ضمایر ملکی در زبان آلمانی + فیلم

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/21 1452
ضمایر ملکی در زبان آلمانی

ضمایر ملکی یکی از مفاهیم مهم در زبان آلمانی هستند که برای نشان دادن مالکیت و اشیاء که به شخص خاصی تعلق دارند، به کار می روند. این ضمایر به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: ضمایر ملکی مستقل و ضمایر ملکی وابسته.

در ضمایر ملکی مستقل، مالکیت به صورت مستقل و بدون اشاره به شیء مورد مالکیت بیان می شود. برای مثال، "mein" به معنای "مالکیت من" به کار می رود. به عنوان مثال، "Das ist mein Buch." به معنای "این کتاب من است." استفاده می شود.

در ضمایر ملکی وابسته، مالکیت به شیء مورد نظر اشاره می کند. برای مثال، "mein" به معنای "مالکیت من" به "der" (معنای "آن") تبدیل می شود و به صورت "der meinige" یا "die meine" به کار می رود. مثلاً "Das ist der meinige Hund." به معنای "این سگ من است."

 


ضمایر ملکی در زبان آلمانی برای تعیین مالکیت و نشان دادن ارتباطات مالکیتی در جملات بسیار مفید هستند و تمامی زبان آموزان باید با استفاده از آن ها تمرین کنند تا بتوانند به درستی از مالکیت در جملات خود استفاده کنند. در صورتی که قصد استفاده از ضمایر ملکی را دارید یک سری تبصره ها وجود دارد که باید از آن ها برای ارتقا دانش زبانی و استفاده صحیح پیروی کنید تا ضمایر در جای درست استفاده شوند.

آشنایی با ضمایر ملکی در آلمانی

همان طور که اشاره کردیم در زبان آلمانی، ضمایر ملکی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: ضمایر ملکی مستقل (Possessivpronomen) و ضمایر ملکی وابسته (Possessivartikel).

✔ ضمایر ملکی مستقل (Possessivpronomen)

 • Mein (من)
 • Dein (تو)
 • Sein (او - مرد)
 • Ihr (او - زن)
 • Unser (ما)
 • Euer (شما - یک گروه)
 • Ihr (شما - برای شما بیش از یک نفر)
 • Ihr (آن ها)

این ضمایر به صورت مستقل به کار می روند و به مالکیت اشیاء اشاره می کنند. مثال: "Das ist mein Buch." (این کتاب من است.)

✔ ضمایر ملکی وابسته (Possessivartikel)

 • Mein (من)
 • Dein (تو)
 • Sein (او - مرد)
 • Ihr (او - زن)
 • Unser (ما)
 • Euer (شما - یک گروه)
 • Ihr (شما - برای شما بیش از یک نفر)
 • Ihr (آن ها)

ضمایر ملکی وابسته به شیء مورد مالکیت اشاره می کنند و همیشه با یک اسم می آیند. مثال: "Das ist mein Buch." (این کتاب من است.)
در این دو دسته ضمایر، هر کدام به تعداد و جنس شخص یا اشیاء ای که به مالکیت آن ها اشاره می کنند تغییر می کنند. به عنوان مثال، "mein" برای مالکیت اشیاء به شخص اول مفرد (من) مرتبط است، در حالی که "unser" برای مالکیت اشیاء به شخص اول جمع (ما) استفاده می شود.

توجه داشته باشید که ضمایر ملکی در زبان آلمانی همچنین با توجه به جنس اشیاء (مذکر یا مونث) و تعداد (تکی یا جمع) نیز تغییر می کنند، بنابراین برای استفاده در جملات باید به این جوانب نیز توجه کرد.


ضمایر ملکی وابسته در زبان آلمانی
 

مثال برای ضمایر ملکی در آلمانی

بهترین راه برای درک کامل ضمایر ملکی در زبان آلمانی، ارائه مثال های واقعی است. در ادامه، چند مثال برای ضمایر ملکی مستقل (Possessivpronomen) و ضمایر ملکی وابسته (Possessivartikel) در زبان آلمانی را در آموزشگاه زبان ملل بررسی خواهیم کرد:
ضمایر ملکی مستقل:
1.    Mein Auto ist blau. (ماشین من آبی است.)
2.    Dein Computer ist schnell. (کامپیوتر تو سریع است.)
3.    Ihr Haus ist groß. (خانه اون ها بزرگ است.)
4.    Unser Garten ist schön. (باغ ما زیبا است.)
5.    Ihr Kinder seid schlau. (بچه های شما باهوش هستند.)
6.    Ihr Hund ist niedlich. (سگ شما جذاب است.)
7.    Ihre Katze ist faul. (گربه اون ها تنبل است.)
ضمایر ملکی وابسته:
1.    Das ist mein Buch. (این کتاب من است.)
2.    Das ist dein Fahrrad. (این دوچرخه تو است.)
3.    Das ist sein Haus. (این خانه او است.)
4.    Das ist ihr Auto. (این ماشین او است.)
5.    Das ist unser Garten. (این باغ ما است.)
6.    Das ist euer Computer. (این کامپیوتر شماست.)
7.    Das sind ihre Blumen. (این گل های اون ها هستند.)
در این مثال ها، ضمایر ملکی مستقل به تنهایی به عنوان مالکیت اشیاء استفاده شده اند و ضمایر ملکی وابسته به همراه اسم می آیند و به شیء مورد مالکیت اشاره می کنند.

مقاله پیشنهادی: انواع ضمایر در آلمانی

اشکال مختلف ضمایر ملکی

ضمایر ملکی وابسته در زبان آلمانی بر اساس جنس (مذکر یا مونث) و تعداد (تکی یا جمع) تغییر می کنند. در زیر، شکل های ضمایر ملکی وابسته برای هر گروه از این ویژگی ها را در ادامه مرور خواهیم کرد:
مذکر (مرد) - تکی:

mein (من) dein (تو)
sein (او - مرد) Ihr (او - محترمانه)
sein (او - مختصر) unser (ما)
euer (شما - یک گروه) Ihr (شما - محترمانه)
ihr (آن ها - محترمانه) ihr (آن ها - مختصر)


مونث - تکی:

meine (من) deine (تو)
seine (او - مرد) Ihre (او - محترمانه)
seine (او - مختصر) unsere (ما)
eure (شما - یک گروه) Ihre (شما - محترمانه)
ihre (آن ها - محترمانه) ihre (آن ها - مختصر)


مذکر (مرد) - جمع:

meine (من) deine (تو)
seine (او - مرد) Ihre (او - محترمانه)
seine (او - مختصر) unsere (ما)
eure (شما - یک گروه) Ihre (شما - محترمانه)
ihre (آن ها - محترمانه) ihre (آن ها - مختصر)


مونث - جمع:

meine (من) deine (تو)
seine (او - مرد) Ihre (او - محترمانه)
seine (او - مختصر) unsere (ما)
eure (شما - یک گروه) Ihre (شما - محترمانه)
ihre (آن ها - محترمانه) ihre (آن ها - مختصر)


این ضمایر ملکی وابسته برای نشان دادن مالکیت در زبان آلمانی به کار می روند و باید با توجه به جنس و تعداد شیء مورد نظر، از شکل مناسب استفاده شوند.

مطالعه بیشتر: ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی

نکات مهم و اساسی حین استفاده از ضمایر ملکی در آلمانی

ضمایر ملکی آلمانی "mein" (مال من)، "dein" (مال تو)، "sein" (مال او/اون)، "ihr" (مال او/اون - زنانه)، "unser" (مال ما)، "euer" (مال شما - تویی)، و "ihr" (مال آنها/آنها - زنانه و مردانه) هستند. در زبان آلمانی، استفاده از این ضمایر ملکی نیاز به رعایت قوانین و نکات خاصی دارد:

1. تطابق گرامری

ضمایر ملکی آلمانی باید با گرامر جمله تطابق داشته باشند. به عنوان مثال، "mein" با اسم های مذکر معانی و "meine" با اسم های مونث معانی می آید.

2. تغییر شکل با توجه به جمع و تعداد

ضمایر ملکی آلمانی نیز باید با توجه به جمع یا تعداد اسم مورد نظر تغییر شکل دهند. به عنوان مثال، "mein" به "meine" در مورد جمع یا تعداد بیشتر تبدیل می شود.

3. تغییر شکل با توجه به حالت

ضمایر ملکی آلمانی باید با توجه به حالت اسم مورد نظر نیز تغییر شکل دهند. به عنوان مثال، "mein" به "meines" در مورد اسم های معنایی مذکر و جمع تعداد مونث می شود.

4. ترتیب ضمایر

در جملات، ضمائر ملکی معمولاً قبل از اسم قرار می گیرند. به عنوان مثال، "mein Buch" به معنی "کتاب من" است.

5. تفاوت بین ضمائر ملکی آلمانی و ضمائر ملکی انگلیسی

در برخی موارد، تفاوت های معنایی بین ضمائر ملکی آلمانی و انگلیسی وجود دارد. به عنوان مثال، "mein Freund" به معنای "دوست من" است ولی "der Freund von mir" در زبان آلمانی به معنای "دوست من" نیست و باید از ضمیر شخصی استفاده کرد.

6. ضمایر ملکی در جملات سوالی

وقتی در جمله سوالی از ضمائر ملکی استفاده می کنید، باید ضمیر ملکی را قبل از فعل بیاورید. به عنوان مثال، "Ist das dein Buch?" به معنای "آیا این کتاب تو است؟" است.

7. تفاوت بین حروف ربط

توجه داشته باشید که در زبان آلمانی از حروف ربط مختلفی مانند "von" (از) یا "für" (برای) برای اشاره به مالکیت استفاده می شود. به عنوان مثال، "Das Buch von meinem Freund" به معنی "کتاب دوست من" است.

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان آلمانی

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان آلمانی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران