معرفی کامل حرف اضافه vor در آلمانی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/21 672 زمان مطالعه: 3 دقیقه
حرف اضافه vor در آلمانی

حروف اضافه یا "Präpositionen" در آموزش زبان آلمانی اهمیت بسیاری دارند. این حروف، کلیدی برای ساختاردهی جملات و نحوه ارتباط دادن اجزای مختلف جمله با یکدیگر هستند. آن ها نقش مهمی در تعیین مکان، زمان، رابطه بین اشیا و افراد و همچنین صورت گیری فعل در جمله دارند.

مثلاً حرف اضافه آلمانی "in" به معنای "در"، "auf" به معنای "روی" و "an" به معنای "نزدیک"،  تعیین کننده مکان یا وضعیت مکانی یک شی یا فعل می باشند. از سوی دیگر، حروف اضافه می توانند برای بیان زمان مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، "vor" به معنای "قبل از" یا "nach" به معنای "بعد از" برای نشان دادن ترتیب زمانی اتفاقات استفاده می شوند.

از این رو، در آموزش زبان آلمانی، یادگیری حروف اضافه و استفاده صحیح از آن ها امری بسیار حیاتی است. اشتباه در استفاده از حروف اضافه ممکن است معنای جمله را کاملاً تغییر دهد، بنابراین تمرین و آشنایی دقیق با کاربردهای مختلف حروف اضافه اهمیت بسیاری دارد. در نظر داشتن این مفاهیم به شما کمک می کند که آلمانی را بهتر بیاموزید.

حرف اضافه vor در آلمانی

حرف اضافه "vor" یکی از حروف اضافه پرکاربرد در زبان آلمانی است که معانی متعددی دارد و در انواع موقعیت ها به کار می رود. این حرف اضافه در جمله ها برای نشان دادن مکان، زمان، رابطه بین اشیا یا افراد استفاده می شود. این یکی از مهم ترین نکات در آموزش زبان آلمانی است.
 

حرف اضافه vor در آلمانی


اولین معنی و کاربرد اصلی "vor"، به معنای "قبل از" یا "پیش از" است. برای مثال:

 • "Er steht vor dem Haus." به معنای "او در جلوی خانه ایستاده است."
 • "Vor dem Essen müssen wir Hände waschen." به معنای "قبل از غذا خوردن باید دست هایمان را بشوییم."

از طرفی، "vor" در زمان، برای نشان دادن زمان گذشته استفاده می شود، به معنای "قبل از". برای مثال:

 • "Er war schon vor zwei Stunden hier." به معنای "او قبل از دو ساعت اینجا بود."

همچنین "vor" به معنای "در مقابل" یا "برای" نیز استفاده می شود:

 • "Der Lehrer steht vor der Tafel." به معنای "معلم در مقابل تخته ایستاده است."
 • "Er zitterte vor Angst." به معنای "او از ترس لرزان بود."

استفاده صحیح از حرف اضافه "vor" در زبان آلمانی مهم است زیرا اشتباه در استفاده می تواند معنای جمله را تغییر دهد. برای دانشجویان آلمانی زبان، یادگیری و تمرین با این حرف اضافه اساسی است تا بتوانند جملات را به درستی ساختاردهی کنند و مفهوم خود را به درستی منتقل کنند.

حرف اضافه "vor" در زبان آلمانی معمولاً با حالت دومیناتیو (Dativ) یا با حالت ربطی (Akkusativ) به کار می رود، و این وابسته به معنی جمله و نقش کلمات در آن است. به عنوان مثال، در مواردی که "vor" به معنای "قبل از" یا "پیش از" در زمان یا مکان استفاده می شود، اغلب با حالت دومیناتیو (Dativ) می آید:

 • "Vor dem Haus" (قبل از خانه)، در اینجا "dem" حالت دومیناتیو "der" است.

اما وقتی "vor" به معنای "در مقابل" یا "برای" به کار می رود، ممکن است با حالت ربطی (Akkusativ) آمد:

 • "Vor die Tür" (در مقابل در)، در اینجا "die" حالت ربطی "der" است.

البته، در برخی موارد ممکن است "vor" با حالت دیگری همراه شود که وابسته به نقش زبانی جمله و کاربرد دقیق آن است. این یکی از اصولی ترین و چالش برانگیزترین بخش های گرامر آلمانی است که نیاز به تمرین و آشنایی با موارد مختلف دارد تا به درستی مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه بیشتر: فرق im و in در زبان آلمانی

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان آلمانی

استفاده از “vor” برای زمان قبل از یک رویداد

حرف اضافه "vor" در زبان آلمانی به کار می رود تا زمانی قبل از وقوع یک رویداد یا وقایعی را نشان دهد. این حرف اضافه، از نظر زمانی به کار می رود و بیانگر فاصله ی زمانی بین یک رویداد و زمان قبل از وقوع آن است.

استفاده از “vor” برای زمان قبل از یک رویداد

وقتی از "vor" برای نشان دادن زمان قبل از یک رویداد استفاده می شود، اشاره به زمانی که فاصله دارد و در گذشته قرار داشته است می کند. بنابراین، این حرف اضافه به کار می رود تا نشان دهد که یک اتفاق، رویداد یا وضعیتی در گذشته، قبل از زمان مرجعی که در حال حاضر در مورد آن صحبت می شود، رخ داده بوده است. برای مثال:

 • "Ich habe ihn vor einer Stunde angerufen." (یک ساعت پیش به او زنگ زدم.)
 • "Vor dem Mittagessen hatte sie sich ausgeruht." (قبل از ناهار، او استراحت کرده بود.)

در این جملات، "vor" به معنای "قبل از" برای نشان دادن زمانی که در گذشته اتفاق افتاده استفاده شده است. این حرف اضافه به ما کمک می کند تا مفهوم زمانی را واضح کنیم و به دقت بیان کنیم که وقایعی در گذشته قبل از زمان حال یا زمان دیگری رخ داده بودند.

مطالعه بیشتر: کاربرد حرف اضافه zu در زبان آلمانی

تفاوت vor و seit در آلمانی چیست؟

حروف اضافه "vor" و "seit" در زبان آلمانی هر دو برای نشان دادن یک بازه زمانی یا فاصله زمانی مورد استفاده قرار می گیرند، اما با معانی و کاربردهای متفاوتی.

"vor" به معنای "قبل از" یا "پیش از" استفاده می شود و به نقش زمانی بازه ای اشاره می کند که یک اتفاق در گذشته اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، "vor" بیانگر زمانی قبل از زمان مرجع یا نقطه ی زمانی خاصی استفاده می شود. این گونه:

 • "Ich habe das Buch vor zwei Tagen gekauft." (دو روز پیش کتاب را خریدم.)
 • "Vor dem Frühstück gehe ich immer spazieren." (قبل از صبحانه همیشه قدم می زنم.)

"seit" به معنای "از" یا "از آن زمان" استفاده می شود و به نقش زمانی مداوم و ادامه دار اشاره می کند، نشان دهنده ی آغاز یک وضعیتی در گذشته و ادامه داشتن آن تا زمان حال است. به عبارت دیگر، "seit" نشانگر زمانی است که یک وضعیت یا فعالیت آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مثال:

 • "Ich lerne seit einem Jahr Deutsch." (یک سال است که آلمانی می خوانم.)
 • "Sie arbeitet seit Montag an diesem Projekt." (از دوشنبه کار می کند روی این پروژه.)

پس از "vor" زمان مشخص و گذشته استفاده می شود، در حالی که "seit" زمان آغاز و ادامه ی آن فاعلیت یا وضعیت را نشان می دهد. با این توضیحات، می توانید با توجه به زمان و مفهومی که می خواهید بیان کنید، از هر یک از این حروف اضافه به زبان آلمانی استفاده کنید.

مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان آلمانی

استفاده از “um” برای زمان های خاص

حرف اضافه "um" در زبان آلمانی یکی از حروف اضافه هایی است که به کار برای نشان دادن زمان یا زمان های خاصی می رود. این حرف اضافه، در ارتباط با زمان های مشخص و خاصی مانند ساعت، زمان های روز یا زمان های مشخص دیگر استفاده می شود.

استفاده از "um" در این موارد به کمک ما می آید تا زمان یا موقعیت های خاص را در زمان بندی یا توصیف رویدادها به صورت دقیق تر و واضح تر بیان کنیم. یکی از موارد مهم استفاده از "um"، برای اشاره به زمان یا ساعت خاص است. زمانی که می خواهیم به یک زمان خاص در روز اشاره کنیم، از "um" به عنوان حرف اضافه استفاده می شود. مثلاً:

 • "Wir treffen uns um sieben Uhr." (ما ساعت هفت با هم ملاقات می کنیم.)
 • "Die Konferenz beginnt um neun Uhr morgens." (کنفرانس صبح ساعت نه شروع می شود.)

ضمن آن، "um" می تواند برای نشان دادن زمان مشخصی در طول روز یا شب نیز به کار برود. به عنوان مثال:

 • "Ich gehe um Mitternacht schlafen." (من در نیمه شب می خوابم.)
 • "Um die Mittagszeit esse ich immer eine Kleinigkeit." (در زمان نیمه ی روز همیشه یک چیز کوچک می خورم.)

"um" همچنین می تواند برای نشان دادن زمان یا موقعیت مشخص دیگری استفاده شود، مانند زمانی که می خواهیم یک رویداد خاص را مشخص کنیم:

 • "Wir sammeln uns um den Brunnen." (ما دور چشمه جمع می شویم.)

مطالعه بیشتر: تفاوت auf و in در آلمانی

سخن پایانی

در این مقاله از سری مقالات آموزشی از آموزشگاه زبان آلمانی ملل به معرفی حرف اضافه vor در آلمانی پرداختیم. در صورت هرگونه سوال و نظر در قسمت کامنت با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران