انواع ضمایر در آلمانی (ملکی*شخصی*مفعولی*فاعلی*انعکاسی)

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/15 1970
انواع ضمایر در آلمانی

یادگیری انواع ضمایر در زبان آلمانی بسیار اهمیت آور است و از نقاط اساسی در فرآیند یادگیری این زبان محسوب می شود. ضمایر در زبان ها نقش بسیار مهمی دارند، اما در زبان آلمانی به دلیل ویژگی های خاص خود، باید به طور جدی به آن ها پرداخته شود. در این مقاله از آموزش زبان آلمانی به معرفی انواع ضمایر در المانی پرداختیم.

اولین دلیل اهمیت یادگیری انواع ضمایر در زبان آلمانی، تنوع بالای آن هاست. در این زبان، ضمایر بسته به نقش و جنس فاعل یا مفعول جمله، تغییر می کنند. برای مثال، ضمیر شخصی "ich" به معنای "من" در حالت ناقص "mich" تبدیل میشود. این تغییرات می تواند برای یادگیرندگان زبان آلمانی ابتدایی یا حتی پیشرفته مشکل آفرین باشد و نیازمند تمرین و تمرکز خاصی است.

 

 

 

دومین دلیل اهمیت یادگیری ضمایر در آلمانی، کاربردهای گسترده آن ها در زبان روزمره و ادبیات است. ضمایر در جملات معمولی، سوالات، جملات مستقل، و حتی شعر و داستان ها به کار می روند. بدون تسلط به انواع ضمایر، ارتباط صحیح و قابل فهم با بومی زبانان آلمانی دشوار می شود و ممکن است منجر به سوءتفاهمات یا اشتباهات ترجمه شود. برای آشنایی کامل با ضمایر المانی تا انتها همراه آموزشگاه زبان ملل باشید.

انواع ضمایر آلمانی

 

ضمایر ملکی در آلمانی

به عنوان یکی از کلیدی ترین و مهم ترین بخش های یادگیری زبان آلمانی، باید بدانید که مفهوم ضمیر اهمیت دارد. در گرامر زبان آلمانی، ضمایر ملکی در زبان آلمانی به عنوان "Possessivpronomen" شناخته می شوند. این ضمایر نشان دهنده مالکیت یا تعلق یک شیء یا فرد به فرد دیگر هستند. ضمایر ملکی در آلمانی به صورت زیر هستند:

Mein (مالکیت من) Dein (مالکیت تو) Sein (مالکیت او - مذکر) Ihr (مالکیت او - مونث)
Unser (مالکیت ما) Euer (مالکیت شما) Ihr (مالکیت آن ها - مونث/جمع) Ihr (مالکیت آن ها - مذکر/جمع)

این ضمایر به عنوان صفت ملکی یا ضمایر ملکی در جملات مورد استفاده قرار می گیرند و نشان می دهند که چیز یا شخص به چه کسی تعلق دارد. به عنوان مثال:

ضمایر ملکی در آلمانی یکی از انواع ضمایر در آلمانی است.

 • Mein Buch  (کتاب من)
 • Dein Auto  (خودروی تو)
 • Ihr Hund  (سگ او - مونث)
 • Unser Haus  (خانه ی ما)
 • Euer Garten  (باغ شما)
 • Ihre Katze  (گربه ی او - مونث/جمع)
 • Ihr Haus  (خانه ی او - مذکر/جمع)

ضمایر شخصی در آلمانی

ضمایر شخصی در آلمانی به عنوان "Personalpronomen" شناخته می شوند و نشان دهنده اشخاص مختلف می باشند. این ضمایر برای نشان دادن فاعل، مفعول و مفعول مستقیم در جملات مورد استفاده قرار می گیرند. ضمایر شخصی در زبان آلمانی به صورت زیر هستند:

Ich (من) Du (تو) Er (او - مذکر) Sie (او - مونث)
Es (او - نوتر) Wir (ما) Ihr (شما) Sie (آن ها - مونث/مذکر/جمع)

به عبارتی ضمایر شخصی در آلمانی همچنین برای نشان دادن تعلق به یک شخص یا چیز خاص به عنوان ضمیر ملکی نیز به کار می روند. اجازه دهید در این مورد را با مثال واضح تر توضیح دهیم:

یکی از انواع ضمایر در آلمانی ضمایر شخصی است.

 • Mein Name ist Lisa. Ich bin Studentin. (نام من لیزا است. من دانشجو هستم.)
 • Du bist mein bester Freund. (تو بهترین دوست من هستی.)
 • Er liest ein Buch. Es ist interessant. (او یک کتاب می خواند. آن جالب است.)
 • Wir gehen ins Kino. (ما به سینما می رویم.)
 • Ihr sprecht Deutsch. (شما آلمانی صحبت می کنید.)
 • Sie haben ein schönes Haus. (آن ها یک خانه زیبا دارند.)

ضمایر مفعولی در آلمانی

ضمایر مفعولی در زبان آلمانی به عنوان "Akkusativpronomen" شناخته می شوند. این ضمایر نشان دهنده مفعول یا شیءی هستند که تحت تأثیر فعل قرار می گیرد یا به آن عمل می شود. ضمایر مفعولی در زبان آلمانی به صورت زیر هستند:

Mich (من - مفعول مستقیم مذکر) Dich (تو - مفعول مستقیم مذکر) Ihn (او - مفعول مستقیم مذکر) Sie (او - مفعول مستقیم مونث)
Es (او - مفعول مستقیم نوتر) Uns (ما - مفعول مستقیم جمع) Euch (شما - مفعول مستقیم جمع) Sie (آن ها - مفعول مستقیم مونث/جمع)

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان آلمانی

از سوی دیگر ضمایر مفعولی در آلمانی به عنوان مفعول یا شیءی که تحت تأثیر فعل قرار می گیرد، بکار می روند. این ضمایر در جملاتی که فعل دوم راهی قرار گرفته باشد و یا جملات جدایی ناپذیری که به فعل بستگی دارند، به کار می روند. به عنوان مثال:

ضمایر مفعولی در آلمانی

 • Ich sehe dich. (من تو را می بینم.)
 • Sie kennt ihn. (او او را می شناسد.)
 • Wir lieben sie. (ما او را دوست داریم.)
 • Hast du es? (آیا آن را داری؟)
 • Er ruft uns an. (او به ما زنگ می زند.)
 • Die Lehrerin fragt euch. (معلم شما را سوال می کند.)

فراموش نکنید که ضمایر مفعولی بسته به جنس فاعل و مفعول (مذکر، مونث یا نوتر) تغییر می کنند و باید به درستی با جمله سازی مورد استفاده قرار گیرند.

ضمایر فاعلی در زبان آلمانی

ضمایر فاعلی در زبان آلمانی به عنوان "Nominativpronomen" شناخته می شوند و نشان دهنده اشخاصی هستند که فاعل عمل در جمله هستند. ضمایر فاعلی در زبان آلمانی به صورت زیر هستند:

Ich (من) Du (تو) Er (او - مذکر) Sie (او - مونث)
Es (او - نوتر) Wir (ما) Ihr (شما) Sie (آن ها - مونث/مذکر/جمع)

این ضمایر در جملات به عنوان فاعل به کار می روند و عملی که در جمله انجام می شود از طرف این اشخاص انجام می گیرد، مانند مواردی که در زیر می بینید:

 • Ich gehe zur Schule. (من به مدرسه می روم.)
 • Du lernst Deutsch. (تو آلمانی یاد می گیری.)
 • Er liest ein Buch. (او یک کتاب می خواند.)
 • Wir spielen Fußball. (ما فوتبال بازی می کنیم.)
 • Ihr kommt spät. (شما دیر می آیید.)
 • Sie arbeiten in der Firma. (آن ها در شرکت کار می کنند.)

همین طور در این مورد نیز لازم به ذکر است که ضمایر فاعلی بسته به جنس فاعل (مذکر، مونث یا نوتر) تغییر می کنند و باید به درستی با جمله سازی مورد استفاده گرفته. تمرین مداوم با ضمایر فاعلی در جملات مختلف به شما کمک می کند تا از آنها به درستی استفاده کنید و ارتباط بهتری با زبان آلمانی برقرار کنید.

ضمایر انعکاسی در آلمانی

در بدنه مهم دیگر از یادگیری زبان آلمانی، با مفهومی متفاوت مواجه خواهیم شد، ضمایر انعکاسی در آلمانی به عنوان "Reflexivpronomen" شناخته می شوند و برای اشاره به اشخاصی به کار می روند که عملی را بر روی خود انجام می دهند یا به نحوی تحت تأثیر عمل قرار می گیرند. این ضمایر با اسم ها یا ضمایر فاعلی همراه می شوند و نشان دهنده خود نهی یا خودبازگشتی عمل هستند. ضمایر انعکاسی در آلمانی به صورت زیر هستند:

Mich (خودم) Dich (خودت) Sich (خودش / خود خود)
Uns (خودمان) Euch (خودتان) Sich (خودشان / خود خودشان)

این ضمایر با فعل هایی که از حرکات بدنی، احساسات، یا فعل هایی که فاعل و مفعول یکی هستند، همچون sich waschen (خودشون را شستن)، sich freuen (خوشحال شدن)، sich setzen (نشستن) و غیره به کار می روند. به عنوان مثال:

 • Ich wasche mich. (من خودم را می شویم.)
 • Du freust dich. (تو خودت را خوشحال می کنی.)
 • Er setzt sich. (او خودش را می نشاند.)
 • Wir haben uns geirrt. (ما اشتباه کردیم.)
 • Ihr trefft euch. (شما خودتان را می بینید.)
 • Sie freuen sich. (آن ها خودشان را خوشحال می کنند.)

در این مورد نیز مانند بخش های گذشته باید گفت که ضمایر انعکاسی با فاعل ها تغییر نمی کنند و بسته به شخص فاعل تنها ترتیب قرارگیری در جمله تغییر می کند.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
4.9/5 (10 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران