زمان حال در فرانسه + نکات و مثال ها

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/01/27 477
زمان حال در فرانسه

زمان حال (Présent) یکی از مهم ترین و پرکاربردترین اشکال زمان بندی در زبان فرانسه است؛ این زمان برای بیان وقوع یا ادامه وقوع اتفاق ها و وضعیت ها در حال حاضر به کار می رود و در تمامی اوقات مکالمات، نوشتارها و ادبیات فرانسه وجود دارد. زمان حال به زبان فرانسه به شیوه ای جذاب و واقع گرایانه وضع شده است که به کمک آن می توان به راحتی اطلاعات و افکار را در زمان حال به دیگران منتقل کرد.

در زمان حال، افعال بر اساس شخص (فاعل) و تعداد (مفرد یا جمع) فاعل تغییر می کنند. این تغییرات در تصریف افعال، یکی از جذابیت های این زمان می باشد. علاوه بر این، زمان حال در آموزش زبان فرانسه به عنوان یک زمان چند منظوره (مثلاً برای بیان آینده) نیز به کار می رود.

از زمان حال در فرانسه برای بیان عادات، عواقب آینده، ترتیبات، نظریات شخصی و وقوع فعالیت ها در زمان حال استفاده می شود. به عنوان یکی از ابزارهای اصلی زبانی، مسلط شدن به گرامر و کاربرد زمان حال در فرانسه به افزایش توانایی ارتباطی و تبادل اطلاعات بهتر در این زبان کمک می کند. تا انتهای این مقاله همراه ما در آموزشگاه زبان ملل باشید.

آموزش زمان حال در زبان فرانسه

زمان حال در زبان فرانسه یکی از کلیدی ترین و اساسی ترین اشکال زمان بندی است و به طور گسترده در مکالمات روزمره، نوشتاری، و گفتاری استفاده می شود. این زمان به شیوه ای جذاب و کاربردی وضع شده است که نشانگر وقوع یا ادامه وقوع یک اتفاق یا وضعیت در حال حاضر است.

زمان حال در فرانسه با استفاده از افعال حال (les verbes du premier groupe)، افعال مضاف شونده (les verbes pronominaux) و افعال ناقص (les verbes impersonnels) تشکیل می شود.
در مورد افعال حال ساده، ترکیبی از افعال مضاف شونده با حروف j مثل "می رقصم" (je danse) یا افعال ناقص که بدون فاعل مشخصی می آیند مانند "باران می بارد" (il pleut) را نیز می توان به عنوان زمان حال در نظر گرفت.


زمان حال در فرانسه

از زمان حال در فرانسه برای بیان وقایع روزمره، عادات، ترتیبات و وقوع فعالیت ها در زمان حال استفاده می شود. این زمان باعث می شود که مکالمات زبان فرانسه بسیار واقع گرایانه و مستقیم به نظر بیاید. همچنین، نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که زمان حال در فرانسه برای بیان آینده نیز مورد استفاده قرار می گیرد، به خصوص وقتی که می خواهیم برنامه ها، برنامه ریزی ها و نقشه های آینده را بیان کنیم.
بنابراین، زمان حال در زبان فرانسه به عنوان یکی از زمان های اصلی و مهم زبان، نقش بسیار مهمی در ارتباطات روزمره و ادبی این زبان دارد و توانایی استفاده درست از آن می تواند به فهم و تبادل اطلاعات موثرتری کمک کند.

مقاله پیشنهادی: زمان ها در زبان فرانسه

گرامر زمان حال در فرانسه

گرامر زمان حال (Présent) در زبان فرانسه به عنوان یکی از زمان های اصلی و پرکاربرد مطرح است. این زمان برای بیان وقوع یا ادامه وقوع یک اتفاق یا وضعیت در حال حاضر به کار می رود. در ادامه، به مواردی از گرامر زمان حال در فرانسه پرداخته خواهد شد:

1. تشکیل فعل حال

افعال حال ساده (les verbes du premier groupe) اغلب با اضافه کردن پسوند -er به ریشه فعل تشکیل می شوند. برای مثال:
- Danser (رقصیدن)
- Manger (خوردن)
- Parler (صحبت کردن)

مطالعه بیشتر: حال استمراری در فرانسه

2. تصریف فعل حال

تصریف افعال حال ساده در فرانسه به شکل زیر است:
- منفی: نه + فاعل + فعل (مثلاً: Je ne danse pas. - من رقص نمی کنم.)
- پرسشی: فاعل + فعل + نه +؟ (مثلاً: Dansez-vous? - آیا شما رقص می کنید؟)


آموزش زمان حال در فرانسه
 

3. افعال مضاف شونده

افعال مضاف شونده (les verbes pronominaux) از حروف وژنده مثل "se" یا "s'" برای تشکیل زمان حال استفاده می کنند. برای مثال:
- Se laver (شستن)
- S'habiller (پوشیدن)

4. افعال ناقص

افعال ناقص (les verbes impersonnels) بدون فاعل مشخصی می آیند و برای بیان شرایط آب و هوا، زمان یا مکان استفاده می شوند. مثال:
- Il pleut. (باران می بارد.)
- Il fait chaud. (هوا گرم است.)

5. تصریف افعال نامنظم

برخی از افعال در زمان حال به شکل نامنظم تصریف می شوند. برای مثال، فعل "être" (بودن) و "avoir" (داشتن) تصریف نامنظم دارند:

Être Je suis (من هستم)
Tu es (تو هستی)
Il/elle/on est (او/اون/او هست)
Nous sommes (ما هستیم)
Vous êtes (شما هستید)
Ils/elles sont (آن ها هستند)
 
Avoir J'ai (من دارم)
Tu as (تو داری)
Il/elle/on a (او/اون/او داره)
Nous avons (ما داریم)
Vous avez (شما دارید)
Ils/elles ont (آن ها دارند)

6. استفاده در موارد دیگر

زمان حال در فرانسه همچنین برای بیان عادات، ترتیبات، عواقب آینده، نظریات و وقایع آینده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
با تمرین مکرر و مطالعه افعال و قواعد زمان حال، می توانید مهارت های زبان فرانسه خود را تقویت کرده و به طور بهتری از این زمان در مکالمات و نوشتارهای خود استفاده کنید.

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه آنلاین

صرف افعال زمان حال ساده در زبان فرانسه

صرف افعال در زمان حال ساده (Présent) در زبان فرانسه بر اساس شخص (فاعل) و تعداد (مفرد یا جمع) فاعل تغییر می کند. افعال در زمان حال ساده برای هر یک از شخص ها و تعدادها به صورت متفاوتی تصریف می شوند.

  • فعل "Danser" (رقصیدن):

1. مفرد:
- Je danse. (من رقص می کنم.)
- Tu danses. (تو رقص می کنی.)
- Il/elle/on danse. (او/اون/او رقص می کند.)
2. جمع:
- Nous dansons. (ما رقص می کنیم.)
- Vous dansez. (شما رقص می کنید.)
- Ils/elles dansent. (آن ها رقص می کنند.)

  • فعل "Manger" (خوردن):

1. مفرد:
- Je mange. (من می خورم.)
- Tu manges. (تو می خوری.)
- Il/elle/on mange. (او/اون/او می خورد.)
2. جمع:
- Nous mangeons. (ما می خوریم.)
- Vous mangez. (شما می خورید.)
- Ils/elles mangent. (آن ها می خورند.)

توجه داشته باشید که این تصریف ها فقط به عنوان نمونه برای افعال گروه اول نمایش داده شده اند. افعال از گروه های دیگر نیز به شکل متفاوتی تصریف می شوند. همچنین، افعال نامنظم مانند "être" و "avoir" نیز تصریف خاص خود را دارند که باید مطالعه شوند.

مطالعه بیشتر: آموزش مکالمه فرانسوی


افعال در زمان حال در زبان فرانسه
 

استثنائات زمان حال در زبان فرانسه چیست؟

همچون بسیاری از زبان ها و زمان ها، زمان حال (Présent) در زبان فرانسه نیز دارای استثنائاتی است که باید به آن ها توجه داشت:

1. افعال نامنظم

برخی از افعال نامنظم در زمان حال تصریف دارند که باید به طور جداگانه یاد گرفته شوند. به عنوان مثال:
فعل "être" (بودن): Je suis (من هستم) / Tu es (تو هستی) / Il/elle/on est (او/اون/او هست) / Nous sommes (ما هستیم) / Vous êtes (شما هستید) / Ils/elles sont (آن ها هستند)
 فعل "avoir" (داشتن): J'ai (من دارم) / Tu as (تو داری) / Il/elle/on a (او/اون/او داره) / Nous avons (ما داریم) / Vous avez (شما دارید) / Ils/elles ont (آن ها دارند)

2. افعال گروه دوم (les verbes du deuxième groupe)

افعالی مانند "finir" (تمام کردن) و "choisir" (انتخاب کردن) به گروه دوم افعال تعلق دارند و در تصریف زمان حال تغییرات خاص خود را دارند. به عنوان مثال:

  •  Je finis (من تمام می کنم)
  •  Tu finis (تو تمام می کنی)
  •  Il/elle/on finit (او/اون/او تمام می کند)
  •  Nous finissons (ما تمام می کنیم)
  •  Vous finissez (شما تمام می کنید)
  •  Ils/elles finissent (آن ها تمام می کنند)

3. افعال ناقص (les verbes impersonnels)

این افعال، بدون فاعل مشخص، برای بیان شرایط آب و هوا، زمان یا مکان استفاده می شوند. به عنوان مثال:
- Il pleut. (باران می بارد.)
- Il fait froid. (هوا سرد است.)

4. افعال مضاف شونده (les verbes pronominaux)

این افعال با حروف وژنده مثل "se" یا "s'" تشکیل می شوند و تصریف خاص خود را دارند. به عنوان مثال:
 Se lever (بلند شدن)
- Je me lève (من بلند می شوم)
- Tu te lèves (تو بلند می شوی)
- Il/elle/on se lève (او/اون/او بلند می شود)
- Nous nous levons (ما بلند می شویم)
- Vous vous levez (شما بلند می شوید)
- Ils/elles se lèvent (آن ها بلند می شوند)

مقاله پیشنهادی: صرف افعال در زبان فرانسه همراه با "نکات کلیدی"

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران