لغات انگلیسی مربوط به خانه + تلفظ | ویدیو

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/04/31 1044
لغات انگلیسی مربوط به خانه

اگر علاقه مند به آموزش زبان انگلیسی هستید، همیشه لغات مربوط به خانه و محیطی که به طبع در طول روز وقت بیشتری در آن می گذرانید، می تواند راهنمای شما در این مسیر و همین طور پلی برای شروع باشد، با تمامی این تفاسیر، ما لازم دیدیم که در آموزشگاه زبان ملل، هرآنچه لازم است را در این خصوص بگوییم: 

House - خانه (تلفظ: /haʊs/) Home - خانه (تلفظ: /hoʊm/)
Room - اتاق (تلفظ: /ruːm/) Bedroom - اتاق خواب (تلفظ: /ˈbɛdruːm/)
Living room - اتاق نشیمن (تلفظ: /ˈlɪvɪŋ ruːm/) Kitchen - آشپزخانه (تلفظ: /ˈkɪtʃɪn/)
Bathroom - حمام (تلفظ: /ˈbæθruːm/) Toilet - توالت (تلفظ: /ˈtɔɪlət/)
Dining room - سالن غذاخوری (تلفظ: /ˈdaɪnɪŋ ruːm/) Garden - باغ (تلفظ: /ˈɡɑːrdn/)
Garage - گاراژ (تلفظ: /ˈɡærɑːʒ/) Roof - سقف (تلفظ: /ruːf/)
Wall - دیوار (تلفظ: /wɔːl/) Window - پنجره (تلفظ: /ˈwɪndoʊ/)
Door - در (تلفظ: /dɔːr/) Floor - کف (تلفظ: /flɔːr/)
Stairs - پله ها (تلفظ: /stɛrz/) Furniture - مبلمان (تلفظ: /ˈfɜːrnɪtʃər/)
Sofa - کاناپه (تلفظ: /ˈsoʊfə/) Table - میز (تلفظ: /ˈteɪbl/)
Chair - صندلی (تلفظ: /tʃɛr/) Lamp - لامپ (تلفظ: /læmp/)
Bed - تخت (تلفظ: /bɛd/) Closet - کمد (تلفظ: /ˈklɒzɪt/)
Mirror - آینه (تلفظ: /ˈmɪrər/) Television (TV) - تلویزیون (تلفظ: /ˈtɛlɪˌvɪʒən/)
Fridge (Refrigerator) - یخچال (تلفظ: /ˈfrɪdʒ/) Oven - فر (تلفظ: /ˈʌvən/)
Microwave - مایکروویو (تلفظ: /ˈmaɪkroʊˌweɪv/) Washing machine - ماشین لباسشویی (تلفظ: /ˈwɒʃɪŋ məˈʃiːn/)
Dishwasher - ماشین ظرفشویی (تلفظ: /ˈdɪʃˌwɒʃər/) Curtains - پرده ها (تلفظ: /ˈkɜːrtnz/)
Carpet - فرش (تلفظ: /ˈkɑːrpɪt/) Key - کلید (تلفظ: /kiː/)
Lock - قفل (تلفظ: /lɒk/) Garden hose - لوله آبیاری باغ (تلفظ: /ˈɡɑːrdn hoʊz/)
Chimney - دودکش (تلفظ: /ˈtʃɪmni/) Roof tiles - شیروانی های سقف (تلفظ: /ruːf taɪlz/)
Switch - سوئیچ (تلفظ: /swɪtʃ/) Socket - پریز برق (تلفظ: /ˈsɒkɪt/)
Alarm clock - ساعت هشدار (تلفظ: /əˈlɑːrm klɒk/) Smoke detector - سنسور دود (تلفظ: /smoʊk dɪˈtɛktər/)
Fire extinguisher - آتش نشانی (تلفظ: /faɪr ɪkˈstɪŋɡwɪʃər/) Broom - جارو (تلفظ: /brum/)
Vacuum cleaner - جاروبرقی (تلفظ: /ˈvækjuːm ˈkliːnər/) Mop - مربا (تلفظ: /mɒp/)
Trash can (Dustbin) - سطل زباله (تلفظ: /træʃ kæn/ or /ˈdʌstbɪn/) Recycling bin - سطل بازیافت (تلفظ: /riːˈsaɪklɪŋ bɪn/)
Pet - حیوان خانگی (تلفظ: /pɛt/) Dog - سگ (تلفظ: /dɒɡ/)
Cat - گربه (تلفظ: /kæt/) Fish - ماهی (تلفظ: /fɪʃ/)
Bird - پرنده (تلفظ: /bɜːrd/) Plant - گیاه (تلفظ: /plænt/)
Garden tools - ابزار باغبانی (تلفظ: /ˈɡɑːrdn tuːlz/) Screwdriver - پیچ گوشتی (تلفظ: /ˈskruːˌdraɪvər/)
Hammer - چکش (تلفظ: /ˈhæmər/) Nails - پیچ و مهره (تلفظ: /neɪlz/)
Light bulb - چراغ (تلفظ: /laɪt bʌlb/) Remote control - کنترل از راه دور (تلفظ: /rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/)

مطالعه بیشتر: سیکس پک به زبان انگلیسی

کلمات انگلیسی در مورد بیرون خانه + معادل

Garden hose - لوله آبیاری باغ Lawn mower - چمن‌کاشت
Watering can - قوطی آبیاری Rake - گاری یا تیشه
Shovel - شوفل Wheelbarrow - چرخدست
Hedge trimmer - قیچی برای بریدن گیاهان Pruning shears - قیچی باغبانی
Garden gloves - دستکش باغبانی Plant pots - گلدان‌ها
Garden fork - چماق باغبانی Sun hat - کلاه آفتابی
Umbrella - چتر Picnic blanket - کاور پیک نیک
Grill (Barbecue) - اجاق گاز بیرونی (باربیکیو) Cooler (Icebox) – جعبه یخ
Outdoor furniture - مبلمان فضای باز Hammock - چکش
Outdoor lighting - روشنایی فضای باز

بخش ها و قسمت های خانه ویلایی و آپارتمانی به انگلیسی

بخش‌های خانه ویلایی

Living room - اتاق نشیمن Dining room - سالن غذاخوری
Kitchen - آشپزخانه Bedroom - اتاق خواب
Bathroom - حمام Master bedroom - اتاق خواب اصلی (اتاق خواب اصلی در ویلای بزرگ)
Guest room - اتاق میهمان Study room (Home office) - اتاق مطالعه (دفتر خانگی)
Playroom - اتاق بازی Basement - زیرزمین (انبار)
Attic - زیر‌سقف (تاج خانه) Garage - گاراژ
Garden - باغ Patio - پاسیو
Terrace - تراس Swimming pool - استخر شنا
Jacuzzi - جکوزی Sauna - سونا
Gym - سالن ورزشی Home theater - تئاتر خانگی

مطالعه بیشتر: رایج ترین لغات انگلیسی

بخش‌های آپارتمانی

Living room - اتاق نشیمن Dining area - منطقه غذاخوری
Kitchen - آشپزخانه Bedroom - اتاق خواب
Bathroom - حمام Master bedroom - اتاق خواب اصلی
Study nook (Home office) - ناحیه‌ای برای مطالعه (دفتر خانگی) Balcony - بالکن
Guest room - اتاق میهمان Terrace - تراس (بر روی سقف یا بر روی زمین)
Laundry room - اتاق شستشو Storage room - انبار
Gym - سالن ورزشی Rooftop garden - باغ روی سقف (باغ روی تراس)
Elevator - آسانسور (برای آپارتمان‌های چند طبقه)


بخش های مختلف خانه به انگلیسی
 

همچنین، در آپارتمان‌ها ممکن است اجزایی مثل پارکینگ، لابی، زمین بازی کودکان، سالن اجتماعات و ... نیز وجود داشته باشد.

سوالات و جواب ها در مورد خانه به انگلیسی + ترجمه

1. What type of house do you live in?
- من در چه نوع خانه ای زندگی می کنید؟
2. How many rooms are there in your house?
- چند اتاق در خانه شما وجود دارد؟
3. Do you have a garden in your home?
- آیا یک باغ در خانه تان دارید؟
4. What is your favorite room in the house?
- اتاق مورد علاقه شما در خانه کدام است؟
5. How often do you clean your house?
- چقدر اغلب خانه تان را تمیز می کنید؟

6. What appliances do you have in your kitchen?
- چه لوازم آشپزخانه ای در خانه تان دارید؟
7. Are there any parks or recreational areas near your home?
- آیا پارک ها یا مناطق تفریحی نزدیک به خانه تان هستند؟
8. How far is your home from your workplace/school?
- خانه تان چقدر از محل کار یا مدرسه تان دور است؟
9. What do you like the most about your neighborhood?
- چه چیزی بیشتر از همه در محله تان دوست دارید؟
10. Have you ever made any renovations to your house?
-  آیا تاکنون به خانه تان تغییراتی داده اید؟
جواب ها:
1. I live in a detached house.
- من در یک خانه مستقل زندگی می کنم.
2. There are four rooms in my house: two bedrooms, a living room, and a kitchen.
- در خانه مان چهار اتاق وجود دارد: دو اتاق خواب، یک اتاق نشیمن و یک آشپزخانه.
3. Yes, we have a beautiful garden with flowers and trees.
- بله، ما یک باغ زیبا با گل ها و درختان داریم.
4. My favorite room in the house is the cozy living room.
- اتاق مورد علاقه ام در خانه اتاق نشیمن دلنشین است.
5. I clean my house every weekend.
- من هر هفته انه خانه ام را تمیز می کنم.
6. We have a refrigerator, a stove, and a microwave in our kitchen.
- در آشپزخانه مان یک یخچال، یک فر و یک مایکروویو داریم.
7. Yes, there is a park just a few blocks away from my home.
- بله، یک پارک در فاصله ای کمتر از چند خانه از خانه مان وجود دارد.
8. My home is about 15 minutes away from my workplace.
- خانه ام حدود ۱۵ دقیقه از محل کارم فاصله دارد.
9. I love the friendly and welcoming atmosphere in my neighborhood.
- من از فضای دوستانه و مهربانی در محله ام لذت می برم.
10. Yes, we recently renovated our kitchen and bathroom.
- بله، اخیراً آشپزخانه و حمام خانه مان را بازسازی کردیم.

مقاله پیشنهادی: یادگیری زبان انگلیسی در خانه

مقاله پیشنهادی: حمام به انگلیسی و لوازم مورد استفاده در حمام

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران