ضمایر موصولی در انگلیسی و استفاده از آن ها

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/12 858 زمان مطالعه: 4 دقیقه
ضمایر موصولی در انگلیسی

ضمایر موصولی در آموزش زبان انگلیسی برای اتصال جملات و عبارات به یکدیگر استفاده می شوند و نقش مهمی در بیان روابط زمانی، شرطی، علت و معلولی و تضاد دارند. این ضمایر مانند "and"، "but"، "or"، "because" و "if"، باعث می شوند جملات و عبارات به هم مرتبط شوند و متن روان و همسان تر باشد. ضمایر موصولی با ارائه اطلاعات، رابطه و ارتباط بین جملات را مشخص می کنند.

به عنوان مثال "and" برای اتصال دو جمله یا عبارت مشابه و یا مکمل به یکدیگر استفاده می شود، "but" برای ایجاد تضاد و تعارض بین دو جمله یا عبارت، "or" برای ارائه گزینه و انتخاب، "because" برای ارائه علت و "if" برای بیان شرط و فرضیه به کار می رود. استفاده صحیح از ضمایر موصولی در زبان انگلیسی، به افزایش قابلیت ارتباط و اثربخشی بیان کمک می کند و به ما اجازه می دهد ایده ها و اطلاعات را به صورت روان و منطقی انتقال دهیم.

آموزشگاه زبان انگلیسی

چرا باید ضمایر موصولی را یاد بگیریم؟

یادگیری ضمایر موصولی زبان انگلیسی بسیار اهمیت دارد. این ضمایر نقش مهمی در بیان روابط و ارتباطات بین جملات و عبارات دارند و به صورت موثر از آنها استفاده کردن، می تواند متن را روان تر، منسجم تر و قابل فهم تر کند. 
در ادامه، اهمیت یادگیری ضمایر موصولی را بررسی می کنیم:

ضمایر موصولی در انگلیسی

 • ارتباط جملات: ضمایر موصولی نقش ارتباطی بین جملات را ایفا می کنند. آنها به ما کمک می کنند تا اطلاعات را به طور روان و قابل فهم بین جملات منتقل کنیم. بدون استفاده مناسب از ضمایر موصولی، جملات از هم جدا و بدون ارتباط قابل توجهی به نظر می رسند.
 • بیان تضاد و تعارض: برخی از ضمایر موصولی مانند "but" و "although" برای بیان تضاد و تعارض بین دو جمله استفاده می شوند. این قابلیت برای بیان نقاط مقابل و دیدگاه های متفاوت در متن بسیار مهم است.
 • بیان علت و دلیل: ضمایر موصولی مانند "because" و "since" برای بیان علت و دلیل استفاده می شوند. با استفاده از این ضمایر موصولی، می توانیم به طور واضح و قابل فهم علت و دلیل یک واقعه را بیان کنیم.
 • بیان شرط و فرضیه: ضمایر موصولی مانند "if" برای بیان شرط و فرضیه استفاده می شوند. این ضمایر موصولی به ما اجازه می دهند شرایط مختلف و نتایج آنها را بیان کنیم.

به طور کلی، یادگیری و استفاده صحیح از ضمایر موصولی در زبان انگلیسی اهمیت زیادی در بهبود مهارت های مکالمه، نوشتار و فهم متون دارد. با تسلط بر این ضمایر، می توانید بیان مفاهیم خود را بهتر و دقیق تر کنید و متن هایی را بنویسید که روانی و قابل فهم باشند.
 

لیست ضمایر موصولی
 

انواع ضمایر موصولی در انگلیسی

انواع ضمایر موصولی در زبان انگلیسی بسیار متنوع هستند و برای بیان روابط مختلف میان جملات و عبارات استفاده می شوند. در زیر، به برخی از انواع رایج ضمایر موصولی در انگلیسی اشاره خواهیم داشت:

 • and

این ضمیر برای اتصال دو عنصر مشابه یا مکمل به یکدیگر استفاده می شود. مثال: "I like tea and coffee" (من چای و قهوه دوست دارم).

 • but

در زبان انگلیسی این ضمیر برای ایجاد تضاد و تعارض بین دو عنصر استفاده می شود. مثال: "She is intelligent but lazy" (او هوشمند است اما تنبل است).

 • or

این ضمیر برای ارائه یک گزینه یا انتخاب بین دو عنصر استفاده می شود. مثال: "Would you like tea or coffee?" (آیا دوست دارید چای یا قهوه بخورید؟).

 • because

در مقابل این ضمیر برای ارائه علت و دلیل استفاده می شود. مثال: "I stayed at home because it was raining" (من در خانه ماندم زیرا باران می بارید).

 • if

این ضمیر برای بیان شرط و فرضیه استفاده می شود. مثال: "If it rains, we will stay indoors" (اگر باران ببارد، ما در داخل خانه می مانیم).

 • while

به شکل عمومی و در دستور زبان این ضمیر برای بیان همزمانی دو عمل یا وقوع دو رویداد در یک زمان استفاده می شود. مثال: "She read a book while he watched TV" (او کتابی خواند در حالی که او تلویزیون می دید).

 • since

این ضمیر برای بیان زمان شروع یک عمل استفاده می شود. مثال: "I have known her since we were in high school" (من او را از زمانی که ما در دبیرستان بودیم می شناختم).

 • although

این ضمیر برای بیان تضاد بین دو عبارت استفاده می شود، اما در این حالت همچنان عبارت دوم رخ می دهد. مثال: "Although it was raining, we went for a walk" (اگرچه باران می بارید، ما برای پیاده روی رفتیم).

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان انگلیسی | آموزش گرامر زبان انگلیسی

انواع و گرامر ضمایر موصولی در انگلیسی

گرامر ضمایر موصولی در انگلیسی در قالب استفاده و موقعیت های مختلف قابل بیان است. در زیر، به چند نکته مهم در قالب تمرین برای ضمایر موصولی درباره گرامر ضمایر موصولی در انگلیسی را به شما عزیزان آوردیم:

1. استفاده از ضمیر موصولی "and":

- "and" برای اتصال دو جمله یا عبارت مشابه یا مکمل به یکدیگر استفاده می شود.
- در جملات مثبت استفاده می شود، مثلاً: "I like tea and coffee" (من چای و قهوه دوست دارم).
- می توان بیش از دو عنصر را با "and" به هم متصل کرد، مثلاً: "She sings, dances, and acts" (او می خواند، می رقصد و بازی می کند).

2. استفاده از ضمیر موصولی "but":

- "but" برای ایجاد تضاد و تعارض بین دو جمله یا عبارت استفاده می شود.
- جمله دوم معمولاً حاوی معکوس یا معلولی عبارت است، مثلاً: "She is intelligent but lazy" (او هوشمند است اما تنبل است).

3. استفاده از ضمیر موصولی "or":

- "or" برای ارائه گزینه و انتخاب بین دو جمله یا عبارت استفاده می شود.
- معمولاً در سؤالات، انتخابات و پیشنهادات استفاده می شود، مثلاً: "Would you like tea or coffee?" (آیا دوست دارید چای یا قهوه بخورید؟).

4. استفاده از ضمیر موصولی "because":

- "because" برای ارائه علت و دلیل در جمله استفاده می شود.
- عموماً قبل از عبارتی که علت را بیان می کند قرار می گیرد، مثلاً: "I stayed at home because it was raining" (من در خانه ماندم زیرا باران می بارید).

5. استفاده از ضمیر موصولی "if":

- "if" برای بیان شرط و فرضیه استفاده می شود.
- ممکن است در قالب جمله شرطی نوشته شود، مثلاً: "If it rains, we will stay indoors" (اگر باران ببارد، ما در داخل خانه می مانیم).

ضمایر موصولی در انگلیسی می توانند در جملات ساده و پیچیده به کار روند. موقعیت و نحوه استفاده از هر ضمیر موصولی بسته به ساختار جمله و معنی مورد نظر قرار می گیرد. برای درک بهتر استفاده از ضمایر موصولی، توصیه می شود با مثال های متنوع تمرین کرده و با گرامر آنها آشنا شوید.

منظور از عبارات موصولی وصفی و غیر وصفی چیست؟

عبارات موصولی وصفی و غیر وصفی نوعی عبارات موصولی هستند که نقش صفت را در جمله ایفا می کنند. این عبارات با استفاده از ضمایر موصولی به جملات یا عبارات دیگر متصل می شوند و وظیفه توصیف یا افزایش اطلاعات درباره اسم یا ضمیر را دارند.

ضمایر موصولی در انگلیسی

1. عبارات موصولی وصفی

این نوع عبارات موصولی برای توصیف یا صفت بندی درباره یک اسم یا ضمیر در جمله استفاده می شوند. این عبارات می توانند به صورت صفتی بیان کننده صفتی متعلق به اسم یا ضمیر در جمله عمل کنند. برخی از ضمایر موصولی وصفی عبارات معروف عبارتند از "who", "which", "that" و "whose". مثال:

 • The book that I read was fascinating. (کتابی که خواندم جذاب بود.)
 • The girl who won the award is my sister. (دختری که جایزه را برد، خواهر من است.)
 • The car whose owner is my friend is parked outside. (ماشینی که صاحبش دوست من است، بیرون پارک شده است.)

2. عبارات موصولی غیر وصفی

این نوع عبارات موصولی برای توصیف یا صفت بندی نیستند، بلکه برای بیان ارتباطات و روابط غیر وصفی میان جملات یا عبارات استفاده می شوند. ضمایر موصولی غیر وصفی عباراتی مانند "that", "if", "when", "because" و "while" می توانند باشند. مثال:

 • She told me that she would be late. (او به من گفت که دیر می شود.)
 • If it rains, we will stay indoors. (اگر باران ببارد، ما در داخل خانه می مانیم.)
 • When the bell rings, the students leave the classroom. (هنگامی که زنگ می زند، دانش آموزان از کلاس خارج می شوند.)
 • He couldn't come to the party because he was sick. (او نتوانست به مهمانی بیاید زیرا بیمار بود.)
 • She reads a book while he watches TV. (او کتاب می خواند در حالی که او تلویزیون می بیند.)

با استفاده از این عبارات موصولی وصفی و غیر وصفی، می توانیم ارتباطات و توصیفات دقیق تری در جملات خود بیان کنیم و مفهوم را بهبود بخشیم.

مقاله پیشنهادی: آموزش ضمایر ملکی در زبان انگلیسی و تفاوت آن با صفات ملکی

مثال برای ضمایر موصولی در انگلیسی

ضمایر موصولی یا Conjunctions در زبان انگلیسی جزئی از گرامر واژگانی هستند و برای اتصال جملات و عبارات به یکدیگر استفاده می شوند. ضمایر موصولی نقش مهمی در بیان روابط زمانی، شرطی، علت و معلولی و تضاد دارند و باعث می شوند جملات و عبارات به هم مرتبط شوند.
در زیر چند مثال از ضمایر موصولی در انگلیسی آمده است:
1. "and":
- I like tea and coffee. (من چای و قهوه دوست دارم.)
- She is smart and talented. (او هوشمند و با استعداد است.)
2. "but":
- He is intelligent, but lazy. (او هوشمند است، اما تنبل است.)
- She studied hard, but she didn't pass the exam. (او سخت درس خواند، اما در آزمون موفق نشد.)
3. "or":
- Would you like tea or coffee? (آیا دوست دارید چای یا قهوه بخورید؟)
- Should we go out or stay at home? (باید بیرون برویم یا در خانه بمانیم؟)
4. "because":
- I couldn't attend the meeting because I was sick. (نتوانستم در جلسه شرکت کنم چون بیمار بودم.)
- They canceled the concert because of bad weather. (آنها کنسرت را به دلیل آب و هوای بد لغو کردند.)
5. "if":
- If it rains, we will stay indoors. (اگر باران ببارد، ما در داخل خانه می مانیم.)
- What will you do if you win the lottery? (اگر لاتاری ببری، چه کار خواهی کرد؟)
6. "while":
- She reads a book while he watches TV. (او کتابی می خواند در حالی که او تلویزیون می بیند.)
- They were dancing while the band played. (آنها در حالی که گروه موسیقی اجرا می کرد، رقصیدند.)
7. "since":
- I have known her since we were in college. (او را از زمانی که در دانشگاه بودیم می شناختم.)
- We haven't spoken since last month. (از ماه گذشته تاکنون حرف نزدیک نشدیم.)

این مثال ها تنها چند نمونه از ضمایر موصولی در انگلیسی هستند. توجه داشته باشید که استفاده صحیح از ضمایر موصولی به ساختار جمله و مفهوم مورد نظر بستگی دارد. بهتر است با تمرین و مطالعه بیشتر، مفاهیم و استفاده های مختلف ضمایر موصولی را در زبان انگلیسی تقویت کنید.
 

مثال برای ضمایر موصولی
 

حذف ضمایر موصولی در انگلیسی

در زبان انگلیسی، برخی از ضمایر موصولی قابل حذف هستند و به جای آنها می توان از ساختارهای دیگری استفاده کرد. در زیر، چند مورد از ضمایر موصولی که قابل حذف هستند را بررسی خواهیم کرد، در آموزشگاه زبان ملل با ما باشید:

1. "that": ضمیر موصولی "that" در برخی موارد می تواند حذف شود. معمولاً در جملات معلوم و بدون ابهام از حذف آن استفاده می شود. مثال:
- He said that he was busy. (او گفت که او مشغول است)
- He said he was busy.

2. "unless": ضمیر موصولی "unless" معنای "اگر نه" را بیان می کند و در برخی موارد نیز قابل حذف است. مثال:
- We won't go unless it stops raining. (ما نمی رویم مگر آنکه باران بگیرد)
- We won't go if it doesn't stop raining.

3. "if": ضمیر موصولی "if" نیز در برخی موارد قابل حذف است، به خصوص در جملات شرطی نوع اول. مثال:
- If you study hard, you will pass the exam. (اگر سخت درس بخوانید، در آزمون قبول می شوید)
- Study hard, and you will pass the exam.

4. "as": ضمیر موصولی "as" در برخی موارد قابل حذف است و به جای آن می توان از صفت استفاده کرد. مثال:
- She sings as if she were a professional. (او می خواند و گویی حرفه ای است)
- She sings like a professional.

حذف ضمایر موصولی می تواند جملات را ساده تر و مختصرتر کند. با این حال، باید توجه داشت که در برخی موارد حذف ضمایر موصولی می تواند باعث عدم وضوح و ابهام در مفهوم جمله شود. بنابراین، در انتخاب بین حذف و استفاده از ضمیر موصولی، باید به مفهوم جمله و روانی آن توجه کرد.

مقاله پیشنهادی: اشتباهات رایج در انگلیسی

نکات کلیدی در مورد ضمایر موصولی در انگلیسی

در رابطه با ضمایر موصولی در انگلیسی، برخی نکات مهم و قواعدی وجود دارند که در استفاده صحیح از آنها باید به آنها توجه کرد. در زیر، تعدادی از این نکات را بررسی می کنیم:

1. نکته در مورد "that":
- ضمیر موصولی "that" می تواند حذف شود در صورتی که نقشش در جمله واضح باشد و عدم حذف آن منجر به ابهام نشود.
- به عنوان مثال: "I know (that) he is busy" (من می دانم او مشغول است).

2. نکته در مورد "which":
- "which" معمولاً برای اشاره به یک نقش خاص در جمله قبلی استفاده می شود.
- قبل از "which" باید یک ویرگول قرار داده شود.
- به عنوان مثال: "I bought a new car, which is red" (من یک ماشین جدید خریدم که قرمز است).

3. نکته در مورد "who" و "whom":
- "who" برای اشاره به فاعل جمله استفاده می شود.
- "whom" برای اشاره به مفعول جمله استفاده می شود.
- به عنوان مثال: "The girl who is singing is my sister" (دختری که دارد می خواند خواهر من است).
- به عنوان مثال: "I saw the man whom you met yesterday" (مردی را دیدم که دیروقت رویا ملاقات کردید).

4. نکته در مورد "whose":
- "whose" برای اشاره به مالکیت در جمله استفاده می شود.
- به عنوان مثال: "This is the boy whose father is a doctor" (این پسر پدرش دکتر است).

5. نکته در مورد ضمایر موصولی شرطی:
- ضمایر موصولی مانند "if" و "unless" برای بیان شرایط و فرضیات استفاده می شوند.
- "if" برای بیان شرایط و فرضیات ممکن استفاده می شود.
- "unless" برای بیان شرایط و فرضیات منفی استفاده می شود.
- به عنوان مثال: "If it rains, we will stay indoors" (اگر باران ببارد، ما در داخل خانه می مانیم).
- به عنوان مثال: "You will fail unless you study hard" (مگر اینکه سخت درس بخوانید، شکست می خورید).

توجه به این نکات مهم در استفاده از ضمایر موصولی می تواند به شما در بیان دقیق تر و روان تر مفاهیم کمک کند و از خطاهای گرامری جلوگیری کند.

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی نقش مهمی در ارتباط و اتصال جملات و عبارات دارند. آنها به ما کمک می کنند تا ارتباطات میان جملات را بیان کنیم، علت و دلیل را شرح دهیم، شرایط و فرضیات را بیان کنیم و تضاد و تعارض را بیان کنیم. درک و استفاده صحیح از ضمایر موصولی اهمیت زیادی در بهبود مهارت های مکالمه، نوشتار و فهم متون دارد.

سخن پایانی

برخی از ضمایر موصولی رایج در انگلیسی عبارتند از "and"، "but"، "or"، "because" و "if". هریک از این ضمایر موصولی نقش و کاربردهای خاص خود را دارند و به ما امکان می دهند مفاهیم را به صورت دقیق تر و روان تر بیان کنیم.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران