آموزش گرامر زمان آینده ساده در انگلیسی (Simple Future)+ مثال

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/02/19 385 زمان مطالعه: 2 دقیقه
زمان آینده ساده در انگلیسی

زمان آینده ساده در انگلیسی یا simple future tense به کاری که در آینده اتفاق می‌افتد اطلاق می‌شود. یعنی در اصل ما در مورد کاری صحبت می‌کنیم که در زمانی دورتر از حال، قرار است رخ دهد. به زبانی دیگر آینده ساده اشاره به کاری می‌کند که زمانی دورتر از حال شروع شده و تمام می‌شود. در ادامه این مقاله آموزشگاه زبان انگلیسی ملل به بیان ساختار جملات در این زمان می‌پردازیم. 

ساختار زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

در دیگر مقالات درباره گرامر زمان آینده کامل در انگلیسی صحبت کردیم. برای اینکه در زمان آینده ساده جملات مثبت را بسازیم نیاز به فعل آینده ساز کمکی will بعد از فاعل داریم. بعد از آن باید از مصدر بدون to به عنوان شکل ساده فعل بهره ببریم. برای همه ضمایر و فاعل‌ها ساختار زمان آینده با will ثابت بوده و در شکل ظاهری افعال تغییری ایجاد نخواهد شد. به طور کلی در انگلیسی برای ساخت زمان آینده می‌توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم: 

باقی جمله + مصدر بدون to (شکل پایه فعل) + فعل کمکی will + فاعل

البته برای ساخت زمان  آینده ساده در زبان انگلیسی از going to نیز می توان استفاده کرد که در ادامه به آن می پردازیم.

صرف فعل‌ها به زبان انگلیسی عبارتند از: 

I/ You/ We/ They/ He/ She/ It  + will go
همچنین می‌توانید فعل will کمکی را با ضمیر یا اسم پیش از خود ترکیب کنید و به صورت مخفف استفاده کنید. لذا باید به جای will بعد از اسم و ضمیر "  ‘ll  " را به کار ببرید. به این صورت: 
I/ he/ She/ They/ We/ you/ It will ==> I’ll/ You’ll/ They’ll/ We’ll/ He’ll/ She/ It’ll. 
عموما دیده نمی‌شود که از it will به صورت it’ll یعنی مخفف آن به کار رود. جهت آشنایی با ساختار جملات مثبت در زمان آینده ساده به مثال زیر دقت کنید:
- She’ll write that note. 
   او آن یادداشت را خواهد نوشت. 
- I will study
   من درس خواهم خواند. 
- I will go to school. 
   من به مدرسه خواهم رفت. 
- I will go to the market
   من به بازار خواهم رفت


آموزش زمان آینده ساده در انگلیسی

گاهی در زمان آینده ساده به جای will فعل کمکی shall به کار می‌رود و برخی مواقع با ضمیر مفرد اول شخص I یا We به جای will از shall استفاده می‌شود. دقت کنید shall شکل رسمی‌تری دارد. البته shall و will به شکل مخفف نیز نوشته می‌شوند. مثال:
- I will see you outside the university
- I shall see you outside the university
- I ’ll see you outside the university
شما را بیرون از مدرسه ملاقات خواهم کرد. 

مقاله پیشنهادی: آموزش زمان حال ساده در انگلیسی

منفی کردن زمان آینده ساده انگلیسی

جهت منفی کردن زمان آینده ساده نیاز است که قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی will، از not استفاده کنیم. به این صورت که پس از فاعل، will not را به کار ببریم. فرمول زیر باید بدین منظور استفاده شود:

باقی جمله + شکل پایه فعل + واژه منفی‌ساز not + فعل کمکی will + فاعل

نکته: در صورتی که بخواهید در جملات از حالت مخفف will not بهره ببرید باید won’t را استفاده کنید. به این شکل که می‌توانید در جملات منفی با فاعل‌های متنوع موارد زیر را به کار ببرید. 
I/ We/ You/ They/ He/ She/ It will not  ==>  I/ They/ We/ You/ He/ She/ It won’t

به جز کلمه منفی ساز not  با بکار بردن قید تکرار never می‌توانید در زمان آینده ساده جملات منفی ایجاد کنید. باید دقت کنید که در جملات مثبت never پیش از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی will به کار می‌رود تا جمله منفی شود. فرمول زیر در این خصوص اجرا می‌شود. 

باقی جمله + شکل پایه فعل + استفاده از قید never + فعل کمکی will + فاعل

سوالی کردن زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

جهت سوالی کردن زمان آینده ساده باید جای فاعل جمله را با فعل کمکی will عوض کنید. یعنی will را در ابتدای جمله سوالی آورده و فاعل و فعل اصلی نیز بعد از آن آورده شود. این فرمول در این خصوص به کار می‌رود. 

باقی جمله + شکل پایه فعل  + فاعل + به کار بردن فعل کمکی will


نحوه سوالی و منفی کردن در آینده ساده در انگلیسی
 

سوالی کردن زمان آینده ساده با wh-questionها

چگونه می‌توان با wh-questionها که شامل where، when، how، what، who هستند به ساخت جملات سوالی پرداخت؟ بدین جهت باید ابتدا جمله خبری را تبدیل به جمله سوالی کنید، سپس واژه‌های پرسشی را حذف کرده و کلمه پرسشی را در اول جمله آورید. در این خصوص نیز فرمول زیر استفاده می‌شود:

باقی جمله + شکل پایه فعل + فاعل + فعل کمکی will + کلمه پرسشی

مطالعه بیشتر: زمان گذشته کامل در انگلیسی

نکات مهم در خصوص سوالی کردن زمان آینده ساده

در مورد wh-questionها باید به نکات زیر توجه کنید: 
1. اگر می‌خواهید با کلمه پرسشی who در خصوص فاعل جمله سوال کنید، باید بعد از حذف فاعل از جمله خبری، به جای آن، who را جایگزین کنید. 2. اگر قصد داشته باشید با who در خصوص مفعول جمله سوال کنید به جای whom در جمله سوالی از who استفاده کنید. به این صورت که جمله خبری را تبدیل به جمله سوالی کرده و بعد از حذف مفعول، به جای آن در ابتدای جمله who را جایگزین کنید. 
3. در خصوص کلمه سوالی what باید توجه کنید که در صورتی که با به کارگیری این کلمه می‌خواهید در مورد جمله یا کار انجام شده سوال کنید باید فعل اصلی را در جمله سوالی پاک کنید و do را جایگزین آن کنید. در صورتی که می‌خواهید با what سوال بپرسید نباید فعل اصلی با do جایگزین شود و به شیوه قبل استفاده خواهد شد. به این صورت که بعد از تبدیل جمله خبری به پرسشی و حذف واژه مورد نظر، what در اول جمله پرسشی آورده می‌شود. 

مقاله پیشنهادی: آموزش گرامر زمان حال استمراری در زبان انگلیسی + مثال

مجهول کردن زمان آینده ساده در انگلیسی

جهت مجهول کردن زمان آینده ساده باید از جمله اصلی فاعل را حذف کنیم و به جای آن مفعول را قرار دهیم. سپس will و be را به کار ببریم و باید از past participle استفاده کرد. در نهایت اگر بخواهید می‌توانید بعد از حرف اضافه by فاعل را قرار دهید. فرمول زیر بدین منظور به کار می‌رود.

فاعل که همان مفعول جمله اصلی است + فعل کمکی will + به کار بردن be + شکل سوم فعل اصلی یا همان pp + ادامه جمله + (آوردن فاعل بعد از حرف اضافه by در صورت تمایل) 

زمان آینده ساز با be going to

be going to در نوشتارهای غیر رسمی، مکالمه و صحبت استفاده می‌شود. این فعل در فاعل‌های مختلف به صورت متفاوت به کار می‌رود. مانند مثال زیر: 
•    برای I از am
•    برای He، She و It از is
•    برای We، You و یا They از are
فرمول این فعل: 

ادامه جمله + شکل پایه فعل + going to + ( am، is و are) فعل to be + فاعل

مطالعه بیشتر: افعال to be


استفاده از going to برای ساخت زمان آینده

نکته: در صحبت‌های روزمره و محاوره اصولا به جای going to مخفف آن به صورت "gonna" به کار می‌رود. 

منفی کردن زمان آینده با be going to

برای اینکه جمله مثبت با be going to را منفی کنیم از not پس از am، is و are استفاده می‌کنیم و بعد از آن going to و حالت پایه فعل آورده می‌شود. فرمول زیر مربوط به آن است:

ادامه جمله + شکل پایه فعل + استفاده از going to + واژه منفی‌ساز not + فعل to be که شامل am، is و are است + فاعل

  work-sheets board-games exercises
  work-sheets-future board-game-future exercises-future

سوالی کردن زمان آینده با be going to

جهت سوالی کردن زمان آینده باید جای فاعل را با be going to تغییر دهید. به این صورت که فعل to be را به اول جمله آورده و بعد از آن going to و فاعل را بیاورید. لذا طبق فرمول زیر عمل کنید. 

ادامه جمله + شکل پایه فعل + استفاده از going to + فاعل + فعل to be

مقاله پیشنهادی: آموزش زمان "گذشته ساده در انگلیسی" + مثال و فرمول

مطالعه بیشتر: ماضی نقلی در انگلیسی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران