حروف اضافه در زبان انگلیسی (مثال + تشخیص زمان استفاده هر یک)

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/05 825
حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه یا Prepositions در زبان انگلیسی، گروهی از واژگان کوتاه هستند که نقش مهمی در تعیین رابطه های مکانی، زمانی و معنایی بین اشیاء، افراد یا مکان ها دارند. این حروف با قرارگیری پیش یا پس از اسم، ضمایر یا افعال، معنای جملات را تغییر می دهند و جزء اساسی از ساختار زبان هستند.

حروف اضافه عمدتاً در توصیف مکان، زمان، سبب، دلیل، شرایط و روابط مختلف به کار می روند. به عنوان مثال، حروف اضافه "in"، "on"، "at" و "under" به ترتیب معنای مکان درون، روی، در و زیر را منتقل می کنند. 

همچنین، حروف اضافه می توانند در تشخیص زمان (مانند "before" و "after") و روابط معنایی (مانند "because of" و "in spite of") نیز نقش داشته باشند. گرچه در ظاهر حروف اضافه کوتاه و ساده به نظر می آیند، اما به علت تنوع کاربردها و رفتارهای مختلف در جملات، یادگیری صحیح آنها به تمرین و شناخت عمیقی از ساختار زبان انگلیسی نیاز دارد.

آموزش زبان انگلیسی

پایه حرف اضافه در انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی، اجزای کوچکی هستند که به عنوان پیوندهای معنایی میان افعال، صفت ها، اسم ها و دیگر اجزای جمله عمل می کنند. این حروف به جمله عمق و معنا می بخشند و نقش مکملی را ایفا می کنند تا ارتباط مکانی، زمانی یا موجودیتی بین اجزای جمله را مشخص کنند. از حروف اضافه برای بیان مکان، زمان، تعلق، منبع، هدف و سایر ارتباطات استفاده می شود.
به عنوان مثال، در جمله "The book is on the table"، حرف اضافه "on" نقش مکملی دارد و ارتباط مکانی بین "book" و "table" را مشخص می کند. در جمله "I will meet you at the park tomorrow"، حروف اضافه "at" و "tomorrow" به ترتیب نقش های مکملی مکان و زمان را ایفا می کنند.
تعدادی از حروف اضافه رایج در انگلیسی عبارتند از:

 • in
 • on
 • at
 • under
 • above
 • below
 • beside
 • between
 • among
 • with
 • without
 • for
 • during
 • after
 • before

این حروف اضافه با ترتیب و ترکیب های مختلف می توانند به تنوع و غنای معانی در جملات کمک کنند و جمله ها را دقیق تر و واضح تر نمایان سازند.


کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی
 

انواع حروف اضافه در زبان انگلیسی

به طور کلی، حروف اضافه در زبان انگلیسی بر اساس نقش و عملکردشان در جمله به چهار دسته بندی اصلی تقسیم می شوند:

✔ حروف اضافه زمان (Prepositions of Time)

این حروف اضافه به ما کمک می کنند تا زمان یا تایمینگ یک واقعه یا رخداد را در جمله مشخص کنیم. مثال هایی از حروف اضافه زمان عبارتند از: "in," "on," "at," "during," "before," "after," "since" و غیره.
- مثال: "I will meet you at 3 PM."

✔ حروف اضافه مکان (Prepositions of Place)

عموما این حروف اضافه به ما کمک می کنند تا مکان یک شیء یا واقعه را در جمله بیان کنیم. مثال هایی از حروف اضافه مکان شامل: "in," "on," "at," "under," "above," "behind," "in front of" و غیره.
- مثال: "The cat is under the table."

مقاله پیشنهادی: آموزش جمله سازی انگلیسی

✔ حروف اضافه جابه جایی یا جهت (Prepositions of Movement or Direction)

موارد مذکور در گستره حروف اضافه به ما کمک می کنند تا جهت حرکت یک شیء یا شخص را نسبت به مکان دیگری بیان کنیم. مثال هایی از حروف اضافه جابه جایی عبارتند از: "to," "from," "into," "out of," "onto," "off," "through" و غیره.
- مثال: "She jumped into the pool."

✔ عبارت های حرف اضافه ای (Prepositional Phrases)

اینها عباراتی هستند که حداقل شامل یک حرف اضافه و یک اسم (صفت یا ضمیر) هستند. این عبارات به جمله اطلاعات اضافی مکانی یا زمانی اضافه می کنند.
- مثال: "She sat on the bench."
این دسته بندی ها به طور کلی نقش حروف اضافه را در جمله توضیح می دهند و ما را قادر می سازند تا ارتباطات مکانی، زمانی و جابه جایی را در جملات بسازیم.


جایگاه حروف اضافه در زبان انگلیسی
 

کاربرد حروف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه (Prepositions) در زبان انگلیسی، کلمات کوچکی هستند که به طور عمده در جملات برای نشان دادن رابطه های مکانی، زمانی، منطقی یا ادبی بین کلمات، عبارات یا جملات مورد استفاده قرار می گیرند. حروف اضافه به انگلیسی اجازه می دهند که مفهوم دقیق تر و واضح تری از ارتباطات مختلف را منتقل کنند:

مطالعه بیشتر: فاعل در انگلیسی چیست؟

1. مکان:
- in: در (برای مکان های داخلی و بسته مانند اتاق یا شهر)
- on: روی (برای سطوح و زمینه های تخت)
- at: در (برای نقاط خاص مکانی)
- under: زیر (زیر چیزی)
- above: بالای (بالای چیزی)
2. زمان:
- before: قبل از
- after: بعد از
- during: در طول (زمانی که یک اتفاق دارد می افتد)
- since: از زمان (از زمان یک نقطه شروع)
3. رابطه منطقی یا ادبی:
- of: از (برای نشان دادن ارتباط مالکیت یا تعلق)
- with: با (برای نشان دادن همراهی یا تعامل)
- by: توسط (برای نشان دادن وسیله یا روش)
- for: برای (برای نشان دادن هدف یا مقصد)
- about: درباره (برای نشان دادن موضوع یا محتوای یک جمله یا متن)
4. حالت و مقایسه:
- as: به عنوان (برای نشان دادن ویژگی ها، مقایسه یا تشبیه)
- than: از (برای مقایسه دو عنصر)
- like: مانند (برای مقایسه و تشبیه)
5. جهت:
- to: به (برای نشان دادن جهت یا هدف)
- from: از (برای نشان دادن مبدا یا منبع)
- into: به داخل (برای ورود به جایی)
- out of: به بیرون از (برای خروج از جایی)
توجه داشته باشید که حروف اضافه می توانند در انواع جملات و موقعیت های مختلف به کار بروند و معانی مختلفی از خود نشان دهند؛ برای دقیق تر شدن در استفاده از حروف اضافه، مطالعه و تمرین مداوم امری ضروری است.

مقاله پیشنهادی: ضمایر انگلیسی و انواع آن

کلیه حروف اضافه در زبان انگلیسی با معنی

حروف اضافه همیشه با اسم ها (صفت ها یا ضمائر) همراه می شوند و ارتباط معنایی بین اجزای جمله ایجاد می کنند. به عنوان مثال، "in the park" یک عبارت حرف اضافه ای است که حرف اضافه "in" با اسم "park" همراه می شود.

About: درباره، در مورد Above: بالای، بیش از
Across: از طرف به طرف، از سوی به سوی After: بعد از
Against: در برابر، مخالف Along: در امتداد، همراه با
Among: در میان Around: اطراف، دور از
As: به عنوان، در حالی که At: در، در موقعیت
Before: پیش از Behind: پشت، عقب
Below: زیر، پایین تر از Beside: کنار، در کنار
Between: میان، بین Beyond: فراتر از، به جای دیگر
By: توسط، به وسیله During: در طی، در حین
For: برای، به خاطر From: از، از طریق
In: در، درون Inside: درون، در
Into: به داخل، وارد Near: نزدیک
Of: از، متعلق به Off: از، دور
On: روی، در Out: بیرون، به بیرون
Over: روی، بالای، فوق العاده Through: از طریق، از میان
Through: از طریق، از میان To:  به، تا
Toward(s): به سوی Under: زیر، پایین تر از
Up: بالا، به سمت بالا With: با، به همراه

حروف اضافه مکان در انگلیسی

حروف اضافه مکان در انگلیسی نقش مهمی در تعیین موقعیت فضایی یا مکانی اشیاء و افراد در جمله دارند:

Above: بالای Below: زیر، پایین تر از
Under: زیر، پایین تر از On: روی، در
In: در، درون Inside: درون، در
Outside: بیرون، در خارج از Behind: پشت، عقب
Front: جلو، روبرو Between: میان، بین
Among: در میان Beside: کنار، در کنار
Near: نزدیک Far: دور، دورتر از
Across: از طرف به طرف، از سوی به سوی Through: از طریق، از میان
Along: در امتداد، همراه با Against: در برابر، مخالف
Towards: به سوی Away from: دور از


لیست ذکر شده در آموزشگاه زبان ملل تنها شامل برخی از حروف اضافه مکان رایج است و در زبان انگلیسی حروف اضافه مکان دیگری نیز وجود دارند که در شناخت موقعیت ها و روابط مکانی بین اشیاء کمک می کنند. 

حرف اضافه شهرها در انگلیسی

حروف اضافه در زبان انگلیسی به شهرها و مکان ها کمک می کنند تا مکان ها را به درستی تعیین کنند:

 • In: در

- I live in New York.
- She studied in Paris.

 • At: در (برای نقاط مشخص و مکان های عمومی)

- We met at the museum.
- They are waiting at the airport.

 • On: در (برای خیابان ها، بلوارها و جزیره ها)

- The hotel is on Main Street.
- I spent my vacation on Maui.

 • To: به (برای مراجعه به شهر یا مکان)

- Let's go to London.
- We're flying to Tokyo tomorrow.

 • From: از (برای اصل شهر یا مکان)

- He's from Los Angeles.
- The package came from Paris.

 • Between: میان

- The restaurant is between the bank and the post office.
- There's a park between the two buildings.

 • Near: نزدیک

- There's a cafe near the park.
- Our house is near the beach.

 • Behind: پشت

- The library is behind the school.
- The car is parked behind the house.

 • Next to: کنار

- The supermarket is next to the pharmacy.
- The playground is next to the school.

 • Across from: روبروی

 - The bakery is across from the train station.
 - The hotel is across from the park.

مقاله پیشنهادی: اشتباهات رایج در انگلیسی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران