ضمایر ملکی در زبان روسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/13 736
ضمایر ملکی در زبان روسی

ضمایر مالکیت یا ضمایر ملکی در زبان روسی مطابق با جنس و تعداد شیء یا شخص مورد نظر تغییر می کند. به طور کلی، برای ساخت ضمایر ملکی در زبان روسی، از ضمایر شخصی به عنوان پیشوند و کلمه "свой" به عنوان نشانه مالکیت استفاده می شود. در زیر یک نمونه از فرمول و دستور استفاده از ضمایر ملکی در روسی را برای شما کنار هم چیده ایم که بتوانید بر اساس آن ضمایر ملکی در زبان روسی را به صورت کامل تر و بهتر درک کنید، این ضمایر بخش مهمی از فرایند آموزش زبان روسی می باشد.

ساختار ضمایر ملکی در زبان روسی

در واقع این ساختار برای استفاده از ضمیر شخصی در روسی است:
ضمایر شخصی + с + существительное (شیء یا نام)
برای مثال:
- Мой дом (خانه من)
- Твоя машина (ماشین تو)
- Его книга (کتاب او - مرد)
- Её сумка (کیف او - زن)
- Наша семья (خانواده ما)
- Ваш дом (خانه شما)
- Их дети (فرزندان آنها)
همچنین، "свой" به معنای خودمان یا خودتان نیز برای نشان دادن مالکیت به کار می رود. این کلمه به شکل زیر استفاده می شود:
свой + существительное (شیء یا نام)
برای مثال:
- Она любит свою собаку (او عاشق سگ خودش است)
- Мы читаем свои книги (ما کتاب های خودمان را می خوانیم)
- Вы видите свой дом (شما خانه خودتان را می بینید)
- Они готовят свой обед (آنها ناهار خودشان را آماده می کنند)

مطالعه بیشتر: ضمایر شخصی در زبان روسی

باید توجه داشت که ضمایر مالکیت در زبان روسی با جنس و تعداد شیء یا شخص مرتبط باشند و با تغییر در این متغیرها، شکل ضمایر مالکیت نیز تغییر می کند.


ساختار ضمایر ملکی روسی
 

نحوه استفاده از ضمایر ملکی در زبان روسی

ضمایر مالکیت در زبان روسی به منظور نشان دادن مالکیت یا تعلق به یک شیء یا شخص به کار می روند:

  • Мой (موی): من - مثال: Это мой дом. (این خانه من است.)
  • Твой (توای): تو - مثال: Твоя машина новая. (ماشین تو جدید است.)
  • Его (یگو): او (مذکر) - مثال: Его книга интересная. (کتاب او جالب است.)
  • Её (ییا): او (مؤنث) - مثال: Её сумка красивая. (کیف او زیباست.)
  • Наш (ناش): ما - مثال: Наш дом большой. (خانه ما بزرگ است.)
  • Ваш (واش): شما - мثال: Ваша комната уютная. (اتاق شما راحت است.)
  • Их (یخ): آنها - مثال: Их семья дружная. (خانواده آنها مهربان است.)
  • Свой (سوی): خودمان - مثال: Она любит свою собаку. (او عاشق سگ خودش است.)

باید توجه داشت که ضمایر مالکیت در زبان روسی باید با جنس و تعداد شیء یا شخص متناسب باشند. همچنین، ضمایر مالکیت در زبان روسی با اسم ها و اسم های خاص مرتبط نیز به کار می روند.

مقاله پیشنهادی: زبان روسی را چگونه یاد بگیریم؟

اشکال ضمایر ملکی در روسی و پایان آن ها

در زبان روسی، اشکال و پایان های مالکیت بر اساس جنس (مذکر یا مونث) و تعداد (تکر یا جمع) شیء یا شخص مالک متفاوت است. در زیر اشکال و پایان های مالکیت روسی بر اساس این متغیرها آمده است:
اشکال مالکیت برای مونث:
- تکر: -а
- جمع: -ей
اشکال مالکیت برای مذکر:
- تکر: -а
- جمع: -ов
به عنوان مثال:
- Книга (کتاب) - Книга мамы (کتاب مادر)
- Дом (خانه) - Дом брата (خانه برادر)
- Машина (ماشین) - Машина сестры (ماشین خواهر)
در پایان هم باید توجه داشت که ضمایر مالکیت در زبان روسی به تعداد و جنس شیء یا شخص مالک وابسته است و باید با توجه به این متغیرها، اشکال و پایان های مالکیت را به درستی استفاده کرد.

مطالعه بیشتر: جنسیت اسامی در زبان روسی


شکل های مختلف ضمایر ملکی در روسی
 

твой (tvoy و ваш vash از ضمایر ملکی در زبان روسی

در زبان روسی "твой" (tvoy) و "ваш" (vash) دو صفت ملکی (ضمیر ملکی) هستند که برای اشاره به مالکیت در جملات استفاده می شوند. این دو صفت به شکل مخاطب تعیین می کنند که به چه کسی یا چه چیزی مالکیت نشان داده می شود. این دو مورد را به تفصیل توضیح می دهیم که برای شما به جهت یادگیری بهتر زبان روسی در این بخش مفید خواهد بود:

1. Твой Tvoy

"Твой" به معنای "تو" یا "تویی" است. این صفت ملکی برای اشاره به مالکیت در صورت تک مخاطب (تو) به کار می رود. به عبارت دیگر، زمانی که به فرد یا موجودی که به آن صحبت می کنید مالکیتی تعلق دارد، از "твой" استفاده می کنید. مثال:
- Твой дом красивый. (خانه ی تو زیباست.)

2. Ваш Vash

"Ваш" به معنای "شما" یا "شماها" است. این صفت ملکی نیز برای اشاره به مالکیت در صورت جمع مخاطب (شما) به کار می رود. در مواردی که به افراد یا موجوداتی که به آنها صحبت می کنید مالکیت دارند، از "ваш" استفاده می کنید. مثال:
- Ваша машина новая. (ماشین شما جدید است.)

مقاله پیشنهادی: الفبای زبان روسی

در نهایت لازم به توضیح است که "твой" برای مخاطب تکی (تو) و "ваш" برای مخاطب گروهی (شما) در زبان روسی استفاده می شوند.
Its” و “his” یا “her”
در زبان روسی، مفهوم های "its"، "his" و "her" به صورت مخصوص به هر جنسیت ترجمه نمی شوند. به عبارت دیگر، در روسی از ضمایر ملکی برای اشاره به مالکیت اشیاء و مفاهیم، نه به جنسیت آنها، استفاده می شود. مثلاً:
1. برای "its" (مالکیت شیء یا مفهوم)، از "его" (ego) استفاده می شود.
2. برای "his" (مالکیت او ذکر)، نیز از "его" (ego) بهره گرفته می شود.
3. برای "her" (مالکیت او مؤنث)، از "её" (eyo) مورد استفاده قرار می گیرد.
مثال ها:
- Книга у него. (کتاب او دارد.)
- Дом у него. (خانه او دارد.)
- Кот у неё. (گربه او دارد.)
بنابراین، در روسی تمام اشیاء و مفاهیم مالکیتی که به آنها اشاره می کنید با استفاده از "его" یا "её" تعبیر می شوند، بدون توجه به جنسیت آنها.

جداول ضمایر ملکی + توضیحات

ضمیر ملکی انگلیسی
мой (moy)  من / مال من
твой (tvoy) تو / مال تو
ваш (vash) شما / مال شما
его (yeVO) او / مال او
наш (nash) ما / مال ما
ваш (vash)  آنها / مال آنها

جدول ضمایر ملکی برای افعال مونث:

ضمیر ملکی انگلیسی
моя (maYA) من / مال من
твоя (tvaYA)  تو / مال تو
ваша (vAsha) شما / مال شما
её (yeYO) او / مال او
наша (nAsha)  ما / مال ما
ваша (vAsha) آنها / مال آنها

ضمایر ملکی در زبان روسی بر اساس جنسیت و تعداد اشیا تغییر می کنند. در این جداول، ضمایر ملکی در حالت نرمیناتیو برای افعال مذکر و مونث آمده است.

مقاله پیشنهادی: فرمول نحوه شناخت جنسیت در زبان روسی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران