ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/16 687
ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه

زبان فرانسه یکی از زبان های دنیاست که با دارا بودن ساختار دستوری پیچیده و جذاب، همواره زبان آموزان و علاقه مندان زیادی به یادگیری آن تمایل دارند. یکی از جوانب مهم در یادگیری زبان فرانسه، آشنایی با ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم است. این ضمایر، نقشی بسیار حیاتی در تشکیل جملات و بیان معنا دارند.

ضمایر مفعولی مستقیم به عنوان جزئی از جمله، کمک می کنند تا ارتباط بین فاعل و فعل با مفعول انجام شود. از طرف دیگر، ضمایر مفعولی غیر مستقیم نقش مهمی در ارتباط با فعل و مفعول ایفا می کنند، که اغلب با استفاده از حروف اضافه ارتباط برقرار می کنند.

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه

خدمات پیشنهادی: آموزش زبان فرانسه آنلاین

ضمایر مفعولی مستقیم در فرانسه

ضمایر مفعولی مستقیم (Direct Object Pronouns) در زبان فرانسه، نقش مفعول جمله را به صورت مختصر و جایگزینی با یک کلمه یا عبارت ایفا می کنند. این ضمایر به جای مفعول هایی که قبل از فعل قرار می گیرند، مورد استفاده قرار می گیرند و برای جلوگیری از تکرار واژه ها و به منظور ساخت جملات کوتاه تر و روان تر بسیار مفید هستند:
1. من (me): مفعولی مستقیم که به صورت "من" ترجمه می شود.
 مثال: Je lis le livre. (من کتاب را می خوانم) / Je le lis. (من آن را می خوانم)
2. تو (te): برای اشاره به مفعول مستقیم به صورت "تو" استفاده می شود.
 مثال: Tu regardes la télévision. (تو تلویزیون را تماشا می کنی) / Tu la regardes. (تو آن را تماشا می کنی)
3. او (le, la, l'): برای اشاره به مفعول مذکر یا مونث به صورت "او" استفاده می شود.
 مثال: Il mange la pizza. (او پیتزا می خورد) / Il la mange. (او آن را می خورد)
4. ما (nous): این ضمیر برای اشاره به مفعول مفرد یا جمع به صورت "ما" استفاده می شود.
 مثال: Nous écoutons la musique. (ما موسیقی را گوش می کنیم) / Nous l'écoutons. (ما آن را گوش می کنیم)
5. شما (vous): این ضمیر به معنای "شما" برای اشاره به مفعول مفرد یا جمع استفاده می شود.
 مثال: Vous aimez le film. (شما فیلم را دوست دارید) / Vous l'aimez. (شما آن را دوست دارید)
6. آنها (les): این ضمیر برای اشاره به مفعول مفرد یا جمع به صورت "آنها" استفاده می شود.
 مثال: Elles écrivent les lettres. (آنها نامه ها را می نویسند) / Elles les écrivent. (آنها آن ها را می نویسند)


ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه
 

ضمایر مفعولی غیرمستقیم در فرانسه

ضمایر مفعولی غیرمستقیم در زبان فرانسه به مفعولی اشاره دارند که نیاز به حرف اضافه برای وصل شدن به فعل دارند. این ضمایر به فعل در جمله کمک می کنند و معمولاً به اشاره به اشخاص اشاره می کنند. در زبان فرانسه، ضمایر مفعولی غیرمستقیم به شکل زیر هستند:

مطالعه بیشتر: ضمایر تاکیدی در زبان فرانسه

 • Me  (به من)
 • Te  (به تو)
 • Lui  (به او / به اویی)
 • Nous  (به ما)
 • Vous  (به شما)
 • Leur  (به آن ها)

این ضمایر به صورت زیر به فعل وصل می شوند:
==> Me  + فعل
==> Te  + فعل
==> Lui  + فعل
==> Nous  + فعل
==> Vous  + فعل
==> Leur  + فعل
مثال ها


-  Je lui parle.  (به او صحبت می کنم.)
-  Nous te rendons visite.  (ما به تو سر می زنیم.)
-  Elle me dit la vérité.  (او به من حقیقت را می گوید.)
-  Ils nous donnent des cadeaux.  (آن ها به ما هدیه می دهند.)
-  Vous leur écrivez des lettres.  (شما به آن ها نامه می نویسید.)

مقاله پیشنهادی: ضمایر در زبان فرانسه | انواع ضمایر فرانسوی

استثناهای ضمایر مفعولی

در زبان فرانسه، همیشه قواعد ثابتی نیست و برخی واژگان و ساختارها ممکن است استثناها یا نکات خاص داشته باشند:
1. ضمیر "Y" : این ضمیر به معنای "to it" یا "to them" می آید و معمولاً به عبارت ها و جملاتی که حاوی حروف اضافه "à" می باشند، اشاره دارد. به عنوان مثال:
•    J'y vais.  (من می روم.) - در اینجا "y" به معنای "to it" یا "to there" به کار رفته است.
2. ضمیر "En" : این ضمیر به معنای "of it," "from it" یا "some" می آید و معمولاً به عباراتی که حاوی حروف اضافه "de" می باشند، اشاره دارد. به عنوان مثال:
•    J'en ai acheté.  (من خریده ام.) - در اینجا "en" به معنای "of it" به کار رفته است.

مطالعه بیشتر: ضمایر ملکی در فرانسه

3. بعضی از افعال مخصوصی با حروف اضافه : برخی از افعال خاص در فرانسه با حروف اضافه خاصی همراه می شوند که تغییرات در استفاده از ضمایر مفعولی دارند. به عنوان مثال:
•    Penser à  (فکر کردن به): این افعال با ضمیر مفعولی غیرمستقیم "y" همراه می شوند.
•    S'intéresser à  (علاقه مند شدن به): این افعال نیاز به ضمیر مفعولی غیرمستقیم "à" دارند.


ضمایر مفعولی مستقیم در فرانسه
 

ضمایر مفعولی غیرمستقیم در جملات منفی در فرانسه

ضمایر مفعولی غیرمستقیم (Indirect Object Pronouns) در جملات منفی در زبان فرانسه نیز همانند ضمایر مفعولی مستقیم عمل می کنند، با این تفاوت که باید بین ضمیر و فعل کلمه منفی "ne" قرار گیرد. این کلمه منفی به همراه ضمیر مفعولی غیرمستقیم کار می کند تا جمله منفی شود. در زیر به برخی از اصطلاحات ضمایر مفعولی غیرمستقیم در جملات منفی در فرانسه اشاره می شود:

مطالعه بیشتر: ضمایر پرسشی در زبان فرانسه

 • من (me): ضمیر مفعولی غیرمستقیم به صورت "من" در جملات منفی مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال: Je parle à mon ami. (من با دوستم صحبت می کنم) / Je ne lui parle pas. (من با او صحبت نمی کنم)

 • تو (te): برای اشاره به ضمیر مفعولی غیرمستقیم به صورت "تو" در جملات منفی استفاده می شود.

مثال: Tu écris à ta sœur. (تو به خواهرت نامه می نویسی) / Tu ne lui écris pas. (تو به او نامه نمی نویسی)

 • او (lui): این ضمیر به معنای "او" برای اشاره به ضمیر مفعولی غیرمستقیم در جملات منفی مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال: Elle parle à son professeur. (او با استاد خود صحبت می کند) / Elle ne lui parle pas. (او با او صحبت نمی کند)

 • ما (nous): این ضمیر برای اشاره به ضمیر مفعولی غیرمستقیم در جملات منفی به صورت "ما" استفاده می شود.

مثال: Nous téléphonons à nos parents. (ما به والدینمان تلفن می کنیم) / Nous ne leur téléphonons pas. (ما به آنها تلفن نمی کنیم)

 • شما (vous): ضمیر مفعولی غیرمستقیم به معنای "شما" در جملات منفی به کار می رود.

مثال: Vous envoyez une invitation à vos amis. (شما دعوت نامه به دوستانتان می فرستید) / Vous ne leur envoyez pas d'invitation. (شما به آنها دعوت نامه نمی فرستید)

 • آنها (leur): ضمیر مفعولی غیرمستقیم به معنای "آنها" برای اشاره به مفعولی غیرمستقیم در جملات منفی استفاده می شود.

مثال: Elles parlent à leur professeur. (آنها با استاد خود صحبت می کنند) / Elles ne lui parlent pas. (آنها با او صحبت نمی کنند)
در جملات منفی، علاوه بر ضمیر مفعولی غیرمستقیم، کلمه منفی "ne" همراه با ضمیر مفعولی غیرمستقیم استفاده می شود تا جمله منفی شود، مانند "ne lui", "ne leur" و غیره.

مقاله پیشنهادی: گرامر زبان فرانسه

ضمایر مفعولی مستقیم در جملات منفی در فرانسه

در جملات منفی در زبان فرانسه، ضمایر مفعولی مستقیم نیز تغییراتی خواهند داشت. وقتی جمله منفی است، معمولاً ضمایر مفعولی مستقیم بعد از فعل می آیند و بین فعل منفی و مفعول مستقیم قرار می گیرند. در زیر نمونه هایی از ضمایر مفعولی مستقیم در جملات منفی را مشاهده می کنید:

 1. Je ne le lis pas. (من آن را نمی خوانم.) - در اینجا "le" ضمیر مفعولی مستقیم است که بعد از فعل منفی قرار گرفته است.
 2. Elle ne les mange jamais. (او هرگز آن ها را نمی خورد.) - در اینجا "les" ضمیر مفعولی مستقیم است که بعد از فعل منفی قرار گرفته است.
 3. Nous ne la voyons pas. (ما او را نمی بینیم.) - در اینجا "la" ضمیر مفعولی مستقیم است که بعد از فعل منفی قرار گرفته است.
 4. Ils ne les aiment pas. (آن ها آن ها را دوست ندارند.) - در اینجا "les" ضمیر مفعولی مستقیم است که بعد از فعل منفی قرار گرفته است.

 

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (2 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران