آموزش زمان حال ساده در انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/02/19 920
زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده در زبان انگلیسی یکی از زمان های پایه و مهم است که برای بیان وقوع رویدادها و وقوعات در حال حاضر استفاده می شود. این زمان با استفاده از فعل اصلی به صورت ساده بدون تغییر در شکل و بدون استفاده از افعال کمکی مانند "do" یا "be" بکار می رود. زمان حال ساده به ما امکان می دهد تا درباره عملی که در حال حاضر در حال انجام است، مانند حقیقت های عمومی، عادات و رویدادهای تکراری صحبت کنیم.

به عنوان مثال، زمان حال ساده برای بیان وقوع رویدادها و عادت ها در زمان حال استفاده می شود. برای سوالات عمومی و تکراری مانند "Do you like coffee?" (آیا قهوه دوست دارید؟) یا بیان واقعیت های عمومی مانند "The Earth revolves around the sun." (زمین دور خورشید می چرخد) نیز از زمان حال ساده استفاده می شود.
از زمان حال ساده همچنین برای بیان برنامه ها و برنامه ریزی های آینده نزدیک نیز استفاده می شود. به عنوان مثال: "I fly to Paris next week." (هفته آینده من به پاریس پرواز می کنم)
همین طور از زمان حال ساده برای بیان عملی که بصورت متناوب یا دائمی انجام می شود نیز استفاده خواهد شد. برای مثال: "I go to the gym three times a week." (سه بار در هفته به باشگاه می روم)

زمان حال ساده چیست؟

زمان حال ساده در انگلیسی یکی از زمان های پایه و مهم است که برای بیان وقوع رویدادها، وضعیت ها و وقوعات در حال حاضر استفاده می شود. در این زمان، فعل اصلی به صورت ساده و بدون تغییر در شکل و بدون استفاده از افعال کمکی مانند "do" یا "be" استفاده می شود.

مطالعه بیشتر: زمان آینده کامل در انگلیسی

زمان حال ساده برای بیان موارد زیر استفاده می شود:

  • وقوعات در حال حاضر: از زمان حال ساده برای بیان وقوع رویدادها و عملیاتی که در لحظه صحبت در حال اتفاق می افتد استفاده می شود. به عنوان مثال: "I eat breakfast every morning." (هر روز صبحانه می خورم)
  • عادات و روتین ها: زمان حال ساده برای بیان عادات، روتین ها و فعالیت های تکراری استفاده می شود. به عنوان مثال: "He plays football every weekend." (او هر هفته فوتبال بازی می کند)
  • واقعیت های عمومی: زمان حال ساده برای بیان واقعیت های عمومی و حقایق استفاده می شود. به عنوان مثال: "Water boils at 100 degrees Celsius." (آب در 100 درجه سانتی گراد جوش می کند)
  • دیدگاه ها و عقاید ثابت: از زمان حال ساده برای بیان دیدگاه ها، عقاید و جملاتی که به صورت کلی و ثابت صحبت می کنیم استفاده می شود. به عنوان مثال: "I believe in hard work." (من به کار سخت اعتقاد دارم)

زمان حال ساده چیست

زمان حال ساده در زبان انگلیسی اساسی است و در مکالمات روزمره، خواندن، نوشتن و مهارت های زبانی عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. با تمرین و تثبیت استفاده از این زمان، می توانید قدرت بیشتری در بیان و تفهیم مفاهیم مختلف به دست آورید.

فرمول و نحوه ساخت زمان حال ساده انگلیسی

نحوه ساخت جمله در زمان حال ساده به شکل زیر است:
Subject (فاعل) + Verb (فعل) + Object (مفعول) [+ Adverbs (قیدها)]
فرمول ساختار جمله در زمان حال ساده به این صورت است:
1. جمله مثبت:
Subject + Verb (شکل ساده) + Object [+ Adverbs]
مثال:
* I eat an apple. (من سیب می خورم)
* She reads a book. (او یک کتاب می خواند)
* They play football every day. (آنها هر روز فوتبال بازی می کنند)
2. جمله منفی:
Subject + do/does (بسته به فاعل) + not + Verb (شکل ساده) + Object [+ Adverbs]
مثال:
* I do not eat meat. (من گوشت نمی خورم)
* She does not like coffee. (او قهوه دوست ندارد)
* They do not play video games. (آنها بازی ویدئویی نمی کنند)
3. جمله سوالی:
Do/Does (بسته به فاعل) + Subject + Verb (شکل ساده) + Object [+ Adverbs]?
مثال:
* Do you like pizza? (آیا شما پیتزا دوست دارید؟)
* Does he speak English? (آیا او انگلیسی صحبت می کند؟)
* Do they play tennis? (آیا آنها تنیس بازی می کنند؟)
توجه: هنگامی که فاعل سوم شخص مفرد (he/she/it) باشد، فعل اصلی به شکل ساده با حرف s یا es در انتهای آن ظاهر می شود.
همچنین، می توانید از قیدها مانند always (همیشه)، usually (معمولاً)، often (اکثراً)، sometimes (گاهی) و... برای افزودن اطلاعات بیشتر به جمله در زمان حال ساده استفاده کنید. از این ساختار جملات در زمان حال ساده می توانید برای بیان وقوع رویدادها در حال حاضر، عادات، واقعیت های عمومی و دیدگاه های ثابت استفاده کنید.

زمان حال ساده در انگلیسی

کاربرد Do در زمان حال ساده

فعل "do" در زمان حال ساده به صورت مستقل و بدون تغییر در شکل (base form) به کار می رود، به منظور سوالی کردن و جواب دادن در زمان حال ساده. استفاده از "do" در زمان حال ساده در دو مورد زیر رایج است:
1. جملات سوالی: برای ساخت جمله سوالی در زمان حال ساده، "do" به عنوان فعل کمکی در جمله قرار می گیرد. به علاوه، فاعل بعد از "do" می آید و فعل اصلی به شکل ساده (base form) بدون s یا es در انتها قرار می گیرد. برای ساخت جمله سوالی، فعل do باید به صورت مثبت (do) یا منفی (do not/ don't) باشد، که بسته به فاعل استفاده می شود.
مثال:
* Do you like ice cream? (آیا شما بستنی دوست دارید؟)
* Does she go to school by bus? (آیا او با اتوبوس به مدرسه می رود؟)
* Do they speak Spanish? (آیا آنها اسپانیایی صحبت می کنند؟)
2. جملات منفی کوتاه: جملات منفی کوتاه در زمان حال ساده با استفاده از فعل "do" ساخته می شوند. در این نوع جملات، فعل "do" به صورت منفی (do not/ don't) در جمله قرار می گیرد و بعد از آن فعل اصلی به شکل ساده بدون s یا es قرار می گیرد.
مثال:
* I don't like spicy food. (من غذاهای تند را دوست ندارم.)
* He doesn't play basketball. (او بسکتبال نمی بازد.)
* We don't watch TV in the morning. (ما صبح ها تلویزیون نمی بینیم.)
استفاده از "do" در زمان حال ساده به شما امکان می دهد تا جملات سوالی بسازید و جملات منفی را با استفاده از جملات منفی کوتاه اعلام کنید.

افعال to be در زمان حال ساده

افعال "to be" به صورت حال ساده در زبان انگلیسی عبارتند از:
1. فعل "am" برای فاعل من (I) به کار می رود.
- مثال: I am happy. (من خوشحال هستم.)
2. فعل "is" برای فاعل سوم شخص مفرد (he/she/it) و نام عامل مفرد (نام عامل زن، شیء و حیوان) به کار می رود.
- مثال: He is a doctor. (او دکتر است.)
- مثال: The cat is black. (گربه سیاه است.)
3. فعل "are" برای فاعل های دوم شخص مفرد (you) و جمع (we/you/they) به کار می رود.
- مثال: You are my friend. (تو دوست من هستی.)
- مثال: We are students. (ما دانش آموزان هستیم.)
توجه کنید که افعال "to be" در زمان حال ساده به صورت مستقل استفاده می شوند و هیچ نیازی به استفاده از فعل کمکی مانند "do" ندارند. همچنین، افعال "to be" در زمان حال ساده نیاز به تغییر شکل ندارند و به صورت یکسان برای همه اشخاص (اول شخص، سوم شخص، جمع) استفاده می شوند.

افعال to be در زمان حال ساده

چه موقع از زمان حال ساده استفاده کنیم؟

زمان حال ساده در انگلیسی برای بیان واقعیت های عمومی، عادت ها، وقوعات در حال حاضر و برنامه ریزی های آینده نزدیک استفاده می شود. برخی از کاربردهای زمان حال ساده عبارتند از:

  • بیان واقعیت های عمومی: از زمان حال ساده برای بیان واقعیت های عمومی استفاده می شود که همیشگی و درست در تمام زمان ها هستند. به عنوان مثال: "The sun rises in the east." (خورشید در شرق طلوع می کند.)
  • بیان عادت ها و روتین ها: زمان حال ساده برای بیان عادت ها و روتین های روزانه یا تکراری استفاده می شود. به عنوان مثال: "I wake up at 7 AM every day." (من هر روز ساعت ۷ صبح بیدار می شوم.)
  • بیان وقوعات در حال حاضر: از زمان حال ساده برای بیان وقوع رویدادها و فعالیت های در حال انجام در زمان حاضر استفاده می شود. به عنوان مثال: "She writes a letter." (او نامه می نویسد.)
  • برنامه ریزی آینده نزدیک: زمان حال ساده می تواند برای بیان برنامه ریزی ها و رویدادهای آینده نزدیک استفاده شود. به عنوان مثال: "We leave for vacation tomorrow." (ما فردا برای تعطیلات عازم می شویم.)
  • بیان عقاید و ارائه نظر: زمان حال ساده می تواند برای بیان عقاید شخصی، نظرات و عملکرد عمومی استفاده شود. به عنوان مثال: "I believe in hard work." (من به کار سخت اعتقاد دارم.)

قیدهای مهم در زمان حال ساده + مثال

قیدهای زمان در زمان حال ساده در انگلیسی می توانند به صورت زیر باشند:
1. Always (همیشه): برای بیان فعالیت ها و وقوعاتی که همیشگی و مداوم هستند.
- مثال: She always arrives on time. (او همیشه به موقع می رسد.)
2. Usually (معمولاً): برای بیان فعالیت ها و وقوعاتی که به طور معمول و در اکثر مواقع رخ می دهند.
- مثال: We usually go for a walk in the evening. (معمولاً شب ها برای پیاده روی می رویم.)
3. Often (اکثراً): برای بیان فعالیت ها و وقوعاتی که به طور مکرر و بسیار انجام می شوند.
- مثال: He often visits his grandparents. (او اکثراً به پدر و مادربزرگش سر می زند.)
4. Sometimes (گاهی): برای بیان فعالیت ها و وقوعاتی که گاهی و در برخی اوقات رخ می دهند.
- مثال: They sometimes eat out at restaurants. (گاهی آنها به رستوران می روند و غذا می خورند.)
5. Rarely (به ندرت): برای بیان فعالیت ها و وقوعاتی که به صورت نادر و بسیار کم اتفاق می افتد.
- مثال: I rarely watch TV. (من به ندرت تلویزیون می بینم.)
6. Never (هرگز): برای بیان فعالیت ها و وقوعاتی که هرگز رخ نمی دهند.
- مثال: They never travel abroad. (آنها هرگز خارج از کشور سفر نمی کنند.)

مقاله پیشنهادی: آموزش گرامر زمان حال استمراری در زبان انگلیسی + مثال

فرمول کلی منفی کردن حال ساده در انگلیسی

برای منفی کردن جملات در زمان حال ساده، از عبارت "do not" یا شکل کوتاه آن "don't" (برای فاعل های I/you/we/they) و از عبارت "does not" یا شکل کوتاه آن "doesn't" (برای فاعل سوم شخص مفرد he/she/it) بعد از فاعل استفاده می شود. سپس فعل اصلی به شکل ساده (base form) بدون تغییر در انتها قرار می گیرد. 
مثال ها:
- I do not like coffee. (من قهوه دوست ندارم.)
- He does not play tennis. (او تنیس نمی بازد.)
- They do not watch TV. (آنها تلویزیون نمی بینند.)
- She doesn't speak French. (او فرانسوی صحبت نمی کند.)
توجه کنید که برای فاعل های I/you/we/they از "do not" یا "don't" و برای فاعل سوم شخص مفرد he/she/it از "does not" یا "doesn't" استفاده می شود. در جملات منفی، فعل اصلی به شکل ساده (base form) بدون تغییر در انتها قرار می گیرد.

مقاله پیشنهادی: آموزش زمان "گذشته ساده در انگلیسی" + مثال و فرمول

پرسشی کردن زمان حال ساده چگونه است؟

برای سوالی کردن جملات در زمان حال ساده، از فعل کمکی "do" برای فاعل های I/you/we/they و از فعل کمکی "does" برای فاعل سوم شخص مفرد he/she/it پس از فاعل استفاده می شود. سپس فعل اصلی به شکل ساده (base form) بدون تغییر در انتها قرار می گیرد. همچنین، فاعل و فعل کمکی در سوال جا به جا می شوند.
مثال هایی برای پرسشی کردن:
•    Do you like coffee? (آیا شما قهوه دوست دارید؟)
•    Does he play tennis? (آیا او تنیس می بازد؟)
•    Do they watch TV? (آیا آنها تلویزیون می بینند؟)
•    Does she speak French? (آیا او فرانسوی صحبت می کند؟)
توجه کنید که برای فاعل های I/you/we/they از "do" و برای فاعل سوم شخص مفرد he/she/it از "does" استفاده می شود. فعل اصلی در سوال به شکل ساده (base form) بدون تغییر در انتها قرار می گیرد و فاعل و فعل کمکی جا به جا می شوند.

پرسشی کردن زمان حال ساده

استفاده از Who در زمان حال ساده

برای سوالی کردن با استفاده از کلمه پرسشی "Who" (چه کسی) در زمان حال ساده، می توانید از قالب زیر استفاده کنید:
Who + do/does + فاعل + فعل اصلی + سایر اجزا؟
در این قالب، فعل کمکی "do" برای فاعل های I/you/we/they و فعل کمکی "does" برای فاعل سوم شخص مفرد he/she/it به کار می رود. سپس فعل اصلی به شکل ساده (base form) بدون تغییر در انتها قرار می گیرد. سایر اجزا جمله نیز بعد از فعل قرار می گیرند.
مثال ها:
- Who do you love? (تو که را دوست داری؟)
- Who does she invite to the party? (او که را به مهمانی دعوت می کند؟)
- Who do they meet at the café? (آنها با که در کافه ملاقات می کنند؟)
- Who does he talk to on the phone? (او با که تلفنی صحبت می کند؟)
در این ساختار، با استفاده از کلمه پرسشی "Who" می توانید در مورد فاعل و شخصی که فعل را انجام می دهد، سوال بپرسید. فعل کمکی "do" و "does" در سوال قرار می گیرد و فعل اصلی به شکل ساده بدون تغییر در انتها قرار می گیرد.

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان انگلیسی | آموزش گرامر زبان انگلیسی

قوانین کلیدی در یادگیری زمان حال ساده در انگلیسی

در صورتی که تمامی موارد بالا را به خوبی فرا گرفتید، باید بدانید که یک سری هنجارها و قوانین استفاده از زمان حال ساده در انگلیسی وجود دارد؛ قوانین زمان حال ساده در انگلیسی به شرح زیر است:

work-sheets board-games exercises
work-sheets-simple-present board-games-simple-present exercise-simple-present


1. برای فاعل های I/you/we/they، فعل اصلی به شکل ساده (base form) بدون تغییر در انتها قرار می گیرد:
•    I like coffee. (من قهوه دوست دارم.)
•    You play soccer. (تو فوتبال بازی می کنی.)
•    We go to the park. (ما به پارک می رویم.)
•    They study English. (آنها انگلیسی می خوانند.)
2. برای فاعل سوم شخص مفرد (he/she/it)، فعل اصلی به شکل ساده اما با اضافه کردن s یا es در انتها قرار می گیرد:
•    He likes ice cream. (او بستنی دوست دارد.)
•    She reads a book. (او کتابی می خواند.)
•    It rains outside. (برق می زند.)
•    The cat sleeps on the couch. (گربه روی مبل خواب می کند.)
3.در مقابل برای سوالی کردن و منفی کردن جملات، از فعل کمکی "do" (برای فاعل های I/you/we/they) و "does" (برای فاعل سوم شخص مفرد he/she/it) استفاده می شود. فعل اصلی به شکل ساده بدون تغییر در انتها قرار می گیرد:
•    Do you like pizza? (آیا تو پیتزا دوست داری؟)
•    Does she play guitar? (آیا او گیتار می نوازد؟)
•    Don't worry, we understand. (نگران نباش، ما متوجه می شویم.)
•    He doesn't eat meat. (او گوشت نمی خورد.)
4. قوانین تغییر شکل فعل در زمان حال ساده بسته به فعل مورد استفاده متفاوت است. برخی از قوانین تغییر شکل فعل عبارتند از:
•    اضافه کردن s یا es به فعل برای فاعل سوم شخص مفرد: play -> plays، go -> goes
•    حذف e در صورتی که قبل از آن یک حرف ساکن قرار داشته باشد: make -> makes، take -> takes
•    تغییر y به i و اضافه کردن es در صورتی که قبل از y یک حرف صدادار قرار داشته باشد: fly -> flies، try -> trie
با استفاده از زمان حال ساده، ما می توانیم درباره اتفاقاتی که همیشگی، معمولی و تکراری هستند، صحبت کنیم. همچنین، می توانیم برنامه ها و برنامه ریزی هایمان را برای آینده نزدیک بیان کنیم.

مقاله پیشنهادی: آموزش افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی
 

سخن پایانی

زمان حال ساده یکی از مهم ترین زمان های گرامری در زبان انگلیسی است. این زمان برای بیان واقعیت های عمومی، عادت ها، وقوعات در حال حاضر و برنامه ریزی های آینده نزدیک استفاده می شود. 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران