تمام لغات آلمانی سطح a1 | کتاب منشن

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/25 2563 زمان مطالعه: 3 دقیقه
تمام لغات آلمانی سطح a1

لغات سطح A1 در زبان آلمانی اصطلاحی است که به تازگی شروع به یادگیری این زبان کرده اید و در مرحله مبتدی قرار دارید. این لغات اساسی ترین و پرکاربردترین واژگان هستند که برای ایجاد ارتباطات ساده در زبان آلمانی به آن ها نیاز دارید.

این واژگان به شما کمک می کنند تا در مواقع معمولی روزمره، مثل خرید کردن، جا به جا شدن، تعارف کردن و درک مکالمات ساده دیگران، از زبان آلمانی بهره برید. در این مقاله از آموزشگاه زبان آلمانی ملل همه لغات آلمانی سطح a1 را برای شما جمع آوری کرده ایم.

واژگان کتاب منشن سطح A

سطح A1 در زبان آلمانی یکی از مبتدی ترین سطوح یادگیری زبان آلمانی است و برای افرادی مناسب است که تازه شروع به یادگیری این زبان کرده اند یا تنها اندکی تجربه دارند. در این سطح از آموزش زبان آلمانی، شما با اصول و اساس های زبان آلمانی آشنا می شوید و می توانید مهارت های گفتاری و شنیداری ابتدایی خود را تقویت کنید.

درس اول

 

کلمه  تلفظ ترجمه
herr /hɛʁ / آقا
nein  /naɪ̯n / خیر
name  /ˈnaːmə / نام
alphabet /alfaˈbeːt / الفبا
vorname /ˈfoːɐ̯ˌnaːmə / نام کوچک
Deutschland /ˈdɔʏ̪tʃlant / آلمان
Gute Nacht /ˌɡutə ˈnaχt/ شب بخیر
tschüs /tʃʏs / خداحافظ
auch /aux /  همچنین
Guten Tag /ˌɡutn̩ ˈtaːk / روز به خیر
familienname /faˈmiːliənaːmə / نام خانوادگی
mein name ist... /maɪn naːmə ɪst / نام من ... است.
sehr /zeːɐ̯ / خیلی
Grüß Gott /ɡrˈyːs ɡˈɔt / روز بخیر
schweiz /ʃvaɪ̯ts / سوئیس
woher /voˈheːɐ̯ / از کجا
Sehr gut /zeːɐ guːt / خیلی خوب
servus /ˈzɛɐvus / سلام
wie geht's? /viː geːts / حالت چطور است؟
gut /ɡuːt / خوب
hallo /ˈhaloː / سلام
land /lant / کشور
kommen aus... /kɔmən aʊs / اهل جایی بودن
nicht so gut /nɪçt zoː guːt / خیلی خوب نیست
Guten Abend /ˌɡuː.tən ˈaː.bənt / عصر به خیر
Guten Morgen /ˌɡuːtn̩ ˈmɔʁɡn̩ / صبح به خیر
frau /fʁaʊ̯ / زن
österreich /ˈøːstəʁaɪç / اتریش
aus /aʊs / از
ich bin ... /ɪç bɪn / من ... هستم.
ja /jaː / بله
auf Wiedersehen /aʊ̯f ˈviːdɐˌzeːn̩ / خداحافظ
wer /veːɐ̯ / چه کسی
wie /viː / چطور
Ich heiße ... /ɪç haɪsə / اسم من ... است.
und /ʊnt / و
es geht /ɛs geːt / می گذره
buchstabieren /buːxʃtaːˈbiːʁən / هجی کردن
erst /eːɐ̯st / اول
heißen /ˈhaɪ̯sn̩ / نام داشتن
sagen /zaːɡən / گفتن
lied  /ˈliːt / ترانه
zeichnen /ˈt͡saɪ̯çnən / نقاشی کشیدن
notieren /noˈtiːʁən/ یادداشت کردن
begrüßen /bəˈɡʁyːsən / خوش آمد گفتن
verabschieden /fɛɐ̯ˈapˌʃiːdn̩ / خداحافظی کردن
frankreich /ˈfʀaŋkʀaɪ̯ç / فرانسه
türkei /tʏʁˈkaɪ̯ / ترکیه
gespräch /ɡəˈʃprɛːç / گفت وگو
ankreuzen /ˈankrɔytsn / علامت زدن
ergänzen     /ɛʀˈɡɛntsən / تکمیل کردن
üben /üben / تمرین کردن
bekannt /bəˈkant / معروف
persönlichkeit /pɛʁˈzøːnlɪçkaɪ̯t / شخصیت
arbeiten /ˈarbaitn / کار کردن
person /pɛʁˈzoːn / شخص
einmal  /ˈaɪ̯nmaːl / یک بار
zuordnen /ˈtsuːˌɔʁtnən / اختصاص دادن
stunde /ˈʃtʊndə / کلاس درس
kommunikation /kɔmunikaˈʦi̯oːn / ارتباط
kommen /ˈkɔmən / آمدن
die /diː / حرف تعریف اسامی مؤنث مشخص و جمع
Sie /zˈiː /  شما
sein /zaɪ̯n /   بودن
du /duː / تو
wort /vɔʁt /  واژه
er  /ɛʁ /  او
bitte /ˈbɪtə / لطفاً


مطالعه بیشتر: نحوه معرفی خود به زبان آلمانی

درس دوم

 

کلمه  تلفظ ترجمه
schüler     /ˈʃyːlɐ/     دانش آموز
falsch     /falʃ/     اشتباه
kein     /kaɪ̯n/     هیچ
arbeiten     /ˈarbaitn/     کار کردن
alter     /ˈaltɐ/     سن
ingenieur     /ɪnʒeˈni̯øːɐ̯/     مهندس
krankenschwester     /ˈkʀaŋkn̩ˌʃvɛstɐ/     پرستار زن
arbeitgeber     /ˈaʁbaɪ̯tˌɡeːbɐ/     کارفرما
super     /ˈzuːpɐ/     عالی
studieren     /ʃtuˈdiːɐ̯n/     درس خواندن
aber     /ˈaːbɐ/     اما
mechatroniker     /meːçatʁoːnɪkɐ/     کارشناس مکاترونیک
architekt     /aʁçiˈtɛkt/     مهندس معمار
wohnen     /ˈvoːnən/     زندگی کردن
praktikum     /ˈpʁaktikʊm/     کارآموزی
zusammenleben     /ʦuˈzamənˌleːbn̩/     با هم زندگی کردن
familienstand     /faˈmiːliənʃtant/     وضعیت تأهل
arbeitslos     /ˈaʁbaɪ̯tsloːs/     بیکار
verheiratet    /fɛɐ̯ˈhaɪ̯ʀaːtət/     متأهل
jahr     /jaːɐ̯/     سال
schauspieler     /ˈʃaʊ̯ˌʃpiːlɐ/     بازیگر
sekretär     /zekʀeˈtɛːɐ̯/     منشی
was     /vas/     چی
jahre alt sein     /jaːʁə alt zaɪn/     ... سال سن داشتن
verkäufer     /fɛɐ̯ˈkɔɪ̯fɐ/     فروشنده
hochschule     /ˈhoːxˌʃuːlə/     دانشگاه
kind     /kɪnt/     بچه
arzt     /aːɐ̯tst/     پزشک
beruf     /bəˈʁuːf/     کار
stelle     /ˈʃtɛlə/     موقعیت شغلی
wo     /voː/     کجا
lehrer     /ˈleːʁɐ/     معلم
geschieden     /ɡəˈʃidən/     مطلقه
ausbildung     /ˈaʊ̯sˌbɪldʊŋ/     کارآموزی
richtig     /ˈʀɪçtɪç/     درست
haben     /ˈhaːbən/     داشتن
friseur     /fʀiˈzøːɐ̯/     آرایشگر
in     /ɪn/     در
was    /vas/     چیزی
student     /ʃtuˈdɛnt/     دانشجو
job     /dʒɔp/     شغل
nicht     /nɪçt/     نشانه منفی ساز
kellner     /ˈkɛlnɐ/     پیشخدمت
schule     /ˈʃuːlə/     مدرسه
machen     /ˈmaxən/     ساختن
universität     /univɛɐ̯ziˈtɛːt/     دانشگاه
glauben     /ˈɡlaʊ̯bən/     باور داشتن
leben     /leːbən/     زندگی کردن
journalist     /ˌʒʊʁnaˈlɪst/     خبرنگار
informatiker     /ɪnfɔʁˈmaːtikɐ/     متخصص کامپیوتر
meinen     /ˈmaɪ̯nən/     نظر داشتن
sehen     /ˈzeː.ən/     دیدن
foto     /foːto/     عکس
visitenkarte     /viˈziːtn̩ˌkaʁtə/     کارت ویزیت
persönlich     /pɛʁˈzøːnlɪç/     شخصی
schreiben     /ˈʃʁaɪ̯bən/     نوشتن
single     /ˈsɪŋl̩/     مجرد
fragen     /ˈfʁaːɡən/     سوال پرسیدن
antworten     /ˈantvɔʁtən/     جواب دادن
gemeinsam     /ɡəˈmaɪnzam/     مشترک
seite     /ˈzaɪ̯tə/     صفحه
zahl     /tsaːl/     عدد
nachsprechen     /ˈnaːxˌʃpʁɛçn̩/     تکرار کردن
spielen     /ˈʃpiːlən/     بازی کردن
verstehen     /fɛɐ̯ˈʃteːən/     فهمیدن
herkunft     /ˈheːɐ̯kʊnft/   اصل ونسب
selbst     /zɛlpst/     خود


مطالعه بیشتر: بهترین آموزشگاه زبان آلمانی

درس سوم

 

کلمه  تلفظ ترجمه
frau     /fʁaʊ̯/     همسر
kollege     /kɔˈleːɡə/     همکار
mann     /man/     شوهر
sprache     /ˈʃpʁaːxə/     زبان
bitte     /ˈbɪtə/     خواهش می کنم
doch     /dɔx/     بله
tochter     /ˈtɔxtɐ/     فرزند دختر
mein     /maɪ̯n/     مال من
familie     /faˈmiːliə/     خانواده
geschwister     /ˌɡəˈʃvɪstɐ/     خواهر و برادر
genau     /ɡəˈnaʊ̯/     دقیقاً
sprechen     /ˈʃprɛçn̩/     صحبت کردن
vater     /ˈfaːtɐ/     پدر
ehefrau     /ˈeːəˌfʀaʊ̯/     همسر
schwester     /ˈʃvɛstɐ/     خواهر
oma     /ˈoːma/     مامان بزرگ
brot     /bʁoːt/     نان
opa     /ˈoːpa/     بابابزرگ
großmutter     /ɡʁoːs ˈmʊtɐ/     مادربزرگ
freund     /fʁɔʏnt/     دوست
ehemann     /ˈeːəman/     شوهر
mutter     /ˈmʊtɐ/     مادر
großvater     /ˈgʁoːsfatɐ/     پدربزرگ
wie viele     /viː ˈfiːlə/     چندتا
ein bisschen     /aɪ̯n ˈbɪsçən/     کمی
bruder     /ˈbruːdɐ/     برادر
großeltern     /ɡroːs ɛltɐn/     پدربزرگ و مادربزرگ
dein     /daɪ̯n/     مال تو
enkelin     /ˈɛŋkəlɪn/     نوه مونث
partner     /ˈpaʁtnɐ/     شریک زندگی
bild     /bɪlt/     عکس
eltern     /ˈɛltɐn/     والدین
welcher     /ˈvɛlçɐ/     کدام
deutsch     /dɔɪ̯t͡ʃ/     زبان آلمانی
sohn     /zoːn/     فرزند پسر
glauben     /ˈɡlaʊ̯bən/     باور داشتن
physiker     /ˈfyːzɪkɐ/     فیزیکدان
drehbuch     /ˈdʀeːˌbuːχ/     فیلم نامه
ähnlich     /ˈɛːnlɪç/     مشابه
dialog     /diaˈloːk/     گفت وگو
dann     /dan/     سپس
aussage     /aʊszaːɡə/     گفته
familienmitglied     /famˈiːlɪənmˌɪtɡliːt/     عضو خانواده
interviewen     /ɪntɐˈvjuːən/     مصاحبه کردن
gebiet     /ɡəˈbiːt/     منطقه
farbig     /ˈfaʁbɪç/     رنگارنگ
finden     /ˈfɪndən/     پیدا کردن
französisch     /fʀanˈʦøːzɪʃ/     زبان فرانسوی
russisch     /ˈʀʊsɪʃ/     زبان روسی
finnisch     /ˈfɪnɪʃ/     فنلاندی
niederländisch     /ˈniːdɐˌlandə/     زبان هلندی
polnisch     /ˈpɔlnɪʃ/     زبان لهستانی
schwedisch     /ˈʃveːdɪʃ/     زبان سوئدی
tschechisch     /ˈtʃɛçɪʃ/     زبان چکی
ungarisch     /ˈʊnɡˌɑrɪʃ/     مجارستانی
wohnen     /ˈvoːnən/     زندگی کردن
studieren     /ʃtuˈdiːɐ̯n/     درس خواندن
hobby     /ˈhɔbi/     سرگرمی
skaten     /skˈɑːtən/     اسکیت سواری کردن
fotografie     /fotoɡʀaˈfiː/     عکاسی
sternzeichen     /ˈʃtɛʁnˌʦaɪ̯çən/     صورت فلکی
waage     /ˈvaːɡə/     ترازو
heimatstadt     /hˈaɪmatstˌat/     زادگاه
zurzeit     /tsʊrˈtsaɪt/     در حال حاضر
kochen     /ˈkɔχən/     پختن
singen     /ˈzɪŋən/     آواز خواندن
widder     /vˈɪdɜ/     صورت فلکی حمل
fremdsprache     /ˈfʀɛmtˌʃpʀaːχə/     زبان خارجی
spanisch     /ˈʃpaːnɪʃ/     زبان اسپانیایی
italienisch     /ˌitaˈli̯eːnɪʃ/     زبان ایتالیایی
fertig     /ˈfɛrtig/     تمام
zurückbekommen     /tsuːrˈʏkbəkˌɔmən/     پس گرفتن
geschieden     /ɡəˈʃidən/     مطلقه
reportage     /repɔrˈtaːʒə/     گزارش
stammbaum     /ʃtˈambaʊm/     شجره نامه
manager     /ˈmɛnɪʤɐ/     مدیر
sänger     /ˈzɛŋɐ/     خواننده
prominenter     /pʀomiˈnɛntɐ/     نامدار
ausklang     /ˈaʊsklˌaŋ/     پایان موسیقی
passend     /ˈpasn̩t/     مناسب
belgien     /ˈbɛlɡi̯ən/     بلژیک
dänemark     /ˈdɛːnəˌmaʁk/     دانمارک
liechtenstein     /lˈiːçtənstˌaɪn/     لیختن اشتاین
luxemburg     /lˈʊksɛmbˌʊɐk/     لوکزامبورگ
niederlande     /ˈniːdɐˌlandə/     هلند
schweiz     /ʃvaɪ̯ts/     سوئیس
slowakei    /ˌslovaˈkaɪ̯/     اسلواکی
tschechien     /ˈʧɛçi̯ən/     چک
slowenien     /slˈoːveːnˌɪən/     اسلوونی
ungarn     /ˈʊŋɡaʁn/     مجارستان


مطالعه بیشتر: معرفی بهترین دیکشنری های آلمانی

درس چهارم

 

کلمه  تلفظ ترجمه
sonderangebot     /ˈzɔndɐʔanɡəˌboːt/     پیشنهاد ویژه
angebot     /ˈanɡəboːt/     فروش ویژه
günstig     /ˈɡʏnstɪç/     ارزان قیمت
klein     /klaɪ̯n/     کوچک
das macht...     /das maxt/     این می شود ... بهای کالا
teppich     /ˈtɛpɪç/     فرش
zimmer     /ˈt͡sɪmɐ/     اتاق
kosten     /ˈkɔstn̩/     قیمت داشتن
hilfe     /ˈhɪlfə/     کمک
möbel     /ˈmøːbəl/     مبلمان
leicht     /laɪ̯çt/     سبک
schwer    /ʃveːɐ̯/     سخت
teuer     /tɔʏ̯ɐ/     گران
praktisch     /ˈpʀaktɪʃ/     کاربردی
schön     /ʃøːn/     زیبا
kurz     /kʊʁʦ/     کوتاه
billig     /ˈbɪlɪç/     ارزان
stuhl     /ʃtuːl/     صندلی
preis     /pʁaɪ̯s/     قیمت
nur     /nuːɐ̯/     فقط
bett     /bɛt/     تختخواب
machen     /ˈmaxən/     انجام دادن
sessel     /ˈzɛsl̩/     صندلی راحتی
schrank     /ʃʀaŋk/     کمد
sofa     /ˈzoːfa/     کاناپه
hässlich     /ˈhɛslɪç/     زشت
couch     /kaʊ̯tʃ/     کاناپه
wirklich     /ˈvɪʁklɪç/     واقعاً
euro     /ˈɔʏ̯ʁoː/     یورو واحد پول
finden     /ˈfɪndən/     پیدا کردن
schlecht     /ʃlɛçt/     بد
brauchen     /ˈbʁaʊ̯xən/     نیاز داشتن
lampe     /ˈlampə/     چراغ
groß     /ɡʁoːs/     بزرگ
modern     /moˈdɛʁn/     امروزی
zu     /t͡suː/     خیلی
tisch     /tɪʃ/     میز
lang     /laŋ/     دراز
cent     /tsɛnt/     سنت
sagen     /zaːɡən/     گفتن

آموزش زبان آلمانی آنلاین

درس پنجم

 

کلمه  تلفظ ترجمه
brille     /ˈbʁɪlə /     عینک
schwarz     /ʃvaʁts /     سیاه
telefon     /ˈteːləˌfoːn /     تلفن
man     /man /     کسی
kugelschreiber     /ˈkuːɡəlˈʃʁaɪ̯bɐ /     خودکار
bleistift     /ˈblaɪ̯ʃtɪft /     مداد
uhr     /uːɐ̯ /     ساعت مچی
seife     /ˈzaɪ̯fə /     صابون
plastik     /ˈplastɪk /     پلاستیک
eckig     /ˈʔɛkɪç /     گوشه دار
tasche     /ˈtaʃə /     کیف
problem     /pʁoˈbleːm /     مشکل
adresse     /aˈdrɛsə /     آدرس
bieten     /ˈbiːtən /     پیشنهاد کردن
produkt     /pʀoˈdʊkt /     محصول
weiß     /vaɪs /     سفید
jede     /ˈjeːdə /     هر
papier     /paˈpiːɐ̯ /     کاغذ
fotoapparat     /ˈfoːtoʔapaˌʀaːt /     دوربین عکاسی
form     /fɔʁm /     شکل
kette     /ˈkɛtə /     گردنبند
kein problem     /kaɪn pʁoːbleːm /     مشکلی نیست
hausnummer     /ˈhaʊ̯sˌnʊmɐ /     پلاک خانه
buch     /buːx /     کتاب
jetzt     /jɛtst /     حالا
rund     /ʀʊnt /     گرد
streichholz     /ˈʃtʀaɪ̯çˌhɔlʦ /     کبریت
metall     /meˈtal /     فلز
gelb     /ɡɛlp /     زرد
blau     /blaʊ /     آبی
geburtsdatum     /Geburtsdatum /     تاریخ تولد
postleitzahl     /ˈpɔstlaɪ̯ttsaːl /     کد پستی
flasche     /ˈflaʃə /     بطری
fax     /faks /     نمابر
schreiben     /ˈʃʁaɪ̯bən /     نوشتن
holz     /hɔls /     چوب
regenschirm     /ˈʁeːɡn̩ʃɪɐ̯m /     چتر
braun     /bʁaʊ̯n /     قهوه ای
straße     /ˈʃtʀaːsə /     خیابان
ort     /ɔʁt /     محل
so     /zoː /     خیلی
schlüssel     /ˈʃlʏsəl /     کلید
neu     /nɔʏ̯ /     جدید
farbe     /ˈfaʁbə /     رنگ
orange     /oˈʁãːʒə /     نارنجی
glas     /ɡlaːs /     شیشه
ring     /ʀɪŋ /     انگشتر
material     /materiaːl /     ماده
kunststoff     /ˈkʊnstʃtɔf /     پلاستیک
noch einmal     /nɔx aɪnmaːl /     یکبار دیگر
geldbörse     /ˈɡɛltˌbœʁzə /     کیف پول
feuerzeug     /ˈfɔɪ̯ɐˌʦɔɪ̯k /     فندک
e-mail     /ˈiːˌmɛɪ̯l /     ایمیل
grün     /ɡʁyːn /     سبز
rot     /roːt /     قرمز
menge     /ˈmɛŋə /     جمعیت
wörterbuch     /ˈvœʁtɐˌbuːx /     واژه نامه
Entschuldigung     /ɛnˈt͡ʃʊldiɡʊŋ /     ببخشید
augenarzt     /ˈaʊɡənˌaɾtst /     چشم پزشک
tabelle     /taˈbɛlə /     جدول
elegant     /eləˈɡant /     شیک
optik     /ˈɔptɪk /     نورشناسی
angebot     /ˈanɡəboːt /     فروش ویژه
extrem     /ɛksˈtʀeːm /     بیش از حد
sportlich     /ˈʃpɔʁtlɪç /     ورزشی
bekommen     /bəˈkɔmən /     دریافت کردن
gestell   بدنه
leicht     /laɪ̯çt /     سبک
praktisch     /ˈpʀaktɪʃ /     کاربردی
kombination     /kɔmbinaˈʦi̯oːn /     ترکیب
dunkel     /ˈdʊŋkəl /     رنگ تیره
bestellen     /bəˈʃtɛlən /     سفارش دادن
information     /ɪnfoʁmaˈtsi̯oːn /     اطلاعات
fehlen     /ˈfeːlən /     نبودن
kuckucksuhr     /ˈkʊkʊksˌʔuːɐ̯ /     ساعت کوکو
wand     /vant /     دیوار
rückwärts     /ˈʁʏkˌvɛʁts /     از عقب
möchten     /ˈmœçtn̩ /    میل داشتن
angabe     /ˈanˌɡaːbə /     مشخصات
anrede     /ˈanˌʀeːdə /     خطاب
bedanken     /bəˈdaŋkn̩ /     تشکر کردن

درس ششم

 

کلمه  تلفظ ترجمه
briefmarke     /ˈbʀiːfˌmaʁkə /     تمبر
formular     /fɔrmuˈlaːɐ /     فرم
stress     /ʃtʀɛs /     استرس
chef    /ʃɛf /     رئیس
handy     /ˈhɛndi /     تلفن همراه
see     /zeː /     دریاچه
oder     /ˈoːdɐ /     یا
zeit    /tsaɪ̯t /     زمان
telefonnummer     /teleˈfoːnˌnʊmɐ /     شماره تلفن
bildschirm     /ˈbɪltˌʃɪʁm /     نمایشگر
rechnung     /ʀɛçnʊŋ /     صورت حساب
firma     /fɪrma /     شرکت
mit     /mɪt /     با
drucker     /ˈdrʊkɐ /     چاپگر
laptop     /ˈlɛptɔp /     لپ تاپ
hier     /hiːɐ̯ /     اینجا
foto     /foːto /     عکس
suchen     /ˈzuːxən /     جست وجو کردن
kalender     /kaˈlɛndɐ /     سالنامه
auf Wiederhören     /aʊf viːdɐhøːʁən /     خداحافظ پشت تلفن
sms     /ˌɛsʔɛmˈʔs /     اس ام اس
wieder     /ˈviːdɐ /     دوباره
büro     /byˈʀoː /     دفتر اداری
gruß     /ɡʀuːs /     درود
computer     /kɔmˈpjuːtɐ /     کامپیوتر
heute     /ˈhɔʏ̯tə /     امروز
arbeitsplatz     /ˈaʁbaɪ̯tsˌplats /     محل کار
termin     /tɛʁˈmiːn /     قرار
gehen     /ˈɡeː.ən /     رفتن
notizbuch     /noˈtiːtsˌbuːχ /     دفترچه یادداشت
achtung     /ˈaxtʊŋ /     احترام
e-mail     /ˈiːˌmɛɪ̯l /     ایمیل
telefon     /ˈteːləˌfoːn /     تلفن
wollen     /ˈvɔlən /     خواستن
plural     /pluːrˈɑːl /     جمع
papier     /paˈpiːɐ̯ /     کاغذ
stift     /ʃtɪft /     مداد
melden     /ˈmɛldən /     در تماس بودن
kein     /kaɪ̯n /     هیچ
stück     /ʃtʏk /     تکه
ausbildung     /ˈaʊ̯sˌbɪldʊŋ /     کارآموزی
cool    /kuːl /     باحال
psychologie     /psyçoloˈɡiː /     روانشناسی
finden     /ˈfɪndən /     نظری داشتن
zentimeter     /ˌʦɛntiˈmeːtɐ /     سانتی متر
souvenir     /zuvəˌniːɐ̯ /     سوغاتی
handtuch     /ˈhantˌtuːχ /     حوله
tasse     /ˈtasə /     فنجان
puppe     /ˈpʊpə /     عروسک
postkarte     /ˈpɔstˌkaʁtə /     کارت پستال
stöbern     -     نظافت کردن
verkäufer     /fɛɐ̯ˈkɔɪ̯fɐ /     فروشنده
ware     /ˈvaːʀə /     کالا
trödelmarkt     /ˈtʀøːdl̩ˌmaʁkt /     بازار کهنه فروش ها
nacht     /naxt /     شب
tradition     /tʁadiˈtsi̯oːn /     سنت
handeln     /ˈhandəln /     معامله کردن
händler     /ˈhɛndlɐ /     فروشنده
besucher     /bəˈzuːxɐ /     بازدیدکننده
mitbringen     /ˈmɪtˌbʀɪŋən /     با خود آوردن
eintritt     /ˈaɪ̯ntʁɪt /     هزینه ورودی
fehler     /feːlɐ /     خطا

درس هفتم

 

کلمه  تلفظ ترجمه
backen     /ˈbakən /     پختن در فر
film     /fɪlm /     فیلم
treffen     /ˈtʁɛfən /     ملاقات کردن
malen     /ˈmaːlən /     نقاشی کردن
schwimmen     /ˈʃvɪmən /     شنا کردن
oft     /ɔft /     اغلب
immer     /ˈɪmɐ /     همیشه
liebling     /ˈliːplɪŋ /     مورد علاقه
gespräch     /ɡəˈʃprɛːç /     گفت وگو
anderer     /ˈandəʀɐ /     دیگر
auto     /ˈaʊ̯toː /     خودرو
nachmittags     /ˈnaːxmɪˌtaːks /     بعد از ظهرها
musik     /muˈziːk /     موسیقی
tanzen     /ˈtant͡sən /     رقصیدن
herzlichen dank     /hɛʁtslɪçən daŋk /     خیلی ممنون
ausflug     /ˈaʊ̯sfluːk /     گردش
Vielen Dank     /fiːlən daŋk /     خیلی ممنون
rauchen     /ˈʁaʊ̯xən /     سیگارکشیدن
besuchen     /bəˈzuːxən /     دیدن کردن
lesen     /ˈleːzn̩ /     خواندن
spielen     /ˈʃpiːlən /     بازی کردن
leid tun     /ˈlaɪ̯t tuːn /     متاسف بودن
internet     /ˈɪntɐnɛt /     اینترنت
klar     /klaːɐ̯ /     معلوم است
surfen     /ˈsœʁfn̩ /     گشت زدن در اینترنت
kino     /ˈkiːnoː /     سینما
können     /ˈkœnən /     بلد بودن
natur     /naˈtuːɐ̯ /     طبیعت
spazieren gehen     /ʃpaˈʦiːʀən ˌɡeːən /     قدم زدن
freizeit     /fʁaɪ̯ tsaɪ̯t /     اوقات فراغت
lieblingsfilm     /ˈliːplɪŋsˌfɪlm /     فیلم مورد علاقه
kochen     /ˈkɔχən /     پختن
hören     /ˈhøːʁən /     شنیدن
wie oft     /viː ɔft /     هر چند وقت یک بار
manchmal     /ˈmançmaːl /     گاهی
fotografieren     /fotoɡʀaˈfiːʀən /     عکاسی کردن
natürlich     /naˈtyːʁlɪç /     طبیعتا
singen     /ˈzɪŋən /     آواز خواندن
spaß machen     /ʃpaːs maxən /     خوش گذراندن
leider     /ˈlaɪ̯dɐ /     متأسفانه
Rad fahren     /rˈɑːt fˈɑːrən /     دوچرخه سواری کردن
nie     /niː /     هرگز
gern     /ɡɛʁn /     ترجیحاً
kompliment     /ˌkɔmpliˈmɛnt /     تعریف
super     /ˈzuːpɐ /     عالی
schach          شطرنج
skifahren     /ˈʃiːˌfaːʁən /     اسکی سواری
fußball spielen     /fˈʊsbal ʃpˈiːlən /     فوتبال بازی کردن
toll     /tɔl /     عالی
passen     /ˈpasən /     مناسب بودن
komponist     /ˌkɔmpoˈnɪst /     آهنگ ساز
theater     /teˈaːtɐ /     تئاتر
bitten     /ˈbɪtən /     خواهش کردن
würfeln     /ˈvʏɐ̯fl̩n /     تاس انداختن
bedanken     /bəˈdaŋkn̩ /     تشکر کردن
gitarre     /ɡiˈtaʁə /     گیتار

درس هشتم

 

کلمه  تلفظ ترجمه
halb     /halp /     نیم ساعت مانده به
um     /ʊm /     در زمان
tag     /taːɡ /     روز
besonders     /bəˈzɔndɐs /     به طور ویژه
sehen     /ˈzeː.ən /     دیدن
radio     /ˈʀaːdɪ̯o /     رادیو
abend     /ˈaːbənt /     عصر
samstag     /ˈzamstaːk /     شنبه
wissen     /ˈvɪsən /     دانستن
herzliche grüße     /hɛʁtslɪçə gʁyːsə /     با احترام در انتهای نامه
unhöflich     /ˈʔʊnhøːflɪç /     بی ادبانه
montag     /ˈmoːnˌtaːk /     دوشنبه
dienstag     /ˈdiːnsˌtaːk /     سه شنبه
idee     /ʔiˈdeː /     ایده
nach     /naːx /     بعد از
mittwoch     /ˈmɪtvɔχ /     چهارشنبه
ausstellung     /ˈaʊ̯sˌʃtɛlʊŋ /     نمایشگاه
uhr     /uːɐ̯ /     ساعت
theater     /teˈaːtɐ /     تئاتر
schwimmbad     /ˈʃvɪmbaːt /     استخر شنا
lieb     /liːp /     عزیز
viertel     /ˈfɪʁtəl /     ربع
nachmittag     /ˈnaːx.mɪˌtaːk /     بعد از ظهر
bald     /balt /     به زودی
nacht     /naxt /     شب
fernsehen     /ˈfɛʁnˌzeː.ən /     تلویزیون
restaurant     /ˌʁɛstoˈʁãː /     رستوران
freitag     /ˈfʀaɪ̯taːk /     جمعه
liebe grüße     /liːbə gʁyːsə /     با احترام در انتهای نامه
noch     /nɔx /     دیگر
spät     /ʃpɛːt /     دیر
kneipe     /ˈknaɪ̯pə /     بار
disco     /ˈdɪsko /     دیسکو
essen     /ˈɛsn̩ /     غذا
woche     /ˈvɔxə /     هفته
donnerstag     /ˈdɔnɐstaːk /     پنج شنبه
mittag     /ˈmɪtaːk /     ظهر
sonntag     /ˈzɔntaːk /     یکشنبه
höflich     /ˈhøːflɪç /     مودبانه
morgen     /mɔʁɡən /     فردا
vormittag     /ˈfoːɐ̯.mɪˌtaːk /     پیش  از ظهر
vielleicht     /fɪˈlaɪ̯çt /     شاید
konzert     /kɔnˈtsɛɐ̯t /     کنسرت
morgen     /mɔʁɡən /     صبح
kaffee     /ˈkafe /     قهوه
museum     /muˈzeːʊm /     موزه
bar     /baːɐ /     بار
warum     /vaˈʀʊm /     چرا
café     /kaˈfeː /     کافه
zeit     /tsaɪ̯t /   زمان
vorschlag     /ˈfoːɐ̯ʃlaːk /     پیشنهاد
reagieren     /ʁeaˈɡiːʁən /     واکنش نشان دادن
uhrzeit     /ˈuːɐ̯t͡saɪ̯t /     ساعت
lust     /lʊst /     علاقه
vorschlagen     /ˈfoːɐ̯ˌʃlaːɡŋ /     پیشنهاد کردن
verabreden     /fɛɐ̯ˈʔapˌʀeːdən /     برنامه ریزی کردن
da     /daː /     این جا
schriftlich     /ˈʃʀɪftlɪç /     مکتوب
zusagen     /ˈʦuːˌzaːɡn̩ /     قبول کردن
absagen     /ˈapzaːɡn̩ /     لغو کردن

درس نهم

 

کلمه  تلفظ ترجمه
sahne     /zaːnə /     خامه
zwiebel     /ˈtsviːbəl /     پیاز
brot     /bʁoːt /    نان
milch     /mɪlç /     شیر
fisch     /fɪʃ /     ماهی
einladung     /ˈaɪ̯nˌlaːdʊŋ /     دعوت
obst     /oːpst /     میوه
käse     /kɛːzə /     پنیر
orange     /oˈʁãːʒə /     پرتقال
möchten     /ˈmœçtn̩ /     میل داشتن
schokolade     /ʃokoˈlaːdə /     شکلات
reis     /ʀaɪ̯s /    برنج
eis     /aɪ̯s /    بستنی
schon     /ʃoːn /     به همین زودی
frühstück     /ˈfʁyːʃtʏk /     صبحانه
kartoffel     /kaʁˈtɔfəl /     سیب زمینی
frühstücken     /ˈfʁyːˌʃtʏkən /     صبحانه خوردن
kennen     /ˈkɛnən /     شناختن
schinken     /ˈʃɪŋkn̩ /     گوشت ران گاو یا خوک
apfel     /ˈapfl /     سیب
zitrone     /t͡siˈtʁoːnə /     لیمو
wurst     /vʊʁst /     سوسیس
tee     /teː /     چای
hunger     /ˈhʊŋɐ /     گرسنگی
salat     /zaˈlaːt /     سالاد
kuchen     /ˈkuːxən /     کیک
trinken     /trinken /     نوشیدن
speisekarte     /ˈʃpaɪ̯zəˌkaʁtə /     منوی غذا
etwas     /ˈɛtvas /     چیزی
fleisch     /flaɪ̯ʃ /     گوشت
mögen    /ˈmøːɡən /     دوست داشتن
brötchen     /ˈbʁøːtçən /     نان رول
butter     /ˈbʊtɐ /     کره
suppe     /ˈzʊpə /     سوپ
tomate     /toˈmaːtə /     گوجه فرنگی
ebenfalls     /ˈeːbn̩fals /     همچنین
ei     /aɪ̯ /     تخم مرغ
durst     /dʊʁst /     تشنگی
kühlschrank     /ˈkyːlˌʃʀaŋk /     یخچال
braten     /ˈbʀaːtən /     گوشت کبابی
essen     /ˈɛsn̩ /     خوردن
erst     /eːɐ̯st /     تازه
wochenende     /ˈvɔχn̩ˌʔɛndə /     آخر هفته
gleichfalls     /ˈɡlaɪ̯çˌfals /     برای شما هم
etwas     /ˈɛtvas /     مقداری
schmecken     /ˈʃmɛkn̩ /     مزه داشتن
vorliebe     /ˈfoːɐ̯ˌliːbə /     علاقه
gewohnheit     /ɡəˈvoːnhaɪ̯t /     عادت
gern     /ɡɛʁn /     ترجیحاً
müsli     /ˈmyːsli /    موسلی صبحانه
lebensmittel     /ˈleːbənsˌmɪtəl /     خواروبار
immer     /ˈɪmɐ /     همیشه
oft     /ɔft /     اغلب
manchmal     /ˈmançmaːl /     گاهی
nie     /niː /     هرگز
stück     /ʃtʏk /     تکه
wörterbuch     /ˈʃtʁoːfə /     واژه نامه
woche     /ˈvɔxə /     هفته
montag     /ˈmoːnˌtaːk /     دوشنبه
freitag     /ˈfʀaɪ̯taːk /     جمعه
samstag     /ˈzamstaːk /     شنبه
sonntag     /ˈzɔntaːk /     یکشنبه
Guten Appetit!     /guːtən apeːtiːt /     نوش جان!
kochen     /ˈkɔχən /     پختن
vorspeise     /ˈfoːɐ̯ ʃpaɪ̯zə /     پیش غذا
hauptgericht     /ˈhaʊ̯ptɡəˌʀɪçt /     غذای اصلی
dessert     /dɛˈseːɐ̯ /     دسر
es tut mir leid     /ɛs tˈuːt miːɾ lˈaɪt /     متاسفم
typisch     /ˈtypɪʃ /     معمولی
deutschsprachig     /ˈdɔɪ̯t͡ʃˌʃpʁaːxɪç /     آلمانی زبان
favorit     /fˌɑvoːrˈɪt /     محبوب
  leber       کبد
hamburger     /ˈhamˌbʊʁɡɐ /     همبرگر
wiener Schnitzel     /vˈiːnɜ ʃnˈɪtsəl /     شنیتسل وینی
  strudel     کیک سیب یا دیگر میوه ها
essen     /ˈɛsn̩ /     غذا
noch     /nɔx /     دیگر
bearbeiten     /bəˈʔaʁbaɪ̯tn̩ /     ویرایش کردن
grillen     /ˈɡrɪlən /     کبابی کردن
schwimmen     /ˈʃvɪmən /     شنا کردن
ausflug     /ˈaʊ̯sfluːk /    گردش
schlafen     /ˈʃlaːfən /    خوابیدن
lesen     /ˈleːzn̩ /     خواندن
absolut     /apzoˈluːt /     کامل
freuen     /ˈfʀɔɪ̯ən /     شادی کردن
überschrift     /ˈyːbɐˌʃʀɪft /     تیتر
veranstaltung     /fɛɐ̯ˈʔanʃtaltʊŋ /     اجرا هنری
pommes frites     /ˌpɔmˈfʁɪt /     سیب زمینی سرخ کرده
knödel     /ˈknøːdl̩ /     کوفته آلمانی
spezialität     /ʃpeʦi̯aliˈtɛːt /     ویژگی
traditionell     /tʁaditsi̯oˈnɛl /     سنتی
rest     /ʁɛst /     بقیه
  stampfen         پا به زمین کوبیدن
würzen     /ˈvʏʁʦn̩ /     ادویه دار کردن
salz     /zalʦ /     نمک
pfeffer     /ˈpfɛfɐ /     فلفل
spiegelei     /ˈʃpiːɡl̩ˌʔaɪ̯ /     نیمرو
gericht     /ɡəˈʀɪçt /     غذا
sortieren     /zɔʁˈtiːʀən /   مرتب کردن
strophe     /ˈʃtʁoːfə /     بند
wunderschön     /ˌvʊndɐˈʃøːn /     فوق العاده زیبا
wein     /vaɪ̯n /     شراب
glas     /ɡlaːs /     لیوان
genau     /ɡəˈnaʊ̯ /     دقیقاً

درس دهم

کلمه  انگلیسی ترجمه
anrufen     to call     تلفن کردن
zug     train     قطار
bis     until     تا
vorsicht     caution     مواظب باش
gerade     right now     الان
straßenbahn     tram     تراموا
nächste     next     بعدی
entschuldigen     to apologize     بخشیدن
einsteigen     to board     سوار شدن
minute     minute     دقیقه
gepäck     luggage     چمدان
Bis bald     See you soon     تا بعد خداحافظی
bus     bus     اتوبوس
verkehrsmittel     means of transport     وسیله نقلیه
bekommen     to receive     دریافت کردن
zu hause     at home     در خانه
koffer     suitcase     چمدان
flugzeug     airplane     هواپیما
bahnhof     train station     ایستگاه راه آهن
taxi     taxi     تاکسی
abfahren     to depart     راه افتادن با ماشین یا قطار
haltestelle     stop station     ایستگاه
ankommen     to arrive     رسیدن
einkaufen     to shop     خرید کردن
viel     much, many     خیلی
umsteigen     to transfer change     عوض کردن
fernsehen     to watch TV     تلویزیون تماشا کردن
auf     on     در مکان
s-bahn     suburban train     قطار سریع السیر
nehmen     to take     برداشتن
abholen     to pick up     رفتن و گرفتن
nächst     next     بعدی
aussteigen     to disembark     پیاده شدن
halt     stop halt     ایستگاه
flughafen     airport     فرودگاه
mitbringen     to bring with     با خود آوردن
gleis     track train track     ریل قطار
also     so, therefore پس
bahnsteig     platform train سکوی ایستگاه قطار
U-Bahn     subway مترو
schließen     to close بستن
achtung     caution اخطار
zurückbleiben     to stay behind عقب ایستادن
zerschneiden     to cut بریدن
ausdruck     expression اصطلاح
übersetzen     to translate ترجمه کردن
durchsage     announcement اطلاعیه
aufpassen     to pay attention مواظب بودن

درس یازدهم

کلمه  انگلیسی ترجمه
zeitung     newspaper     روزنامه
pause     break     زنگ تفریح
lachen     to laugh     خندیدن
aufräumen     to tidy up     مرتب کردن
interessant     interesting     جالب
meinen     to mean     نظر داشتن
party     party     مهمانی
sport     sports     ورزش
täglich     daily     روزانه
arbeit     work     کار
langweilig     boring     کسل کننده
schwanger     pregnant     باردار
mal     time     دفعه
lernen     to learn     یاد گرفتن
baby     baby     بچه
hausaufgabe     homework     تکلیف خانه
ab     from     از
reden     to talk     صحبت کردن
wein     wine     شراب
einladen     to invite     دعوت کردن
für     for     برای
geschenk     gift     هدیه
paar     couple     زوج
monat     month     ماه
reise     trip     مسافرت
lange     long     برای مدت طولانی
fertig     ready     آماده
letzte     last     آخرین
schlafen     to sleep     خوابیدن
fahrrad     bicycle     دوچرخه
kaufen     to buy     خریدن
denken     to think     فکر کردن
paar     some     تعدادی
terminkalender     appointment calendar     تقویم قرارها
einkaufen     to shop     خرید کردن
dreimal     three times     سه بار
zweimal     two times     دو بار
nie     never     هرگز
von     from     از
bis    until     تا
deutschkurs     German course     کلاس آلمانی
dienstreise     business trip     ماموریت
probe     rehearsal     آزمایش
telefonieren     to talk on the phone     تلفنی صحبت کردن
surfen     to surf the internet     گشت زدن در اینترنت
rechtschreibung     spelling     درست نویسی

درس دوازدهم

کلمه  تلفظ ترجمه
frühling     /ˈfʀyːlɪŋ /     بهار
sommer     /ˈzɔmɐ /     تابستان
studieren     /ʃtuˈdiːɐ̯n /     درس خواندن
februar     /ˈfɛbɹʊʌɹ /     فوریه
aufhören     /ˈaʊ̯fhøːʀən /     تمام شدن
oktober     /ɔkˈtoːbɐ /     اکتبر
gefallen     /ɡəˈfalən /     خوش آمدن
fest     /fɛst /     جشن
dezember     /deˈtsɛmbɐ /     دسامبر
leute     /ˈlɔʏ̯tə /     مردم
feiern     /ˈfaɪ̯ɐn /     جشن گرفتن
gestern     /ˈɡɛstərn /     دیروز
winter     /ˈvɪntɐ /     زمستان
juli     /ˈjuːli /     ژوئیه
person     /pɛʁˈzoːn /     شخص
dauern     /ˈdaʊ̯ɐn /     طول کشیدن
fliegen     /ˈfliːɡən /     پرواز کردن
januar     /ˈjanuaːr /     ژانویه
herbst     /hɛʁpst /     پاییز
seit     /zaɪ̯t /     از زمان تا حالا
springen     /ˈʃpʁɪŋən /     پریدن
anfangen     /ˈanˌfaŋən /     شروع کردن
hochzeit     /ˈhɔxt͡saɪt /     جشن ازدواج
silverster     /zɪlˈvɛstɐ /     شب سال نو
märz     /mɛʁts /     مارس
april     /aˈpʁɪl /     آوریل
geben     /ˈɡeːbən /     دادن
august    /aʊ̯ˈɡʊst /     اوت
juni     /ˈjuːni /     ژوئن
november     /nəʊˈvɛmbə /     نوامبر
karneval     /ˈkaʁnəval /     کارناوال
neujahr     /ˈnɔijaːɐ /     روز اول سال
september     /zɛpˈtɛmbɐ /     سپتامبر
mai     /maɪ /     می
bier     /biːɐ̯ /     آبجو
passieren     /paˈsiːʁen /     اتفاق افتادن
hier     /hiːɐ̯ /     اینجا
oktoberfest     /ˈɔktoːbɜfəst /     جشن اکتبر
zuhause     /ʦuˈhaʊ̯zə /     منزل
ganz     /ɡants /     کامل
welt     /vɛlt /     جهان
fasching     /ˈfaʃɪŋ /     جشنواره
festival     /ˈfɛstival /     جشنواره
ungefähr     /ˈʊnɡəfɛːɐ̯ /     حدودا
jahreszahl     /jˈɑːrɛstsˌɑːl /     سال
nach    /naːx /     به
in     /ɪn /     به
präsentieren     /pʀɛzɛnˈtiːʀən /     ارائه کردن
losfahren     /loːsˈfaːʀən /     راه افتادن
verkehr     /fɛɐ̯ˈkeːɐ̯ /     رفت و آمد
losgehen     /ˈloːsˌɡeːən /     راه افتادن
dom     /doːm /     کلیسای جامع
blühen     /ˈblyːən /     شکفتن
vorbei sein     /foːɾbˈaɪ zaɪn /     به پایان رسیدن
schade     /ˈʃaːdə /     حیف
  kirschbaum         درخت گیلاس
vor     /foːɐ̯ /     زمان قبل
unterwegs     /ʊntɐˈveːks /     در راه
tram     /tɾˈɑːm /     تراموا
tipp     /tɪp /     راهنمایی
bequem     /bəˈkveːm /     راحت
besichtigen     /bəˈzɪçtɪɡən /     بازدید کردن
genießen     /ɡəˈniːsən /     لذت بردن
aussicht     /ˈaʊ̯sˌzɪçt /     چشم انداز
velo     /ˈveːlo /     دوچرخه
tourist     /tuˈʀɪstɪn /     گردشگر
zoo     /t͡soː /     باغ وحش

مقاله پیشنهادی: 5 نکته ای که در مورد زبان آلمانی نمی دانستید!

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (5 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران