66 متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو + معنی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/13 3253 زمان مطالعه: 3 دقیقه
متن عاشقانه انگلیسی

رایج ترین جملات عاشقانه انگلیسی کدامند؟ عشق همواره یک احساس قوی و جامع است که از مرزها و زبان ها فراتر می رود. در عرصه ادبیات انگلیسی، بیان عشق جایگاه ویژه ای داشته و جوانب مختلف این احساس در انسان ها را به زیبایی به تصویر کشیده است.

از شعرهای عاشقانه کلاسیک تا داستان های عشق مدرن که در آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی به زیبایی روایت کننده چهره های متعدد عشق است، از جمله شور و شوق عاشقانه تا احساسات غمگین و غصه برانگیز. اهمیت جملات عاشقانه در ادبیات انگلیسی نهایتاً در توانایی آنها در القا کردن احساسات عمیق و ایجاد ارتباط عمیق با خوانندگان واقع شده است.

نویسندگان و شاعران از متن انگلیسی عاشقانه برای خلق داستان های جذاب و گیرا و نقش آفرینی زیبایی از روابط انسانی استفاده می کنند. از طریق این نوشته های عاشقانه، آنها به ژرفای احساسات قلب انسان ها نفوذ می کنند و موضوعاتی مانند شادی، اشتیاق، اندوه و تعلق را بررسی می کنند.
 

متن عاشقانه انگلیسی


علاوه بر این، جملات عاشقانه انگلیسی نقش مهمی در تقویت ادبیات و فرهنگ انگلیسی دارند و برای هنرمندان و نویسندگان انگلیسی زبان منبع الهام بخش و محبوب است. در ادامه همراه آموزشگاه زبان ملل باشید.

متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه

اگر علاقه مند به یاد گرفتن جمله های عاشقانه به انگلیسی، تکست های عاشقانه و... هستید، در ادامه آرشیوی از جذاب ترین ها از منابع معتبر و مرجع را به شما معرفی می کنیم.

"Love is not love which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh, no! It is an ever-fixed mark that looks on tempests and is never shaken." - William Shakespeare
ترجمه: "عشق، عشق نیست که با تغییرات تغییر کند یا با گرفتن دست از یکدیگر برخیزد. ای وای، نه! این یک نشانه ی همیشگی است که در برابر طوفان ها نگاه می کند و هرگز لرزه نمی خورد."

"If I had a flower for every time I thought of you, I could walk through my garden forever." - Alfred Lord Tennyson
ترجمه: "اگر برای هر باری که به تو فکر کردم یک گل داشتم، می توانستم برای همیشه در باغم قدم بزنم."

"Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud." - 1 Corinthians 13:4 (The Bible)
ترجمه: "عشق صبور است، عشق مهربان است. این حسادت نمی کند، به خود پناه نمی برد، از خود فخر نمی کند."

مطالعه بیشتر: جملات سنگین انگلیسی

"I have waited for this opportunity for more than half a century, to repeat to you once again my vow of eternal fidelity and everlasting love." - Gabriel Garcia Marquez
ترجمه: "من برای این فرصت بیش از نیم قرن منتظر بوده ام تا دوباره پیمان ابدیت و عشق ابدی ام را به تو تکرار کنم."

"In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you." - Jane Austen, Pride and Prejudice
ترجمه: "بیهوده تقلا کرده ام. کار درستی نیست. احساساتم قابل کنترل نیستند. باید به من اجازه دهید به شما بگویم چقدر با احترام و عشق به شما احساس می کنم."


جملات عاشقانه انگلیسی
 

"You are my heart, my life, my one and only thought." - Arthur Conan Doyle
ترجمه: "تو قلبم، زندگی ام و تنها فکر من هستی."

"I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more." - Angelita Lim
ترجمه: "دیدم که تو کامل هستی، و از این رو تو را دوست داشتم. سپس دیدم که تو کامل نیستی و حتی بیشتر از پیش تو را دوست داشتم."

مطالعه بیشتر: سالگرد ازدواج به انگلیسی

"Love is like the wind, you can't see it but you can feel it." - Nicholas Sparks, A Walk to Remember
- ترجمه: "عشق مانند باد است، نمی توانید آن را ببینید، اما می توانید احساس کنید."

"The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart." - Helen Keller
- ترجمه: "بهترین و زیباترین چیزها در این دنیا نمی توانند دیده یا حتی شنیده شوند، بلکه با قلب باید احساس شوند."

"I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride." - Pablo Neruda
- ترجمه: "عاشقت هستم بدون اینکه بدانم چطور، یا کی، یا از کجا. به سادگی عاشقت هستم، بدون مشکل یا غرور."

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

1. "I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you." - Elizabeth Barrett Browning
- ترجمه: "من تو را دوست دارم نه تنها به خاطر آنچه که تو هستی، بلکه به خاطر آنچه که من هستم هنگامی که با تو هستم."

2. "In your light, I learn how to love. In your beauty, how to make poems. You dance inside my chest where no-one sees you, but sometimes I do, and that sight becomes this art." - Rumi
- ترجمه: "در نور تو، عشق یاد می گیرم. در زیبایی تو، نحوه ی سرودن شعر. تو در دل من می رقصی که کسی نمی بیندت، اما گاهی من می بینم، و آن دیدار، این هنر می شود."

3. "I have waited for this opportunity for more than half a century, to repeat to you once again my vow of eternal fidelity and everlasting love." - Gabriel Garcia Marquez
- ترجمه: "برای این فرصت بیش از نیم قرن منتظر بوده ام تا دوباره پیمان ابدیت و عشق ابدی ام را به تو تکرار کنم."
 

متن انگلیسی عاشقانه


4. "I want to be with you, my darling, now and forever. To wake up every morning in your arms and fall asleep every night with you by my side, that's all I need." - Unknown
- ترجمه: "می خواهم همیشه با تو باشم، عزیزم. هر روز صبح با دستانت بیدار شوم و هر شب کنارت بخوابم، همین کافی است."

5. "Love is like the wind, you can't see it but you can feel it." - Nicholas Sparks, A Walk to Remember
- ترجمه: "عشق مانند باد است، نمی توانید آن را ببینید، اما می توانید احساس کنید."

6. "You are my heart, my life, my one and only thought." - Arthur Conan Doyle
- ترجمه: "تو قلبم، زندگی ام و تنها فکر من هستی."

7. "I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more." - Angelita Lim
- ترجمه: "دیدم که تو کامل هستی، و از این رو تو را دوست داشتم. سپس دیدم که تو کامل نیستی و حتی بیشتر از پیش تو را دوست داشتم."

8. "You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams." - Dr. Seuss
- ترجمه: "می دانی که عاشقی وقتی که نمی توانی به خواب بروی چون واقعیت نهایتاً بهتر از رویاهایت است."

9. "I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride." - Pablo Neruda
- ترجمه: "عاشقت هستم بدون اینکه بدانم چطور، یا کی، یا از کجا. به سادگی عاشقت هستم، بدون مشکل یا غرور."

10. "And in her smile, I see something more beautiful than the stars." - Beth Revis
- ترجمه: "و در لبخند او، چیزی را می بینم که زیباتر از ستارگان است."

11. "If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you." - A. A. Milne, Winnie the Pooh
- ترجمه: "اگر تو صد ساله شوی، من می خواهم تا یک روز قبل از آن صد ساله بمانم، تا هرگز بدون تو زندگی نکنم."

12. "Love is not about how many days, months, or years you have been together. Love is about how much you love each other every single day." - Unknown
- ترجمه: "عشق به این مرتبط نیست که چند روز، ماه یا سال با یکدیگر بوده اید. عشق به این مرتبط است که هر روز به چه اندازه از همدیگر دوست دارید."

13. The world seems brighter knowing you're in it
ترجمه متن انگلیسی عاشقانه: "جهان روشن تر به نظر می رسد با دانستن اینکه تو در آن هستید"

14. You have a way of making my heart skip a beat
ترجمه: "تو راهی داری که قلب من را به تپش وادار کنی."

15. Just thinking about you brings a smile to my face
ترجمه: "فقط فکر کردن به تو لبخندی بر لبانم می آورد."

16. Lost in you, and I wouldn't have it any other way
ترجمه: "در تو گم شده ام، و من آن را به هیچ وجه نمی خواهم."

مقاله پیشنهادی: ابراز علاقه به زبان کردی | جملات عاشقانه کردی + ترجمه فارسی

تاثیرگذارترین جملات ناب عاشقانه انگلیسی

از آثار ادبیات کهن، جملات ناب عاشقانه زیادی وجود دارند که هنوز هم تاثیرگذاری بر احساسات و افکار ما دارند. این جا چند نمونه از تاثیرگذارترین جملات عاشقانه انگلیسی از ادبیات کهن را می خوانیم:

1. "Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." - William Shakespeare, "A Midsummer Night's Dream"
(عشق با چشم نمی بیند، بلکه با ذهن نظر می کند و به همین دلیل، عشق خدای عاشقی، کوپید، نابینا نقاشی شده است.)

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

2. "If I had a flower for every time I thought of you... I could walk through my garden forever." - Alfred Lord Tennyson
(اگر هر باری که به تو فکر می کنم یک گل داشته باشم... می توانستم تا ابد در باغم قدم بگذارم.)

3. "Love is composed of a single soul inhabiting two bodies." - Aristotle
(عشق از یک روح تشکیل شده است که در دو بدن مستقر می شود.)

4. "I have waited for this opportunity for more than half a century, to repeat to you once again my vow of eternal fidelity and everlasting love." - Gabriel Garcia Marquez, "Love in the Time of Cholera"
(من بیش از نیم قرن منتظر این فرصت بوده ام، تا یک بار دیگر وعده ی پایداری جاودانه و عشق ابدی به تو تکرار کنم.)

5. "I love you without knowing how, or when, or from where. I love you straightforwardly, without complexities or pride; so I love you because I know no other way." - Pablo Neruda, "Sonnet XVII"
(بدون اینکه بدانم چگونه، چه زمانی و از کجا، تو را دوست دارم. تو را به سادگی و بدون پیچیدگی ها و غرور دوست دارم؛ بنابراین دوستت دارم چون راه دیگری نمی شناسم.)

6. "Love is an irresistible desire to be irresistibly desired." - Robert Frost
(عشق، آرزویی تسلط ناپذیر برای مورد توجه قرار گرفتن است.)

7. "To love and be loved is to feel the sun from both sides." - David Viscott
(دوست داشتن و مورد دوست داشتن، حس کردن آفتاب را از دو طرف محسوس می کند.)

8. "In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you." - Jane Austen, "Pride and Prejudice"
(بیهوده تلاش کرده ام. نتوانستم. احساساتم قابل کنترل نیستند. باید به من اجازه دهید به شما بگویم که چقدر شما را تحسین و دوست دارم.)

9. "Love is like the wind, you can't see it but you can feel it." - Nicholas Sparks, "A Walk to Remember"
(عشق مانند باد است، نمی توانید آن را ببینید، اما می توانید احساسش کنید.)

10. "You possess a magic that draws me in, a warmth that fills my soul. Your love is a constant source of strength and joy."
(تو دارای جادویی هستی که مرا به درون می کشاند، گرمایی که روحم را پر می کند. عشق تو منبع دائمی قدرت و شادی است.)

12. "Like a melody that lingers in my mind, your presence fills my thoughts with a sweet and gentle persistence. I'm endlessly grateful for the love we share."
(مثل یک ملودی که در ذهن من باقی می ماند، حضور شما افکارم را با سماجت شیرین و ملایمی پر می کند. من بی پایان از عشقی که به اشتراک می گذاریم سپاسگزارم.)

13. "Before you, I never knew love could be so breathtaking. You are my haven, my confidant, and the reason my heart sings."
(قبل از تو، هرگز نمی دانستم که عشق می تواند اینقدر نفس گیر باشد. تو پناهگاه من، معتمد من، و دلیلی که قلب من آواز می خواند.)

مقاله پیشنهادی: جملات عاشقانه آلمانی | 65 جمله عاشقانه آلمانی با ترجمه

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با ترجمه

1. My love for you is endless and timeless. (عشقم به تو بی پایان و بی انتهاست.)
2. You are the light of my life, guiding me through every darkness. (تو نور زندگی من هستی، که من را از هر تاریکی هدایت می کنی.)
3. In your arms, I've found my safe haven. (در آغوش تو، پناه آرامی خود را پیدا کرده ام.)
4. Your smile warms my heart like the sun warms the earth. (لبخند تو قلبم را مثل آفتاب زمین روشن می کند.)
5. You are the missing piece that completes the puzzle of my life. (تو قطعه ی گم شده ای هستی که پازل زندگی ام را کامل می کند.)
6. Loving you is the most beautiful adventure of my life. (دوست داشتن تو زیباترین ماجرای زندگی ام است.)
7. Your love is the melody that soothes my soul. (عشق تو آهنگی است که روحم را آرام می کند.)
8. My heart is forever bound to yours, beating as one. (قلب من همیشه به قلب تو بسته است و با یک دیگر می تپد.)
9. Each day, I fall in love with you all over again. (هر روز، مجدداً عاشق تو می شوم.)
10. You are not just my partner, but my best friend and confidant. (تو فقط همسر من نیستی، بلکه بهترین دوست و اعتماد پذیر من هم هستی.)
11. Your love is the anchor that keeps me grounded in the storms of life. (عشق تو مهاجری است که مرا در طوفان های زندگی به زمین نگه می دارد.)
12. Your touch ignites a fire within me, warming my soul. (لمسه ی تو آتشی درونم را روشن می کند و روحم را گرم می کند.)
13. I cherish every moment spent by your side. (هر لحظه ای را که در کنار تو می گذرد، قدردانی می کنم.)


جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر
 

جملاتی برای ابزار علاقه و بیان عشق

1. Your presence fills my life with joy and meaning. (حضور تو زندگی ام را با شادی و معنا پر می کند.)
2. In your eyes, I see a reflection of our beautiful future together. (در چشمان تو، تصویری از آینده ی زیبای ما با هم می بینم.)
3. No distance or obstacle can weaken the bond between us. (هیچ فاصله ای یا مانعی نمی تواند ارتباط ما را ضعیف کند.)
4. Your love is the compass that guides me through life's journey. (عشق تو قطب نماست که مرا در سفر زندگی هدایت می کند.)
5. You are the melody of my heart, and I'm forever enchanted by your tune. (تو آهنگ قلبم هستی و من همیشه به سحر و جادوی آواز تو مبهوتم.)
6. Our love story is my favorite tale to tell, and I can't wait to see how it unfolds further. (داستان عشق ما، داستان مورد علاقه ام برای گفتن است، و من نمی توانم صبر کنم تا ببینم چگونه به ادامه می رسد.)

مقاله پیشنهادی: انواع احساسات به انگلیسی

7. You have a heart of gold, and I'm grateful every day to have it beating with mine. (تو دلی از طلا داری و هر روز سپاسگزارم که با دل من می تپی.)
8. Your love is the anchor that keeps me strong and steady during life's storms. (عشق تو مهاجری است که مرا در طوفان های زندگی قوی و پایدار نگه می دارد.)
9. The way you care for me makes me feel cherished and protected. (نحوه ی مراقبت تو احساس محبت و حمایت شده ام.)
10. With you, I've learned the true meaning of unconditional love. (با تو، معنای واقعی عشق بی قید و شرط را یاد گرفته ام.)
11. Your love has healed my past wounds and brought new hope into my life. (عشق تو زخم های گذشته ام را شفا داده و امید جدیدی به زندگی ام آورده است.)
12. You are not just my partner; you are the other half of my soul. (تو فقط همسر من نیستی، بلکه نیمی دیگر از جان من هم هستی.)
13. Our love is like a beautiful symphony, with each note perfectly harmonizing with the other. (عشق ما مثل یک سمفونی زیباست، که هر نت به طور کامل با دیگری هماهنگ است.)
14. I promise to cherish, honor, and love you every day of my life. (قول می دهم که هر روز از زندگی ام تو را قدردانی کرده، احترام گذاشته و دوست خواهم داشت.)

سخن پایانی

این متن عاشقانه انگلیسی بازنمایی های بیشتری از احساسات عاشقانه در مورد همسر را ارائه می دهند. عشق و ارادت، دوست داشتن و قدردانی، اعتماد و حمایت، همه این ها از مهمترین عناصر رابطه زناشویی هستند و از طریق این جملات می توانید این احساسات را به همسرتان نشان دهید.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظرات
Aram (سه شنبه 08 اسفند 1402 14:58:29)

Remember, the most romantic text is one that speaks genuinely from your heart and reflects your unique connection with your loved one

ارشیا (سه شنبه 08 اسفند 1402 14:57:10)

اینم یه جملات ناب انگلیسی با معنی
Our love, a whispered promise, carried on the wind's soft sigh. Two souls entwined, forever bound, beneath a love-filled, endless sky
عشق ما، وعده ای زمزمه شده، آه نرم باد را بر دوش می کشد. دو روح در هم تنیده شده اند، برای همیشه در زیر آسمانی پر از عشق و بی پایان

معین (سه شنبه 08 اسفند 1402 14:55:30)

متن انگلیسی عاشقانه: Your eyes, a starlit sky, draw me in with gentle light. Your smile, a blooming flower, fills my world with vibrant color and delight

نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران