0 تا 100 آموزش افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی + فیلم

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/02/27 929
افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، افعال به دو دسته قاعده مند و بی قاعده تقسیم می شوند. افعال قاعده مند، بر اساس الگوی خاصی از تغییرات شکلی و زمانی، به صورت منظم تغییر می کنند اما افعال بی قاعده در تغییر شکل و زمان از الگوی خاصی پیروی نمی کنند و باید حفظ شوند. در این مقاله از آموزشگاه زبان ملل به آمکوزش کامل افعال با قاعده و بی قاعده خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

افعال قاعده دار به صورت معمول با افزودن پسوند هایی به شکل پایه افعال تغییر می کنند. برای مثال، فعل "walk" (پیاده روی کردن) در زمان حال ساده به صورت "walks" برای سوم شخص مفرد (he/she/it) تغییر می کند. افعال قاعده مند معمولاً به سادگی و قواعد مشخصی اطاعت می کنند و برای یادگیری و استفاده آسان هستند.

اما افعال بی قاعده نسبت به افعال قاعده مند پیچیده تر هستند. این افعال بدون رعایت الگوهای قاعده مند، در تغییر شکل و زمان، تغییرات ویژه ای دارند. برای مثال، فعل "go" (رفتن) در زمان حال ساده به صورت "goes" برای سوم شخص مفرد تغییر می کند. همچنین، برخی افعال بی قاعده تغییر شکل کامل می دهند، مانند "go" که در گذشته به "went" تغییر می کند.

حالت های مختلف افعال در زبان انگلیسی

فعل ها در گرامر زبان انگلیسی نقش مهمی را ایفا می کنند. آن ها برای بیان اعمال، فعالیت ها، وضعیت ها، رویدادها و زمان ها استفاده می شوند. در زیر توضیحی کوتاه از برخی ویژگی های فعل ها در گرامر انگلیسی آمده است:

 •  شکل های فعل

فعل ها شکل های مختلفی دارند که شامل فعل ساده (base form)، فعل گذشته (past tense) و فعل مصدر با to (infinitive) است. به عنوان مثال، شکل های فعل "to eat" عبارتند از "eat" (فعل ساده)، "ate" (فعل گذشته) و "to eat" (فعل مصدر با to).

 • زمان ها

فعل ها در زبان انگلیسی بر اساس زمان های مختلفی مانند حال (present), گذشته (past) و آینده (future) تغییر می کنند. به عنوان مثال، فعل "to go" در زمان حال ساده به صورت "go" برای فاعل های سوم شخص مفرد (he/she/it) و به صورت "goes" برای فاعل های دیگر استفاده می شود.

 • شخص ها

فعل ها بر اساس شخص (person) فاعل تغییر می کنند. شخص ها عبارتند از اول شخص (first person)، دوم شخص (second person) و سوم شخص (third person). به عنوان مثال، فعل "to write" در زمان حال ساده به صورت "write" برای اول و دوم شخص و به صورت "writes" برای سوم شخص استفاده می شود.

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

 • جمله های منفی و سوالی

برای ساخت جمله های منفی از فعل کمکی "do" یا "does" در زمان حال ساده و "did" در گذشته استفاده می شود، و فعل اصلی به شکل ساده می آید. در جمله های سوالی نیز، فعل کمکی قبل از فاعل قرار می گیرد و فعل اصلی به شکل ساده می آید.

 • افعال کمکی

برخی از فعل ها به عنوان فعل کمکی (auxiliary verbs) در جملات کمکی و ساختارهای مختلفی استفاده می شوند. به عنوان مثال، فعل های کمکی "to be" و "to have" برای تشکیل زمان های مختلف و ساختارهای سوالی و منفی مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین، فعل ها می توانند بر اساس جنسیت (gender)، تعداد (number) و صفت (adjective) تغییر کنند. مطالعه و تمرین مرتب با افعال و قواعد مختلف گرامری انگلیسی، به شما کمک می کند تا در استفاده صحیح از افعال در جملات و مکالمات خود مهارت بیشتری پیدا کنید. علاوه بر این، توجه به شیوه استفاده از افعال، مفهوم و زمان مناسب آنها نیز اهمیت دارد.

در کل، افعال با قاعده و بی قاعده در گرامر زبان انگلیسی نقش اساسی و حیاتی را دارند و برای صحیح و روان بیان کردن افکار و اعمال در زبان انگلیسی بسیار اهمیت دارند. با تمرین، مطالعه و استفاده مستمر از افعال در مکالمات و نوشتارهای خود، شما قادر خواهید بود تا مهارت زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید و به صورت صحیح و قوی تر از آنها استفاده کنید.

افعال با قاعده در گرامر انگلیسی

افعال با قاعده در زبان انگلیسی به افعالی اشاره دارند که در تغییر شکل و زمان خود الگوی منظمی را دنبال می کنند. به عبارت دیگر، در افعال با قاعده، تغییر شکل و زمان این افعال بر اساس قواعد ثابت و مشخصی اتفاق می افتد و برای هر شخص، زمان و صورت فعل، یک الگوی خاص و قاعده مند وجود دارد.

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی با معنی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی با معنی


افعال با قاعده عموماً با افزودن پسوندهای خاص به شکل پایه (base form) فعل، تغییر می کنند. برخی از پسوندهای معروف شامل "-s"، "-ed"، "-ing" و "-es" هستند. این پسوندها بر اساس زمان و شخص فاعل تغییر می کنند.
مثال:
برای مثال، در زمان حال ساده (present simple)، فعل های با قاعده در سوم شخص مفرد با پسوند "-s" تغییر می کنند. به عنوان مثال، فعل "to run" در حالت سوم شخص مفرد به صورت "runs" تغییر می کند. همچنین، در گذشته ساده (past simple)، برخی از فعل های با قاعده با اضافه کردن پسوند "-ed" تغییر شکل می دهند. به عنوان مثال، فعل "to play" در گذشته به صورت "played" تغییر می کند.

به طور کلی، افعال با قاعده تغییرات شکلی و زمانی خود را با استفاده از پسوندها و قواعد ثابت اعمال می کنند. این افعال راحت تر برای یادگیری و استفاده هستند زیرا الگوی قاعده مند خود را دارند و می توان به راحتی از آنها در جملات مختلف استفاده کرد. به عنوان مثال، فعل "to talk" یک فعل با قاعده است. در زمان حال ساده، در سوم شخص مفرد با پسوند "-s" به صورت "talks" تغییر می کند. در زمان گذشته ساده، با اضافه کردن پسوند "-ed" به صورت "talked" تغییر می کند.
با یادگیری افعال با قاعده، شما می توانید از روشنگری گرامری و استفاده صحیح از این افعال در نوشتار و مکالمه خود بهره برده و مهارت زبانی خود را بهبود بخشید.

افعال با قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی افعالی هستند که در تغییر شکل و زمان خود الگوی منظمی ندارند و برای تغییر شکل و زمان خود، از قوانین خاصی پیروی نمی کنند. به عبارت دیگر، تغییر شکل این افعال ناپیوسته و غیرمنظم است و باید به صورت جداگانه حفظ شوند. برخی از افعال بی قاعده رایج در زبان انگلیسی عبارتند از:

work-sheets board-games exercises
افعال با قاعده و بی قاعده افعال با قاعده و بی قاعده افعال با قاعده و بی قاعده
 1. فعل "to be": این فعل در تغییر شکل خود الگوی منظمی ندارد. به عنوان مثال، در حالت سوم شخص مفرد زمان حال ساده، به جای اضافه کردن پسوند "-s"، به "is" تغییر می کند.
 2. فعل "to go": این فعل نیز در تغییر شکل و زمان خود الگوی قاعده مندی ندارد. به عنوان مثال، در گذشته ساده، به جای اضافه کردن پسوند "-ed"، به "went" تغییر می کند.
 3. فعل "to have": در مقابل این فعل در برخی زمان ها و شخص ها تغییر شکل ناپیوسته دارد. به عنوان مثال، در حالت سوم شخص مفرد زمان حال ساده، به جای اضافه کردن پسوند "-s"، به "has" تغییر می کند.
 4. فعل "to do": این فعل نیز در برخی زمان ها و شخص ها تغییر شکل ناپیوسته دارد. به عنوان مثال، در حالت سوم شخص مفرد زمان گذشته ساده، به جای اضافه کردن پسوند "-ed"، به "did" تغییر می کند.

این تنها چند نمونه از افعال بی قاعده در زبان انگلیسی با معنی هستند. لیست افعال بی قاعده بسیار بیشتر است و هر یک از آنها باید به صورت جداگانه یادگرفته شوند.

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

 

افعال بی قاعده در انگلیسی

یادگیری و حفظ تغییرات شکل و زمان این افعال، نیازمند تمرین و تماشای مکرر است تا با آنها به صورت صحیح و قوی تر در جملات استفاده کنید. همچنین برای شناخت افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی نیاز به تمرین و تکرار خواهید داشت.

بیان زمان ها با افعال بی قاعده در انگلیسی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی در تغییر شکل و زمان خود الگوی قاعده مندی ندارند و به صورت ناپیوسته تغییر می کنند. در زیر، تغییرات شکلی برخی از افعال بی قاعده در زمان های مختلف ذکر شده است که می توان از آن ها پیروی کرد:

فعل بی قاعده حال ساده گذشته ساده استمراری گذشته استمراری آینده ساده آینده استمراری
فعل "to be" am/are/is was/were am/are/is being was/were being will be will be being
فعل "to go" go/goes went am/are/is going was/were going will go will be going
فعل "to have" have/has had am/are/is having was/were having will have will be having
فعل "to do" do/does did am/are/is doing was/were doing will do will be doing

این تنها چند نمونه از افعال بی قاعده در زبان انگلیسی هستند و لیست آنها بسیار بیشتر است. برای یادگیری و استفاده صحیح از این افعال، می بایست تغییرات شکلی و زمانی هر فعل را به صورت جداگانه حفظ کنید و با تمرین و تماشا مکرر، مهارت خود را در استفاده از این افعال بهبود بخشید.

لیست جامع افعال بی قاعده

فعل ساده زمان گذشته اسم مفعول فعل
Abide Abided / abode Abided
Alight Alighted / alit Alighted / alit
Arise Arose Arisen
Awake Awakened / awoke Awakened / awoken
Backbite Backbit Backbitten
Backslide Backslid Backslidden / backslid
Be  / am, is, are Was, were Been
Bear Bore Born / borne
Beat Beat Beaten / beat
Become Became Become
Befall Befell Befallen
Beget Begat / begot Begotten
Begin Began Begun
Behold Beheld Beheld
Bend Bent Bent
Bereave Bereaved / bereft Bereaved / bereft
Beseech Besought / beseeched Besought / beseeched
Beset Beset Beset
Bestrew Bestrewed Bestrewn / bestrewed
Bet Bet / betted Bet / betted
Betake Betook Betaken
Bethink Bethought Bethought
Bid  (farewell) Bid / bade Bidden
Bid  (offer amount) Bid Bid
Bind Bound Bound
Bite Bit Bitten
Bleed Bled Bled
Blow Blew Blown
Break Broke Broken
Breed Bred Bred
Bring Brought Brought
Broadcast Broadcast / broadcasted Broadcast / broadcasted
Browbeat Browbeat Browbeaten / browbeat
Build Built Built
Burn Burned / burnt Burned / burnt
Burst Burst Burst
Bust Busted / bust Busted / bust
Buy Bought Bought
Cast Cast Cast
Catch Caught Caught
Chide Chided / chid Chided / chidden
Choose Chose Chosen
Clap Clapped / clapt Clapped / clapt
Cling Clung Clung
Clothe Clothed / clad Clothed / clad
Colorbreed Colorbred Colorbred
Come Came Come
Cost Cost Cost
Creep Crept Crept
Crossbreed Crossbred Crossbred
Cut Cut Cut
Dare Dared / durst Dared / durst
Daydream Daydreamed / daydreamt Daydreamed / daydreamt
Deal Dealt Dealt
Dig Dug Dug
Dight Dighted / dight Dighted / dight
Disprove Disproved Disproved / disproven
Dive (jump head-first) Dove / dived Dived
Dive (scuba diving) Dived / dove Dived
Do Did Done
Draw Drew Drawn
Dream Dreamed / dreamt Dreamed / dreamt
Drink Drank Drunk
Drive Drove Driven
Dwell Dwelt / dwelled Dwelt / dwelled
Eat Ate Eaten
Enwind Enwound Enwound
Fall Fell Fallen
Feed Fed Fed
Feel Felt Felt
Fight Fought Fought
Find Found Found
Fit (tailor, change size) Fitted / fit Fitted / fit
Fit (be right size) Fit / fitted Fit / fitted
Flee Fled Fled
Fling Flung Flung
Fly Flew Flown
Forbear Forbore Forborne
Forbid Forbade Forbidden
Fordo Fordid Fordone
Forecast Forecast Forecast
Forego Forewent Foregone
Foreknow Foreknew Foreknown
Forerun Foreran Forerun
Foresee Foresaw Foreseen
Foreshow Foreshowed Foreshown / foreshowed
Forespeak Forespoke Forespoken
Foretell Foretold Foretold
Forget Forgot Forgotten / forgot
Forgive Forgave Forgiven
Forsake Forsook Forsaken
Forswear Forswore Forsworn
Fraught Fraught Fraught
Freeze Froze Frozen
Frostbite Frostbit Frostbitten
Gainsay Gainsaid Gainsaid
Get Got Gotten / got
Gild Gilded / gilt Gilded / gilt
Give Gave Given
Go Went Gone
Grind Ground Ground
Grow Grew Grown
Hagride Hagrode Hagridden
Halterbreak Halterbroke Halterbroken
Hamstring Hamstrung Hamstrung
Hand-feed Hand-fed Hand-fed
Handwrite Handwrote Handwritten
Hang Hung Hung
Hang Hanged / hung Hanged / hung
Have Had Had
Hear Heard Heard
Heave Heaved / hove Heaved / hove
Hew Hewed Hewn / hewed
Hide Hid Hidden
Hit Hit Hit
Hold Held Held
Hurt Hurt Hurt
Inbreed Inbred Inbred
Inlay Inlaid Inlaid
Input Input / inputted Input / inputted
Inset Inset Inset
Interbreed Interbred Interbred
Intercut Intercut Intercut
Interlay Interlaid Interlaid
Interset Interset Interset
Interweave Interwove / interweaved Interwoven / interweaved
Interwind Interwound Interwound
Inweave Inwove / inweaved Inwoven / inweaved
Jerry-build Jerry-built Jerry-built
Keep Kept Kept
Kneel Knelt / kneeled Knelt / kneeled
Knit Knitted / knit Knitted / knit
Know Knew Known
Lade Laded Laden / laded
Landslide Landslid Landslid
Lay Laid Laid
Lead Led Led
Lean Leaned / leant Leaned / leant
Leap Leaped / leapt Leaped / leapt
Learn Learned / learnt Learned / learnt
Leave Left Left
Lend Lent Lent
Let Let Let
Lie Lay Lain
Lie Lied Lied
Light Lit / lighted Lit / lighted
Lip-read Lip-read Lip-read
Lose Lost Lost
Make Made Made
Mean Meant Meant
Meet Met Met
Misbecome Misbecame Misbecome
Miscast Miscast Miscast
Miscut Miscut Miscut
Misdeal Misdealt Misdealt
Misdo Misdid Misdone
Mishear Misheard Misheard
Mishit Mishit Mishit
Mislay Mislaid Mislaid
Mislead Misled Misled
Mislearn Mislearned / mislearnt Mislearned / mislearnt
Misread Misread Misread
Missay Missaid Missaid
Missend Missent Missent
Misset Misset Misset
Misspeak Misspoke Misspoken
Misspell Misspelled / misspelt Misspelled / misspelt
Misspend Misspent Misspent
Misswear Misswore Missworn
Mistake Mistook Mistaken
Misteach Mistaught Mistaught
Mistell Mistold Mistold
Misthink Misthought Misthought
Misunderstand Misunderstood Misunderstood
Miswear Miswore Misworn
Miswed Miswed / miswedded Miswed / miswedded
Miswrite Miswrote Miswritten
Mow Mowed Mowed / mown
Offset Offset Offset
Outbid Outbid Outbid
Outbreed Outbred Outbred
Outdo Outdid Outdone
Outdraw Outdrew Outdrawn
Outdrink Outdrank Outdrunk
Outdrive Outdrove Outdriven
Outfight Outfought Outfought
Outfly Outflew Outflown
Outgrow Outgrew Outgrown
Outlay Outlaid Outlaid
Outleap Outleaped / outleapt Outleaped / outleapt
Outlie (not tell truth) Outlied Outlied
Output Output / outputted Output / outputted
Outride Outrode Outridden
Outrun Outran Outrun
Outsee Outsaw Outseen
Outsell Outsold Outsold
Outshine Outshined / outshone Outshined / outshone
Outshoot Outshot Outshot
Outsing Outsang Outsung
Outsit Outsat Outsat
Outsleep Outslept Outslept
Outsmell Outsmelled / outsmelt Outsmelled / outsmelt
Outspeak Outspoke Outspoken
Outspeed Outsped Outsped
Outspend Outspent Outspent
Outspin Outspun Outspun
Outspring Outsprang / outsprung Outsprung
Outstand Outstood Outstood
Outswear Outswore Outsworn
Outswim Outswam Outswum
Outtell Outtold Outtold
Outthink Outthought Outthought
Outthrow Outthrew Outthrown
Outwear Outwore Outworn
Outwind Outwound Outwound
Outwrite Outwrote Outwritten
Overbear Overbore Overborne / overborn
Overbid Overbid Overbid
Overbreed Overbred Overbred
Overbuild Overbuilt Overbuilt
Overbuy Overbought Overbought
Overcast Overcast Overcast
Overcome Overcame Overcome
Overcut Overcut Overcut
Overdo Overdid Overdone
Overdraw Overdrew Overdrawn
Overdrink Overdrank Overdrunk
Overeat Overate Overeaten
Overfeed Overfed Overfed
Overhang Overhung Overhung
Overhear Overheard Overheard
Overlay Overlaid Overlaid
Overleap Overleaped / overleapt Overleaped / overleapt
Overlie Overlay Overlain
Overpay Overpaid Overpaid
Override Overrode Overridden
Overrun Overran Overrun
Oversee Oversaw Overseen
Oversell Oversold Oversold
Overset Overset Overset
Oversew Oversewed Oversewn / oversewed
Overshoot Overshot Overshot
Oversleep Overslept Overslept
Oversow Oversowed Oversown / oversowed
Overspeak Overspoke Overspoken
Overspend Overspent Overspent
Overspill Overspilled / overspilt Overspilled / overspilt
Overspin Overspun Overspun
Overspread Overspread Overspread
Overspring Oversprang / oversprung / Oversprung
Overstand Overstood Overstood
Overstrew Over-strewed Overstrewn / overstrewed
Overstride Overstrode Overstridden
Overstrike Overstruck Overstruck
Overtake Overtook Overtaken
Overthink Overthought Overthought
Overthrow Overthrew Overthrown
Overwear Overwore Overworn
Overwind Overwound Overwound
Overwrite Overwrote Overwritten
Partake Partook Partaken
Pay Paid Paid
Plead Pleaded / pled Pleaded / pled
Prebuild Prebuilt Prebuilt
Predo Predid Predone
Premake Premade Premade
Prepay Prepaid Prepaid
Presell Presold Presold
Preset Preset Preset
Preshrink Preshrank Preshrunk
Presplit Presplit Presplit
Proofread Proofread Proofread
Prove Proved Proven / proved
Put Put Put
Quick-freeze Quick-froze Quick-frozen
Quit Quit / quitted Quit / quitted
Read Read (sounds like “red”) Read (sounds like “red”)
Reawake Reawoke Reawaken
Rebid Rebid Rebid
Rebind Rebound Rebound
Rebroadcast Rebroadcast / rebroadcasted Rebroadcast / rebroadcasted
Rebuild Rebuilt Rebuilt
Recast Recast Recast
Recut Recut Recut
Redeal Redealt Redealt
Redo Redid Redone
Redraw Redrew Redrawn
Reeve Reeved / rove Reeved / rove
Refit Refit / refitted Refit / refitted
Refit (retailor) Refitted / refit Refitted / refit
Regrind Reground Reground
Regrow Regrew Regrown
Rehang Rehung Rehung
Rehear Reheard Reheard
Reknit Reknitted / reknit Reknitted / reknit
Relay Relaid Relaid
Relay (pass along) Relayed Relayed
Relearn Relearned / relearnt Relearned / relearnt
Relight Relit / relighted Relit / relighted
Remake Remade Remade
Rend Rent / rended Rent / rended
Repay Repaid Repaid
Reread Reread Reread
Rerun Reran Rerun
Resell Resold Resold
Resend Resent Resent
Reset Reset Reset
Resew Resewed Resewn / resewed
Retake Retook Retaken
Reteach Retaught Retaught
Retear Retore Retorn
Retell Retold Retold
Rethink Rethought Rethought
Retread Retread Retread
Retrofit Retrofitted / retrofit Retrofitted / retrofit
Rewake Rewoke / rewaked Rewaken / rewaked
Rewear Rewore Reworn
Reweave Rewove / reweaved Rewoven / reweaved
Rewed Rewed / rewedded Rewed / rewedded
Rewet Rewet / rewetted Rewet / rewetted
Rewin Rewon Rewon
Rewind Rewound Rewound
Rewrite Rewrote Rewritten
Rid Rid Rid
Ride Rode Ridden
Ring Rang Rung
Rise Rose Risen
Rive Rived Riven / rived
Roughcast Roughcast Roughcast
Run Ran Run
Sand-cast Sand-cast Sand-cast
Saw Sawed Sawed / sawn
Say Said Said
See Saw Seen
Seek Sought Sought
Self-feed Self-fed Self-fed
Self-sow Self-sowed Self-sown / self-sowed
Sell Sold Sold
Send Sent Sent
Set Set Set
Sew Sewed Sewn / sewed
Shake Shook Shaken
Shave Shaved Shaved / shaven
Shear Sheared Sheared / shorn
Shed Shed Shed
Shine Shined / shone Shined / shone
Shit Shit / shat / shitted Shit / shat / shitted
Shoe Shoed / shod Shoed / shod
Shoot Shot Shot
Show Showed Shown / showed
Shrink Shrank / shrunk Shrunk
Shrive Shrived / shrove Shriven
Shut Shut Shut
Sight-read Sight-read Sight-read
Sing Sang Sung
Sink Sank / sunk Sunk
Sit Sat Sat
Skywrite Skywrote Skywritten
Slay (kill) Slew / slayed Slain / slayed
Slay (amuse) Slayed Slayed
Sleep Slept Slept
Slide Slid Slid
Sling Slung Slung
Slink Slinked / slunk Slinked / slunk
Slit Slit Slit
Smell Smelled / smelt Smelled / smelt
Smite Smote Smitten / smote
Sneak Sneaked / snuck Sneaked / snuck
Sow Sowed Sown / sowed
Speak Spoke Spoken
Speed Sped / speeded Sped / speeded
Spell Spelled / spelt Spelled / spelt
Spend Spent Spent
Spill Spilled / spilt Spilled / spilt
Spin Spun Spun
Spit Spit / spat Spit / spat
Split Split Split
Spoil Spoiled / spoilt Spoiled / spoilt
Spoon-feed Spoon-fed Spoon-fed
Spread Spread Spread
Spring Sprang / sprung Sprung
Stall-feed Stall-fed Stall-fed
Stand Stood Stood
Stave Staved / stove Staved / stove
Steal Stole Stolen
Stick Stuck Stuck
Sting Stung Stung
Stink Stunk / stank Stunk
Strew Strewed Strewn / strewed
Stride Strode Stridden
Strike (delete) Struck Stricken
Strike (hit) Struck Struck / stricken
String Strung Strung
Strip Stripped / stript Stripped / stript
Strive Strove / strived Striven / strived
Sublet Sublet Sublet
Sunburn Sunburned / sunburnt Sunburned / sunburnt
Swear Swore Sworn
Sweat Sweat / sweated Sweat / sweated
Sweep Swept Swept
Swell Swelled Swollen / swelled
Swim Swam Swum
Swing Swung Swung
Take Took Taken
Teach Taught Taught
Tear Tore Torn
Telecast Telecast Telecast
Tell Told Told
Test-drive Test-drove Test-driven
Test-fly Test-flew Test-flown
Think Thought Thought
Thrive Thrived / throve Thrived / thriven
Throw Threw Thrown
Thrust Thrust Thrust
Tread Trod Trodden / trod
Troubleshoot Troubleshot Troubleshot
Typecast Typecast Typecast
Typeset Typeset Typeset
Typewrite Typewrote Typewritten
Unbear Unbore Unborn / unborne
Unbend Unbent Unbent
Unbind Unbound Unbound
Unbuild Unbuilt Unbuilt
Unclothe Unclothed / unclad Unclothed / unclad
Underbid Underbid Underbid
Underbuy Underbought Underbought
Undercut Undercut Undercut
Underfeed Underfed Underfed
Undergo Underwent Undergone
Underlay Underlaid Underlaid
Underlet Underlet Underlet
Underlie Underlay Underlain
Underrun Underran Underrun
Undersell Undersold Undersold
Undershoot Undershot Undershot
Underspend Underspent Underspent
Understand Understood Understood
Undertake Undertook Undertaken
Underthrust Underthrust Underthrust
Underwrite Underwrote Underwritten
Undo Undid Undone
Undraw Undrew Undrawn
Unfreeze Unfroze Unfrozen
Unhang Unhung Unhung
Unhide Unhid Unhidden
Unhold Unheld Unheld
Unknit Unknitted / unknit Unknitted / unknit
Unlade Unladed Unladen / unladed
Unlay Unlaid Unlaid
Unlead Unleaded Unleaded
Unlearn Unlearned / unlearnt Unlearned / unlearnt
Unmake Unmade Unmade
Unreeve Unreeved / unrove Unreeved / unrove
Unsay Unsaid Unsaid
Unsew Unsewed Unsewn / unsewed
Unsling Unslung Unslung
Unspin Unspun Unspun
Unstick Unstuck Unstuck
Unstring Unstrung Unstrung
Unswear Unswore Unsworn
Unteach Untaught Untaught
Unthink Unthought Unthought
Unweave Unwove / unweaved Unwoven / unweaved
Unwind Unwound Unwound
Unwrite Unwrote Unwritten
Uphold Upheld Upheld
Upset Upset Upset
Vex Vexed / vext Vexed / vext
Wake Woke / waked Woken / waked
Waylay Waylaid Waylaid
Wear Wore Worn
Weave Wove / weaved Woven / weaved
Wed Wed / wedded Wed / wedded
Weep Wept Wept
Wet Wet / wetted Wet / wetted
Whet Whetted Whetted
Win Won Won
Wind Wound Wound
Withdraw Withdrew Withdrawn
Withhold Withheld Withheld
Withstand Withstood Withstood
Wring Wrung Wrung
Write Wrote Written

 

چطور افعال بی قاعده در انگلیسی را بهتر یاد بگیریم؟

همین طور اگر در مورد فراگیری این مفاهیم دچار مشکل شده و یا افعال را با هم قاطی می کنید؛ برای یادگیری بهتر افعال بی قاعده در زبان انگلیسی، می توانید از روش ها و نکات زیر استفاده کنید:

1. حفظ لیست افعال بی قاعده

در ابتدا، لیست افعال بی قاعده را به خوبی بیاموزید و به خاطر بسپارید. این شامل شکل های حال ساده، گذشته ساده، حال استمراری، گذشته استمراری، آینده ساده و آینده استمراری است. شروع کنید با حفظ شکل های اصلی این افعال و سپس با تمرین و تکرار، تغییرات شکلی را در زمان های مختلف بیاموزید.

2. تمرین مستمر

برای یادگیری بهتر افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی، تمرین مستمر و مکرر ضروری است. از تمرین های نوشتاری و شفاهی استفاده کنید تا این افعال را در جملات و موقعیت های مختلف به کار ببرید. می توانید جملاتی با استفاده از افعال بی قاعده بسازید و در مکالمات خود استفاده کنید.

3. مطالعه و گوش دادن

مطالعه متون و شنیدن مکالمات یا موسیقی انگلیسی کمک می کند تا با استفاده از افعال بی قاعده در متن ها و موقعیت های واقعی آشنا شوید. فیلم ها، پادکست ها، ویدیوهای آموزشی و کتاب های مناسب را مطالعه کنید و به گوش دادن فعالیت بیشتری اختصاص دهید.

4. استفاده از منابع آموزشی

منابع آموزشی متعددی برای یادگیری افعال بی قاعده در دسترس است. از کتاب های گرامر، منابع آموزشی آنلاین، برنامه های کامپیوتری و اپلیکیشن های زبان استفاده کنید تا به صورت جامع و سازمان یافته با این افعال آشنا شوید.

5. تمرین با جملات نمونه

استفاده از جملات نمونه با افعال بی قاعده می تواند به شما کمک کند تا استفاده صحیح از آنها را در جملات و موقعیت های واقعی بیاموزید. جملات نمونه را تمرین کنید و تکرار کنید تا با تغییر شکل های مختلف این افعال آشنا شوید.

با تمرین و تکرار مستمر، شما می توانید تغییرات شکلی و زمانی افعال بی قاعده را به خاطر بسپارید و در استفاده از آنها در نوشتار و مکالمات خود مهارت بیشتری پیدا کنید. همچنین، در صورت نیاز می توانید از منابع آموزشی مربوطه در زبان انگلیسی استفاده کنید تا مهارت خود را بهبود بخشید.

یادگیری افعال با قاعده و بی قاعده

دستور ساخت افعال با قاعده در زبان انگلیسی

دستور و فرمول ساخت افعال با قاعده در زبان انگلیسی بسیار ساده است. برای ساخت افعال با قاعده، فقط کافی است به شکل پایه یا همان فعل ساده فعل نگاه کنید و با افزودن پسوندهای مختلف، آن را در زمان ها و شخص های مختلف تغییر دهید. در زیر می توانید دستور ساخت افعال با قاعده را بررسی کنید:

1. زمان حال ساده (Present Simple)

   - برای فاعل سوم شخص مفرد (he/she/it): به شکل پایه فعل پسوند "-s" اضافه کنید.
   - برای سایر افعال: فعل را در شکل پایه بدون تغییر استفاده کنید.

2. گذشته ساده (Past Simple)

  - برای تمام افعال: به شکل پایه فعل پسوند "-ed" اضافه کنید. در برخی موارد، برای برخی افعال، شکل گذشته متفاوت است و باید حفظ شود.

3. آینده ساده (Future Simple)

  - برای تمام افعال: از کلمه "will" یا "shall" به همراه شکل پایه فعل استفاده کنید.

4. استمراری (Continuous)

  - برای تمام افعال: از فعل "to be" به شکل متناسب با زمان و شخص استفاده کنید و به انتهای آن فعل به شکل "-ing" اضافه کنید.

5. گذشته استمراری (Past Continuous)

  - برای تمام افعال: از فعل "to be" به شکل گذشته متناسب با زمان و شخص استفاده کنید و به انتهای آن فعل به شکل "-ing" اضافه کنید.

6. آینده استمراری (Future Continuous)

  - برای تمام افعال: از فعل "to be" به شکل متناسب با زمان و شخص استفاده کنید و به انتهای آن فعل به شکل "-ing" اضافه کنید.
به طور کلی، برای ساخت افعال با قاعده در زبان انگلیسی، شکل پایه فعل را با توجه به زمان و شخص مورد نظر تغییر داده و پسوندهای مربوطه را اضافه کنید. با تمرین و تکرار، شما می توانید مهارت خود را در ساخت و استفاده از افعال با قاعده تقویت کنید.

مقاله پیشنهادی: افعال انگلیسی | 100 فعل پرکاربرد + معنای فارسی

چطور از افعال با قاعده در جملات انگلیسی استفاده کنیم؟

برای استفاده از افعال با قاعده در جملات انگلیسی، می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

1. استفاده در جمله ساده

افعال با قاعده را به عنوان فعل اصلی در جمله ساده استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • She plays tennis. (او تنیس بازی می کند)
 • I like to read books. (من دوست دارم کتاب بخوانم)

2. استفاده در جملات منفی

برای ساخت جملات منفی از فعل کمکی "do" یا "does" (در حالت حال ساده) و "did" (در گذشته ساده) به همراه فعل با قاعده استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • They do not speak French. (آن ها فرانسوی صحبت نمی کنند)
 • He did not watch the movie. (او فیلم را ندید)

3. استفاده در جملات سوالی

برای ساخت جملات سوالی، فعل کمکی "do" یا "does" (در حالت حال ساده) و "did" (در گذشته ساده) را قبل از فاعل قرار داده و فعل با قاعده را در شکل پایه خود استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • Do you like coffee? (آیا شما قهوه دوست دارید؟)
 • Did they go to the party? (آیا آن ها به مهمانی رفتند؟)

4. استفاده در جملات استمراری

برای ساخت جملات استمراری، از فعل "to be" به شکل مناسب با زمان و شخص مورد نظر استفاده کنید و به انتهای آن فعل با قاعده را به شکل "-ing" بیاورید. به عنوان مثال:

 • She is studying for the exam. (او برای آزمون درس می خواند)
 • They were playing football in the park. (آن ها در پارک فوتبال بازی می کردند)

5. استفاده در جملات شرطی

برای ساخت جملات شرطی، از شکل ساده فعل با قاعده در بخش شرطی و از فعل کمکی "would" در بخش نتیجه استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • If I had more time, I would travel around the world. (اگر بیشتر وقت داشتم، به دور دنیا سفر می کردم)

با توجه به این راهکارها و با تمرین مکرر، می توانید افعال با قاعده را به صورت صحیح و مناسب در جملات خود استفاده کنید. همچنین، خواندن و گوش دادن به متون و مکالمات انگلیسی کمک می کند تا با استفاده صحیح از افعال با قاعده در زبان واقعی آشنا شوید.

سخن پایانی

در این مقاله در خصوص آموزش افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی صحبت کردیم و اشاره داشتیم که در دستور گرامر، یکی از مهم ترین و کلیدی ترین نکاتی هستند که باید با دقت عمل ویژه ای فرا گرفته شوند.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (3 امتیاز)
نظرات
هوتن یاری (شنبه 26 اسفند 1402 14:20:01)

اگر فعل به یک مصوت و پس از آن یک صامت ختم می شود، فقط "-ed" را اضافه کنید (play -> play, cry -> cryed).

شهره میری (شنبه 26 اسفند 1402 14:18:49)

اگر فعل به "-e" قبل از یک حرف بی صدا ختم می شود، به سادگی "-d" را اضافه کنید مثل (love -> loved, dance -> danced).

Raha (شنبه 26 اسفند 1402 14:17:08)

برای افعال بی قاعده: اگر فعل به صامت قبل از یک مصوت منفرد ختم می شود، قبل از افزودن "-ed" صامت را دو برابر کنید (run -> ran, stop -> stop).

حدیث (چهارشنبه 25 بهمن 1402 18:35:33)

بیشتر از 200 فعل بی قاعده در زبان انگلیسی وجود دارد اما معمولاً فقط حدود 100 فعل کاربرد داره که خیلی کارو راحت میکنه

اقای معلم (چهارشنبه 25 بهمن 1402 18:33:52)

افعال باقاعده افعالی هستند که هنگام تشکیل زمان گذشته و فعل ماضی از یک الگوی قابل پیش بینی پیروی می کنند. به سادگی "-ed" را به شکل پایه فعل اضافه کنید

نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران