کار بگیرم تا به راه حل های نوآورانه [نام شرکت] کمک کنم. از اینکه درخواست من را مورد بررسی قرار می دهید، سپاسگزارم.

مقاله پیشنهادی: برای مهاجرت چه زبانی یاد بگیریم؟

 

سوالات مصاحبه مدرس زبان انگلیسی

اصولا سوالات مصاحبه مدرس زبان انگلیسی هنگامی از این افراد پرسیده می شود که وی تقاضایی مبنی بر تمایل او به تدریس این رشته عنوان شده باشد. هر مدرس زبان انگلیسی باید هر چهار مهارت زبانی از جمله مهارت های خواندن، مهارت نوشتاری، گفتاری و شنیداری را با زبان آموزان خود کار کند و این مهارت ها را به او نیز آموزش دهد. این افراد باید برای تدریس خود شیوه های خاص و نوینی داشته باشند. از این رو با راهکارهای ارائه شده توسط کارشناسان آموزشگاه زبان انگلیسی ملل می توانید به این مهم دست پیدا کنید.

سوالات مصاحبه مدرس زبان انگلیسی

سوالات مصاحبه استخدامی مدرس زبان انگلیسی

هنگامی که شخصی قصد دارد به عنوان مدرس زبان انگلیسی اقدام نماید باید تمام اصول را بداند و با آگاهی کامل قدم در این مسیر بگذارد. آشنایی با سوالات مصاحبه مدرس زبان انگلیسی یکی از این راهکارهای بسیار مهم برای موفقیت در این مسیر می باشد. اولین گام این است که مدرس زبان انگلیسی باید عاشق زبان و همچنین عاشق این شغل باشد و این علاقه را نیز باید به زبان آموزان خود انتقال دهد.

مطالعه بیشتر: لغات مشترک فارسی و انگلیسی

افرادی که این علاقه و انرژی را در وجود خود ندارند به هیچ عنوان برای این مسئولیت مناسب نمی باشند. البته نکته های مهم دیگری در این راستا وجود دارد که حتما باید مورد توجع و بررسی قرار بگیرند. مهارت های بین فردی، مهارت های ارتباطی، میزان اعتماد به نفس و همچنین نحوه تدریس  این افراد از نکات بسیار مهم به شمار می رود‌.  برای آشنایی شما عزیزان با سوالاتی که قرار است هنگام مصاحبه با آن ها مواجه شوید، نمونه های مهم را به نگارش در می آوریم. امیدواریم که توانسته باشیم کمک زیادی به این افراد کرده باشیم. 

اصولا برای استخدام مدرس های زبان باید مصاحبه ها به صورت کاملا تخصصی انجام شوند و بهتر است از آن ها خواسته شود که تدریس کوتاهی انجام دهند. به این صورت می توان جنبه های مختلف تدریس و مهارت های او را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

چرا قصد دارید مدرس زبان انگلیسی شوید؟

این سوال باید در اولویت قرار بگیرد و به عنوان اولین سوال از این افراد پرسیده شود. پاسخ به این سوال تا حدودی انگیزه اصلی و دلیل اشتیاق او به این کار را نشان می دهد. همچنین می توان تشخیص داد که این شخص چیز جدیدی برای ارائه دارد. مدرسه باید بتواند به کلاس و زبان آموزان خود تعهد کامل داشته باشد.

مطالعه بیشتر: سیب زمینی سرخ کرده به انگلیسی

شیوه و سبک تدریس شما چگونه می باشد؟

این سوال نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برخی از مدرسان تنها این هدف را دنبال می کنند که در هر جلسه فقط تدریس معمولی را انجام دهند و کلاس را به اتمام برسانند‌. اما گروه دیگر با استفاده از تجربه و خلاقیت و مهارت خود سبک خاصی را ارائه می دهند و با تکنیک های نوین به یادگیری درس توسط زبان آموزان کمک می کنند. 

سطح تحصیلات شما چیست و چه دوره هایی را گذرانده اید؟

هر فردی که برای کار تدریس اقدام نموده باشد، در رزومه خود میزان تحصیلات خود را عنوان نموده است. اما بهتر است این سوال به صورت حضوری نیز از او پرسیده شود. مخصوصا بهتر است در مورد دوره هایی که این فرد گذرانده است نیز صحبت شود. داشتن مدرک " TTC"  از نکته های بسیار مهم به شمار می رود. 

در صورتی که زبان آموزی در یادگیری مشکل داشته باشد، شما چگونه با او برخورد خواهید کرد؟

این سوال بسیار مهم و کلیدی است. همه می دانیم که در یک کلاس همه دانش آموزان و زبان آموزان در یک سطح از یادگیری قرار ندارند و این امر برای مدرس چالش هایی را به دنبال خواهد داشت. البته تمام کلاس درس ها دارای چالش های این چنینی هستند. با مطرح نمودن این سوال شما می توانید نحوه عملکرد این مدرس را ارزیابی کرده و تشخیص دهید که او در مقابله با چالش های موجود در کلاس چه عکس العملی خواهد داشت.

مطالعه بیشتر: گذشته make به انگلیسی

چه روش هایی برای ایجاد انگیزه در زبان آموزان دارید؟

قابل ذکر است که مدرس زبان تاثیر زیادی در ایجاد انگیزه در وجود زبان آموزان دارد. این مسئله حتما باید از سوی مدرس مورد توجه قرار بگیرد و شما با مطرح کردن این سوال، این فرصت را دارید که شناخت بیش تری از این مدری داشته باشید. روش هایی که او ارائه می دهد، اهمیت بسیار زیادی دارد. همچنین باید این امر در مورد کلاس های آنلاین بیش تر مورد توجه باشد.

نحوه ارتباط شما با والدین زبان آموزان چگونه است؟

نکته ای که بسیار اهمیت دارد نحوه برخورد مدرس با والدین زبان آموزان است‌‌. این امر برای مدرسینی که قرار است برای دوره های کودکان و نوجوانان اقدام نمایند از اهمیت بسیار بیش تری برخوردار است. چرا که والدین کودکان و نوجوانان حساسیت بیش تری در قبال آن ها دارند و تمایل دارند از اوضاع درس آن ها بیش تر آگاه شوند.

مطالعه بیشتر: اعصاب نداشتن به انگلیسی

در این شرایط مدرس باید در زمینه برخورد با خانواده ها و والدین مهارت های لازم را داشته باشد. والدین سهم بسیار بزرگی در تحصیل و درس خواندن بچه های خود دارند‌.

در مورد کار تیمی چه نظری دارید و آیا تا کنون در این کار حضور داشته اید؟

هر مدرس زبان در کنار ارتباط با زبان آموزان خود، با خانواده ها، همکاران و سایر معلم ها نیز ارتباط دارند. با مطرح نمودن این سوال می توانید متوجه شوید که مدرس مورد نظر تمایل به کارهای تیمی دارد و چگونه می تواند این ارتباط را برقرار سازد.

سوالات مصاحبه استخدامی مدرس زبان انگلیسی

آیا تا کنون چالش های سختی در این زمینه داشته اید؟ چگونه با آن ها برخورد کرده اید؟

هر مدرس باید این را در نظر داشته باشد که قرار است وارد مسیری شود که پر از چالش های فراوان است. او باید توانایی و مهارت رو به رو شدن و غلبه بر آن ها را داشته باشد. پس شما با مطرح کردن این سوال می توانید شیوه برخورد او با این گونه چالش ها را ارزیابی نمایید. همچنین می توانید متوجه شوید که این شخص تا چه حد برای این کار اشتیاق و انگیزه دارد. 

برخورد شما با بازخوردها و انتقاد ها چگونه است؟

اصولا انتقاد ها و بازخوردهای سالم می توانند رشد افراد را به دنبال داشته باشند. اما آیا همه افراد در مقابل انتقاد برخورد درستی از خود نشان می دهند. آیا این اجازه را به دیگران می دهند که از آن ها انتقاد کنند. پس با این سوال می توانید ارزیابی درستی از مدرس آینده داشته باشید.

آیا از تکنولوژی های نوین در تدریس خود استفاده می نمایید؟

امروزه سیستم آموزشی به سمتی پیش رفته است که در کلاس ها از تکنولوژی های نوین برای تدریس استفاده می شود. در واقع کلاس های سنتی جای خود را به کلاس های بر پایه تکنولوژی داده اند. این امر در مورد کلاس های آنلاین بیش تر خود را نشان می دهد. پس این سوال می تواند میزان علاقه و استفاده این مدرس از تکنولوژی را نشان دهد. 

چگونه می توانید میزان پیشرفت زبان آموزان خود را ارزیابی کنید؟ 

اصولا هر مدرس باید بتواند پیشرفت زبان آموزان خود را به گونه ای مورد ارزیابی قرار دهد. از روش های مهم و کاربردی برای رسیدن به این نتیجه، برگزاری آزمون های کتبی و شفاهی، ایجاد پروژه های درسی و سایر روش ها می باشد. برخی از معلم ها خلاقیت زیادی در این زمینه دارند. شما می توانید این سوال را مطرح نمود و میزان خلاقیت مدرس را بسنجید.

مطالعه بیشتر: چغاله بادام به انگلیسی

دلیل شما برای کار در این آموزشگاه چیست؟

این سوال از اهمیت زیادی برخوردار است و اصلا نباید فراموش شود. شما باید متوجه شوید که این فرد آگاهی از موسسه و فرهنگ موجود در آن دارد. اگر این شخص اطلاع زیادی از این موسسه و نحوه کار ندارد، سعی کنید دقت بیش تری برای استخدام او به کار ببرید.

چه میزان حقوق را در نظر دارید؟

این سوال نیز که به عنوان آخرین سوال باید پرسیده شود، اهمیت بسیار زیادی دارد. میزان حقوق مورد نظر این افراد بسیار مهم است. البته میزان حقوق هر شخص به سابقه، مدرک و عوامل دیگر بستگی دارد. پس از این که او میزان حقوقی مورد نظر خچد را عنوان نمود، شما نیز باید حقوق مورد نظر خود را در ذهن خود داشته باشید و ارزیابی های لازم را انجام دهید. 
این سوالات اهمیت بسیار زیادی دارمدو مدرس را از جنبه های گوناگون مورد ارزیابی قرار خواهد داد. این جلسه های مصاحبه را باید بسیار جدی گرفت. چرا که با این کار همه جوانب را در مورد این افراد می توان مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران