خدمات آموزشی

آموزش زبان روسی

 آموزش زبان روسی

زبان روسی (ру́сский язы́к) یکی از زبان های اسلاوی و زبان رسمی کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و برخی از کشوهای کوچکتر بلوک شرق است. این زبان همچنین زبانی غیر رسمی ولی مورد استفاده در کشورهای اکراین، لاتیویا، استونی است. زبان روسی از نظر تاریخی به خانواده زبان های هندی اروپایی متعلق است و یکی از سه زبان باقی مانده از زبان های شرق اسلاوی است.

زبان روسی با 144 میلیون متکلم در اروپا بزرگترین زبان مادری اروپا از نظر جمعیت متکلمان به حساب می آید. زبان روسی همچنین از نظر تعداد افرادی که آن را به عنوان زبان مادری استفاده می کنند هشتمین زبان بزرگ دنیا به شمار می رود. این زبان همچنین یکی از 6 زبان رسمی سازمان ملل است. با توجه به اهمیت و نفوذ روسیه در جهان زبان روسی همیشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

 


الفبای زبان روسی

 

 

Letter Cursive Italics Name Old name IPA Common transliteration Approximate English equivalent Examples No. Unicode (Hex)
Аа 01-Russian alphabet-А а.svg А а а
[a]
азъ
[as]
/a/ a father два dva
"two"
1 U+0410 / U+0430
Бб 02-Russian alphabet-Б б.svg Б б бэ
[bɛ]
буки
[ˈbukʲɪ]
/b/ or /bʲ/ b bad оба óba
"both"
U+0411 / U+0431
Вв 03-Russian alphabet-В в.svg В в вэ
[vɛ]
вѣди
[ˈvʲedʲɪ]
/v/ or /vʲ/ v vine вот vot
"here"
2 U+0412 / U+0432
Гг 04-Russian alphabet-Г г.svg Г г гэ
[ɡɛ]
глаголь
[ɡɫɐˈɡolʲ]
/ɡ/ or /gʲ/ g go год god
"year"
3 U+0413 / U+0433
Дд 05-Russian alphabet-Д д.svg Д д дэ
[dɛ]
добро
[dɐˈbro]
/d/ or /dʲ/ d do да da
"yes"
4 U+0414 / U+0434
Ее 06-Russian alphabet-Е е.svg Е е е
[je]
есть
[jesʲtʲ]
/je/, / ʲe/ or /e/ ye, je, e yes не ne
"not"
5 U+0415 / U+0435
Ёё 07-Russian alphabet-Ё ё.svg Ё ё ё
[jo]
/jo/ or / ʲo/ yo, jo, ë your ёж yozh
"hedgehog"
U+0401 / U+0451
Жж 08-Russian alphabet-Ж ж.svg Ж ж жэ
[ʐɛ] (audio speaker iconlisten)
живѣте
[ʐɨˈvʲetʲɪ][c]
/ʐ/ zh, ž similar to pleasure жук zhuk
"beetle"
U+0416 / U+0436
Зз 09-Russian alphabet-З з.svg З з зэ
[zɛ]
земля
[zʲɪˈmlʲæ]
/z/ or /zʲ/ z zoo зной znoy
"heat"
7 U+0417 / U+0437
Ии 10-Russian alphabet-И и.svg И и и
[i]
иже
[ˈiʐɨ]
/i/, / ʲi/, or /ɨ/ i police или íli
"or"
8 U+0418 / U+0438
Йй 11-Russian alphabet-Й й.svg Й й и краткое
'short'
[i ˈkratkəjɪ]
и съ краткой
[ɪ s ˈkratkəj]
/j/ y, i, j toy мой moy
"my, mine"
U+0419 / U+0439
Кк 12-Russian alphabet-К к.svg К к ка
[ka]
како
[ˈkakə]
/k/ or /kʲ/ k kept кто kto
"who"
20 U+041A / U+043A
Лл 13-Russian alphabet-Л л.svg Л л эль (эл)
[ɛlʲ] ([ɛɫ])
люди
[ˈlʲʉdʲɪ]
/ɫ/ or /lʲ/ l feel or lamp ли li
"whether"
30 U+041B / U+043B
Мм 14-Russian alphabet-М м.svg М м эм
[ɛm]
мыслѣте
[mɨˈsʲlʲetʲɪ][4]
/m/ or /mʲ/ m map меч mech
"sword"
40 U+041C / U+043C
Нн 15-Russian alphabet-Н н.svg Н н эн
[ɛn]
нашъ
[naʂ]
/n/ or /nʲ/ n not но no
"but"
50 U+041D / U+043D
Оо 16-Russian alphabet-О о.svg О о о
[о]
онъ
[on]
/o/ o more он on
"he"
70 U+041E / U+043E
Пп 17-Russian alphabet-П п.svg П п пэ
[pɛ]
покой
[pɐˈkoj]
/p/ or /pʲ/ p pet под pod
"under"
80 U+041F / U+043F
Рр 18-Russian alphabet-Р р.svg Р р эр
[ɛr]
рцы
[rtsɨ]
/r/ or /rʲ/ r rolled r река reká
"river"
100 U+0420 / U+0440
Сс 19-Russian alphabet-С с.svg С с эс
[ɛs]
слово
[ˈsɫovə]
/s/ or /sʲ/ s set если yésli
"if"
200 U+0421 / U+0441
Тт 20-Russian alphabet-Т т.svg Т т тэ
[tɛ]
твердо
[ˈtvʲerdə]
/t/ or /tʲ/ t top тот tot
"that"
300 U+0422 / U+0442
Уу 21-Russian alphabet-У у.svg У у у
[u]
укъ
[uk]
/u/ u tool уже uzhé
"already"
400 U+0423 / U+0443
Фф 22-Russian alphabet-Ф ф.svg Ф ф эф
[ɛf]
фертъ
[fʲert]
/f/ or /fʲ/ f face форма fórma
"form"
500 U+0424 / U+0444
Хх 23-Russian alphabet-Х х.svg Х х ха
[xa]
хѣръ
[xʲer]
/x/ or /xʲ/ kh, h like Scottish "loch", ugh дух dukh
"spirit"
600 U+0425 / U+0445
Цц 24-Russian alphabet-Ц ц.svg Ц ц цэ
[tsɛ]
цы
[tsɨ]
/ts/ ts, c sits конец konéts
"end"
900 U+0426 / U+0446
Чч 25-Russian alphabet-Ч ч.svg Ч ч че
[tɕe]
червь
[tɕerfʲ]
// ch, č check час chas
"hour"
90 U+0427 / U+0447
Шш 26-Russian alphabet-Ш ш.svg Ш ш ша
[ʂa]
ша
[ʂa]
/ʂ/ sh, š similar to "sh" in shrimp ваш vash
"yours"
U+0428 / U+0448
Щщ 27-Russian alphabet-Щ щ.svg Щ щ ща
[ɕːa]
ща
[ɕtɕa]
/ɕː/, /ɕ/ shch, sch, šč similar to a double "sh" as in push ships щека shcheká
"cheek"
U+0429 / U+0449
Ъъ 28-Russian alphabet-ъ.svg Ъ ъ твёрдый знак
'hard sign'
[ˈtvʲɵrdɨj znak] (audio speaker iconlisten)
еръ
[jer]
  ʺ silent, prevents palatalization of the preceding consonant объект obyékt
"object"
U+042A / U+044A
Ыы 29-Russian alphabet-ы.svg Ы ы ы
[ɨ]
еры
[jɪˈrɨ]
[ɨ] y General American her (rough equivalent) ты ty
"you"
U+042B / U+044B
Ьь 30-Russian alphabet-ь.svg Ь ь мягкий знак
'soft sign'
[ˈmʲæxʲkʲɪj znak] (audio speaker iconlisten)
ерь
[jerʲ]
/ ʲ/ ' silent, palatalizes the preceding consonant (if phonologically possible) весь vyes'
"all"
U+042C / U+044C
Ээ 31-Russian alphabet-Э э.svg Э э э
[ɛ]
э оборотное
'negotiable'
[ˈɛ ɐbɐˈrotnəjɪ]
/e/ e, è met это èto
"this, that"
U+042D / U+044D
Юю 32-Russian alphabet-Ю ю.svg Ю ю ю
[ju]
ю
[ju]
/ju/ or / ʲu/ yu, ju use юг yug
"south"
U+042E / U+044E
Яя 33-Russian alphabet-Я я.svg Я я я
[ja]
я
[ja]
/ja/ or / ʲa/ ya, ja yard ряд ryad
"row"
U+042F / U+044F

 

Letters eliminated in 1917–18

 

Letter Cursive Italics Name Old name IPA Common transliteration Similar Russian letter Examples No. Unicode (Hex)
Іі 1-Imperial Russian-І і.svg І і і десятеричное
[i dʲɪsʲɪtʲɪˈrʲitɕnəjə]
/i/, / ʲi/, or /j/ i Like и or й стихотворенія (now стихотворения) stikhotvoréniya
"poems, (of) poem"
10 U+0406 / U+0456
Ѣѣ 3-Imperial Russian-Ѣ ѣ.svg Ѣ ѣ ять
[jætʲ]
/e/ or / ʲe/ ě Like е Алексѣй (now Алексей) Aleksěy
Alexey
U+0462 / U+0463
Ѳѳ 2-Imperial Russian-Ѳ ѳ.svg Ѳ ѳ ѳита
[fʲɪˈta]
/f/ or /fʲ/ or unvoiced th f Like ф орѳографія (now орфография) orfográfiya
"orthography, spelling"
9 U+0472 / U+0473
Ѵѵ 4-Imperial Russian-Ѵ ѵ.svg Ѵ ѵ ижица
[ˈiʐɨtsə]
/i/ or / ʲi/ í Usually like и, see below мѵро (now миро) míro
"chrism (myrrh)"
U+0474 / U+0475

 

Letters eliminated before 1750

 

Letter Cursive Italics Name Old name IPA Common transliteration Similar Russian letter Examples No. Unicode (Hex)
Ѕѕ Ѕ ѕ зѣло
[zʲɪˈɫo][5]
/z/ or /zʲ/ z Like з sѣлѡ (now очень)
"very"
6 U+0405 / U+0455
Ѯѯ Ѯ ѯ кси
[ksʲi]
/ks/ or /ksʲ/ ks Like кс N/A 60 U+046e / U+046f
Ѱѱ Ѱ ѱ пси
[psʲi]
/ps/ or /psʲ/ ps Like пс N/A 700 U+0470 / U+0471
Ѡѡ Ѡ ѡ омега
[ɐˈmʲeɡə]
/o/ o Like о N/A 800 U+0460 / U+0461
Ѫѫ Ѫ ѫ юсъ большой
[jus bɐlʲˈʂoj]
/u/, /ju/ or / ʲu/ ǫ Like у N/A U+046a / U+046b
Ѧѧ Ѧ ѧ юсъ малый
[jus ˈmaɫɨj]
/ja/ or / ʲa/ ę Like я N/A U+0466 / U+0467
Ѭѭ Ѭ ѭ юсъ большой іотированный
[jus bɐlʲˈʂoj jɪˈtʲirəvənnɨj]
/ju/ or / ʲu/ Like ю N/A U+046c / U+046d
Ѩѩ Ѩ ѩ юсъ малый іотированный
[jus ˈmaɫɨj jɪˈtʲirəvən.nɨj]
/ja/ or / ʲa/ Like я N/A U+0468 / U+0469

 


منابع آموزش زبان روسی

 

آموزش زبان روسی آموزش زبان روسی آموزش رایگان زبان روسی

 

 


دانلود کتاب دیکشنری زبان روسی-انگلیسی

 

آموزش زبان روسی


دوره های زبان روسی

کلیه دوره های آموزشی زبان روسی، برای کلیه سطوح و سنین، به صورت خصوصی  برگزار می گردد و تعداد جلسات در هفته و نحوه برگزاری آنها بر اساس توافق با زبان آموز صورت می پذیرد. دوره های زبان روسی شامل پکیج هایی با تعداد جلسات 28 و 42 و 84 می باشد و مدت زمان هرجلسه 90 دقیقه می باشد.


لینک های مرتبط :

دوره فوق حرفه ای تربیت مدرس زبان انگلیسی

کلاس گروهی زبان روسی

یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در 30 روز

آیلتس را قورت بده! (معرفی کامل آزمون آیلتس)

7 نکته علمی برای یادگیری سریع زبان انگلیسی

6 نکته طلایی برای افزایش مهارت در آزمون تافل

بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی برای مکالمه در تهران

منبع جامع دیکشنری‌های زبان انگلیسی

امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)

نظرات کاربران

radmehr (سه شنبه 28 دی 1400 19:23:35)

سلام جناب وبینار تخصصی آموزش زبان روسی رو میتونین تدوین و در دستور کار قرار بدین ممنون میشم
همچنین قیمت پکیج های آموزشی و دوره هاتون با تخفیف ویژه چقد هستش فرضا من پکیج آموزش زبان روسی رو میخام ولی اگه تخفیف ویژه ای برام در نظر بگیرید حاضرم بطور همزمان از هر دو پکیج زبان روسی و هلندی شما خرید کنم.


خانم افسریان (پنجشنبه 30 دی 1400 09:47:40)

سلام وقت بخیر جهت هماهنگی بیشتر و دریافت مشاوره و توضیحات از کارشناس با آموزشگاه تماس بگیرید کارشناس راهنمایی تون کنن و همکاری خوبی داشته باشیم.02133201700

نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان های خارجه ملل