جایگاه قید در زبان فرانسه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/27 441
جایگاه قید در زبان فرانسه

قیدها (Adverbes) در زبان فرانسه، بخش مهمی از گرامر و ساختار جملات را تشکیل می دهند. اهمیت و جایگاه قیدها در زبان فرانسه به دلیل نقش مهمی که در افزودن اطلاعات به افعال، صفات، قیدها و حتی جملات دارند، بسیار حائز اهمیت است:
1. تفصیل بیشتر: قیدها به طور کلی اطلاعات بیشتری به افعال یا صفات اضافه می کنند و جمله را تفصیل تر می کنند. مثلاً:
  - Elle parle couramment français. (او به فرانسوی به طور مسلط صحبت می کند.)
  - Il court très vite. (او بسیار سریع دوید.)
2. تغییر معنا: قیدها می توانند معنای جمله را تغییر دهند یا محدودیت های معنایی به افعال یا صفات اضافه کنند. مثلاً:
  - Elle chante bien. (او خوانندگی خوبی دارد.)
  - Elle chante très bien. (او خوانندگی بسیار خوبی دارد.)
3. پرسش ها و منفی کردن جملات: در سوالات و منفی کردن جملات نیز قیدها نقش مهمی دارند. مثلاً:
  - Avez-vous déjà mangé? (آیا شما قبلاً غذا خورده اید؟)
  - Je ne parle jamais français. (من هرگز به فرانسوی صحبت نمی کنم.)

4. تعیین زمان: قیدها می توانند زمان یا فاصله های زمانی را تعیین کنند. مثلاً:
  - Il part demain. (او فردا حرکت می کند.)
  - Il est parti il y a deux jours. (او دو روز پیش حرکت کرده است.)
5. تعیین مکان: برخی از قیدها می توانند محل یا جایی را مشخص کنند. مثلاً:
  - La bibliothèque est là-bas. (کتابخانه آن جاست.)
  - Le chat est ici. (گربه اینجاست.)
قیدها در زبان فرانسه تنوع بسیاری دارند و می توانند به صورت مکرر در جملات استفاده شوند. استفاده صحیح از قیدها نقش مهمی در دقت و روانی جملات دارد و مهارت در استفاده از قیدها به تحسین بندی زبان آموزان توسط بومی زبانان کمک می کند. برای بهتر فهمیدن معانی و کاربرد قیدها، تمرین مداوم و مطالعه در دستور زبان فرانسه مفید خواهد بود.

مقاله پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان فرانسه


انواع قیدها در زبان فرانسوی
 

انواع قیدها در زبان فرانسه

در زبان فرانسه، قیدها انواع مختلفی دارند که برای افزودن اطلاعات مختلف به افعال، صفات، قیدها و حتی جملات مورد استفاده قرار می گیرند:

مطالعه بیشتر: حروف ربط در زبان فرانسه

1. قیدهای مکان (Adverbes de lieu)

این قیدها مکان یا جایی را نشان می دهند و به پرسش "کجا؟" پاسخ می دهند. برخی از این قیدها عبارتند از:*
- ici (اینجا)، là-bas (آنجا)، là (آنجا)، partout (همه جا)، nulle part (هیچ جا) و غیره.

2. قیدهای زمان (Adverbes de temps)

این قیدها زمان یا فاصله های زمانی را نشان می دهند و به پرسش "کی؟" پاسخ می دهند. برخی از این قیدها عبارتند از:
- maintenant (اکنون)، hier (دیروز)، aujourd'hui (امروز)، demain (فردا)، toujours (همیشه)، jamais (هرگز) و غیره.

مطالعه بیشتر: انواع صفت در فرانسه

3. قیدهای مقدار (Adverbes de quantité)

در نقطه مقابل این قیدها مقدار یا ویژگی هایی مثل اندازه، میزان، فاصله و تعداد را نشان می دهند. برخی از این قیدها عبارتند از:
- très (خیلی)، trop (خیلی/بیش از حد)، peu (کم)، beaucoup (بسیار)، assez (کافی) و غیره.

4. قیدهای شک (Adverbes de doute)

همین طور فرم دیگری از قیدها شک و تردید را نشان می دهند و به پرسش های "آیا؟" و "ممکن است؟" پاسخ می دهند. برخی از این قیدها عبارتند از:
- peut-être (شاید)، probablement (احتمالاً)، certainement (به طور قطعی) و غیره.

5. قیدهای شرط (Adverbes de condition)

و در بخش بعدی و دستور مهم زبان فرانسه، این قیدها شرایط و وضعیت های شرطی را نشان می دهند. برخی از این قیدها عبارتند از:
- sinon (ورنه)، peut-être (شاید)، probablement (احتمالاً) و غیره.
قیدها معمولاً با افعال، صفات، قیدها و حتی جملات همراه می شوند و تنوع بسیاری دارند. اغلب قیدها با افزودن حرف "ment" به انتهای صفت تشکیل می شوند. به علاوه، برخی از قیدها بدون تغییر نیز به کار می روند. برای یادگیری بیشتر قیدها و نحوه استفاده از آن ها، تمرین مداوم با متن ها و دستور زبان فرانسه مفید خواهد بود.
 

انواع قید در زبان فرانسه

قوانین استفاده از قید در زبان فرانسه

استفاده از قیدها در زبان فرانسه همانند سایر زبان ها، قوانین و نکات خاص خود را دارد؛ در صورتی که آن ها را در آموزش زبان فرانسه یاد بگیرید، مفهوم و کلیت زبان در مباحث قیدی، بیشتر برای شما ملموس خواهد بود.

1. موقعیت قید در جمله

قیدها معمولاً در جمله بعد از فعل بکار می روند. این قوانین اعمالی نیست و بعضی از قیدها ممکن است در جمله ها به عنوان شروع یا پایان جمله نیز بیایند. مثال:
- Elle parle couramment français. (او به فرانسوی به طور مسلط صحبت می کند.)
- Hier, il est allé au cinéma. (دیروز، او به سینما رفت.)

2. ساخت قیدها

برخی از قیدها با افزودن حرف "ment" به صفت ها تشکیل می شوند. برای بسیاری از صفت ها، کافی است حرف "ment" به صفت اضافه شود تا قید تشکیل شود. مثال:
- facile (آسان) -> facilement (به آسانی)
- rapide (سریع) -> rapidement (به سرعت)

3. قیدهای نادرست

بعضی از صفت ها نمی توانند با حرف "ment" به قید تبدیل شوند و به عنوان قوانین و نکات خاصی شناخته می شوند. برخی از این قیدها به صورت منظم، برخی نیز به صورت نامنظم هستند. مثال:
- bon (خوب) -> bien (خوب)
- mauvais (بد) -> mal (بد)

4. ترتیب قیدها

در صورت استفاده از چند قید در یک جمله، قیدها معمولاً قبل از فعل یا بعد از فعل اصلی قرار می گیرند. قیدهای زمان معمولاً قبل از فعل و قیدهای مقدار معمولاً بعد از فعل قرار می گیرند. مثال:
- Il mange souvent. (او اغلب غذا می خورد.)
- Il parle très bien. (او بسیار خوب صحبت می کند.)

5. قیدهای انعکاسی

قیدهای انعکاسی برای تاکید بیشتر روی فاعل یا فعل به کار می روند. این قیدها معمولاً قبل از فعل قرار می گیرند. مثال:
- Elle-même parle français. (خود او به فرانسوی صحبت می کند.)
- Vraiment, c'est magnifique ! (واقعاً، این عالی است!)
هر زبان قوانین خاص ویژه ای برای استفاده از قیدها دارد و مواردی که در زبان فرانسه آمده است، تنها بخشی از این قوانین هستند.

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان فرانسه

کلیت قید تکرار در فرانسه

قید تکرار در زبان فرانسه (Adverbes de répétition) کلمه ها یا عباراتی هستند که تکرار یک اتفاق، عمل یا واقعه را نشان می دهند. این قیدها به تعداد و تکرار یک اتفاق اشاره می کنند و جمله را تفصیل تر می کنند:
1. encore (هنوز):
- Exemple : Je n'ai pas encore mangé. (هنوز غذا نخورده ام.)
2. déjà (قبلاً، الان):
- Exemple : J'ai déjà visité Paris. (من قبلاً به پاریس سفر کرده ام.)
3. souvent (بس frequently):
- Exemple : Elle va souvent au cinéma. (او به تئاتر اغلب می رود.)
4. toujours (همیشه):
- Exemple : Il est toujours en retard. (او همیشه دیر می آید.)
5. jamais (هرگز):
- Exemple : Je n'ai jamais visité l'Afrique. (من هرگز به آفریقا سفر نکرده ام.)
6. parfois (بعضی اوقات، گاهی):
- Exemple : Parfois, il mange au restaurant. (گاهی اوقات، او در رستوران غذا می خورد.)
7. rarement (به ندرت):
- Exemple : Il sort rarement le soir. (او به ندرت شب ها بیرون می رود.)
8. souvent (بسیار):
- Exemple : Elle chante souvent. (او بسیار خواننده است.)
این قیدها در جملات به عنوان قید زمان و فرکانس به کار می روند و می توانند مکرراً در جملات تکرار شوند. معمولاً این قیدها قبل از فعل اصلی قرار می گیرند، اما ممکن است در برخی موارد هم به عنوان شروع جمله مورد استفاده قرار گیرند. برای بهتر فهمیدن استفاده از این قیدها، تمرین مداوم با متن ها و دستور زبان فرانسه کمک می کند.

مقاله پیشنهادی: عبارات پرکاربرد و اصطلاحات روزمره زبان فرانسه


 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (4 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران