آموزش حال کامل در انگلیسی (کاربرد و گرامر)

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/10/05 747
حال کامل در انگلیسی

آموزش حال کامل در انگلیسی یکی از جنبه های مهم گرامری در این زبان است که برای بیان عملی که در گذشته انجام شده و ارتباط آن با زمان حال برقرار است، استفاده می شود. حال کامل، ترکیبی از یک فعل کمکی "have" با شکل سوم فعل اصلی است.

این زمان در بیان تجربیات، عملیات گذشته که تا زمان حال ادامه دارد و نتایج یا عواقبی که تا زمان حال تاثیر می گذارد، مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه این مقاله از مقالات آموزش زبان انگلیسی به بررسی حال کامل در انگلیسی میپردازیم.

با استفاده از حال کامل می توانیم زمانبندی دقیق رخدادها را بیان کنیم و ارتباط زمانی بین گذشته و حال را به خوبی نشان دهیم. علاوه بر این، این زمان می تواند در بیان تجربیات شخصی، دستاوردها، و تغییرات در طول زمان مفید باشد.

آموزش حال کامل در انگلیسی

به منظور استفاده صحیح از حال کامل، باید فعل اصلی را به شکل سوم آن (شکل گذشته ساده یا شکل سوم) قرار داده و با فعل کمکی "have" ترکیب کرد. همچنین باید توجه داشت که در تشکیل سوالی و منفی این زمان نیز از ساختار مناسب استفاده کنیم. با تسلط بر حال کامل، می توانید ساختار و کاربردهای این زمان را بهبود دهید و ارتباط زمانی دقیق تری را در زبان انگلیسی بیان کنید.

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی یکی از زمان های اصلی است که برای بیان عمل هایی استفاده می شود که در گذشته رخ داده اند و ارتباطی با زمان حال دارند. برای ساختن این زمان از فعل کمکی "have" به همراه شکل سوم فعل اصلی استفاده می شود.

مقاله پیشنهادی: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

قالب کلی زمان حال کامل بصورت زیر است:

Subject + have/has + past participle (verb)

مثال های زیر نشان می دهند چگونه از زمان حال کامل استفاده می شود:

 • I have finished my homework. (من تکالیفم را تمام کرده ام.)
 • They have traveled to Europe. (آنها به اروپا سفر کرده اند.)
 • She has lived in this city for five years. (او پنج سال است که در این شهر زندگی می کند.)
 • He has already eaten breakfast. (او قبلاً صبحانه خورده است.)
 • We haven't seen each other for a long time. (ما مدتی است که همدیگر را ندیده ایم.)

آموزش حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل می تواند برای بیان عملی که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه دارد نیز استفاده شود. در این صورت، از عبارت "for" یا "since" برای مشخص کردن مدت زمانی که عمل در حال ادامه است، استفاده می شود.

 • He has been working at the company for five years. (او پنج سال است که در این شرکت کار می کند.)
 • She has been studying English since last year. (او از سال گذشته به انگلیسی مشغول تحصیل است.)

همچنین، زمان حال کامل می تواند برای بیان عملی استفاده شود که تا زمان حال تمام شده است و نتیجه آن در حال حاضر مشهود است.

 • The car has broken down. (ماشین خراب شده است.)
 • I have lost my keys. (کلیدهایم را گم کرده ام.)

در نهایت، توجه داشته باشید که در زمان حال کامل، استفاده از "have" یا "has" بسته به فاعل جمع یا مفرد جمله تعیین می شود. همچنین، فعل اصلی باید به شکل سوم خود باشد (شکل گذشته ساده یا past participle).

مطالعه بیشتر: حروف صدادار انگلیسی

گرامر زمان حال کامل

مهمترین نکته در استفاده از زمان حال کامل این است که ما بر زمان گذشته تمرکز داریم، اما به ارتباط آن با زمان حال نیز توجه می کنیم. بنابراین، این زمان می تواند به ما کمک کند تا از تجربیات گذشته خود یاد بگیریم و آنها را با وضعیت فعلی مقایسه کنیم.

مقاله پیشنهادی: آموزش زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال کامل در گرامر زبان انگلیسی برای بیان عمل هایی استفاده می شود که در گذشته رخ داده اند و ارتباطی با زمان حال دارند. این زمان با استفاده از فعل کمکی "have" یا "has" به همراه شکل سوم فعل اصلی ساخته می شود.

آموزش حال کامل در انگلیسی

استفاده از زمان حال کامل به دلایل زیر می تواند مناسب باشد:

1. بیان عملی که در گذشته انجام شده و تا زمان حال تاثیری بر وضعیت فعلی دارد.

 • I have lost my keys. (کلیدهایم را گم کرده ام.)
 • She has finished her work. (او کارش را تمام کرده است.)
 • They have already eaten dinner. (آنها قبلاً شام خورده اند.)

2. بیان عملی که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه دارد:

 • He has been studying English for two hours. (او دو ساعت است که دارد انگلیسی می خواند.)
 • We have lived in this house since 2010. (ما از سال ۲۰۱۰ در این خانه زندگی می کنیم.)
 • She has worked at the company for five years. (او پنج سال است که در این شرکت کار می کند.)

3. بیان عملی که در گذشته تکرار شده است:

 • I have visited Paris three times. (سه بار به پاریس سفر کرده ام.)
 • They have seen that movie before. (آنها آن فیلم را قبلاً دیده اند.)
 • He has played football every Sunday. (او هر یکشنبه فوتبال بازی کرده است.)

برای منفی کردن جملات زمان حال کامل، "not" بعد از فعل کمکی "have" یا "has" قرار می گیرد:

 • I have not seen him today. (من او را امروز ندیده ام.)
 • She has not finished her homework yet. (او هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.)
 • They haven't traveled abroad before. (آنها تا به حال خارج از کشور سفر نکرده اند.)

برای پرسیدن سوالات در زمان حال کامل، فعل کمکی "have" یا "has" به عنوان اولین کلمه جمله قرار می گیرد:

مطالعه بیشتر: جملات شرطی در زبان انگلیسی

 • Have you finished your work؟ (آیا کارتان را تمام کرده اید؟)
 • Has she seen that movie before؟ (آیا او آن فیلم را قبلاً دیده است؟)
 • Have they traveled to Europe؟ (آیا آنها به اروپا سفر کرده اند؟)

لازم به ذکر است که برای اشاره به زمان گذشته تر از زمان حال کامل، از زمان گذشته کامل (past perfect) استفاده می شود.

فرمول حال کامل در انگلیسی

فرمول ساخت زمان حال کامل در انگلیسی به صورت زیر است:

[Subject] + [have/has] + [past participle of the main verb]

Subject: فاعل جمله
have/has: فعل کمکی "have" برای فاعل های مفرد در ضمیرهای سوم شخص و فعل کمکی "has" برای فاعل های مفرد در ضمیرهای اول و دوم شخص و همچنین برای همه فاعل های جمع.

گرامر زمان حال کامل در انگلیسی
Past participle of the main verb: شکل سوم فعل اصلی که براساس قاعده های شکل گیری افعال انگلیسی در زمان گذشته ساده (Past Simple) ساخته می شود.

در زیر چند مثال از ساختار زمان حال کامل آمده است:

 • I have seen that movie before. (من آن فیلم را قبلاً دیده ام.)
 • She has finished her work. (او کارش را تمام کرده است.)
 • We have traveled to many countries. (ما به کشورهای زیادی سفر کرده ایم.)
 • They have studied English for two years. (آنها دو سال است که به انگلیسی مطالعه می کنند.)
 • He has written a book. (او یک کتاب نوشته است.)
 • Have you eaten dinner yet? (آیا شما هنوز شام خورده اید؟)

زمان حال کامل برای بیان عملی که در گذشته رخ داده و تا زمان حال تأثیری بر وضعیت فعلی دارد استفاده می شود. می تواند نشان دهد که عمل تا زمان حال ادامه داشته یا به تازگی تمام شده است.

حال کامل انگلیسی

همچنین، زمان حال کامل می تواند برای بیان تجربیات، دستاوردها، تکرارها و وضعیت های دائمی در زمان حال مورد استفاده قرار گیرد.

به علاوه، برای منفی کردن جملات زمان حال کامل، کلمه "not" بعد از فعل کمکی "have" یا "has" قرار می گیرد.

 • I have not seen him today. (من او را امروز ندیده ام.)
 • She has not finished her homework yet. (او هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.)

برای سوالی کردن در زمان حال کامل، فعل کمکی "have" یا "has" به عنوان اولین کلمه جمله قرار می گیرد:

 • Have you finished your work? (آیا کارتان را تمام کرده اید؟)
 • Has she seen that movie before? (آیا او آن فیلم را قبلاً دیده است؟)

ساختار حال کامل در انگلیسی

ساختار زمان حال کامل در زبان انگلیسی به صورت زیر است:

فاعل جمله (Subject)

این قسمت نشان دهنده شخص یا اشیا است که عمل را انجام داده اند یا تأثیری از عمل دریافت کرده اند. می تواند شامل ضمیرهای شخصی مفرد یا جمع (I, you, he/she/it, we, you, they)، اسم ها یا اسم های مفرد یا جمع باشد.

فعل کمکی (have/has):

بسته به ضمیر فاعل جمله و شکل زمانی، از "have" یا "has" استفاده می شود. "have" برای ضمایر شخصی مفرد (I, you, we, they) و "has" برای ضمیر شخصی سوم مفرد (he, she, it) استفاده می شود.

شکل سوم فعل اصلی (past participle of the main verb):

فعل اصلی باید به شکل سوم خود باشد. شکل سوم فعل در برخی افعال با قاعده ساخته می شود، به عنوان مثال، "worked"، "seen" و "finished". در برخی از افعال نامنظم، شکل سوم با قوانین خاصی ساخته می شود، مثلاً "eaten" برای "eat" و "gone" برای "go". با ترکیب این سه قسمت، ساختار کامل جمله در زمان حال کامل به دست می آید. به عنوان مثال:

 • I have seen that movie before. (من آن فیلم را قبلاً دیده ام.)
 • She has finished her work. (او کارش را تمام کرده است.)
 • They have traveled to many countries. (آنها به کشورهای زیادی سفر کرده اند.)

در ضمن، برای ساخت جمله منفی و سؤالی در زمان حال کامل، می توانید "not" را بعد از فعل کمکی قرار داده و یا فعل کمکی را به عنوان اولین کلمه جمله برای سؤال استفاده کنید، به عنوان مثال:

منفی:

 • I have not seen him today. (من او را امروز ندیده ام.)
 • She has not finished her homework yet. (او هنوز تکالیفش را تمام نکرده است.)

سؤالی:

 • Have you finished your work? (آیا کارتان را تمام کرده اید؟)
 • Has she seen that movie before? (آیا او آن فیلم را قبلاً دیده است؟)

با استفاده از این ساختار، می توانید در زمان حال کامل، عمل هایی که در گذشته رخ داده اند و ارتباطی با زمان حال دارند را بیان کنید.

مثال برای زمان حال کامل

در صورتی که می خواهید با روند و نحوه استفاده از زمان حال کامل در انگلیسی بیشتر آشنا شوید؛ ما در ادامه و در زیر چند مثال از زمان حال کامل در جملات را ذکر خواهیم کرد که برای شروع یادگیری کاربردی هستند:

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

1. I have visited Paris.
(من پاریس را دیده ام.)

2. They have studied Spanish for three years.
(آنها سه سال است که اسپانیایی می خوانند.)

3. She has written five novels.
(او پنج رمان نوشته است.)

4. He has already eaten dinner.
(او قبلاً شام خورده است.)

5. We have lived in this city since 2010.
(ما از سال ۲۰۱۰ در این شهر زندگی می کنیم.)

6. Have you ever been to Japan?
(آیا تاکنون به ژاپن سفر کرده اید؟)

7. Has the mail arrived yet?
(آیا پست هنوز رسیده است؟)

8. They haven't finished their project.
(آنها پروژه خود را تمام نکرده اند.)

9. I have lost my keys.
(من کلیدهایم را گم کرده ام.)

10. She has seen that movie twice.
(او آن فیلم را دو بار دیده است.)

در این مثال ها، زمان حال کامل برای بیان عمل هایی استفاده شده است که در گذشته رخ داده اند و ارتباطی با زمان حال دارند. همچنین، در برخی از مثال ها از عبارات زمانی مانند "already" و "since" برای تأکید بر زمان انجام عمل استفاده شده است.

نحوه منفی کردن زمان حال کامل در زبان انگلیسی

برای منفی کردن زمان حال کامل، کافیست کلمه "not" را بعد از فعل کمکی "have" یا "has" قرار دهید. در زیر چند مثال از منفی کردن زمان حال کامل آمده است که شما را با کلیت این روند آشنا کند و بتوانید دستور زبان را بهتر به ذهن بسپارید:

1. I have not seen that movie.
(من آن فیلم را ندیده ام.)

2. They have not finished their homework yet.
(آنها هنوز تکالیفشان را تمام نکرده اند.)

3. She has not visited her parents for a long time.
(او مدتی است که به والدینش سر نزده است.)

4. We have not traveled abroad this year.
(ما امسال خارج از کشور سفر نکرده ایم.)

5. He has not written the report.
(او گزارش را ننوشته است.)

6. Have you not heard the news?
(آیا خبر را نشنیده اید؟)

7. Hasn't she finished her project yet?
(آیا او هنوز پروژه اش را تمام نکرده است؟)

در این مثال ها، با قرار دادن "not" پس از فعل کمکی "have" یا "has"، جملات به صورت منفی تغییر کرده اند و نشان می دهند که عمل مورد نظر انجام نشده است یا تاکنون رخ نداده است.

آموزش سوالی کردن زمان حال کامل

برای سوالی کردن در زمان حال کامل، نیاز دارید فعل کمکی "have" یا "has" را به عنوان اولین کلمه جمله قرار دهید. در زیر توضیحاتی درباره سوالی کردن زمان حال کامل را می آموزید که می توان مبتنی بر آن کلیت استفاده از آن به صورت سوال و پرسشی را بهتر درک کرد:

1. با استفاده از "Have" برای ضمایر شخصی مفرد (I, you, we, they)

 

 • Have you finished your work?
  (آیا کارتان را تمام کرده اید؟)
 • Have they traveled to Europe?
  (آیا آنها به اروپا سفر کرده اند؟)

2. با استفاده از "Has" برای ضمیر شخصی سوم مفرد (he, she, it) و اسم های مفرد

 

 • Has she seen that movie before?
  (آیا او آن فیلم را قبلاً دیده است؟)

 

 • Has John finished his homework?
  (آیا جان تکالیفش را تمام کرده است؟)

3. برای سوالی کردن درباره تجربیات یا تجربه های گذشته

 • Have you ever traveled to Japan?
  (آیا تاکنون به ژاپن سفر کرده اید؟)
 • Has she ever visited Paris?
  (آیا او تاکنون به پاریس سفر کرده است؟)

4. برای سوالی کردن درباره مدت زمانی که یک عمل ادامه دارد:

 • How long have you been studying English?
  (چه مدت است که به انگلیسی مشغول تحصیل هستید؟)
 • How long has she lived in this city?
  (چه مدت است که او در این شهر زندگی می کند؟)

5. با استفاده از "Hasn't" یا "Haven't" برای سوال منفی:

 • Haven't you finished your work yet?
  (آیا هنوز کارتان را تمام نکرده اید؟)
 • Hasn't she seen that movie before?
  (آیا او آن فیلم را قبلاً دیده نیست؟)

در جملات سوالی در زمان حال کامل، فعل کمکی "have" یا "has" در ابتدای جمله قرار می گیرد تا جمله به صورت سؤالی نوشته شود. از زمان حال کامل برای بیان تجربیات، دستاوردها، وضعیت های دائمی، عمل هایی که تا زمان حال ادامه دارند و تاکید بر زمان انجام عمل استفاده می شود.

همچنین، می تواند به ما کمک کند تا تاثیر یک عمل در وضعیت فعلی را بیان کنیم. با اضافه کردن عبارات زمانی مانند "already"، "yet"، "for" و "since" می توانیم اطلاعات بیشتری در مورد زمان انجام عمل و مدت زمان آن دریافت کنیم.

 سخن پایانی

آموزش حال کامل در انگلیسی یکی از زمان های مهم است که برای بیان عمل هایی استفاده می شود که در گذشته رخ داده اند و ارتباطی با زمان حال دارند. ساختار این زمان از فعل کمکی "have" یا "has" به همراه شکل سوم فعل اصلی تشکیل می شود. با استفاده از زمان حال کامل، می توانیم عملی را که در گذشته اتفاق افتاده است را به طور مستقیم با وضوح بیان کنیم و به اهمیت ارتباط آن با زمان حال تأکید کنیم. امیدواریم این سری از مقالات آموزشگاه زبان ملل کاربردی بوده باشد. در صورت سوال یا نکته حتما در انتهای مقاله کامنت بگذارید.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران