حروف اضافه در فرانسه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/27 787
حروف اضافه در فرانسه

حروف اضافه (prepositions) در زبان فرانسه نقش بسیار مهمی در ایجاد روابط مکانی، زمانی، نحوی و منطقی بین کلمات و اجزای جمله ایفا می کنند. این حروف کوچک ولی مهم، برای تعیین موقعیت یک شیء یا شخص در فضا و زمان، انجام عملیات معرفی و تعیین منشأ یا مبدأ موارد مختلف، به کار می روند. بدون آن ها، جملات ناقص و گنگ به نظر می رسند.

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان فرانسه

کاربرد حروف اضافه در زبان فرانسه

حروف اضافه در زبان فرانسوی عبارتند از کلمات کوتاه که به صورت پیشوند یا پسوند بر اساس حروف واژه ها قرار می گیرند و رابطه مکانی، زمانی، نحوی یا منطقی بین کلمات را نشان می دهند و حروف اضافه معمولاً بعد از اسم ها، ضمایر، صفات یا فعل ها قرار می گیرند و جمله را کامل می کنند:

حروف اضافه مکانی (Prepositions of Place)

 • à (به): Je vais à la plage. (من به ساحل می روم.)
 • dans (درون): Le chat est dans la maison. (گربه در خانه است.)
 • sur (روی): Le livre est sur la table. (کتاب بر روی میز است.)
 • sous (زیر): Le chat dort sous la table. (گربه زیر میز می خوابد.)

حروف اضافه زمانی (Prepositions of Time)

 • à (در): Je vais à l'école à huit heures. (من ساعت هشت به مدرسه می روم.)
 • depuis (از مدت): Je travaille ici depuis deux ans. (من دو سال است که در اینجا کار می کنم.)
 • pendant (طول): Il travaille pendant la semaine. (او طی هفته کار می کند.)
 • avant (قبل): Nous mangeons avant le film. (ما قبل از فیلم غذا می خوریم.)

حروف اضافه نحوی (Prepositions of Manner)

 • avec (با): Elle voyage avec son ami. (او با دوستش سفر می کند.)
 • sans (بدون): Je mange sans viande. (من بدون گوشت می خورم.)
 • comme (مثل): Il court comme un cheval. (او مانند اسب می دوید.)
 • pour (برای): J'ai fait un gâteau pour toi. (من یک کیک برای تو درست کردم.)

حروف اضافه تعلق (Prepositions of Possession)

 • de (از، مال): La maison de mon ami. (خانه دوست من.)
 • à (از): Le chapeau à Pierre. (کلاه پیر را)
 • en (از، مال): La voiture en mon père. (ماشین پدر من.)
   

حروف اضافه در زبان فرانسوی
 

 انواع حرف اضافه در زبان فرانسوی

زبان فرانسوی دارای تعداد زیادی حرف اضافه است که هر کدام نقش خاصی در جمله دارند. برخی از انواع رایج حروف اضافه در زبان فرانسوی عبارتند از:

1. حروف اضافه مکانی

- dans (درون): dans la maison (در خانه)
- sur (روی): sur la table (روی میز)
- sous (زیر): sous le lit (زیر تخت)
- à côté de (کنار): à côté de l'église (کنار کلیسا)
- entre (میان): entre les deux arbres (میان دو درخت)

2. حروف اضافه زمانی

- pendant (طی): pendant les vacances (طی تعطیلات)
- depuis (از): depuis hier (از دیروز)
- avant (قبل): avant le déjeuner (قبل از ناهار)
- après (بعد): après le travail (بعد از کار)

3. حروف اضافه تعلق

- de (از، مال): le livre de Pierre (کتاب پیر)
- du (از، مال - نسبت به مذکر): le chapeau du garçon (کلاه پسر)
- de la (از، مال - نسبت به مؤنث): la robe de la fille (لباس دختر)
- des (از، مال - جمع): les chaussures des enfants (کفش های کودکان)

4. حروف اضافه انتقال

- à (به): aller à l'école (رفتن به مدرسه)
- en (به): voyager en France (سفر کردن به فرانسه)
- chez (به سمت): chez mon ami (به سمت دوستم)
- vers (به سمت): marcher vers la mer (قدم زدن به سمت دریا)

5. حرف اضافه تعلق (Possession)

- le livre de Pierre (کتاب پیر)
- la maison de mes parents (خانه والدین من)

6. حرف اضافه منشأ یا مبدأ (Origin or Source)

- un cadeau de France (هدیه از فرانسه)
- un plat de la région (غذای منطقه)

7. حرف اضافه مواد (Material)

- une table de bois (میز چوبی)
- un verre de vin (یک لیوان شراب)

8. حرف اضافه زمانی (Time)

- le mois de juin (ماه ژوئن)
- l'heure de départ (زمان حرکت)

9. حرف اضافه منصب (Occupation)

- un professeur d'anglais (یک معلم زبان انگلیسی)
- un médecin de famille (پزشک خانواده)

مطالعه بیشتر: حروف ربط در زبان فرانسه


انواع حروف اضافه در زبان فرانسه
 

نقش های حرف اضافه "à" در زبان فرانسوی

حرف اضافه "à" نیز یکی از حروف اضافه پرکاربرد در زبان فرانسوی است و نقش های مختلفی را دارد:

1. حرف اضافه مکانی (Location)

- à la maison (در خانه)
- à l'école (در مدرسه)

2. حرف اضافه زمانی (Time)

- à midi (ظهر)
- à l'automne (پاییز)

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان فرانسه

حرف اضافه وسایل نقلیه در فرانسه

در زبان فرانسه، حروف اضافه مخصوصی برای بیان وسایل نقلیه و مسافرت وجود دارند. این حروف اضافه به کاربرد خاصی در مورد نقل و انتقال اشیاء و افراد اشاره می کنند:

1. en (با)

- en voiture (با ماشین)
- en train (با قطار)
- en avion (با هواپیما)
- en bus (با اتوبوس)
- en métro (با مترو)

2. à (به)

- à pied (پیاده)
- à vélo (با دوچرخه)
- à moto (با موتور)
- à cheval (با اسب)
- à bord (به کشتی)

3. en (در یک وسیله نقلیه با محدوده بزرگ)

- en croisière (در یک کروز)
- en taxi (در یک تاکسی)
- en navette (در یک اتوبوس رفت و برگشت)

4. par (با وسیله نقلیه خاص)

- par avion (با هواپیما)
- par train (با قطار)
- par bateau (با کشتی)
- par métro (با مترو)

5. de (از)

- descendre de la voiture (از ماشین پیاده شدن)
- sortir de l'avion (از هواپیما پیاده شدن)
- monter de vélo (از دوچرخه پیاده شدن)

6. vers (به سمت)

- aller vers la gare (به سمت ایستگاه قطار رفتن)
- conduire vers la ville (به سمت شهر رانندگی کردن)


Prepositions of vehicles in French
 

حرف اضافه کشورها در فرانسه

حروف اضافه برای نشان دادن کشورها در زبان فرانسه معمولاً به عنوان اجزای یک مکان از کلمات کاربرد دارند:
1. en (در):
- en France (در فرانسه)
- en Italie (در ایتالیا)
- en Allemagne (در آلمان)
2. au (در) - برای کشورهای با نام مذکر و با حرف صدادار شروع می شوند:
- au Canada (در کانادا)
- au Mexique (در مکزیک)
3. aux (در) - برای کشورهای با نام جمع استفاده می شود:
- aux États-Unis (در ایالات متحده)
- aux Pays-Bas (در هلند)
4. de (از):
- venir de France (از فرانسه آمدن)
- les vins de France (شراب های فرانسه)
5. d' (از) - برای کشورهای با نام شروع شونده با حرف صدادار استفاده می شود:
- la cuisine d'Italie (آشپزی ایتالیایی)
- les montagnes d'Autriche (کوه های اتریش)

مقاله پیشنهادی: هفت کتاب برتر برای یادگیری زبان فرانسه

حروف ربط در زبان فرانسه

حروف ربط (Conjunctions) در زبان فرانسه کلماتی هستند که برای اتصال دو یا چند کلمه، عبارت یا جمله به هم استفاده می شوند. حروف ربط نقش مهمی در ایجاد روابط منطقی و پیوسته بین اجزای یک جمله دارند:
1. et (و): اتصال بین دو عبارت یا کلمه مشابه را ایجاد می کند.
- Exemple: Il parle français et anglais. (او فرانسوی و انگلیسی صحبت می کند.)
2. ou (یا): گزینه ها را با یکدیگر مقایسه می کند.
- Exemple: Veux-tu du thé ou du café? (آیا می خواهی چای یا قهوه داشته باشی؟)
3. mais (اما): اتصال دو عبارت متضاد یا متناقض را نشان می دهد.
- Exemple: Il est fatigué, mais il veut continuer. (او خسته است اما می خواهد ادامه دهد.)
4. parce que (به دلیل اینکه): علت یا دلیل یک اتفاق را بیان می کند.
- Exemple: Je suis en retard parce que j'ai raté mon bus. (من دیر رسیدم به دلیل اینکه اتوبوس را از دست دادم.)
5. si (اگر): شرط یا فرضیه را بیان می کند.
- Exemple: Si tu viens, je serai content. (اگر می آیی، خوشحال می شوم.)
6. car (زیرا): علت یا دلیل یک ادعا یا عمل را توضیح می دهد.
- Exemple: Il est fatigué car il a travaillé toute la nuit. (او خسته است زیرا تمام شب کار کرده است.)

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران