ضمایر پرسشی در انگلیسی چه هستند و چه کاربردی دارند؟ + مثال

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/21 435
ضمایر پرسشی در انگلیسی

ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی نقش مهمی در ایجاد سوالات و به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مکالمات و نوشتار دارند. این ضمایر با توجه به نوع اطلاعاتی که ما در یک جمله یا یک مکالمه به دنبال آن هستیم، تغییر می کنند و به ما این امکان را می دهند که سوالات مختلفی را مطرح کنیم. 
ضمایر پرسشی معمولاً در داستان ها، مقالات، یادداشت ها و اسناد مختلف به کار می روند تا درخواست ها و پرسش های متنوعی را به خواننده یا شنونده ارائه دهند.

این ضمایر شامل واژه هایی همچون "who"، "what"، "where"، "when"، "why" و "how" هستند و با تغییر ترتیب کلمات در جمله، سوالات مختلفی ایجاد می شود. از این رو، ضمایر پرسشی می توانند ابزاری موثر برای برقراری ارتباط و ایجاد تبادل اطلاعات در زبان انگلیسی باشند.

ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی چیست؟

ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی به عنوان بخشی از گرامر زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند تا سوالاتی ایجاد کنند و اطلاعات بیشتری در مورد فاعل، مفعول، مکان، زمان، و موارد مشابه به دست آورند:

1. Who (چه کسی)

- Who is she?
- Who wrote this book?

2. Whom (کدام کس)

- Whom did you meet yesterday?
- With whom are you going to the party?

3. Whose (چه کسی)

- Whose car is this?
- Whose idea was it?


ضمایر پرسشی در زبان انگلیسی
 

4. What (چه چیزی)

- What is your favorite color?
- What did you eat for breakfast?

5. Which (کدام چیز یا کدام کس)

- Which movie do you want to watch?
- Which book did you choose?

مطالعه بیشتر: حروف اضافه در زبان انگلیسی

6. Where (کجا)

- Where is the nearest supermarket?
- Where did you go on vacation?

7. When (کی)

- When is your birthday?
- When did you last see him?

8. Why (چرا)

- Why did you choose this career?
- Why is she upset?

9. How (چطور)

- How did you solve the problem?
- How can I reach you?
از این ضمایر پرسشی برای ساختن سوالات مختلف با تغییر ترتیب کلمات و افعال مختلف می توان استفاده کرد. به عنوان مثال:
- Who is your best friend? (چه کسی دوستت بهترین است؟)
- What did you buy at the store? (چه چیزی از فروشگاه خرید کردی؟)
- Where are they going for their honeymoon? (آنها برای مهمانی عروسی به کجا می روند؟)
با استفاده از ضمایر پرسشی، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد جملات و مفاهیم مختلف در انگلیسی بدست آورید.


ضمیر پرسشی How در چه مواردی استفاده می شود؟
 

تفاوت ضمایر پرسشی Who و Whom

ضمایر پرسشی "who" و "whom" در زبان انگلیسی برای ایجاد سوالات و جملات پرسشی در مورد افراد به کار می روند. این دو ضمیر به صورت مشابهی شروع می شوند اما نقش های متفاوتی در جمله دارند.

  • "Who"

✔ "Who" به عنوان ضمیر پرسشی برای سوالاتی استفاده می شود که به دنبال هویت یا شناختن فردی معین هستند.
✔ به طور معمول در سوالات مستقیم به کار می رود.
مثال: "Who is that person?" (این شخص چه کسی است؟)
✔ در سوالات غیرمستقیم نیز معمولاً از "who" استفاده می شود، به عنوان مثال: "I wonder who he is." (من عجیب می یابم که او کیست.)

  • "Whom"

✔ "Whom" نیز به عنوان ضمیر پرسشی برای سوالاتی استفاده می شود که به دنبال شناختن فردی خاص هستند، اما در اینجا مخاطب سوال معینی دارد و نقش مفعول جمله را ایفا می کند.
✔ "Whom" در سوالات مستقیم برای اشاره به مفعول سوالی استفاده می شود.
مثال: "Whom did you meet yesterday?" (دیروقت با کدام کس دیدار کردی؟)

 در سوالات غیرمستقیم نیز معمولاً از "whom" به عنوان مفعول سوالی استفاده می شود، به عنوان مثال: "I asked whom he had met yesterday." (من از او پرسیدم که دیروقت با کدام کس دیدار کرده بود.)
✔ توجه داشته باشید که استفاده از "whom" در سوالات مستقیم در مکالمات روزمره کمتر شده و ممکن است به صورت غیررسمی جایگزین "who" شود. اما در نوشتار رسمی و در ارتباطات مکتوب، استفاده صحیح از "whom" اهمیت دارد.

مقاله پیشنهادی: ضمایر مفعولی در انگلیسی

مطالعه بیشتر: ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

آشنایی بیشتر با ضمیر پرسشی Whose

ضمیر پرسشی "whose" در زبان انگلیسی برای پرسش در مورد ویژگی ها یا متعلقات مالکیتی فرد یا شیء معین استفاده می شود. این ضمیر به ما اجازه می دهد تا در مکالمات و نوشتار به سادگی اطلاعاتی درباره مالکیت و ارتباطات میان اشیاء و افراد را دریافت کنیم.
1. مالکیت فردی: وقتی از "whose" در مورد فردی استفاده می کنیم، سعی داریم تا اطلاعاتی درباره مالکیت او و مرتبط با او بدست آوریم.
مثال: "Whose pen is this?" (این خودکار کیه؟)
در این مثال، ما از "whose" برای پرسش درباره مالکیت خودکار استفاده کرده ایم.
2. مالکیت مشترک: می توان از "whose" برای پرسش درباره مالکیت مشترک اشیاء و افراد نیز استفاده کرد.
مثال: "Whose books are these?" (این کتاب ها مال کیه؟)
در این مثال، ما از "whose" برای پرسش درباره مالکیت مشترک چندین کتاب استفاده کرده ایم.
3. مالکیت نامعلوم: "whose" می تواند برای پرسش درباره مالکیتی که نامش معلوم نیست استفاده شود.
مثال: "Whose handwriting is this?" (این دست نوشته کیه؟)
در این مثال، ما نمی دانیم که دست نوشته به کی تعلق دارد و از "whose" برای پرسش استفاده می کنیم.
ضمیر پرسشی "whose" به ما امکان می دهد تا در مکالمات و نوشتار به سادگی اطلاعات در مورد مالکیت و ارتباطات مالکیتی بین اشیاء و افراد را ایجاد کنیم. این ضمیر مفهومی مهم در گرامر انگلیسی است و در ایجاد جملات پرسشی و مفهومی به ما کمک می کند.


موارد استفاده از ضمیر پرسشی Whose
 

آشنایی بیشتر با ضمیر پرسشی What

ضمیر پرسشی "what" در زبان انگلیسی به عنوان یکی از کلمات پرسشی اساسی برای ایجاد سوالات و جلب اطلاعات بیشتر به کار می رود. این ضمیر پرسشی معمولاً برای پرسش در مورد مواردی که نوع یا ماهیت آن ها معلوم نیست یا برای پرسش درباره یک موضوع عمومی استفاده می شود:

✔ پرسش در مورد یک موضوع عمومی
What is your favorite color? (رنگ مورد علاقه ات چیست؟)
What do you like to do in your free time? (در وقت آزادت چه کارهایی دوست داری انجام بدی؟)
✔ پرسش در مورد یک شیء معین
What is this? (این چیست؟)
What are you holding in your hand? (در دستت چی داری؟)
✔ پرسش در مورد عملی یا وقوع یک اتفاق
What happened yesterday? (دیروقت چه اتفاقی افتاد؟)
What will you do tomorrow? (فردا چه کاری خواهی انجام داد؟)
✔ پرسش در مورد میزان یا مقدار
What is the price of that car? (قیمت اون ماشین چقدره؟)
What is the population of this city? (جمعیت این شهر چقدر است؟)
ضمیر پرسشی "what" پارامتر وسیعی از سوالات را پوشش می دهد و به ما اجازه می دهد تا از افراد یا مخاطبان اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنیم. از این ضمیر در مکالمات روزمره و نوشتارهای مختلف استفاده می شود و جزء ابزارهای اصلی برای ایجاد سوالات در زبان انگلیسی محسوب می شود.

مقاله پیشنهادی: آموزش ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

آشنایی با ضمیر پرسشی Which

ضمیر پرسشی "which" در زبان انگلیسی برای پرسش در مورد انتخاب یا تعیین از بین گزینه های مختلف یا اشیاء معین به کار می رود. این ضمیر به ما امکان می دهد تا در مکالمات و نوشتارها به سادگی از افراد یا مخاطبان اطلاعات در مورد انتخاب ها یا تصمیمات خود را بگیریم. "Which" معمولاً با اسم ها (اشیاء، افراد، گزینه ها و ...) ترکیب می شود تا سوالاتی ایجاد کند که به مقایسه و تفضیل بین موارد مختلف می پردازند.
در ادامه آموزش نمونه هایی از استفاده از ضمیر پرسشی "which" را با هم می خوانیم:
✔ پرسش در مورد انتخاب بین گزینه ها
Which color do you prefer, red or blue? (رنگی که ترجیح می دهید کدام است، قرمز یا آبی؟)
Which movie should we watch tonight? (کدام فیلم را باید امشب ببینیم؟)
✔ پرسش در مورد تعیین از بین اشیاء
Which book on the shelf is yours? (کدام کتاب روی قفسه متعلق به شماست؟)
Which dress should I wear to the party? (چه لباسی باید برای مهمانی بپوشم؟)
✔ پرسش در مورد تفضیل بین گزینه ها
Which restaurant has the best pizza in town? (کدام رستوران بهترین پیتزای شهر را دارد؟)
Which team do you think will win the championship? (فکر می کنید کدام تیم قهرمان شود؟)

مطالعه بیشتر: تفاوت do و does در زبان انگلیسی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران