ساعت به ترکی استانبولی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/04/20 111 زمان مطالعه: 3 دقیقه
ساعت در ترکی استانبولی

پرسیدن یا بیان ساعت در ترکی استانبولی یکی از مواردی است که افراد گردشگر یا مهاجر زیاد با آن سروکار دارند. زمان در زندگی ما نقش مهمی ایفا می‌کند. در زبان ترکی استانبولی، بیان ساعت ظرافت‌های خاص خود را دارد که می‌تواند برای زبان‌آموزان تازه‌کار چالش‌برانگیز باشد.

برای بسیاری از زبان‌آموزان ترکی استانبولی، چالش اصلی درک گرامر و بیان ساعت‌ها به این زبان است. اما نگران نباشید! در این مقاله از زبان ملل، به شما نشان می‌دهیم که چگونه به سادگی، ساعت‌ها را به زبان ترکی استانبولی بیان کنید. اما پیش از آن باید با اعداد ترکی آشنا شده و آنها را بیاموزید.

آموزش اعداد به ترکی استانبولی

اولین قدم در یادگیری ساعت، آموختن اعداد به زبان ترکی استانبولی از یک تا دوازده است:
 

عدد به فارسی عدد به ترکی استانبولی تلفظ
1 Bir بیر
2 Iki ایک‌ی
3 Üç اوچ
4 Dört دورت
5 Beş بش
6 Altı آلت‌ی
7 Yedi  یدی
8 Sekiz سک‌یز
9 Dokuz دوکوز
10 On اون
11 On Bir اون بیر
12 On İki اون ایک‌ی

آموزش ساعت به زبان ترکی استانبولی

در این بخش به بیان ساعت به زبان ترکی استانبولی، زمانی که دقیقه شمار بین 1 تا 30 دقیقه است، میپردازیم. در زبان ترکی استانبولی، برای بیان ساعت زمانی که دقیقه شمار بین 1 تا 30 دقیقه را نشان می‌دهد، از ساختار خاصی استفاده می‌کنیم که در ادامه به آن می‌پردازیم.

بیان ساعت به زبان ترکی استانبولی در دقیقه 1 تا 30

فرمول:
ساعت + "را" + دقیقه + "می‌گذرد"
مثال:
Saat yediyi beş geçiyor. (هفت را پنج می‌گذرد) به معنی "ساعت 7:05"
Saat onu yirmi geçiyor.  (ده را بیست می‌گذرد) به معنی "ساعت 10:20"
نکات:
- "را" یک پسوند است که به معنی "را" یا "به" می‌باشد.
- "می‌گذرد" فعل "گذشتن" در زمان حال ساده است.

پسوند "را" برای اعداد 1 تا 12

برای بیان ساعت در دقایق 1 الی 30 باید از پسوند را استفاده کنیم که نحوه استفاده آن برای اعداد مختلف به شرح زیر می باشد:

 • 2 ==> ikiyi
 • 3 ==> üçü
 • 4 ==> dördü
 • 5 ==> beşi
 • 6 ==> altıyı
 • 7 ==> yediyi
 • 8 ==> sekizi
 • 9 ==> dokuzu
 • 10 ==> onu
 • 11 ==> on biri
 • 12 ==> on ikiyi


آموزش ساعت زبان ترکی استانبولی
 

بیان ساعت در زبان ترکی استانبولی در دقیقه 30

هنگامی که عقربه دقیقه شمار روی 30 دقیقه قرار دارد، دو روش برای بیان ساعت در زبان ترکی استانبولی وجود دارد:
1. روش رسمی: در این روش، از همان ساختاری که برای بیان زمان‌هایی که دقیقه شمار بین 1 تا 30 دقیقه است استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر، عدد مربوط به ساعت را به همراه پسوند "را" و کلمه "otuz" (به معنی 30) و فعل "geçiyor" (به معنی می‌گذرد) بیان می‌کنیم.
مثال:
Beşi otuz geçiyor. (5:30)
2. روش معمول و غیررسمی: در این روش، به جای استفاده از "otuz" (به معنی 30)، از "buçuk" (به معنی نیم) به تنهایی استفاده می‌کنیم.
مثال:
Beşi buçuk geçiyor. (5:30)

بیان ساعت به زبان ترکی استانبولی در دقیقه 1 تا 15

هنگامی که عقربه دقیقه شمار روی 15 دقیقه قرار دارد، دو روش برای بیان ساعت به زبان ترکی استانبولی وجود دارد:
1. روش رسمی: در این روش، از همان ساختاری که برای بیان زمان‌هایی که دقیقه شمار بین 1 تا 30 دقیقه است استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر، عدد مربوط به ساعت را به همراه پسوند "را" و کلمه  “On beş" (به معنی ربع) و فعل “geçiyor" به معنی "می‌گذرد" بیان می‌کنیم.
مثال:

Dukuzu On beş geçiyor. (9:15)
2. روش معمول و غیررسمی: در این روش، به جای استفاده از ") ”On beşبه معنی 15)، از ") ”çeyrekبه معنی ربع) استفاده می‌کنیم.
مثال:
Dördü çeyrek geçiyor. (4:15)


آموزش کامل ساعت به زبان ترکی استانبولی
 

بیان ساعت به زبان ترکی استانبولی در دقیقه 31 تا 59

برای بیان ساعت به زبان ترکی استانبولی هنگامی که عقربه دقیقه شمار بین 31 تا 59 دقیقه را نشان می‌دهد، از ساختار متفاوتی نسبت به زمانی که دقیقه شمار بین 1 تا 30 دقیقه را نشان می‌دهد استفاده می‌کنیم.
فرمول:
ساعت بعدی + "به" + دقیقه باقی مانده + "مانده است"
مثال:
Sekizi yirmi beş var. ( 25 دقیقه به 8 مانده است) به معنی 7:35
İkiye on yedi var ( 17 دقیقه به 2 مانده است) به معنی 1:43

پسوند "به" برای اعداد 1 تا 12

 • 1 ==> bire
 • 2 ==> ikiye
 • 3 ==> üçe
 • 4 ==> dörde
 • 5 ==> beşe
 • 6 ==> altıyı
 • 7 ==> yediye
 • 8 ==> sekize
 • 9 ==> dokuza
 • 10 ==> ona
 • 11 ==> on bire
 • 12 ==> on ikiye

بیان ساعت به زبان ترکی استانبولی در دقیقه 31 الی 45

دو روش برای بیان ساعت به زبان ترکی استانبولی هنگامی که عقربه دقیقه شمار روی 45 دقیقه قرار دارد، وجود دارد:
1. روش رسمی و غیرمعمول: در این روش، از همان ساختاری استفاده می‌شود که برای بیان زمان‌هایی که دقیقه شمار بین 31 تا 59 دقیقه است. به عبارت دیگر، عدد مربوط به ساعت بعدی را به همراه پسوند به و "on beş" (به معنی 15) و "var" (به معنی مانده است) بیان می‌کنیم.
مثال:
Beşe on beş var ( 15 دقیقه به 5 مانده است) به معنی 4:45  دقیقه
2. روش غیررسمی و معمول: در این روش، به جای استفاده از "On beş" (به معنی 15)، از "çeyrek" (به معنی ربع) استفاده می‌کنیم.
مثال:
On ikiye çeyrek var.  (ربع به 12 مانده است) به معنی 11:45 دقیقه

عبارات پرکاربرد پرسیدن ساعت به ترکی استانبولی

رایج‌ترین عبارت برای پرسیدن ساعت در ترکی استانبولی "ساعت چنده؟" است که با جمله ?Saat kaç بیان می‌شود. این عبارت برای استفاده در موقعیت‌های مختلف پرسیدن زمان دقیق یا زمانی که بخواهید مکالمه‌ای را شروع کنید قابل استفاده است.
مثال:
?Saat kaç  -ساعت چنده؟
- Beş dakika geçe dokuz. - (9:05)
?Saat şu anda kaç    الان ساعت چنده؟
?Tam olarak saat kaç    دقیقا ساعت چنده؟
?Saat kaçta gidiyorsun    ساعت چند می‌روی؟

در ادامه عبارات پرکاربرد در پرسیدن و گفتن ساعت را گردآوری کرده‌ایم:
 

لغت ترکی معنی فارسی تلفظ فارسی مثال
sabah صبح صباح Sabah kahvaltısı yapıyorum. (صبحانه می‌خورم)
öğle ظهر اُولئه Öğle yemeği yiyoruz. (ناهار می‌خوریم)
öğleden sonra بعد از ظهر اُولئه دَن سوْنْرا Öğleden sonra sinemaya gidiyorum. (بعد از ظهر به سینما می‌روم)
akşam عصر آخشام Akşam yemeği hazırlıyorum. (شام آماده می‌کنم)
gece شب گجه Gece geç yatıyorum. (شب دیر می‌خوابم)
saat ساعت ساعت Saat kaç? (ساعت چنده؟)
geçiyor می‌گذرد گچيور Zaman çabuk geçiyor. (زمان زود می‌گذرد)
kalıyor مانده به کالیور Bir saate kala geliyorum. (یک ساعت دیگر می‌رسم)
yarım saat نیم ساعت یاریم ساعت Yarım saat sonra görüşürüz. (نیم ساعت دیگر می‌بینمت)
çeyrek saat ربع ساعت چَیْرِک ساعت Çeyrek saat geçe buluşalım. (ربع ساعت دیگر همدیگر را ببینیم)
var وجود دارد وار Bu kafede Wi-Fi var. (در این کافه وای فای وجود دارد)
kaç چند کَچ Kaç saat kaldı? (چند ساعت مانده؟)
yarım نیم یاریم Yarım ekmek istiyorum. (نیم نان می‌خواهم)

سخن پایانی
در این مقاله سعی کردیم با بیانی ساده به آموزش اعلام ساعت ترکی استانبولی بپردازیم. اگر شما هم از جمله افرادی هستید که قصد یادگیری زبان ترکی استانبولی را دارید، می‌توانید علاوه بر استفاده از خودآموزها، اپلیکیشن‌ها و پادکست‌ها در کلاس‌های آموزش حضوری آموزشگاه ملل شرکت کنید تا بتوانید سطح مهارت‌های زبانی خود را ارتقا داده و دایره لغات خود را افزایش دهید. 

مقاله پیشنهادی: روزهای هفته به ترکی استانبولی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (3 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران