ساخت صفت از فعل در آلمانی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/21 1315
ساخت صفت از فعل در آلمانی

ساخت صفت از فعل در آلمانی یکی از راه های ایجاد صفات جدید، تبدیل فعل ها به صفت ها با استفاده از پسوندها و تغییرات معنی دهنده است. این روش به طور گسترده در زبان به کار می رود و این امکان را می دهد که اسامی را به عنوان ویژگی ها و صفات توصیف کنیم. با تغییرات و ترکیب هایی از پسوندها، افعال تبدیل می شوند و در نتیجه صفات جدیدی بوجود می آیند که ویژگی ها، حالت ها یا وضعیت هایی را توصیف می کنند.

ساختار صفت ها در زبان آلمانی

ساختار صفت ها در زبان آلمانی تفاوت هایی نسبت به زبان های دیگر مانند فارسی دارد. در زبان آلمانی، صفت ها معمولاً قبل از اسم قرار می گیرند و می توانند به صورت مذکر، مونث یا نیتر (معنی ندارد) آمده و با تغییرات مختلف در جمله ترکیب می شوند:

1. صفت مذکر (Der bestimmte Artikel - Der Adjektiv):

- مثال: Der große Tisch (میز بزرگ)

2. صفت مونث (Die bestimmte Artikel - Die Adjektiv):

- مثال: Die schöne Blume (گل زیبا)

3. صفت نیتر (Das bestimmte Artikel - Das Adjektiv):

- مثال: Das schnelle Auto (ماشین سریع)
همچنین، صفات می توانند در زمانی که جمله منفی است، با "nicht" ترکیب شوند. مانند:
- مثال: Das ist kein neues Buch. (این کتاب جدید نیست)

در موارد خاصی، صفت ها ممکن است با پسوندهای خاص تغییر یابند تا مفهوم خاصی را انتقال دهند. به عنوان مثال، ممکن است پسوندهای "–er" و "–est" برای تغییر صفت به صورت مقایسه ای (تفضیلی و بیشترین) استفاده شوند.
- مثال: schnell (سریع) - schneller (سریع تر) - am schnellsten (سریع ترین)
همچنین، برای افعال کمکی مانند "sein" و "werden"، صفت ها به شکل "partizip II" تغییر می کنند.
- مثال: Das ist ein gut geschriebenes Buch. (این یک کتاب خوب نوشته شده است)
در زبان آلمانی، ترتیب کلمات نیز بسیار مهم است و معمولاً صفت ها قبل از اسم قرار می گیرند. این تفاوت ها در ساختار صفت ها و ترتیب کلمات باعث می شود آموزش و یادگیری آنها در زبان آلمانی نیاز به تمرین و تسلط داشته باشد.


ساخت صفت از فعل در آلمانی
 

ساخت صفت از طریق اضافه کردن سیلاب ها

در زبان آلمانی، می توان با افزودن برخی پسوندها یا سیلاب ها به اسامی، اسم های خاص و حتی صفت ها را ایجاد کرد. این پسوندها به صورت "سیلاب های ترکیبی" نیز شناخته می شوند و به شکلی معین تغییر می کنند تا معنای خاصی را منتقل کنند. در ادامه، به برخی از پرکاربردترین پسوندها و سیلاب های ترکیبی در زبان آلمانی می پردازیم:

-lich

این پسوند به صفت ها افزوده می شود و معمولاً به معنای "پر"، "پراکنده"، "شبیه" و ... استفاده می شود.
- مثال: freundlich (مهربان)، ähnlich (شبیه)

-ig

این پسوند به اسم ها و صفت ها افزوده می شود و به معنای "پر از" و "پراکنده" استفاده می شود.
- مثال: hungrig (گرسنه)، neugierig (کنجکاو)

-bar

این پسوند به اسم ها و صفت ها افزوده می شود و به معنای "قابل" یا "قابلیت داشتن" استفاده می شود.
- مثال: lesbar (قابل خواندن)، trinkbar (قابل نوشیدن)

-los

این پسوند به اسم ها و صفت ها افزوده می شود و به معنای "بی" یا "بی درنگ" استفاده می شود.
- مثال: hoffnungslos (بی امید)، hilflos (بی کمک)

-haft

این پسوند به صفت ها افزوده می شود و به معنای "دارای"، "پر از" یا "پیوسته به" استفاده می شود.
- مثال: farbenhaft (رنگارنگ)، ruhighaft (آرام)

-artig

این پسوند به اسم ها و صفت ها افزوده می شود و به معنای "مشابه"، "شبیه" یا "مانند" استفاده می شود.
- مثال: kinderartig (مانند کودک)، engelartig (شبیه فرشته)

-isch

این پسوند به اسم ها و صفت ها افزوده می شود و به معنای "ملی" یا "زبانی" استفاده می شود.
- مثال: deutsch (آلمانی)، französisch (فرانسوی)

-haft

این پسوند به اسم ها و صفت ها افزوده می شود و به معنای "مانند"، "پیشرفته" یا "تخصصی" استفاده می شود.
- مثال: sportlich (ورزشی)، geschäftsmäßig (تجاری)


ساخت صفت ازافعال در زبان آلمانی

خدمات آموزشی پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان آلمانی

نحوه ساخت صفت از فعل در زبان آلمانی

در زبان آلمانی، می توان با ترکیب برخی از فعل ها با پسوندها و تغییرات معنی دهنده ای، صفت ها را ایجاد کرد. این صفات از افعال مشتق می شوند؛ در زیر نمونه هایی از ساخت صفات از فعل در زبان آلمانی را مرور می کنیم که باعث می شود به درک بهتری از این دانش زبانی برسید:

  • -sam

این پسوند به معنای "دارای ویژگی" یا "مشخصه" استفاده می شود.
- hilfreich (کمکی) از فعل helfen (کمک کردن)
- gefährlich (خطرناک) از فعل gefährden (تهدید کردن)

  • -bar

این پسوند به معنای "قابل" یا "قابلیت دار" استفاده می شود.
- lesbar (قابل خواندن) از فعل lesen (خواندن)
- trinkbar (قابل نوشیدن) از فعل trinken (نوشیدن)

  •  -ig

این پسوند به معنای "پر از" یا "مملو از" استفاده می شود.
- neugierig (کنجکاو) از فعل neugier haben (کنجکاو بودن)
- fröhlich (خوشحال) از فعل sich freuen (خوشحال شدن)

  • -lich

پسوند به معنای "پیوسته به" یا "مرتبط با" استفاده می شود.
- freundlich (مهربان) از فعل freunden (دوست داشتن)
- ehrlich (صادق) از فعل ehren (احترام گذاشتن)

  • -haft

این پسوند به معنای "مشتاق به" یا "مایل به" استفاده می شود.
- lesenswert (شایسته خواندن) از فعل lesen (خواندن)
- sehenswert (شایسته دیدن) از فعل sehen (دیدن)


چگونگی ساخت صفت از فعل در زبان آلمانی
 

ساخت صفت از اسم در آلمانی

ساخت صفت از اسم در زبان آلمانی به این معنی است که با استفاده از پسوندها و تغییرات معنی دهنده، اسامی به صفات تبدیل می شوند. این پسوندها و تغییرات، ویژگی ها، وضعیت ها، یا حالت های مختلف اسم ها را توصیف می کنند. در واقع، این فرآیند به اسم ها امکان می دهد تا ویژگی ها یا صفت های خاصی را بیان کنند.
به عنوان مثال، با افزودن پسوند "-ig" به اسم ها، صفاتی ایجاد می شوند که به ویژگی ها یا مشخصاتی اشاره می کنند. همچنین، پسوند "-lich" به اسامی امکان می دهد تا به عنوان صفاتی با معانی مرتبط با آن اسم عمل کنند. این روش ها، به نوعی از تبدیل اسم به صفت یا "صفت سازی" یاد می دهند.
به طور خلاصه، ساخت صفات از اسم در زبان آلمانی به معنای استفاده از پسوندها و تغییرات گرامری برای تبدیل اسامی به واژگانی است که ویژگی ها، وضعیت ها یا حالت های مختلف را توصیف می کنند. این فرآیند به زبان آموزان امکان می دهد تا واژگان را به صورت تنوع بخش و توصیفی استفاده کنند.

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان آلمانی | آموزش رایگان گرامر آلمانی

صرف صفت ها در آلمانی

صفت ها در زبان آلمانی بر اساس جنس (مذکر، مونث، نرمال) و تعداد (مفرد، جمع) تغییر می کنند. به طور کلی، هنگام صرف صفات در زبان آلمانی، باید با جنس و تعداد اسم که صفت به آن وصل می شود، هماهنگ شوید.

1. مذکر مفرد

- Definite Artikel (مقاله معین): der schöne Mann (مرد زیبا)
- Indefinite Artikel (مقاله نامعین): ein kleiner Hund (سگ کوچک)
- Kein Artikel (بدون مقاله): großer Tisch (میز بزرگ)

2. مونث مفرد

- Definite Artikel: die schöne Frau (زن زیبا)
- Indefinite Artikel: eine kleine Katze (گربه کوچک)
- Kein Artikel: große Lampe (لامپ بزرگ)

3. نرمال مفرد

- Definite Artikel: das schöne Kind (کودک زیبا)
- Indefinite Artikel: ein kleines Mädchen (دختر کوچک)
- Kein Artikel: großes Buch (کتاب بزرگ)

4. مفرد مفعولی مستقیم

- Ich sehe den neuen Film. (من فیلم جدید را می بینم.)
- Ich sehe die alte Brücke. (من پل قدیمی را می بینم.)
- Ich sehe das kleine Tier. (من جانور کوچک را می بینم.)

5. مفرد مفعولی غیرمستقیم

- Er gibt dem armen Mann Geld. (او به مرد فقیر پول می دهد.)
- Sie hilft der alten Frau. (او به زن پیر کمک می کند.)
- Sie schenkt dem kleinen Kind ein Spielzeug. (او به کودک کوچک یک اسباب بازی می دهد.)

6. جمع مفرد

- Definite Artikel: die schönen Männer (مردان زیبا)
- Indefinite Artikel: einige kleine Hunde (چند سگ کوچک)
- Kein Artikel: große Tische (میزهای بزرگ)

7. جمع مفعولی مستقیم

- Wir sehen die neuen Filme. (ما فیلم های جدید را می بینیم.)
- Wir sehen die alten Brücken. (ما پل های قدیمی را می بینیم.)
- Wir sehen die kleinen Tiere. (ما جانورهای کوچک را می بینیم.)

8. جمع مفعولی غیرمستقیم

- Sie geben den armen Männern Geld. (آن ها به مردان فقیر پول می دهند.)
- Sie helfen den alten Frauen. (آن ها به زنان پیر کمک می کنند.)
- Sie schenken den kleinen Kindern Spielzeug. (آن ها به کودکان کوچک اسباب بازی می دهند.)

مقاله پیشنهادی: آموزش صفات در زبان آلمانی + مثال

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران