آموزش جامع انواع ضمایر در زبان روسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/12/14 655
انواع ضمایر در زبان روسی

ضمایر در زبان روسی از اهمیت بسیاری برخوردارند، زیرا نقش حیاتی در تشکیل جملات و ارتباط بین اجزای گفتار دارند. ضمایر به عنوان کلماتی کوچک ولی اساسی، برای اشاره به اشیاء، افراد، یا حتی احساسات و وضعیت های مختلف در جمله استفاده می شوند و درک صحیح از آنها برای دقت در بیان افکار و ایده ها اساسی است. در این مقاله از آموزشگاه زبان ملل به معرفی و بررسی مفصل ضمایر در زبان روسی پرداختیم.

در زبان روسی، ضمایر مفعولی (مستقیم و غیرمستقیم) نقش مهمی را در تعیین مفعول جملات دارند. این ضمایر به جای مفعول یا شخص که تحت تأثیر فعل قرار می گیرد، در جمله استفاده می شوند. به طور مثال، "من را دوست دارد" با استفاده از ضمیر مفعولی "مرا" به شکل "он меня любит" بیان می شود.

انواع ضمایر در زبان روسی

در آموزش زبان روسی ضمایر فاعلی نیز برای اشاره به فاعل یا شخصی که عمل را انجام می دهد، استفاده می شوند. این ضمایر کمک می کنند تا فاعل جمله مشخص شود و جمله بیانگر اعمال و افعال شود. به عنوان مثال، "من می روم" با استفاده از ضمیر فاعلی "я иду" در روسی بیان می شود.

انواع ضمایر در زبان روسی

علاوه بر این، ضمایر در زبان روسی کمک می کنند تا جملات به شکل صحیح و منسجمی ساخته شوند. آنها به زبان صریح و دقیق کمک می کنند و از دوگانگی یا ابهام در بیان جلوگیری می کنند. به همین دلیل، یادگیری و استفاده صحیح از ضمایر در زبان روسی، برای توانایی صحیح در بیان افکار و ارتباطات موثر ضروری است. در ادامه به معرفی انواع ضمایر در زبان روسی میپردازیم.

ضمایر شخصی در زبان روسی

ضمایر شخصی در زبان روسی برای نشان دادن فاعل یا مفعول جمله استفاده می شوند.

1. فاعل:

Я ya من
Ты ty تو
Он on او مذکر
Она ona او مونث
Мы my ما
Вы vy شما
Они oni آن ها

انواع ضمایر روسی

2. مفعول:

Меня menya من مفعول
Тебя tebya تو مفعول
Его yego او مفعول | مذکر
Её yeyo او مفعول | مونث
Нас nas ما مفعول
Вас vas شما مفعول
Их ikh آن ها مفعول

این ضمایر همچنین ممکن است با حروف اضافه prepositions مختلف مانند "به"، "از"، "با" و غیره استفاده شوند. به عنوان مثال:

Для меня dlya menya برای من
С ним s nim با او مذکر
О них o nikh درباره آن ها

به علاوه، در زبان روسی وقتی که فاعل مفرد استفاده می شود و جنسیت معلوم نیست، ضمیر "Он" on برای هر دو جنس استفاده می شود.

ضمایر ملکی در زبان روسی 

ضمایر ملکی در روسی یا "ضمایر ملکی مستقل" برای اشاره به مالکیت یا تعلق یک چیز به یک شخص استفاده می شوند. این ضمایر به عنوان یک نقشهای مالکیت مستقل در جمله حضور دارند و به صورت جداگانه از انواع صفت در زبان روسی یا اسم ها می آیند. ضمایر ملکی مستقل به عنوان اسم ها یا صفات در جمله قرار می گیرند و می توانند با حروف اضافه prepositions مختلفی مانند "از"، "به" و "درباره" همراه شوند.

Мой moy من مالکیت
Твой tvoy تو مالکیت
Его yego او مذکر مالکیت
Её yeyo او مونث، مالکیت
Наш nash ما مالکیت
Ваш vash شما مالکیت
Их ikh آن ها مالکیت

این ضمایر ملکی برای نشان دادن مالکیت یک شیء یا یک نفر در جمله استفاده می شوند. به عنوان مثال:

 • Это моя книга. Eto moya kniga. این کتاب من است.
 • Где твой рюкзак? Gde tvoy ryukzak? کوله پشتی تو کجاست؟
 • Это его машина. Eto yego mashina. این ماشین او است.

ضمایر مفعولی در روسی

ضمایر مفعولی یا "مفعولی" در زبان روسی، نوعی از ضمایر هستند که به عنوان مفعول جمله عمل می کنند. در واقع، آن ها به جای مفعول یا چیزی که فعل جمله بر روی آن تأثیر می گذارد، در جمله استفاده می شوند. ضمایر مفعولی در زبان روسی به دو دسته تقسیم می شوند: مستقیم و غیرمستقیم.

1. ضمایر مفعولی مستقیم:

این ضمایر به جای مفعولی مستقیم که مستقیماً تحت تأثیر فعل قرار می گیرد، استفاده می شوند. ضمایر مفعولی مستقیم در روسی به شکل های مختلفی برای اشاره به مفعول های مختلف به کار می روند. به عنوان مثال:

مطالعه بیشتر: مقایسه زبان روسی و فرانسوی

 • меня menya = مرا / من مفعول مستقیم در حالت نارساخوانی
 • тебя tebya = تو را / تو مفعول مستقیم در حالت نارساخوانی
 • его yego = او را / او مفعول مستقیم در حالت نارساخوانی

2. ضمایر مفعولی غیرمستقیم:

این ضمایر در جملاتی که دارای فعلهایی مثل "پرسیدن"، "گفتن" و "توصیه کردن" هستند بکار می روند و به جای مفعول غیرمستقیم جمله می آیند. به عنوان مثال:

 • мне mne = به من / من مفعول غیرمستقیم در حالت نارساخوانی
 • тебе tebe = به تو / تو مفعول غیرمستقیم در حالت نارساخوانی
 • ему yemu = به او / او مفعول غیرمستقیم در حالت نارساخوانی

ضمایر مفعولی در جملات روسی بسیار مهم هستند زیرا در جملات پرکاربردی مانند "من را دوست دارم" یا "او را دعوت کردم"، مفعولی با استفاده از این ضمایر بیان می شود. یادگیری و استفاده از این ضمایر به عنوان بخشی از گرامر روسی برای یادگیرندگان زبان می تواند کمک زیادی کند تا ساختار جملات را بهتر درک کنند و به درستی از آنها استفاده کنند.

ضمایر اشاره در زبان روسی

ضمایر اشاره در زبان روسی، مانند دیگر زبان ها، برای اشاره به اشیاء، افراد، مکان ها و زمان ها استفاده می شوند. این ضمایر به عنوان کلماتی کوچک ولی حیاتی در زبان روسی، برای تعیین و اشاره به موارد مختلف به کار می روند. ضمایر اشاره در زبان روسی مانند سایر زبان ها به گونه های مختلفی برای اشاره به مفاهیم مختلف استفاده می شوند و در کنار ساختار زبانی کلی، در دقت و روانی جملات بسیار موثر هستند.

ضمایر روسی

 • Цей/Этот: به معنای "این" در زبان روسی استفاده می شود. این ضمیر برای اشاره به چیزی یا فردی که در نزدیکی فرد صحبت کننده استفاده می شود.
 • Тот/Той: این ضمیر به معنای "آن" در زبان روسی استفاده می شود و برای اشاره به چیزی یا فردی که در فاصله دورتری از صحبت کننده قرار دارد به کار می رود.
 • Сей/Этот: این ضمیر نسخه ای فرمال تر از "این" است که برای اشاره به چیزی یا فردی که در نزدیکی فرد صحبت کننده استفاده می شود.
 • Такой/Такий: در مقابل اما این ضمیر به معنای "چنین" یا "مثل این" است و برای توصیف چیزها یا افرادی که مشابه چیزی دیگر هستند به کار می رود.
 • Тут/Здесь: این ضمایر به معنای "اینجا" یا "در اینجا" هستند و برای اشاره به مکانی استفاده می شوند که فرد صحبت کننده در آنجا قرار دارد.

استثنائات بیان ضمایر در زبان روسی

در زبان روسی، مانند سایر زبان ها، برخی استثناها و قواعد ویژه برای استفاده از ضمایر وجود دارد که ممکن است از قواعد عمومی آنها متمایز باشند.

این استثناها نشان می دهند که در برخی موارد خاص، ضمایر در زبان روسی قواعد خاص خود را دارند و استفاده آنها باید با دقت و توجه به ساختار جمله و مفهوم مورد استفاده مدنظر قرار گیرد.

1. ضمیر "он" (او) در موارد مختلف:

زمانی که در جمله فاعلی به کار می رود، ممکن است به صورت "он" باشد اما وقتی به مفعول اشاره کند، به "его" (او را/او) تبدیل می شود. ضمیر "он" در جملاتی که دارای اشتباه یا جنبه منفی هستند، معمولاً به "его" تبدیل می شود، حتی اگر فاعل جمله باشد. برای مثال: "Он меня не видит" به معنای "او من را نمی بیند"، در اینجا "он" به "меня" تبدیل شده است.

2. ضمیر "я" (من) و "меня" (مرا) در جملات با فعل حرکتی:

زمانی که جمله حاوی فعل حرکتی است، ضمیر "я" به "меня" (مفعول مستقیم) در مواجهه با فعل تحول می یابد. برای مثال: "Я иду" به معنای "من می روم" اما "Меня везут" به معنای "من را می برند".

3. ضمایر ملکی (صفتی) در جملات:

ضمایر ملکی یا صفتی در روسی برای نشان دادن مالکیت یا وابستگی به شخص مورد نظر به کار می روند. این ضمایر باید با فعل "to be" (быть) وارد جمله شوند. به عنوان مثال: "Это моя книга" به معنای "این کتاب من است".

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (3 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران