ضمیر در زبان انگلیسی

ضمایر انگلیسی و انواع آن + مثال

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/05 1001
ضمایر انگلیسی

ضمایر در زبان انگلیسی کلماتی هستند که برای جایگزینی اسم ها، ضمایر و عباراتی در جملات استفاده می شوند. ضمایر می توانند برای اشاره به اشخاص، اشیا، مکان ها و زمان ها استفاده شوند. این ضمایر برای افزایش پویایی و روانی جملات بسیار حیاتی هستند.

آموزش زبان انگلیسی

✔️ ضمایر شخصی

ضمایر شخصی (Personal Pronouns) در انگلیسی برای نشان دادن اشخاص مختلف در جمله به کار می روند. ضمایر شخصی به صورت زیر هستند:

 • ضمیر شخصی در حالت نرمال (Subject Pronouns):

- I (من)
- You (تو/شما)
- He (او) 
- She (او)
- It (او/آن - برای اشیاء و حیوانات)
- We (ما)
- They (آن ها)

 • ضمیر شخصی در حالت مفعولی (Object Pronouns):

- Me (من)
- You (تو/شما)
- Him (او)
- Her (او)
- It (او/آن - برای اشیاء و حیوانات)
- Us (ما)
- Them (آن ها)

 • ضمایر شخصی تکراری (Reflexive Pronouns):

- Myself (خودم)
- Yourself (خودت)
- Himself (خودش)
- Herself (خودش)
- Itself (خودش - برای اشیاء و حیوانات)
- Ourselves (خودمان)
- Yourselves (خودتان)
- Themselves (خودشان)
ضمایر شخصی در جملات به عنوان جایگزینی برای اسم ها و اشاره به اشخاص در جمله به کار می روند. برای مثال:
- I am going to the store. (من دارم به فروشگاه می روم.)
- Could you help me? (می توانید به من کمک کنید؟)
- She is reading a book. (او دارد کتابی می خواند.)
- We went to the park. (ما به پارک رفتیم.)
- They bought a new car. (آن ها یک ماشین جدید خریدند.)
ضمایر شخصی در زبان انگلیسی نقش مهمی در ساختار و ساخت جملات دارند و برای اشاره به افراد و اشیاء مختلف استفاده می شوند.
 

ضمایر انگلیسی با مثال
 

✔️ ضمایر ملکی

همین طور در ادامه ضمایر ملکی (Possessive pronouns) ضمایری هستند که برای نشان دادن مالکیت یا تعلق به یک شخص، یک گروه یا یک موجود در جمله استفاده می شوند. این ضمایر به جای استفاده از صفت ملکی (possessive adjective) قرار می گیرند و مستقیماً به عنوان  مالکیت در جمله عمل می کنند.
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از: "mine"، "yours"، "his"، "hers"، "its"، "ours" و "theirs".
مثال های استفاده از ضمایر ملکی:
- This book is mine. (این کتاب مال من است)
- Is this pen yours? (آیا این خودکار مال شماست؟)
- His car is parked outside. (ماشین او در خیابان پارک شده است)
- The house is hers. (خانه از مالکیت اوست)
- The cat licked its paws. (گربه زبان خود را به پنجه های خود زد)
- Our team won the championship. (تیم ما قهرمان شد)
- Those bicycles are theirs. (آن دوچرخه ها مالکیت آن هاست)
ضمایر ملکی به صورت مستقیم برای اشاره به مالکیت و تعلق به چیزها، اشخاص و موجودات استفاده می شوند و اغلب پس از اسم قرار می گیرند. توجه داشته باشید که ضمایر ملکی برای اشاره به مالکیت در جمله به کار می روند و نباید با ضمایر شخصی (personal pronouns) که برای اشاره به اشخاص در جمله استفاده می شوند، اشتباه گرفته شوند.
 

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی
 

✔️ ضمیر انعکاسی در زبان انگلیسی

ضمیر انعکاسی (Reflexive pronoun) یک نوع از ضمایر در زبان انگلیسی است که برای نشان دادن ارجاع به فاعل یک عمل که بر روی خودش انجام شده استفاده می شود. این ضمایر با فعل اصلی در جمله همراه می شوند و به شکل تکاملی از ضمایر شخصی به دست می آیند. ضمیر انعکاسی با فاعل جمله همخوانی دارد و عمل انجام شده را به طور مستقیم به فاعل بازمی گرداند.
ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی عبارتند از: "myself", "yourself", "himself", "herself", "itself", "ourselves", "yourselves" و "themselves".
مثال های استفاده از ضمایر انعکاسی:
- I hurt myself while gardening. (من خودم را در حالی که در باغچه کار می کردم زخمی کردم)
- You should believe in yourself. (باید به خودت اعتماد کنی)
- He blamed himself for the mistake. (او خودش را به خاطر اشتباه سرزنش کرد)
- She dressed herself for the party. (او خودش را برای مهمانی لباس پوشید)
- The cat groomed itself. (گربه خودش را آرایش کرد)
- We enjoyed ourselves at the beach. (ما خودمان را در ساحل لذت بردیم)
- You can help yourselves to the food. (می توانید به غذا خودتان کمک کنید)
- They congratulated themselves on their success. (آن ها به خاطر موفقیت خود تبریک گفتند)
ضمایر انعکاسی به صورت مستقیم با فعل اصلی در جمله همراه می شوند و در برخی موارد نیاز به حضورشان در جمله وجود دارد تا معنی صحیح منتقل شود. مهم است که ضمیر انعکاسی با فاعل جمله همخوانی کند و از لحاظ جنسیتی و تعدادی با آن مطابقت داشته باشد.

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان انگلیسی

✔️ ضمایر نسبی

ضمایر نسبی (Relative Pronouns) در دستور زبان انگلیسی برای ایجاد جملات (Relative Clauses) به کار می روند. ضمایر نسبی به عنوان پیوستگانی بین دو جمله عمل می کنند و جمله واره ای را به جمله اصلی وصل می کنند. ضمایر نسبی شامل موارد زیر می شوند:
1. Who (کسی که/کسانی که): برای اشاره به اشخاص استفاده می شود.
- The girl who is standing there is my sister. (دختری که در آنجا ایستاده است خواهرم است.)
2. Whom (کسی که/کسانی که): نسبت به اشخاص استفاده می شود و بعد از فعل قرار می گیرد.
- The man whom I met yesterday is a doctor. (مردی که دیروقت دیدم دکتر است.)
3. Which (که/که چیزی که): برای اشاره به اشیاء و حیوانات استفاده می شود.
- This is the book which I was talking about. (این کتابی است که درباره اش صحبت می کردم.)
4. That (که/که چیزی که): برای اشاره به اشخاص، اشیاء و حیوانات استفاده می شود. معمولاً در جملات غیررسمی استفاده می شود.
- The car that is parked in front of the house is mine. (ماشینی که در جلوی خانه پارک شده است مال من است.)
5. Whose (که متعلق به کسی است/که متعلق به چیزی است): برای نشان دادن مالکیت استفاده می شود و به شخص ها و اشیاء اشاره می کند.
- The house whose roof is red belongs to my friend. (خانه ای که سقفش قرمز است متعلق به دوستم است.)
6. Where (جایی که): برای اشاره به مکان استفاده می شود.
- This is the park where we usually go for a walk. (این پارکی است که معمولاً برای پیاده روی به آن می رویم.)
7. When (زمانی که): برای اشاره به زمان استفاده می شود.
- The day when I graduated from university was unforgettable. (روزی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم به یادم ماندنی بود.)
ضمایر نسبی به عنوان پیوستگان بین دو جمله عمل می کنند و امکان ارائه اطلاعات بیشتر درباره یک موضوع را در جمله فراهم می کنند.
 

ضمایر نسبی در زبان انگلیسی
 

✔️ ضمیر اشاره

در زبان انگلیسی، ضمایر اشاره (Demonstrative Pronouns) برای اشاره به اشیا و افراد در مکان های مختلف استفاده می شوند. ضمایر اشاره در انگلیسی عبارتند از:
1. This: به معنی "این" و برای اشاره به چیزی یا شخصی که در نزدیکی صحبت کننده قرار دارد استفاده می شود.
مثال: This is my book. (این کتاب من است.)
2. That: به معنی "آن" و برای اشاره به چیزی یا شخصی که در فاصله ای از صحبت کننده قرار دارد استفاده می شود.
مثال: That is a beautiful car. (آن ماشین زیباست.)
3. These: به معنی "این ها" و برای اشاره به چیزهای یا اشخاصی که در نزدیکی صحبت کننده قرار دارند استفاده می شود.
مثال: These are my keys. (این ها کلیدهای من هستند.)
4. Those: به معنی "آن ها" و برای اشاره به چیزهای یا اشخاصی که در فاصله ای از صحبت کننده قرار دارند استفاده می شود.
مثال: Those are her books. (آن ها کتابهای او هستند.)
ضمایر اشاره همچنین می توانند برای اشاره به اشیا یا افراد در متن نوشتاری نیز استفاده شوند. به عنوان مثال:
- I have a red pen. This is my favorite. (من یک خودکار قرمز دارم. این مورد مورد علاقه من است.)
- She showed me two dresses. I liked that one better. (او دو لباس به من نشان داد. آن یکی را بیشتر دوست داشتم.)
ضمایر اشاره در انگلیسی می توانند به تنهایی به عنوان ضمایر موصولی (Pronominal Adjectives) هم عمل کنند و قبل از اسم بیایند. به عنوان مثال:
- This book is interesting. (این کتاب جالب است.)
- Can you pass me that pen? (می توانید به من آن خودکار را بدهید؟)

✔️ ضمیر نامعین در دستور زبان

ضمایر نامعین (Indefinite Pronouns) در انگلیسی برای اشاره به یک شیء یا شخص ناشناخته یا غیرمشخص استفاده می شوند. این ضمایر به صورت عمومی و کلی بکار می روند و به عدم مشخص بودن یا تعیین یک شیء یا شخص اشاره می کنند. ضمایر نامعین عبارتند از:

 • Someone (کسی)
 • Anyone (هر کسی)
 • No one (هیچ کس)
 • Everyone (همه کس)
 • Somebody (کسی)
 • Anybody (هر کسی)
 • Nobody (هیچ کس)
 • Everybody (همه کس)
 • Something (چیزی)
 • Anything (هر چیزی)
 • Nothing (هیچ چیزی)
 • Everything (همه چیز)

از طرفی ضمایر نامعین به عنوان مفعول جمله، مفعول نقلی (Direct Object) یا مفعول غیر نقلی (Indirect Object) به کار می روند. همچنین، می توانند به عنوان فاعل جمله هم استفاده شوند. برای مثال:
- Someone called you on the phone. (کسی تو را تلفنی زنگ زده است.)
- I didn't see anyone at the party. (من در مهمانی هیچ کسی را ندیدم.)
- Everybody loves ice cream. (همه عاشق بستنی هستند.)
- Is there anything I can help you with? (آیا چیزی هست که من بتوانم به شما کمک کنم؟)
ضمایر نامعین مفید هستند زمانی که می خواهیم به صورت کلی و غیرمشخص درباره اشخاص یا اشیاء صحبت کنیم و نمی خواهیم به صورت مستقیم به آن ها ارجاع دهیم.

✔️ ضمایر استفهامی

در زبان انگلیسی، ضمایر استفهامی (Interrogative Pronouns) برای پرسش در مورد اشیا، افراد و خصوصیات مورد استفاده قرار می گیرند. ضمایر استفهامی در انگلیسی عبارتند از:
1. Who: برای پرسش درباره اشخاص و استفاده در جملات سوالی در مورد هویت و شخصیت ها استفاده می شود.
مثال: Who is your best friend? (دوست نزدیک شما کیست؟)
2. Whom: برای پرسش درباره اشخاص و استفاده در جملات سوالی در مورد هویت و شخصیت ها استفاده می شود. معمولاً بعد از افعال یا حروف اضافه قرار می گیرد.
مثال: Whom did you invite to the party? (به چه کسانی دعوت نامه دادید؟)
3. What: برای پرسش درباره اشیا، ایده ها، و موارد دیگر استفاده می شود.
مثال: What is your favorite color? (رنگ مورد علاقه شما چیست؟)
4. Which: برای پرسش درباره اشیا یا افراد در یک گروه محدود استفاده می شود و معمولاً برای انتخاب بین چند گزینه مورد استفاده قرار می گیرد.
مثال: Which book do you want to read? (کدام کتاب را می خواهید بخوانید؟)
5. Whose: برای پرسش درباره مالکیت و تعلق چیزی به فردی استفاده می شود.
مثال: Whose car is parked outside? (ماشینی که بیرون پارک شده است، متعلق به کی است؟)
6. Whichever: برای پرسش درباره انتخاب بین گزینه های مختلف استفاده می شود.
مثال: Whichever dress you choose will look great on you. (هر لباسی که انتخاب کنید، برای شما بسیار خوب به نظر می رسد.)

✔️ ضمیر متقابل

ضمایر متقابل (Reciprocal Pronouns) در انگلیسی برای نشان دادن رابطه متقابل بین دو یا چند فرد یا گروه از اشخاص استفاده می شوند. این ضمایر نشان می دهند که عمل یا ارتباط بین افراد به صورت دوطرفه و متقابل است. ضمایر متقابل عبارتند از:
1. Each other: برای اشاره به دو یا چند فرد/شیء استفاده می شود و به معنی "یکدیگر" می باشد.
- They love each other. (آن ها یکدیگر را دوست دارند.)
- The children are helping each other. (بچه ها به یکدیگر کمک می کنند.)
2. One another: نیز برای اشاره به دو یا چند فرد/شیء استفاده می شود و به معنی "یکدیگر" استفاده می شود، اما در برخی موارد با "each other" قابل تعویض هستند.
- They help one another. (آن ها به یکدیگر کمک می کنند.)
- The members of the team support one another. (اعضای تیم یکدیگر را حمایت می کنند.)
ضمایر متقابل به طور کلی برای نشان دادن ارتباط و تعامل متقابل بین دو یا چند فرد یا گروه از اشخاص استفاده می شوند.
جمع بندی آموزش ضمایر
ضمایر در زبان انگلیسی نقش مهمی را در بیان و ارتباطات روزمره ایفا می کنند. ضمایر اشاره و ضمایر استفهامی ابزارهایی هستند که ما را قادر می سازند به اشیا، افراد و مفاهیم مختلف ارجاع دهیم و سوالات متنوعی را بپرسیم. یادگیری ضمایر انگلیسی اساسی است و به زبان آموزان کمک می کند تا در بحث و گفتگوهای خود به طور دقیق تر و روان تر صحبت کنند.
 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (3 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران