ساختار زمان گذشته کامل در انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/11/28 668
زمان گذشته کامل در انگلیسی

گذشته کامل (Past Perfect) یکی از زمان های مهم در آموزش زبان انگلیسی است که برای بیان رویدادها یا اتفاقاتی که قبل از زمان گذشته دیگر اتفاق افتاده اند، استفاده می شود. این زمان با استفاده از فعل "had" به عنوان فعل کمکی به شکل گذشته ساده فعل اصلی، تشکیل می شود. تا انتها با این مقاله از آموزشگاه زبان انگلیسی ملل همراه باشید.
افعال مثبت:
Subject + had + past participle of the main verb
مثال:
- She had finished her homework before her friends arrived.
افعال منفی:
Subject + had not (hadn't) + past participle of the main verb
مثال:
- He hadn't visited that museum before last year.
سوالی کردن ساختار:
Had + subject + past participle of the main verb
مثال:
- Had they seen the movie before it was released?
همین طور لازم به توضیح است که گذشته کامل برای بیان دو رویداد یا اتفاق که یکی در گذشته دیگر اتفاق افتاده اند، استفاده می شود. این زمان به کار می رود تا ترتیب زمانی بین دو اتفاق را مشخص کند. به عبارت دیگر، رویدادی که با "گذشته کامل" بیان می شود، قبل از رویداد گذشته دیگر اتفاق افتاده است.

از گذشته کامل چه زمانی استفاده می کنیم؟

گذشته کامل در زبان انگلیسی برای بیان عمل هایی استفاده می شود که در گذشته رخ داده اند و تا یک زمان مشخص در گذشته ادامه داشته اند یا تا تاریخ مشخصی در گذشته انجام شده اند. این زمان برای نشان دادن رابطه میان دو عمل در گذشته یا تاکید بر اتمام یک عمل قبل از عمل دیگر استفاده می شود. 

مطالعه بیشتر: زمان آینده کامل در انگلیسی

در ساختار زمان گذشته کامل از "had" به عنوان فعل کمکی استفاده می شود که با فعل اصلی (Past Participle) ادغام می شود. 
مثال هایی از استفاده از گذشته کامل:

1. نشان دادن دو عمل در گذشته

- She had already eaten dinner when I arrived.
- وقتی من رسیدم، او قبلاً شام خورده بود.

2. نشان دادن عملی که قبل از زمان مشخصی در گذشته انجام شده است

- By the time they reached the station, the train had left.
- تا زمانی که آنها به ایستگاه رسیدند، قطار رفته بود.

3. تاکید بر اتمام عمل قبل از عمل دیگر

- He had finished his work before he went home.
- قبل از اینکه به خانه برود، کارش را تمام کرده بود.

4. نشان دادن تأثیر یک عمل در گذشته بر زمان دیگری در گذشته

- The roads were wet because it had rained earlier.
- جاده ها خیس بودند چون قبلاً باران افتاده بود.
با استفاده از گذشته کامل، می توانید ترتیب و زمان دو عمل مختلف در گذشته را به وضوح نشان دهید و تأکید بیشتری روی اتمام یک عمل قبل از عمل دیگر قرار دهید.


زمان استفاده از گذشته کامل
 

ساختار زمان گذشته کامل

یکی دیگر از مهم ترین نکاتی که باید در دستور زبان بیاموزید، ساختار زمان گذشته کامل است؛ ساختار زمان گذشته کامل در انگلیسی به شکل زیر است:
Positive (مثبت):
Subject + had + Past Participle (V3)
Negative (منفی):
Subject + had not (hadn't) + Past Participle (V3)
Question (سوالی):
Had + subject + Past Participle (V3)
در این ساختار، "had" به عنوان فعل کمکی در زمان گذشته کامل استفاده می شود و با فعل اصلی (Past Participle) ترکیب می شود. به عنوان مثال، برای فعل "eat" (خوردن):
- Positive: She had eaten.
- Negative: She hadn't eaten.
- Question: Had she eaten?
برای تشکیل فعل اصلی در زمان گذشته کامل، شکل سوم یا Past Participle فعل به کار می رود. به عنوان مثال، برای فعل "read"، شکل سوم آن "read" است، پس در جمله "He had read the book"، "read" به عنوان فعل اصلی به شکل سوم به کار رفته است. گذشته کامل برای بیان عمل هایی استفاده می شود که قبل از زمان دیگری در گذشته انجام شده اند یا تا یک زمان مشخص در گذشته ادامه داشته اند.

مقاله پیشنهادی: آموزش زمان "گذشته ساده در انگلیسی" + مثال و فرمول

سوالی کردن زمان گذشته کامل

برای سوالی کردن زمان گذشته کامل، از ساختار "Had + Subject + Past Participle (V3)" استفاده می کنیم. در اینجا "Had" به عنوان فعل کمکی در زمان گذشته کامل قرار می گیرد و با فعل اصلی (Past Participle) ترکیب می شود. دقت کنید که برخلاف زمان گذشته ساده که در جملات سوالی "did" به عنوان فعل کمکی به کار می رود، در زمان گذشته کامل از "had" به عنوان فعل کمکی استفاده می شود.
1. سوالی کردن با فعل "be" am, is, are:
- She had been to London before. Statemen)
- Had she been to London before? Question
2. سوالی کردن با فعل اصلی:
- They had finished their homework. Statement
- Had they finished their homework? Question
3. سوالی کردن با فعل کمکی "have":
- He had visited that museum. Statement
- Had he visited that museum? Question
به عنوان مثال، در جمله "She had traveled to Paris."، برای تبدیل آن به سوالی از ساختار "Had + Subject + Past Participle (V3)" استفاده می کنیم:
- Statement: She had traveled to Paris.
- Question: Had she traveled to Paris?
به این ترتیب، با قرار دادن فعل کمکی "Had" قبل از فاعل و انجام تغییرات لازم در جمله می توانید سوالی کردن زمان گذشته کامل را انجام دهید.


ساختار زمان گذشته کامل
 

منفی کردن زمان گذشته کامل

برای منفی کردن زمان گذشته کامل، از ساختار "Subject + Had Not (Hadn't) + Past Participle (V3)" استفاده می کنیم. در اینجا "Hadn't" به عنوان فعل کمکی در زمان گذشته کامل قرار می گیرد و با فعل اصلی (Past Participle) ترکیب می شود.
1. منفی کردن با فعل "be" am, is, are:
- I had been there. Positive
- I hadn't been there. Negative
2. منفی کردن با فعل اصلی:
- She had finished her work. Positive
- She hadn't finished her work. Negative
3. منفی کردن با فعل کمکی "have":
- They had read the book. Positiv
- They hadn't read the book. Negative
به عنوان مثال، در جمله "He had already left."، برای منفی کردن از ساختار "Subject + Had Not + Past Participle (V3)" استفاده می کنیم:
- Positive: He had already left.
- Negative: He hadn't already left.
با قرار دادن "Hadn't" قبل از فعل اصلی و تغییرات لازم در جمله، می توانید جمله را به صورت منفی در زمان گذشته کامل تغییر دهید.

مقاله پیشنهادی: ماضی نقلی در انگلیسی | نکات مهم، مثال + فرمول

شکل کوتاه و بلند فعل گذشته کامل در انگلیسی

در زمان گذشته کامل، شکل کوتاه (Short Form) و شکل بلند (Full Form) از فعل کمکی "had" به شکل زیر است که می توانید این دستور را یادداشت کنید و از آن برای یادگیری استفاده کنید:
شکل کوتاه (Short Form):
- اثبات: I had = I'd, You had = You'd, He had = He'd, She had = She'd, It had = It'd, We had = We'd, They had = They'd
- منفی: I had not = I hadn't, You had not = You hadn't, He had not = He hadn't, She had not = She hadn't, It had not = It hadn't, We had not = We hadn't, They had not = They hadn't
شکل بلند (Full Form):
- اثبات: I had, You had, He had, She had, It had, We had, They had
- منفی: I had not, You had not, He had not, She had not, It had not, We had not, They had not
برای تشدید تاکید، شکل کوتاه برای افعال مثبت ممکن است به عنوان "I would" (من می خواستم) تلفظ شود. به عنوان مثال، "I'd finished my work" ممکن است به عنوان "I would finished my work" تلفظ شود. این تفاوت در تلفظ تنها در متن گفتاری وجود دارد و در نوشتار تفاوتی ندارد. در نوشتار رسمی، معمولاً از شکل بلند (Full Form) استفاده می شود. اما در مکالمات غیررسمی و سریع، ممکن است از شکل کوتاه (Short Form) استفاده شود.

مقاله پیشنهادی: آموزش افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

قیدهای زمان گذشته کامل در انگلیسی

باید بدانید که قیدهای زمانی در زمان گذشته کامل به ما کمک می کنند تا زمان و ترتیب انجام عمل ها را بهتر درک کنیم و جزئیات دقیق تری از روند رخدادها را ارائه دهیم؛ قیدهای زمانی می توانند در جملات زمان گذشته کامل برای نشان دادن زمان و ترتیب عمل ها استفاده شوند. این قیدها به شناسایی زمان انجام عمل ها و ترتیب آن ها در گذشته کمک می کنند:
1. Already (قبلاً):
- She had already finished her work when I arrived.
- او قبلاً کارهاش را تمام کرده بود وقتی من رسیدم.
2. Before (قبل از):
- He had studied for the exam before the teacher gave the instructions.
- او قبل از اینکه معلم دستورات را بدهد، برای آزمون مطالعه کرده بود.
3. After (بعد از):
- They had gone to the cinema after they had finished their homework.
- آنها بعد از اینکه تکالیف خود را تمام کرده بودند، به سینما رفته بودند.
4. By the time (تا زمانی که):
- By the time I arrived, they had already left.
- تا زمانی که من رسیدم، آنها قبلاً رفته بودند.
5. Never (هرگز):
- He had never visited that city before.
- او هرگز به آن شهر سفر نکرده بود.
6. Just (تازه):
- She had just finished cooking when the guests arrived.
- او تازه آشپزی را تمام کرده بود وقتی مهمان ها رسیدند.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران