تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با عاشقانه ترین عبارات

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/13 1732
سالگرد ازدواج به انگلیسی

ازدواج در کشورهای انگلیسی زبان و فرهنگ های اروپایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اغلب به عنوان سنگ بنای جامعه در نظر گرفته می شود که نماد تعهد، مشارکت و ثبات است. نهاد ازدواج عمیقاً در تاریخ ریشه دارد و سنت های فرهنگی و مذهبی اهمیت آن را شکل داده است. در این فرهنگ ها، ازدواج نه تنها یک انتخاب شخصی است، بلکه یک قرارداد اجتماعی است که پیامدهای حقوقی، مالی و عاطفی دارد.
 

 

آموزش زبان انگلیسی

سالگرد ازدواج به انگلیسی چی میشه؟

سالگرد ازدواج به انگلیسی "Wedding Anniversary" نامیده می شود. این در صورتی است که شما بخواهید آن را به عنوان یک عبارت در جمله بیان کنید. در ادامه این مقاله از آموزشگاه زبان انگلیسی ملل به معرفی عبارات مترادف پرداختیم. دیگر عبارات هم معنی با این اصطلاح عبارتند از:

 • Anniversary of Marriage
 • Happy Anniversary to Our Marriage
 • Happy Anniversary to Your Marriage

سالگرد عروسی به انگلیسی

این عبارت با اصطلاح های زیر به کار می رود:

 1. Wedding Anniversary - سالگرد عروسی
 2. Anniversary of Marriage - سالگرد ازدواج
 3. Marriage Anniversary - سالگرد ازدواج
 4. Wedding Celebration - جشن عروسی
 5. Marriage Commemoration - یادبود ازدواج
 6. Marriage Jubilee - جشن سالگرد ازدواج
 7. Wedding Day Remembrance - یادآوری روز عروسی
 8. Marriage Milestone - مرحله مهم ازدواج
 9. Nuptial Anniversary - سالگرد ازدواج
 10. Bridal Anniversary - سالگرد عروسی


سالگرد ازدواج به زبان انگلیسی
 

 شعر انگلیسی برای سالگرد ازدواج

In the journey of love, another year has passed,
Through ups and downs, our bond holds fast.
With each day that goes by, our hearts intertwine,
Forever together, your hand in mine.
در سفر عشق، یک سال دیگر گذشته است،
از بالاها و پستی ها، پیوند ما قوی باقی می ماند.
هر روزی که می گذرد، قلب های ما به هم گره می خورد،
همیشه با هم، دست تو در دست من.
Through all the years we've shared, hand in hand,
Our love has grown, like grains of sand.
With each passing day, our hearts entwine,
Forever and always, you are mine.
از تمامی سال هایی که با هم به اشتراک گذاشته ایم، دست در دست،
عشق ما رشد کرده است، مانند دانه های شن.
با گذشت هر روز، قلب های ما به هم گره می خورند،
همیشه و همواره، تو مال منی.

مقاله پیشنهادی: جملات عاشقانه انگلیسی + ترجمه فارسی

As years have come and gone, side by side,
Our love's flame continues to burn wide.
Through joy and tears, we've grown so strong,
Together forever, where we belong.
همچون سال ها آمده و رفته، کنار هم،
شعله عشق ما همچنان در دل وجود می سوزد.
از خوشحالی و اشک ها، ما به قویی رشد کرده ایم،
همیشه با هم، جایی که تعلق داریم.


متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی
 

جملات عاشقانه سالگرد ازدواج

 • Through all these years, my love for you has only grown stronger. Happy anniversary, my dearest
  از تمامی این سال ها، عشق من به تو تنها قوی تر شده است. سالگردت مبارک، عزیزم."
 • Every moment with you feels like a beautiful dream. Another year of love and happiness, and I'm grateful for every second.
  هر لحظه با تو مانند یک رویا زیباست. یک سال دیگر از عشق و خوشی، و من برای هر لحظه از آن سپاسگذارم.
 • From the day we said 'I do' until now, my heart still skips a beat whenever I see you. Happy anniversary, my love.
  از روزی که گفتیم 'بله' تا امروز، قلب من همچنان هر بار که تو را می بینم تپشی را از دست می دهد. سالگردت مبارک، عشقم.
 • With you by my side, every day is a celebration of love. Here's to many more years filled with joy and laughter.
  هر روز با تو کنارم، یک جشن عشق است. برای سال های بیشتری پر از خوشحالی و خنده، صحت می کنم.

مقاله پیشنهادی: خیانت به انگلیسی | خیانت به همسر به انگلیسی

 • Our journey together has been a remarkable adventure, and I can't wait to see what the future holds for us. Happy anniversary, my forever love.
  سفر ما با هم یک ماجرای قابل توجه بوده و من نمی توانم منتظر باشم تا ببینم آینده چه را برای ما دارد. سالگردت مبارک، عشق جاودانی من.
 • In your arms, I've found my home. Each year that passes makes me cherish you even more
  در آغوش تو، خانه خودم را پیدا کرده ام. هر سالی که می گذرد مرا با تو بیشتر ارزش می داند.
 • The love we share is a flame that will never fade. Happy anniversary, my partner in all of life's adventures.
  عشقی که با هم به اشتراک می گذاریم، شعله ای است که هرگز سرنگون نخواهد شد. سالگردت مبارک، همدست من در تمام ماجراهای زندگی.
 • You are my rock, my anchor, and my greatest love. Cheers to the years we've spent together and to the years ahead.
  تو سنگ دل من، انکور من و بزرگترین عشق من هستی. به سال هایی که با هم گذرانده ایم و سال های آینده به سلامتی.
 • Through ups and downs, you've stood by me, and my heart is forever grateful. Here's to us and to the love that keeps growing.
  از روزهای خوب تا روزهای بد، تو کنار من ایستاده ای و قلبم برای همیشه سپاسگذار است. به ما و به عشقی که همچنان در حال رشد است.

متن سالگرد ازدواجمون مبارک

 • Time flies when you're in love. Another year has passed, and my love for you continues to deepen. Happy anniversary, my one and only.
  زمان زیادی می گذرد وقتی عاشق هستی. یک سال دیگر گذشته است و عشق من به تو همچنان عمیق تر می شود. سالگردت مبارک، تنها و یگانه ام.
 • With each passing year, our love story becomes more beautiful. Happy anniversary to the one who fills my life with joy.
  هر سالی که می گذرد، داستان عشق ما زیباتر می شود. سالگردت مبارک به کسی که زندگی ام را از شادی پر می کند.

مطالعه بیشتر: متاهل به انگلیسی

 • Through all the seasons of life, you've been my constant source of happiness. Another year together, and I'm more grateful than ever.
  از طریق تمامی فصل های زندگی، تو منبع ثابت شادی من بودی. یک سال دیگر با هم، و من بیشتر از همیشه سپاسگذارم.
 • In the journey of life, finding you was my greatest blessing. Here's to us and the love that keeps us strong.
  در سفر زندگی، یافتن تو بزرگ ترین برکت من بود. به ما و عشقی که ما را قوی نگه می دارد.
 • Our love story is my favorite, and with every passing year, it gets even better. Happy anniversary, my love.
  داستان عشق ما مورد علاقه من است و با گذشت هر سال، حتی بهتر می شود. سالگردت مبارک، عشقم.

مقاله پیشنهادی: معنی کراش چیست؟

 • To the person who stole my heart and continues to make every day special, happy anniversary.
  به کسی که قلبم را دزدید و همچنان هر روز را ویژه می کند، سالگردت مبارک.
 • The best part of my life's journey is sharing it with you. Cheers to the beautiful moments we've created together.
  بهترین قسمت سفر زندگی من به اشتراک گذاری آن با توست. به لحظه های زیبا که با هم ایجاد کرده ایم.
 • In you, I found my forever. Here's to the love that knows no bounds. Happy anniversary!
  در تو، دایمی خودم را پیدا کردم. به عشقی که مرزها ندارد. سالگردت مبارک!
 • Life's greatest adventure is loving you. Another year of memories, laughter, and love.
  ماجرای زیباترین ماجراجویی زندگی عاشق شدن توست. یک سال دیگر از خاطرات، خنده ها و عشق.
 • Through the highs and lows, you've been my rock. Here's to the love that grows stronger with each passing year.
  از بالاها و پستی ها، تو سنگ محکم من بودی. به عشقی که هر سال با گذر زمان قوی تر می شود.
 • Hand in hand, we've walked this beautiful path of love. Happy anniversary to the one who holds my heart.
  دست در دست، این مسیر زیبای عشق را با هم قدم زدیم. سالگردت مبارک به کسی که قلبم را نگاه می دارد.

معنی anniversary به فارسی

در این قسمت از مقاله معنای واژه "anniversary" را به فارسی برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد. این واژه در زبان فارسی به معنای « سالگرد ازدواج » است. در واقع سالگرد ازدواج رویدادی بسیار خاص است که زوج جشن می گیرند.
 

سالگرد ازدواج به انگلیسی

خاطراتی که در شب ازدواج برای زوج سال ها باقی می ماند، را می توان سال های سال جشن گرفت. در این مراسم می توان به تنهایی یا با اطرافیان و دوستان و فامیل جشن زیبایی را برپا کرد. 

Anniversary gift

در این بخش از مقاله عبارت anniversary gift را برای شما توضیح خواهیم داد. این واژه در زبان فارسی به معنای «هدیه سالگرد ازدواج» می باشد. قابل ذکر است که فرقی ندارد که سی سال از ازدواج شما گذشته باشد یا در اولین و دومین سالگرد ازدواج خود باشید، در هر صورت عشق بسیار با ارزش است و باید احترام ویژه ای برای آن قائل بود.

Anniversary gift

این مناسبت که در طی آن عشق دو نفر جشن گرفته می شود نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. زوجی که به عشق خود احترام می گذارند و برای پاس نگه داشتن آن جشنی را ترتیب می دهند، اصولا به این فکر هستند که این جشن را با هدیه های خاص لذت بخش تر سازند‌.

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

هدیه ها می توانند با توجه به سلیقه، هزینه و علاقه طرف مقابل متفاوت باشند. شاید یک کارت هم بتواند خس زیبایی را به شخص مورد نظر بدهد. تنها مسئله ای که می تواند در این فرایند اهمیت زیادی داشته باشد، گرامی داشتن این مراسم و البته احترام به عشق متقابل می باشد. 

Anniversary meaning

واژه سالگرد ازدواج به انگلیسی به صورت anniversary بیان می شود. این عبارت برای مراسمی به کار می رود که یک سال بعد از مراسم ازدواج گرفته می شود و در آن خاطرات مراسم را با هم جشن می گیرند. همچنین در سال های بعد هم این مراسم زیبا جشن گرفته می شود. در زبان انگلیسی حالت جمع این واژه anniversaries می باشد. همچنین برای این عبارت می توان مترادف های دیگری نیز در نظر گرفت. از جمله می توان به این کلمه ها اشاره نمود. 

Jubilee جشن
Remembrance یادبود
Commemoration بزرگداشت

این واژه ها را می توان‌ برای این مراسم به کار برد.
 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران