آموزش ضمایر ملکی در زبان انگلیسی+ تفاوت آن با صفات ملکی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/27 1138
آموزش ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

یادگیری ضمایر ملکی در زبان انگلیسی اهمیت بسیاری دارد و یکی از مهم ترین بخش های یادگیری مفاهیم انگلیسی محسوب می شود. ضمایر ملکی به ما امکان می دهند مالکیت یا تعلق به یک شخص یا چیز را به صورت ساده و روان بیان کنیم. با استفاده از ضمایر ملکی، می توانیم بدون نیاز به تکرار اسم مالکها، اشاره کنیم و جملات را کوتاه تر و قابل فهم تر کنیم.
ضمایر ملکی در ارتباط با اشیا، ویژگی ها، خصوصیات و رابطه مالکیت بین اشخاص و اشیاء استفاده می شوند. با یادگیری و استفاده درست از ضمایر ملکی، می توانیم به راحتی اشاره کنیم که چیزی به چه کسی تعلق دارد یا از طریق ضمایر ملکی مالکیت خود را بیان کنیم.
علاوه بر این، ضمایر ملکی جزئی از زبان روزمره و مکالمات روزمره ماست. با تسلط بر ضمایر ملکی، می توانیم بهتر در مکالمات خود بیان کنیم، پاسخ درستی به سؤالات مربوط به مالکیت بدهیم و به درستی اشاره کنیم که چیزی متعلق به چه کسی است. این مهارت مخاطبین را درک و فهم مطالب ما را راحت تر می کند و سبب روان شدن مکالمات ما می شود.

آشنایی با ضمایر ملکی در انگلیسی

ضمایر ملکی (Possessive pronouns) در زبان انگلیسی از جمله ضمایری هستند که برای نشان دادن مالکیت یا تعلق به یک شخص یا چیز استفاده می شوند. این ضمایر بدون نیاز به استفاده از اسم مالکها (Possessive nouns) استفاده می شوند و به تنهایی معنی مالکیت را بیان می کنند. ضمایر ملکی شامل موارد زیر می شوند:
1. My: مالکیت اول شخص مفرد
مثال: This is my car. (این ماشین من است.)
2. Your: مالکیت دوم شخص مفرد
مثال: Is this your book? (این کتاب توست؟)
3. His: مالکیت سوم شخص مفرد (مذکر)
مثال: That is his house. (آن خانه اوست.)
4. Her: مالکیت سوم شخص مفرد (مونث)
مثال: I saw her dog. (من سگ او را دیدم.)
5. Its: مالکیت سوم شخص مفرد (مفرد محسوب می شود)
مثال: The cat licked its paws. (گربه زبان خود را زد.)
6. Our: مالکیت اول شخص جمع
مثال: We love our country. (ما به کشورمان علاقه داریم.)
7. Your: مالکیت دوم شخص جمع
مثال: Are these your keys? (آیا این کلیدهای شما هستند؟)
8. Their: مالکیت سوم شخص جمع
مثال: They lost their way. (آنها راه خود را گم کردند.)

مطالعه بیشتر: فرق we و us

ضمایر ملکی در جملات به عنوان صفت می توانند برای توصیف یک شیء قبل از اسم مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین، می توانند به عنوان ضمایر مستقل بدون نیاز به اسم استفاده شوند و به تنهایی به مالکیت اشاره کنند.

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی چیست

فرمول استفاده از ضمایر ملکی در انگلیسی

فرمول استفاده از ضمایر ملکی (Possessive pronouns) در انگلیسی برای بیان مالکیت به شکل زیر است:

مطالعه بیشتر: ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

1. منفعلی (Object form):
- مال من: mine
- مال تو: yours
- مال او: his/hers
- مال ما: ours
- مال شما: yours
- مال آن ها: theirs
2. مفعولی (Subject form):
- من: I
- تو: you
- او: he/she/it
- ما: we
- شما: you
- آن ها: they
به طور کلی، برای استفاده از ضمایر ملکی، ضمیر مفعولی را برای اشاره به فاعل استفاده می کنیم، در حالی که ضمیر منفعلی برای بیان مالکیت به تنهایی استفاده می شود.
مثال ها:
- This book is mine. (این کتاب مال من است.)
- Is this bag yours? (آیا این کیف مال توست؟)
- The car is his. (ماشین مال او است.)
- These toys are ours. (این اسباب بازی ها مال ما هستند.)
- Is this house yours? (آیا این خانه مال شماست؟)
- The keys are theirs. (کلیدها متعلق به آن ها هستند.)
از ضمایر ملکی برای بیان مالکیت و اشاره به متعلق بودن یک شیء به شخص ها استفاده می شود. فرمول های فوق بهترین روش برای استفاده صحیح از ضمایر ملکی در جملات است.

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان انگلیسی

بررسی ضمایر ملکی در مقابل اسامی ملکی

ضمایر ملکی (Possessive pronouns) و اسامی ملکی (Possessive nouns) هر دو برای بیان مالکیت یا تعلق به یک شخص یا چیز استفاده می شوند، اما دارای تفاوت هایی هستند:

 • ضمایر ملکی: ضمایر ملکی به تنهایی برای بیان مالکیت استفاده می شوند و نیازی به استفاده از اسم مالکها ندارند. ضمایر ملکی مستقل و بدون نیاز به اسم قبلی به مالکیت اشاره می کنند. مثال: "This book is mine." (این کتاب مال من است.)
 • اسامی ملکی: اسامی ملکی مرتبط با اسم قبلی هستند و بیان می کنند که چیزی متعلق به یک شخص یا چیز دیگر است. اسامی ملکی اغلب با اضافه کردن "'s" یا اضافه کردن "of" به اسم مورد نظر ایجاد می شوند. مثال: "John's car" (ماشین جان) یا "the roof of the house" (سقف خانه).

مطالعه بیشتر: حروف اضافه در زبان انگلیسی

تفاوت اصلی بین این دو به روش بیان مالکیت است. ضمایر ملکی مستقل و مستقیماً به مالکیت اشاره می کنند، در حالی که اسامی ملکی نیاز به اسم قبلی دارند و با آن ترکیب می شوند تا مالکیت را بیان کنند.

از لحاظ کاربرد، ضمایر ملکی معمولاً در جملات کوتاه تر و در مکالمات عامیانه استفاده می شوند، در حالی که اسامی ملکی در نوشتار رسمی، متون ادبی و توصیف اجسام، اشخاص و مکان ها متداولتر هستند. به طور کلی، هر دو ضمایر ملکی و اسامی ملکی ابزارهای مهمی برای بیان مالکیت در زبان انگلیسی هستند، اما در ترکیب با نوع جمله و نوع متنی که در آن استفاده می شوند، ممکن است تفاوت داشته باشند.

مقایسه ضمایر ملکی و صفات ملکی

ضمایر ملکی (Possessive pronouns) و صفات ملکی (Possessive adjectives) در زبان انگلیسی دو نوع کاربرد متفاوت دارند:
ضمایر ملکی: ضمایر ملکی برای بیان مالکیت بدون نیاز به استفاده از اسم مالکها استفاده می شوند. ضمایر ملکی به تنهایی معنی کاملی را منتقل می کنند و نیازی به اسم قبلی ندارند. مثال: "This is my car." (این ماشین مال من است.) در اینجا، "my" یک ضمیر ملکی است که به مالکیت ماشین اشاره می کند.
صفات ملکی: صفات ملکی به اسم قبلی متصل می شوند و بیان می کنند که چیزی متعلق به یک شخص یا چیز دیگر است. صفات ملکی با اضافه کردن "'s" به اسم مورد نظر ایجاد می شوند. مثال: "John's book" (کتاب جان)، "Mary's car" (ماشین مریم). در اینجا، "John's" و "Mary's" صفات ملکی هستند که به مالکیت کتاب و ماشین اشاره می کنند.
بنابراین، تفاوت اصلی بین ضمایر ملکی و صفات ملکی در نحوه بیان مالکیت است. ضمایر ملکی به تنهایی و بدون نیاز به اسم قبلی کاملیت معنایی را ایجاد می کنند، در حالی که صفات ملکی به اسم قبلی متصل می شوند و نشان می دهند که چیزی متعلق به یک شخص یا چیز دیگر است.
معمولاً ضمایر ملکی در جملاتی که نیاز به بیان مالکیت یک شیء بدون تکرار اسم دارند، استفاده می شوند. صفات ملکی در جملاتی استفاده می شوند که نیاز به توصیف مالکیت یک شیء توسط شخص دیگر دارند.

ضمایر ملکی را کجا استفاده نکنیم؟

به طور معمول یک سری باید و نباید وجود دارد که در ضمایر ملکی، باید آن ها را رعایت کنید و عدم استفاده از آن ها در برخی شرایط بر اساس دستورات زبانی، یک مسئله اساسی و مهم است. ضمایر ملکی را در موارد زیر استفاده نمی کنیم:

 1. قبل از اسم های مفرد بدون اسم متعدد: ضمایر ملکی مخصوص به اشاره به مالکیت یک شیء است و در صورتی که اسم بیانگر یک شیء مفرد باشد، ضمیر ملکی را استفاده نمی کنیم. به جای آن از صفات ملکی (Possessive adjectives) استفاده می کنیم. مثال: "This is his car." (این ماشین اوست.)
 2. پس از صفت ها: در مواردی که پس از صفت ها قصد داریم مالکیت را بیان کنیم، از صفات ملکی به جای ضمایر ملکی استفاده می کنیم. مثال: "This is her beautiful house." (این خانه زیبای اوست.)
 3. در جملاتی که مالکیت به وضوح بیان شده است: اگر قبلاً مالکیت یک شیء به وضوح بیان شده است، استفاده از ضمیر ملکی تکراری و مکرر نیست. مثال: "This is my book, and that one is yours." (این کتاب من است و آن یکی مال توست.)

در این موارد، استفاده از صفات ملکی یا تکرار اسم مالک برای بیان مالکیت موجب روان تر و صحیح تر شدن جملات می شود.

مقاله پیشنهادی: گذشته ساده در انگلیسی

استفاده همزمان از صفات و ضمایر ملکی در انگلیسی

همان طور که پیش از این هم ذکر کردیم، ضمایر ملکی در انگلیسی اهمیت زیادی دارند و می توانند بخش های مختلفی از یک عبارت را در بر بگیرند.
در برخی موارد، می توان همزمان از صفات و ضمایر ملکی در یک جمله استفاده کرد. این استفاده همزمان می تواند برای افزایش وضوح و قوت بیان مالکیت استفاده شود.
مثال:
- This is my beautiful house. (این خانه زیبای من است.)
- Their large garden is well-maintained. (باغ بزرگ آن ها به خوبی نگهداری می شود.)
- Her expensive car broke down. (ماشین گرانقیمت او خراب شد.)
در این مثال ها، همزمان از صفات (beautiful، large، expensive) برای توصیف ویژگی ها و ضمایر ملکی (my، their، her) برای بیان مالکیت استفاده شده است. این استفاده همزمان در جمله می تواند تنوع و غنی بودن بیان را افزایش دهد و اطلاعات بیشتری درباره مالکیت و ویژگی های شیء ارائه دهد.

کاربرد ضمایر ملکی در انگلیسی

کاربرد ضمیر ملکی در نقش فاعل و مفعول

ضمیر ملکی (Possessive pronouns) در نقش فاعل و مفعول به شکل زیر عمل می کند:

1. ضمیر ملکی به عنوان فاعل

- مثال: "Mine is the blue car." (مال من ماشین آبی است.)
در این حالت، ضمیر ملکی به عنوان فاعل جمله استفاده می شود و نشان دهنده مالکیت یا تعلق یک شیء به فرد صحبت کننده است.

2. ضمیر ملکی به عنوان مفعول

- مثال: "He took hers." (او مال او را برداشت.)
در این حالت، ضمیر ملکی به عنوان مفعول جمله استفاده می شود و نشان دهنده مالکیت یا تعلق یک شیء به فرد دیگری است.
مهم است توجه داشته باشید که ضمایر ملکی به عنوان فاعل و مفعول می توانند در جملاتی با فعلی مناسب استفاده شوند و نقش ضمایر ملکی به عنوان مالکیت را در جمله بیان کنند.

کاربرد ضمیر ملکی با of

کاربرد ضمیر ملکی با "of" در زبان انگلیسی به منظور بیان مالکیت و تعلق یک شیء به یک فرد یا موجود دیگر استفاده می شود. زمانی که از این ساختار استفاده می کنیم، ضمیر ملکی قبل از "of" قرار می گیرد و نشان دهنده مالکیت یا تعلق یک شیء به فرد دیگری است. در ادامه، برخی از موارد استفاده از ضمیر ملکی با "of" را می توانید ببینید:
- This is a picture of mine. (این عکس مال من است.)
- The keys are John's. (کلیدها متعلق به جان هستند.)
- She is a friend of ours. (او یکی از دوستان ما است.)
- I am a fan of theirs. (من یک طرفدار آن ها هستم.)
در این مثال ها، ضمایر ملکی (mine، John's، ours، theirs) به عنوان نشانگر مالکیت یا تعلق در جمله قرار گرفته اند و با "of" ارتباط برقرار می کنند. این ساختار به ما اجازه می دهد تا به صورت دقیق تر مالکیت را بیان کنیم و جمله را روان تر و شفاف تر کنیم.

ساختار ضمیر ملکی در جملات پرسشی

بخش مهمی از آموزش ضمایر ملکی در انگلیسی مرتبط با مفهومی است که در جملات پرسشی به خود می گیرد؛ در واقع اگر می خواهید ضمیر ملکی را بهتر بیاموزید لازم است به این المان توجه کنید.
ضمیر ملکی (Possessive pronoun) در جملات پرسشی به منظور اشاره به مالکیت و تعلق یا ملکیت یک شیء یا ویژگی به کار می رود. ساختار ضمیر ملکی در جملات پرسشی عبارتند از:
1. Whose: این ضمیر ملکی برای سوال کردن درباره مالکیت یا تعلق به چیزی به کار می رود.
مثال:
- Whose book is this? (این کتاب مال کیست؟)
- Whose car is parked outside? (ماشینی که بیرون پارک شده است مال کیست؟)
2. What/Which + noun + of: در این ساختار، ضمیر ملکی برای سوال کردن درباره تعلق یک ویژگی یا وضعیت خاص به کار می رود.
مثال:
- What is the color of your new dress? (رنگ لباس جدید شما چیست؟)
- Which of these books is yours? (کدام یک از این کتاب ها مال شماست؟)
3. Whose + noun: در این ساختار نیز از ضمیر ملکی "Whose" برای سوال کردن درباره مالکیت یا تعلق به چیزی استفاده می شود.
مثال:
- Whose pen is on the desk? (خودکاری که روی میز است مال کیست؟)
- Whose house did you visit yesterday? (دیروقت خانه ی چه کسی را دیدی؟)
به علاوه، در جملات پرسشی می توان از ساختار "Whose + noun + verb" نیز استفاده کرد تا درباره مالکیت یا تعلق یک شیء به کاربر سوال شود.
مثال:
- Whose car did you borrow? (ماشین چه کسی را قرض گرفتید؟)
- Whose bag does this belong to? (این کیف به چه کسی تعلق دارد؟)

مقاله پیشنهادی: 10 بهترین کانال آموزش زبان انگلیسی در یوتیوب

نکات کلیدی در بهره گیری از ضمایر ملکی در انگلیسی

درباره ضمایر ملکی (Possessive pronouns)، نکات مهم زیر را باید در نظر داشت:

1. ضمایر ملکی به جای اسم استفاده می شوند و تعلق یا مالکیت را نشان می دهند. به عبارت دیگر، ضمایر ملکی به جای مفعول استفاده می شوند و نشان می دهند که یک شیء به چه کسی یا چه چیزی تعلق دارد.

2. ضمایر ملکی نشان دهنده مالکیت بدون نیاز به کلمه "of" هستند. به عبارت دیگر، به جای استفاده از "of" و صیغه ملکی (possessive form) اسم، می توان از ضمایر ملکی استفاده کرد.

3. ضمایر ملکی معمولاً به تنهایی بکار می روند و نیازی به اضافه کردن "مال" یا "شیء" نیست. به عنوان مثال، به جای گفتن "This is Mary's book"، می توان گفت "This is hers".

4. ضمایر ملکی بر اساس شخص یا تعداد اشیاء تغییر می کنند. ضمیرهای ملکی در زبان انگلیسی شامل "mine"، "yours"، "his"، "hers"، "ours" و "theirs" هستند.

 • - Mine: مال من
 • - Yours: مال تو (مکالمه با تو)
 • - His: مال او (مذکر)
 • - Hers: مال او (مونث)
 • - Ours: مال ما
 • - Theirs: مال آن ها

5. ضمایر ملکی نیز در جملات پرسشی بکار می روند و به تنهایی به عنوان یک پرسش منجر می شوند. به عنوان مثال، "Is this book yours?" (آیا این کتاب مال توست؟)
6. ضمایر ملکی همچنین می توانند به صورت تکراری بکار روند تا تأکید بیشتری بر مالکیت و تعلق به شیء داده شود. به عنوان مثال، "This house is mine, all mine!" (این خانه مال من است، کاملاً مال من!)
7. برای اشاره به یک ویژگی یا وضعیت خاص، از ساختار "ضمیر ملکی + of + اسم" استفاده می شود. به عنوان مثال، "The color of his car is red." (رنگ ماشین او قرمز است.)
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی نقش مهمی در بیان مالکیت و تعلق شیء به فرد صحبت کننده یا فرد دیگری دارند. با استفاده از ضمایر ملکی، می توانیم به صورت مختصر و روان مالکیت را در جمله بیان کنیم. ضمایر ملکی می توانند در نقش فاعل و مفعول در جملات به کار روند و باعث افزایش وضوح و قوت بیان شود.
سخن پایانی
با یادگیری و استفاده درست از ضمایر ملکی، می توانیم به درستی مالکیت را بیان کرده و جملات خود را بهبود بخشیم. مهم است توجه داشته باشیم که ضمایر ملکی باید با موارد گرامری و قواعد زبانی دیگر هماهنگ شوند. بنابراین، در یادگیری زبان انگلیسی، ضمایر ملکی را به درستی درک کنیم و با تمرین و تمرکز بر استفاده صحیح از آن ها، به روانی و دقت بیشتر در بیان مالکیت برسیم.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران