زبان انگلیسی چند گرامر دارد؟ نکات طلایی یادگیری گرامر انگلیسی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/02/30 612 زمان مطالعه: 3 دقیقه
زبان انگلیسی چند گرامر دارد؟

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های مهم و پرکاربرد جهان است. گرامر زبان انگلیسی نیز یکی از مهمترین قواعد زبان است که برای صحیح صحبت کردن و نوشتن به آن نیاز دارید. اگر دوست دارید با لیست کاملی از گرامرهای زبان انگلیسی آشنا شوید؛ ما در این مقاله تصمیم داریم تا گرامر زبان انگلیسی را با یکدیگر بررسی کنیم.

گرامر زبان انگلیسی چند بخش دارد؟

گرامر یکی از مهم‌ترین بخش‌های آموزش زبان انگلیسی است که برای یادگیری این زبان باید با بخش‌های مختلف آن به خوبی آشنا شوید. چرا که هر بخش دارای قواعد و مفاهیم خاص خودش است:
 

زبان انگلیسی چند گرامر دارد؟

 

 • اسم، فعل و...: این بخش اصول اصلی از ساختار جملات به همراه اجزای مختلف یک جمله شامل اسم، صفت، فعل، قید و حروف اضافه را شامل می‌شود.
 • زمان‌ها: زمان‌ها در انگلیسی مفهوم زمان مشخص در جملات را تعیین می‌کنند. زمان‌ها شامل گذشته، حال و آینده هستند و هر کدام دو وضعیت ساده و پیوسته (استمراری) دارند.
 • صفات: صفات در زبان انگلیسی برخلاف زبان‌هایی مانند فارسی، نقش مهمی در ساختار جملات دارند. آن‌ها برای توصیف اسم‌ها (مفرد یا جمع) و یا واحدهای دیگر جمله استفاده می‌شوند.
 • قیدها: قیدها وظیفه دارند که صفت‌ها، فعل‌ها یا قیدها را توصیف کنند. اینها برای توضیح مکان، زمان، شرایط و دلایل استفاده می‌شوند.
 • جملات شرطی و مجهول: این بخش شامل قواعد و کاربردهای جملات شرطی (if-clauses) و جملات مجهول (passive voice) است که جنبه‌های خاص خود را دارند.
 • مصدر و اسم و صفت مصدری: این بخش به مطالعه ساختار و کاربردهای مختلف مصدرها و اسم‌های مصدری اختصاص دارد که در زبان انگلیسی نقش مهمی در ساختار جملات دارند.

لیست کامل گرامر انگلیسی

افرادی که قصد آموزش زبان انگلیسی را دارند بهتر است هر چه سریع‌تر با لیست کامل گرامر انگلیسی آشنا شوند. به همین منظور یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای دسته ‌بندی گرامر زبان انگلیسی گروه ‌بندی آنها بر اساس نقش و ویژگی‌های مشترکشان در جمله است. به همین منظور برای اینکه راحت‌تر گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیرید در ادامه لیستی از این گرامرها را برای شما آوردیم:

اسم‌ها

اسامی یکی از اجزاء پرکاربرد جملات در زبان انگلیسی هستند و این اسامی می‌توانند اسم اشخاص، اسم حیوانات یا اشیا و یا اسم مکان‌ها باشند. برای استفاده صحیح از هر نوع اسم، باید قوانین مربوط به آن را بشناسیم. اسامی در زبان انگلیسی عموماً در دسته‌های مختلف زیر قرار دارند:
 

زبان انگلیسی چند گرامر دارد؟

 1. اسم عام ( common noun ) مانند: Country, girl, street,…
 2. اسم خاص ( proper noun ) مانند: Iran , Ali,…
 3. اسم قابل ‌شمارش ( countable noun ) مانند: Student, pen, horse,…
 4. اسم غیر قابل ‌شمارش ( Uncountable noun ) مانند: Rice, water,…
 5. اسم ذات ( concrete noun ) مانند: Carpet, pen, radio,…
 6. اسم انتزاعی ( abstract noun ) مانند: Honesty, policy, love,…
 7. اسامی مفرد ( Singular Nouns ) مانند: box, pen,…
 8. اسامی جمع ( Plural Nouns ) مانند: Cats, boxes, buses,…
 9. اسم گروهی ( collective noun ) مانند: Team, class,…
 10. اسم مصدر ( Gerund ) مانند: Washing, talking,…
 11. اسم مرکب ( compound noun ) مانند: Greenhouse, Blackbird,…

افعال

فعل‌ها یکی از مهمترین اجزای جملات هستند که به انجام موقعیت یا عملی اشاره می‌کنند. افعال انگلیسی به چندین گروه طبقه بندی می‌شوند:

 1. افعال حالتی ( Stative Verbs ) مانند: Doubt, believe, want,…
 2. افعال کمکی ( Auxiliary Verbs ) مانند: Is, do, does,…
 3. افعال وجهی ( Modal Verbs ) مانند: Can, may, must,…
 4. افعال حرکتی ( Action Verbs ) مانند: , run, go…
 5. افعال عبارتی ( Phrasal verbs ) مانند: Run on, go on,…
 6. افعال لازم ( Intransitive Verbs ) مانند: Walk, play, run,…
 7. افعال متعدی ( Transitive Verbs ) مانند: Love, discuss,…
 8. افعال بی‌قاعده ( Irregular Verbs ) مانند: Have, buy, lose,…
 9. افعال باقاعده ( Regular Verbs ) مانند: Walk, wash, talk,…
 10. افعال ربطی ( Linking Verbs ) مانند: Feel, be, get,…

خدمات پیشنهادی: آموزش آنلاین زبان انگلیسی

انواع زمان فعل‌ها

صرف کردن افعال به زمان‌های مختلف یکی از بخش‌های نسبتاً دشوار در زبان انگلیسی به حساب می‌آید. از جمله انواع زمان‌های فعل در زبان انگلیسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • حال ساده ( Present Simple )
 • حال استمراری ( Present Continuous )
 • حال کامل ( Present Perfect )
 • حال استمراری کامل (Present Perfect Continuous)
 • گذشته ساده ( Past Simple )
 • گذشته استمراری ( Past Continuous )
 • گذشته کامل ( Past Perfect )
 • گذشته کامل استمراری ( Past Perfect Continuous )
 • آینده ساده ( Future Simple )
 • آینده استمراری ( Future Continuous )
 • آینده کامل ( Future Perfect)

صفت‌ها

توصیف صفات به انگلیسی، یکی از مولفه‌های جمله است که برای بیان ویژگی‌های واژگان به کار می‌رود. در زبان انگلیسی، دو دسته اصلی صفت وجود دارد که هر یک دارای زیرشاخه‌های خاص خود هستند:
 

کل گرامر زبان انگلیسی در یک صفحه


صفات توصیف کننده ( Descriptive Adjectives )

صفت‌های توصیف کننده در واقع به آن دسته از صفت‌هایی گفته می‌شود که برای توصیف اسامی مورد استفاده قرار می‌گیرند و شامل دسته‌های زیر می‌شوند:

 • صفات خبریPredicative Adjectives) ) مانند:tall, tasty,…
 • صفات وصفی Attributive Adjectives)) مانند:Big, beautiful,…

صفات محدود کننده ( Limiting Adjectives )

به آن دسته از صفت‌هایی که ویژگی‌های اسم را محدود می‌کنند صفت‌های محدود کننده گفته می‌شود. این صفت‌ها شامل دسته‌های زیر هستند:

 1. صفات شمارشی (Quantitative Adjectives) مانند: Most, half of, all,…
 2. صفات خاص (Proper Adjectives) مانند: Japanese, African, Italian,…
 3. صفات اشاره (Demonstrative Adjectives) مانند: This, those, these,…
 4. صفات ملکی (Possessive Adjectives) مانند: My, your, our,…
 5. صفات پرسشی (Interrogative Adjectives) مانند: Whose, which,…
 6. صفات نامعین (Indefinite Articles) مانند: Many, all, every,…
 7. صفات ترتیبی (Cardinal Adjectives) مانند: First, second, third,…
 8. حروف تعریف معین و نامعین (Definite & Indefinite Articles) مانند: A, an, the,…
 9. صفات مرکب (Compound Adjectives) مانند: broken-down, short-hair,…
 10. اسم‌هایی که در نقش صفت استفاده می‌شوند (Nouns Used as Adjectives) مانند: A Physic teacher

قیدها

در جملات، قید در انگلیسی نمایانگر مکان، زمان، کیفیت و... هستند:

 1. قید ربط ( Conjunctive Adverb ) مانند: However, consequently,…
 2. قید جمله ( Sentence Adverb ) مانند: Hopefully, Certainly,…
 3. قید زمان / تکرار ( Adverb of Time/Frequency ) مانند: Always, never, now,…
 4. قید مکان / جهت ( Adverb of Place/Direction ) مانند: Over, in, out,…
 5. قید درجه ( Adverb of Degree ) مانند: Nearly, most, less,…
 6. قید حالت ( Adverb of Manner ) مانند: Beautifully, carefully,…

طبقه بندی گرامر زبان انگلیسی بر اساس کاربرد

از نظر کاربرد گرامر در زبان انگلیسی هر کدام از کلمات را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم بندی کرد:

معرف‌های اسم یا تعیین کننده‌ها (determiners)

معرف‌های اسم تعداد و کیفیت خاصی را به کلمات بعد از خود می‌بخشند، این مفاهیم به عنوان معرف‌های اسم شناخته می‌شوند. در زبان انگلیسی، ده‌ها نوع معرف اسم وجود دارد که بیشتر در گروه‌های مختلف زیر قرار می‌گیرند:

 1. حروف تعریف معین و نامعین ( Articles ) مانند: a , an, the
 2. ضمایر اشاره ( demonstrative pronouns ) مانند: this, that, these, those,…
 3. صفات ملکی ( Possessive Pronouns ) مانند: my , your , his / her, their,…
 4. کلمات مربوط به کمیت ( quantifiers ) مانند: a few, any, enough,…
 5. کلمات توزیع ‌کننده ( distributives ) مانند: half, all, both, each,…
 6. کلمات پیش وابسته‌ پیشرو ( Pre-determiners ) مانند: rather, what,…

حروف اضافه (prepositions)

حروف اضافه در انگلیسی انواع مختلفی دارد و در دسته‌های زیر قرار داده می‌شوند:
 

زبان انگلیسی چند گرامر دارد؟

1.    حروف اضافه حرکت و مکان مانند: Across, behind, in front of, next to, beside,…
2.    حروف اضافه زمان مانند: to, since, past, before, during,…
3.    سایر حروف اضافه مانند: About, by, from, with,…

افعال مدال (modal verbs)

باید، می‌توان، بایست، نباید، ممکن است، شاید، مجبورم، ممکن نیست، واجب است و... از جمله فعل‌هایی هستند که برای بیان توانایی، اجازه، امکان انجام کار و یا عدم توانایی و اجازه به کار می‌روند. برای استفاده از این فعل‌ها باید به خوبی دستورالعمل‌های مربوطه را درک کرد و آن‌ها را با فعل اصلی مناسب به کار برد:

 1. Can and could
 2. May and might
 3. Must and have to
 4. need not
 5. ought to
 6. shall and should
 7. will and would

کلمات سوالی (question words)

سوالاتی که برای بحث در مورد زمان، مکان، حالت، تعداد، مالکیت و... پرسیده می‌شود، با استفاده از کلمات پرسشی صورت می‌گیرند. در زبان انگلیسی، دو روش برای پرسیدن سوال وجود دارد که هر کدام دارای قواعد خاص خود هستند:

1.    چه چیزی؟ (What)
2.    کجا؟ (Where)
3.    چند تا؟ (How many)
4.    مال چه کسی؟ (Whose)
5.    چه موقع؟ (When)
6.    چه رنگی؟ (What color)
7.    چگونه؟ (How)
8.    چرا؟ (Why)
9.    چه کسی؟ (Who)
10.    کدام؟ (Which)
11.    چه ساعتی؟ What time))

حروف ربطی (conjunctions)

استفاده از حروف ربطی در زبان به ما اجازه می‌دهد تا جملاتی پیچیده‌تر و شکیل‌تر را در گفتار یا نوشتارمان به کار ببریم. حروف ربطی مختلفی وجود دارند که می‌توان به عنوان مثال، و، اما، چون، اگرچه و... را نام برد. با استفاده از این حروف می‌توانید جملاتی با ساختار پیچیده‌تری را بسازید. البته باید به این نکته هم توجه کنید که استفاده از حروف ربطی باید با دقت و درستی انجام شود تا جملات ما مفهوم خود را به خوبی منتقل کنند:
 

تعداد کل گرامر زبان انگلیسی

1.    حروف ربط هم پایه ( Coordinating Conjunctions ) مانند: But, yet, or,…
2.    حروف ربط وابسته‌ ساز ( Subordinating Conjunctions ) مانند: As, by the time,…
3.    حروف ربط دوتایی ( Correlative conjunctions ) مانند: Neither… nor, not only … but also,…
4.    قیدهای ربطی ( Conjunctive adverbs ) مانند: Therefore, likewise, also,…

سخن پایانی

در این مقاله لیست کاملی از انواع گرامر در زبان انگلیسی را به شما معرفی کردیم. گرامر زبان انگلیسی برای صحبت کردن و نوشتن به آن نیاز دارید. با مطالعه و تمرین بر روی گرامر زبان انگلیسی، شما می‌توانید به صورت بهتری با این زبان آشنا شوید و در صحبت کردن و نوشتن به خود اعتماد بیشتری پیدا کنید.

علاوه بر این می‌توانید برای یادگیری عالی زبان انگلیسی به آموزشگاه‌های زبان معتبر مراجعه کنید. آموزشگاه زبان انگلیسی ملل یکی از بهترین آموزشگاه‌های زبان است که به زبان آموزان در تمام سنین زبان انگلیسی را به بهترین شکل ممکن آموزش می‌دهد.

مقاله پیشنهادی: اشتباهات رایج در انگلیسی

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران