جملات امری در انگلیسی و راهنمای استفاده آن ها

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1402/11/30 1067
جملات امری در انگلیسی

جملات امری در زبان انگلیسی به صورت خلاصه و مستقیم دستوری به فرد دیگری داده می شوند. این جملات برای بیان دستورات، توصیه ها، درخواست ها و فرمان ها استفاده می شوند. با استفاده از جملات امری، می توانید دستورات خود را به شکل مستقیم و قاطعانه بیان کنید.

این نوع جملات برای اعطای دستورات در مکالمات روزمره، دستورات آموزشی، راهنمایی ها و نوشتارهای فنی مورد استفاده قرار می گیرند. جملات امری در زبان انگلیسی به صورت ساده و بدون استفاده از فعل کمکی "to do" به شکل بیان می شوند.

به عنوان مثال، برای دستور "به من گوش کن!" می توان از جمله "Listen to me!" استفاده کرد. در این حالت، فعل "listen" به تنهایی به معنای "گوش کردن" بکار رفته است. در ادامه به معرفی این نوع فعل از افعال انگلیسی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

جملات امری در انگلیسی و دستور استفاده آن ها

جمله امری جمله‌ای است که برای دستور دادن، درخواست کردن، دعوت کردن، اخطار دادن یا امر مستقیم به کار می‌رود. این جملات فاقد فاعل هستند و به طور مستقیم به شخص دوم (فرد یا جمع) خطاب می‌کنند.

ساختار جملات امری

 

 • فعل ساده:
  مثال: Close the door. (در را ببند.)
 • فعل + مفعول:
  مثال: Bring me a glass of water. (یک لیوان آب برایم بیاور.)
 • قید + فعل:
  مثال: Quickly, come here! (زود بیا اینجا!)
 • فعل + قید + مفعول:
  مثال: Please, put the book on the table. (لطفاً کتاب را روی میز بگذار.)

می توان گفت جملات امری باعث می شوند که فرد گوش کننده عمل مشخصی را انجام دهد یا از عملی خاص خودداری کند. از جملات امری در موقعیت هایی مانند دادن دستورات به دیگران، توصیه ها در مکالمات روزمره، دستورات در راهنماها و نوشتارهای فنی استفاده می شود.

با استفاده از جملات امری، می توانید ارتباط قوی تری با مخاطب خود برقرار کنید و دستورات خود را به شکل روان و قاطعانه بیان کنید. با تمرین و تسلط بر انواع جملات امری، می توانید در مکالمات و نوشتارهای خود از این نوع جملات بهره برداری کنید و بیان دستورات خود را بهبود بخشید.

طرز استفاده و دستور ساخت جملات امری در انگلیسی

برای ساخت جملات امری در زبان انگلیسی، می توانید از روش ها و فرمول های زیر استفاده کنید:

مقاله پیشنهادی: بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

1. استفاده از فعل به شکل بی قاعده:

برای ساخت جملات امری، از شکل پایه فعل بدون استفاده از فعل کمکی "to do" استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • Sit down. (بنشینید)
 • Eat your vegetables. (سبزیجاتتان را بخورید)
 • Study for the exam. (برای آزمون درس بخوانید)

طرز استفاده و دستور ساخت جملات امری در انگلیسی

2. استفاده از فعل کمکی "to do":

برای بیان دستورات در زمان حال ساده، از فعل کمکی "to do" در شکل حال ساده و بعد از آن فعل با قاعده به شکل پایه استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • Do your homework. (تکالیفتان را انجام دهید)
 • Don't forget to call me. (فراموش نکنید که به من زنگ بزنید)
 • Does she speak English? (آیا او انگلیسی صحبت می کند؟)

3. استفاده از "let's" برای دستورات گروهی:

طرز استفاده و دستور ساخت جملات امری در انگلیسی

برای دستوراتی که برای یک گروه از افراد استفاده می شود، از عبارت "let's" در جمله استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • Let's go to the park. (بیایید به پارک برویم)
 • Let's have dinner together. (بیایید شام را با هم بخوریم)

4. استفاده از "please" برای تأکید روی مودبی:

برای افزودن عبارت "please" به جملات امری، می توانید تأکید روی مودبی و آمیزش را افزایش دهید. به عنوان مثال:

 • Please be quiet. (لطفاً ساکت باشید)
 • Please turn off the lights. (لطفاً چراغ ها را خاموش کنید)

Please turn off the lights

با استفاده از این فرمول ها، می توانید جملات امری را به شکل مناسب و معقولی بسازید. همچنین، موقعیت و رابطه ی خود با فرد مقابل را در نظر بگیرید و در صورت نیاز از عبارات مودبانه تر مانند "please" استفاده کنید. با تمرین گرامر زبان انگلیسی و تسلط بر جملات امری، می توانید در مکالمات خود به صورت قاطعانه و روان دستورات خود را بیان کنید.

انواع جملات امری در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی، هنگامی که می خواهید دستوری را به شکل مستقیم و قاطعانه بیان کنید، از جملات امری استفاده می شود. انواع جملات امری در انگلیسی عبارتند از:

1. جملات امری ساده:

 • این نوع جملات بدون نیاز به استفاده از فعل کمکی "to do" ساخته می شوند. به عنوان مثال:
 • Stop talking. (صحبت کردن را متوقف کن)
 • Be quiet. (ساکت باش)
 • Open the window. (پنجره را باز کن)

2. جملات امری با استفاده از فعل کمکی "to do":

در این نوع جملات، از فعل کمکی "to do" در شکل حال ساده استفاده می شود. به عنوان مثال:

 • Do your homework. (تکالیفت را انجام بده)
 • Don't be late. (دیر نشو)
 • Please help me. (لطفاً به من کمک کن)

3. جملات امری با عبارت "let's":

این نوع جملات برای دعوت به انجام یک کار توسط گروه افراد استفاده می شود. عبارت "let's" در این جملات به معنای "بیایید" است. به عنوان مثال:

 • Let's go for a walk. (بیایید قدم بزنیم)
 • Let's have dinner together. (بیایید با هم شام بخوریم)

4. جملات امری با استفاده از "please":

برای افزایش مودبی و آمیزش در جملات امری، عبارت "please" را می توانید به جمله اضافه کنید. به عنوان مثال:

 • Please close the door. (لطفاً در را ببند)
 • Please turn off your phone. (لطفاً تلفنت را خاموش کن)
 • Please wait for me. (لطفاً منتظر من باش)

با استفاده از این انواع جملات امری، می توانید دستورات خود را به شکل مناسب و معقولی بیان کنید. همچنین، موقعیت و رابطه ی شما با فرد مقابل را در نظر بگیرید و در صورت نیاز از عبارات مودبانه تر مانند "please" استفاده کنید.

انواع جملات امری در زبان انگلیسی

با تمرین و تسلط بر انواع جملات امری، می توانید در مکالمات خود به صورت قاطعانه و روان دستورات خود را بیان کنید.

نکاتی در مورد جملات امری

 • لحن: لحن جملات امری می‌تواند مودبانه، خشن، دوستانه یا رسمی باشد.
 • علامت نگارشی: جملات امری با نقطه یا علامت تعجب به پایان می‌رسند.
 • حذف فاعل: در اکثر جملات امری، فاعل (شما) حذف می‌شود.
 • ذکر فاعل: برای تأکید یا وضوح بیشتر، می‌توان فاعل را ذکر کرد.
  مثال: You close the door. (تو در را ببند.)

انواع جملات امری

 • دستوری: برای دادن دستور
  مثال: Turn off the light. (چراغ را خاموش کن.)
 • درخواستی: برای درخواست چیزی
  مثال: Can you help me? (می‌توانی به من کمک کنی؟)
 • دعوتی: برای دعوت کردن کسی به انجام کاری
  مثال: Join us for dinner. (برای شام به ما بپیوند.)
 • اخطاری: برای هشدار دادن به کسی
  مثال: Don't touch that! (به آن دست نزن!)

کاربرد جمله دستوری در زبان

جملات دستوری در زبان انگلیسی برای اعطای دستورات، توصیه ها، درخواست ها و فرمان ها به فرد دیگری استفاده می شوند. کاربرد اصلی جملات دستوری عبارت است از:

1. اعطای دستور:

با استفاده از جملات دستوری، می توانید به شکل مستقیم و قاطعانه دستوری را به فرد دیگری اعطا کنید. مثلاً:

 • Clean your room. (اتاقت را تمیز کن)
 • Stand up. (بلند شو)
 • Pay attention. (توجه کن)

2. توصیه و پیشنهاد:

از جملات دستوری می توانید برای ارائه توصیه ها و پیشنهاد ها استفاده کنید. مثلاً:

 • Take a break. (استراحت کن)
 • Try this new restaurant. (این رستوران جدید را امتحان کن)
 • Read this book. It's very interesting. (این کتاب را بخوان. بسیار جالب است)

3. درخواست:

با استفاده از جملات دستوری می توانید درخواست های خود را به شکل قاطعانه و مستقیمی بیان کنید. مثلاً:

 • Help me with my homework. (به من در کار تکالیفم کمک کن)
 • Pass me the salt, please. (لطفاً نمک را به من بده)
 • Come to my office immediately. (فوراً به دفتر من بیا)

4. فرمان:

جملات دستوری می توانند برای اعطای فرمان و انجام چیزی به صورت قاطعانه استفاده شوند. مثلاً:

 • Stop talking. (صحبت کردن را متوقف کن)
 • Go to your room. (به اتاقت برو)
 • Shut the door. (در را ببند)

با استفاده از جملات دستوری، می توانید دستورات خود را به شکل روان و قاطعانه بیان کنید. این نوع جملات در مکالمات روزمره، در آموزش، راهنمایی ها و نوشتارهای فنی مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد جمله دستوری در زبان

استثناهای مهم در جملات دستوری انگلیسی

در جملات دستوری، برای اعطای دستورات منفی یا اعطای استثناء، می توانید از ساختارهای زیر استفاده کنید:

1. استفاده از "don't" یا "do not":

برای اعطای دستور منفی هنگام استفاده از جملات امری در انگلیسی، از فعل کمکی "do not" یا نسخه کوتاه آن "don't" در ابتدای جمله استفاده کنید. سپس فعل با قاعده را به شکل ساده بیاورید. به عنوان مثال:

Don't eat too much candy

 • Don't eat too much candy. (شیرینی زیاد نخور)
 • Do not touch the painting. (به نقاشی دست نزن)
 • Don't forget to lock the door. (فراموش نکن در را قفل کنی)

2. استفاده از "except for" یا "apart from":

برای اعطای استثنا در جملات دستوری، می توانید از عبارات "except for" یا "apart from" قبل از دستور استثنا استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • Clean your room, except for the closet. (اتاقت را تمیز کن، به جز کمد)
 • Study all the chapters, apart from the last one. (همه فصل ها را مطالعه کن، به جز آخرین فصل)
 • Follow the recipe, except for adding sugar. (دستورپخت را دنبال کن، به جز اضافه کردن شکر)

3. استفاده از "unless":

برای اعطای دستور با شرط عکس، می توانید از عبارت "unless" در جمله استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • Stay here unless I tell you otherwise. (اینجا بمان، مگر اینکه بهت بگویم)
 • Don't leave the room unless it's an emergency. (از اتاق خارج نشو، مگر اینکه وضعیت اضطراری باشد)

با استفاده از این ساختارها، می توانید در جملات دستوری استثنا را بیان کنید و دستورات منفی یا دستوراتی که شرطی هستند را بیان کنید. با توجه به موقعیت و نیاز خود، از ساختارهای مناسب استفاده کنید.

ساخت جملات دستوری سوالی

عموماً جملات دستوری به صورت قاطع و بدون علامت سوال بیان می شوند، زیرا جملات دستوری به شکل دستورات و فرمان ها می باشند و انتظار نیاز به پاسخ ندارند. اما در برخی موارد خاص، می توانید جملات دستوری را با علامت سوال بیان کنید تا یک سوال روحی مطرح کنید یا درخواستی با ادبیات را بیان کنید. به عنوان مثال:

ساخت جملات دستوری سوالی

1. سوال روحی:

 • Can you please pass me the salt? (لطفاً نمک را به من بدهید؟)
 • Would you mind closing the window? (آیا اذیت می شوید اگر پنجره را ببندید؟)

2. درخواست مودبانه:

 • Could you kindly let me know the time? (می توانید محبت کنید و به من زمان را بگویید؟)
 • Might I ask you to turn off your phone? (می توانم از شما بخواهم که تلفنتان را خاموش کنید؟)

مطالعه بیشتر: حروف صدادار انگلیسی

این نوع جملات با علامت سوال بیان می شوند تا مودبی و ادب را در بیان خود نشان دهند و تعاملی مودبانه و منطبق با قوانین آداب و رسوم را ایجاد کنند. با این حال، باید توجه داشته باشید که جملات دستوری با علامت سوال بیان شده همچنان جملات دستوری هستند و انتظار پاسخی ندارند.

طرز ساخت جملات امری منفی در انگلیسی

جملات امری منفی در انگلیسی برای اعطای دستورات منفی و قاطعانه به فرد دیگری استفاده می شوند. برای ساخت جملات امری منفی، می توانید از ساختارهای زیر استفاده کنید:

1. استفاده از "don't" یا "do not" قبل از فعل با قاعده:

از عبارت "don't" یا "do not" به عنوان فعل کمکی در شکل حال ساده قبل از فعل با قاعده استفاده کنید. به عنوان مثال:

Don't eat junk food

 • Don't eat junk food. (غذای غیرسالم نخور)
 • Do not talk during the movie. (در حین فیلم صحبت نکن)
 • Don't forget to turn off the lights. (فراموش نکن چراغ ها را خاموش کنی)

2. استفاده از "never" یا "don't ever":

برای بیان عدم انجام یک کار هرگز، می توانید از عبارات "never" یا "don't ever" در ابتدای جمله استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • Never give up. (هرگز تسلیم نشو)
 • Don't ever lie to me. (هرگز به من دروغ نگو)

3. استفاده از "don't" یا "do not" با عبارت "let":

برای اعطای دستور منفی به گروهی از افراد با استفاده از عبارت "let's"، می توانید عبارت "don't" یا "do not" به عنوان فعل کمکی در شکل حال ساده قبل از عبارت "let's" استفاده کنید. به عنوان مثال:

 • Let's not be late for the meeting. (بیایید برای جلسه دیر نشویم)
 • Let's not waste any more time. (بیایید دیگر وقتی را تلف نکنیم)

با استفاده از این ساختارها، می توانید جملات امری منفی را به شکل قاطعانه و مستقیمی بیان کنید. با توجه به موقعیت و رابطه ی شما با فرد مقابل، از ساختار مناسب استفاده کنید و دستور منفی خود را به شکل روان و قاطعانه بیان کنید.

دستور ساخت جملات امری با فاعل مشخص در زبان انگلیسی

در جملات امری، معمولاً فاعل به صورت ضمنی و نه به صورت صریح بیان می شود. با این حال، در برخی موارد ممکن است نیاز داشته باشید فاعل را به صورت صریح بیان کنید.

طرز ساخت جملات امری منفی در انگلیسی

برای اطلاعات بیشتر در خصوص ضمایر انگلیسی و کاربرد آن در جملات امری به برخی از مثال های جملات امری با فاعل مشخص در زیر توجه کنید:

1. با استفاده از فعل کمکی "let" و فاعل ضمیر:

 • Let him go. (بگذارید او برود)
 • Let her speak. (بگذارید او صحبت کند)
 • Let them decide. (بگذارید آن ها تصمیم بگیرند)

2. با استفاده از فعل کمکی "make" یا "have" و فاعل ضمیر:

 • Make him stop. (او را متوقف کن)
 • Have her clean the room. (بگذارید او اتاق را تمیز کند)
 • Make them listen. (آن ها را گوش کنان کن)

3. با استفاده از فعل کمکی "you" به عنوان فاعل ضمنی:

 • You be quiet. (تو ساکت باش)
 • You go first. (تو اول برو)
 • You stay here. (تو اینجا بمان)

در این جملات، فاعل مشخص و صریح بیان شده است. با این حال، باید توجه داشته باشید که در جملات امری معمولاً فاعل ضمنی و نه فاعل صریح استفاده می شود. از این جملات با فاعل مشخص در مواردی استفاده کنید که نیاز به بیان صریح فاعل دارید تا معنای دقیق تر و واضح تری را منتقل کنید.

منظور از جمله امری غیرواقعی چیست؟

جملات امری غیرواقعی یا جملات شرطی در انگلیسی برای بیان یک عمل یا دستور در شرایط غیر واقعی یا غیرممکن استفاده می شوند. این نوع جملات بیانگر عملی است که در شرایط خیالی، فانتزی، تخیلی یا غیر واقعی صورت می گیرد. به برخی از مثال های جملات امری غیرواقعی در زیر توجه کنید:

منظور از جمله امری غیرواقعی چیست؟

 1. If I were you, I would study harder. (اگر من جای تو بودم، بیشتر درس می خواندم.)
 2. If you had wings, you could fly. (اگر بال داشته باشی، می توانی پرواز کنی.)
 3. Imagine you're a superhero and save the day. (تصور کن که یک ابرقهرمان هستی و روز را نجات بده.)
 4. Suppose you had a million dollars, what would you do? (فرض کن که یک میلیون دلار داشته باشی، چه کاری انجام می دادی؟)
 5. Dream big and conquer the world. (بزرگ بیندیش و جهان را تسخیر کن.)

در این جملات، شرایط غیر واقعی و فرضی بیان شده است که عملیت آن ها در واقعیت وجود ندارد. این نوع جملات بیشتر در مکالمات غیررسمی، خلاقیت هنری و داستان ها استفاده می شوند. در این نوع جملات، از زمان شرطی مانند "were" به جای "was" در صورت سوم شخص واقعی استفاده می شود. 

اشتباهات متداول در ساخت جملات امری

در ساخت جملات امری در انگلیسی، برخی اشتباهات معمول می توانند رخ دهند. در زیر، به برخی از این اشتباهات متداول در ساخت جملات امری اشاره می کنیم:

1. استفاده از فعل به شکل پایه با قاعده:

برخی افراد در جملات امری از فعل به شکل پایه با قاعده استفاده می کنند، در حالی که باید از شکل ساده فعل بدون استفاده از فعل کمکی "to do" استفاده کنند. به عنوان مثال:

 • اشتباه: To eat your vegetables.
 • صحیح: Eat your vegetables.

2. فراموش کردن "don't" یا "do not":

در جملات منفی، برخی افراد ممکن است عبارت "don't" یا "do not" را فراموش کنند، در نتیجه جمله به شکل مثبت بیان می شود. به عنوان مثال:

 • اشتباه: Eat too much candy.
 • صحیح: Don't eat too much candy.

3. استفاده اشتباه از فعل کمکی "to do":

برخی افراد در جملات امری از فعل کمکی "to do" به شکل نادرست استفاده می کنند، در نتیجه جمله بدون دستور قاطعانه می شود. به عنوان مثال:

 • اشتباه: Do close the door.
 • صحیح: Close the door.

4. عدم استفاده از فعل:

در برخی موارد، افراد ممکن است فقط با استفاده از اسم یا صفت دستور بدهند، در حالی که باید از فعل مناسب نیز استفاده کنند. به عنوان مثال:

 • اشتباه: Quiet!
 • صحیح: Be quiet!

سخن پایانی

در این سری از مقالات آموزشگاه زبان انگلیسی ملل نیز در مورد جملات امری در انگلیسی، دستور، نحو و شرایط استفاده از آن ها صحبت کردیم. یادگیری قواعد و دستور، یکی از کلیدی ترین مباحث در آموزش زبان انگلیسی است که باید به آن دقت ویژه ای داشت.

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (3 امتیاز)
نظرات
صاحبه (دوشنبه 30 بهمن 1402 16:04:17)

Could you lend me a pen جمله درستیه؟

نگار (دوشنبه 30 بهمن 1402 16:01:41)

من هربار که مامانم میاد تو اتاق: Please close the door behind you.

نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران