آموزش جامع حال استمراری در فرانسه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/16 686
حال استمراری در فرانسه

حال استمراری (Présent Continu) در زبان فرانسه یکی از اشکال زمان بندی است که برای بیان وقوع یک اتفاق یا عمل در حال انجام در زمان حال استفاده می شود. این زمان، وقوع یک اتفاق یا عمل خاص در یک لحظه خاص در زمان حال را میانبرانه نشان می دهد. در زیر، به مقدمه ای کوتاه در مورد حال استمراری در زبان فرانسه پرداخته خواهد شد.
حال استمراری در فرانسه به کمک فعل "être" (بودن) به زمان حال و فعل اصلی با پسوند "en train de" تشکیل می شود. به عبارت دیگر، برای بیان حال استمراری، نیاز به دو عنصر داریم: فعل "être" به زمان حال و پسوند "en train de" و سپس فعل اصلی.
برای مثال:
- Je suis en train de manger. (من در حال خوردن هستم.)
- Il est en train de travailler. (او در حال کار کردن است.)
- Nous sommes en train de lire un livre. (ما در حال خواندن یک کتاب هستیم.)
این زمان برای بیان فعالیت های در حال انجام در زمان حال، عملی که در حال ادامه دادن یا حالا انجام می شود، استفاده می شود. همچنین، حال استمراری به کمک فعل "être" و "en train de" برای بیان تصمیم های گرفته شده یا برنامه ریزی های آینده نیز استفاده می شود.

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان فرانسه


زمان حال استمراری در زبان فرانسه
 

کاربرد زمان حال استمراری در زبان فرانسه

زمان حال استمراری در زبان فرانسه به عنوان "le présent" شناخته می شود و یکی از اصولی ترین افعال زمانی در این زبان محسوب می شود. این زمان برای بیان وقوع و انجام اعمال و وقایع در حال حاضر به کار می رود. کاربرد زمان حال در زبان فرانسه بسیار گسترده و مهم است و در موارد مختلفی از جمله مکالمات روزمره، توصیف اشیاء و وضعیت ها، بیان عادت ها و عملکردهای تکراری، بیان زمان های آینده نزدیک و بسیاری موارد دیگر به کار می رود.
برای نمونه:
1. مکالمات روزمره: زمان حال استمراری در مکالمات روزمره برای بیان عملکردها، تجربیات و وقایع کنونی استفاده می شود. به عنوان مثال: "Je mange le petit déjeuner." (من صبحانه می خورم.)
2. توصیف اشیاء و وضعیت ها: از این زمان حال برای توصیف وضعیت ها، ویژگی ها و صفات اشیاء استفاده می شود. به عنوان مثال: "Le ciel est bleu." (آسمان آبی است.)
3. عملکردها و عادت ها: این زمان برای بیان عادت ها و عملکردهای تکراری به کار می رود. مثلاً: "Je vais au travail tous les jours." (هر روز به محل کار می روم.)
4. زمان های آینده نزدیک: زمان حال استمراری در زبان فرانسه نیز برای بیان زمان های آینده نزدیک استفاده می شود. مثلاً: "Demain, je prends le train pour Paris." (فردا من با قطار به پاریس می روم.)
5. بیان عملی فوری: این زمان در مواردی که عملی فوری یا تصمیمی در حال انجام است، به کار می رود. به عنوان مثال: "J'appelle la police tout de suite !" (من همین حالا پلیس را صدا می کنم!)

مقاله پیشنهادی: زمان ها در زبان فرانسه

صرف فعل زمان حال در زبان فرانسه چگونه است؟

صرف افعال در زمان حال استمراری (Présent) در زبان فرانسه بستگی به نوع افعال (مثلاً گروه افعال اول، دوم یا سوم) دارد. در زیر، نمونه ای از صرف افعال در زمان حال برای هر یک از اشکال افعال نشان داده شده است. لازم به ذکر است که این نمونه ها مختصر هستند و برای افعال مختلف قواعد متفاوتی وجود دارد.

گروه افعال اول (Les Verbes du Premier Groupe)

این افعال معمولاً با پسوند -er تشکیل می شوند. به عنوان مثال:

  • Aimer (دوست داشتن):

J'aime (من دوست دارم)
Tu aimes (تو دوست داری)
Il/elle/on aime (او/اون/او دوست دارد)
Nous aimons (ما دوست داریم)
Vous aimez (شما دوست دارید)
Ils/elles aiment (آن ها دوست دارند)

مطالعه بیشتر: زمان حال در فرانسه


آموزش زمان حال استمراری زبان فرانسه

گروه افعال دوم (Les Verbes du Deuxième Groupe)

این افعال با پسوند -ir تشکیل می شوند و شکل ماضی آنها با تصویر زیر ایجاد می شود:

  • Finir (تمام کردن):

Je finis (من تمام می کنم)
Tu finis (تو تمام می کنی)
Il/elle/on finit (او/اون/او تمام می کند)
Nous finissons (ما تمام می کنیم)
Vous finissez (شما تمام می کنید)
Ils/elles finissent (آن ها تمام می کنند)

گروه افعال سوم (Les Verbes du Troisième Groupe)

این گروه افعال بسیار متنوع است و شامل افعال با پسوندهای مختلف می شود. نمونه ای از افعال این گروه عبارتند از:

  • Prendre (گرفتن):

Je prends (من می گیرم)
Tu prends (تو می گیری)
Il/elle/on prend (او/اون/او می گیرد)
Nous prenons (ما می گیریم)
Vous prenez (شما می گیرید)
Ils/elles prennent (آن ها می گیرند)
همین طور، باید به افعال نامنظم و استثنایی نیز توجه داشته باشید که قواعد خاصی برای آنها وجود دارد و باید به تنهایی یادگرفته شوند.

مقاله پیشنهادی: یادگیری زبان فرانسه در خانه

فعل های بی قاعده در زمان حال استمراری

در زبان فرانسه، تعدادی از افعال به عنوان "افعال بی قاعده" شناخته می شوند، به این معنا که تصریف آنها در زمان حال نمی تواند بر اساس الگوهای منظمی انجام شود. این افعال به شکل های خاص خود در زمان حال تصریف می شوند.

افعال بی قاعده فرانسوی شکل های مختلف فعل
 1. فعل "être" (بودن) Je suis (من هستم)
Tu es (تو هستی)
Il/elle/on est (او/اون/او هست)
Nous sommes (ما هستیم)
Vous êtes (شما هستید)
Ils/elles sont (آن ها هستند)
 
2. فعل "avoir" (داشتن) J'ai (من دارم)
Tu as (تو داری)
Il/elle/on a (او/اون/او داره)
Nous avons (ما داریم)
Vous avez (شما دارید)
Ils/elles ont (آن ها دارند)
 
3. فعل "faire" (انجام دادن) Je fais (من انجام می دهم)
Tu fais (تو انجام می دهی)
Il/elle/on fait (او/اون/او انجام می دهد)
Nous faisons (ما انجام می دهیم)
Vous faites (شما انجام می دهید)
Ils/elles font (آن ها انجام می دهند)
 
4. فعل "aller" (رفتن) Je vais (من می روم)
Tu vas (تو می روی)
Il/elle/on va (او/اون/او می رود)
Nous allons (ما می رویم)
Vous allez (شما می روید)
Ils/elles vont (آن ها می روند)
 
5. فعل "venir" (آمدن) Je viens (من می آیم)
Tu viens (تو می آیی)
Il/elle/on vient (او/اون/او می آید)
Nous venons (ما می آییم)
Vous venez (شما می آیید)
Ils/elles viennent (آن ها می آیند)
 
6. فعل "voir" (دیدن) Je vois (من می بینم)
Tu vois (تو می بینی)
Il/elle/on voit (او/اون/او می بیند)
Nous voyons (ما می بینیم)
Vous voyez (شما می بینید)
Ils/elles voient (آن ها می بینند)
 
7. فعل "pouvoir" (توانا بودن) Je peux (من می توانم)
Tu peux (تو می توانی)
Il/elle/on peut (او/اون/او می تواند)
Nous pouvons (ما می توانیم)
Vous pouvez (شما می توانید)
Ils/elles peuvent (آن ها می توانند)
 
8. فعل "savoir" (دانستن) Je sais (من می دانم)
Tu sais (تو می دانی)
Il/elle/on sait (او/اون/او می داند)
Nous savons (ما می دانیم)
Vous savez (شما می دانید)
Ils/elles savent (آن ها می دانند)

مقاله پیشنهادی: ساختار جمله در زبان فرانسه

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران