آموزش گرامر زمان گذشته استمراری در انگلیسی + نکات کلیدی

مقاله تاریخ به روزرسانی: 1403/03/08 102 زمان مطالعه: 3 دقیقه
زمان گذشته استمراری در انگلیسی

یکی از بخش‌های اساسی گرامر زبان انگلیسی، یادگیری زمان‌های مختلف، از جمله زمان گذشته استمراری می باشد. زمان گذشته استمراری بر استمرار و طول مدت انجام عمل در گذشته تاکید می‌شود، نه صرفا بر خود عمل. در این زمان، بر عملی که در زمان مشخصی در گذشته در حال انجام بوده تاکید می‌شود. در ادامه این مقاله، کاربردهای مختلف زمان گذشته استمراری در انگلیسی را با ارائه مثال‌هایی بررسی خواهیم کرد.

زمان گذشته استمراری در انگلیسی چه وقتی استفاده می‌شود؟

زمان گذشته استمراری، که به آن past continuous یا past progressive نیز گفته می‌شود، برای توصیف یک اتفاقی استفاده می‌شود که در گذشته در حال انجام بوده است. این زمان از زمان گذشته ساده متفاوت است. در زمان گذشته ساده، تمرکز بر روی انجام شدن خود عمل است، در حالی که زمان گذشته استمراری در انگلیسی بیشتر به طول مدت و پیوستگی انجام عمل در گذشته اشاره دارد. به عبارت دیگر، تمرکز آن بر ادامه داشتن انجام عمل در زمان گذشته است. 

ساختار زمان گذشته استمراری در جمله

ساخت زمان گذشته استمراری در انگلیسی برای بیان عملی که در گذشته در حال انجام بوده و در زمانی خاص متوقف شده، به کار می‌رود. ساختار این زمان به صورت زیر است:
فاعل + was/were + فعل (صورت مصدر با اضافه کردن ing) + مفعول (در صورت وجود)

نکات مهم:

1. was برای فاعل مفرد، سوم شخص مفرد (he, she, it) و were برای فاعل جمع به کار می‌رود:

I was reading a book when you called. (من در حال خواندن کتاب بودم که تو زنگ زدی.)

2. به فعل اصلی پسوند ing اضافه می‌شود.

They were playing football in the park. (آنها در حال فوتبال بازی کردن در پارک بودند.)

3. مفعول (در صورت وجود) بعد از فعل اصلی می‌آید.

She was cooking dinner when the phone rang. (او در حال آشپزی شام بود که تلفن زنگ زد.)


تفاوت گذشته ساده و گذشته استمراری در انگلیسی
 

کاربردهای زمان گذشته استمراری در انگلیسی

گذشته استمراری به بیان عملی که در گذشته در حال انجام بوده و در زمانی خاص متوقف شده است، اشاره دارد. این حالت تأکید بر طول مدت یک عمل در گذشته است و همزمان شدن دو یا چند عمل در گذشته را شامل می‌شود.
نکته: زمان گذشته استمراری با زمان گذشته ساده (simple past) تفاوت دارد. زمان گذشته ساده برای بیان عملی که در گذشته شروع و تمام شده به کار می‌رود، در حالی که زمان گذشته استمراری برای بیان عملی که در گذشته در حال انجام بوده و در زمانی خاص متوقف شده، به کار می‌رود.
مثال:
I went to the park yesterday. (دیروز به پارک رفتم.) (زمان گذشته ساده)
I was walking in the park when it started to rain. (دیروز در حال قدم زدن در پارک بودم که باران شروع شد.) (زمان گذشته استمراری)

مقاله پیشنهادی: آموزش گرامر زمان حال استمراری در زبان انگلیسی + مثال

سوالی کردن زمان گذشته استمراری در انگلیسی

درست همانطور که جملات را در زمان حال استمراری می‌توان سوالی کرد، جملات در زمان گذشته استمراری نیز قابل پرسش هستند. برای سوالی کردن جملات در این زمان، کافی است جای فاعل و فعل کمکی (was/were) را عوض کنیم.
ساختار سوالی زمان گذشته استمراری:
Was/Were + فاعل + فعل (صورت مصدر با اضافه کردن ing) + مفعول (در صورت وجود) + ...؟
نکات مهم:
   - Was برای فاعل مفرد و سوم شخص مفرد (he, she, it) و were برای فاعل جمع به کار می‌رود:

?Was she reading a book when you called (او در حال خواندن کتاب بود که تو زنگ زدی؟)

   - به فعل اصلی پسوند ing اضافه می‌شود:

?Were they playing football in the park (آنها در حال فوتبال بازی کردن در پارک بودند؟)

   - مفعول (در صورت وجود) بعد از فعل اصلی می‌آید.

?Was he cooking dinner when the phone rang (او در حال آشپزی شام بود که تلفن زنگ زد؟)

   - علامت سوال در انتهای جمله قرار می‌گیرد.

سوالی کردن زمان گذشته استمراری با Wh-questions در انگلیسی

همانطور که می‌دانیم، می‌توان جملات را در زمان گذشته استمراری به صورت سوالی با جابجا کردن فاعل و فعل کمکی (was/were) تبدیل کرد. اما برای پرسیدن سوالات عمیق‌تر با استفاده از کلمات پرسشی (Wh-questions) مانند what، where، when، why و how، ساختار جملات کمی پیچیده‌تر می‌شود و فرمول آن به شکل زیر است:
?Wh-question + was/were + subject + verb-ing + rest of the sentence

نکات مهم:
- Wh-question: کلمه پرسشی مورد نظر مانند what، where، when، why یا how در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.

?What were you eating (چه می‌خوردی؟)

- was/were: فعل کمکی was برای فاعل اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد (I، She، He، It) و were برای دیگر ضمایر (We، You، They) استفاده می‌شود.

?Where was she traveling (به کجا سفر می‌کرد؟)

- subject: فاعل جمله بعد از فعل کمکی قرار می‌گیرد.

?When did they arrive (چه زمانی رسیدند؟)

- verb-ing: فعل اصلی جمله به صورت مصدر با اضافه کردن ing به کار می‌رود.

?Why were you crying (چرا گریه می‌کردی؟)

- rest of the sentence: بقیه جمله بعد از فعل اصلی می‌آید.

?How were you feeling (چه احساسی داشتی؟)


آموزش گرامر زمان گذشته استمراری در انگلیسی
 

پاسخ به سوالات گذشته استمراری با Wh-questions

برای پاسخ به سوالات گذشته استمراری با Wh-questions، از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:
Wh-question + subject + was/were + verb-ing + (object) + other information.
مثال:
?What were you eating
I was eating a sandwich (من ساندویچ می‌خوردم.) 
?Where was she traveling
She was traveling to France (او به فرانسه سفر می‌کرد.)
?When did they arrive
They arrived at 5 o’clock (آنها ساعت 5 رسیدند.)
?Why were you crying 
I was crying because I was sad. (من گریه می‌کردم چون غمگین بودم)
?How were you feeling 
I was feeling happy and excited. (من شاد و هیجان‌زده بودم)
نکته: توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی، زمان گذشته استمراری با Wh-questions شباهت زیادی به زمان حال استمراری با Wh-questions دارد. تنها تفاوت در استفاده از فعل کمکی was/were به جای am/is/are در زمان گذشته استمراری است.

منفی کردن زمان گذشته استمراری در انگلیسی

همانطور که می‌دانیم، جملات زمان گذشته استمراری برای بیان عملی که در گذشته در حال انجام بوده و در زمانی خاص متوقف شده، به کار می‌روند. برای منفی کردن این جملات، کافی است از واژه منفی‌ساز "not" بعد از فعل کمکی "was" یا "were" استفاده کنیم.
ساختار منفی کردن زمان گذشته استمراری
Subject + was/were + not + verb-ing + rest of the sentence
نکات مهم:
1. Subject: فاعل جمله در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.

I was not eating lunch. I was taking a shower (من ناهار نمی‌خوردم. من دوش می‌گرفتم.)
2. was/were: فعل کمکی "was" برای فاعل مفرد و سوم شخص مفرد (he, she, it)  و "were" برای فاعل جمع به کار می‌رود.

She was not cooking. She was doing her homework (او آشپزی نمی‌کرد. او تکالیفش را انجام می‌داد.)
They were not playing volleyball. They were playing handball (آنها والیبال بازی نمی‌کردند. آنها هندبال بازی می‌کردند.)
3. not: واژه منفی‌ساز "not" بعد از فعل کمکی قرار می‌گیرد.

We were not watching TV. We were cleaning our rooms (ما تلویزیون تماشا نمی‌کردیم. اتاق‌هایمان را تمیز می‌کردیم.)
4. verb-ing: فعل اصلی جمله به صورت مصدر با اضافه کردن "ing" به کار می‌رود.
5. rest of the sentence: بقیه جمله بعد از فعل اصلی می‌آید.


فرمول زمان گذشته استمراری در انگلیسی
 

موارد استفاده از wasn’t و weren’t

در زبان انگلیسی، می‌توان از اشکال کوتاه "wasn’t" (برای "was not") و "weren’t" (برای "were not") به جای اشکال کامل "was not" و "were not" در جملات منفی استفاده کرد.
استفاده از "wasn’t" و "weren’t" جملات را روان‌تر و طبیعی‌تر می‌کند.
مثال:
I wasn’t eating lunch (به جای I was not eating lunch)
They weren’t playing volleyball (به جای They were not playing volleyball)
She wasn’t cooking (به جای She was not cooking)
We weren’t watching TV (به جای We were not watching TV)
نکات تکمیلی:
- توجه داشته باشید که منفی کردن زمان گذشته استمراری با منفی کردن زمان گذشته ساده (simple past) متفاوت است. در زمان گذشته ساده، از فعل کمکی "did" به همراه "not" برای منفی کردن جملات استفاده می‌شود.
- برای پرسیدن سوالات منفی در زمان گذشته استمراری، از ساختار مشابه سوالی کردن جملات مثبت استفاده می‌کنیم و فقط "not" را بعد از فعل کمکی قرار می‌دهیم.

مقاله پیشنهادی: افعال کمکی در انگلیسی + مثال و 5 نکته

مجهول کردن زمان گذشته استمراری در انگلیسی

همانطور که می‌دانیم، در جملات زمان گذشته استمراری، فاعل مشخص می‌کند چه کسی یا چه چیزی عملی را در گذشته انجام می‌داده است. اما در برخی موارد، تمرکز جمله بر روی عمل انجام شده است و فاعل آن چندان مهم نیست. در اینگونه موارد، می‌توان از ساختار مجهول برای پنهان کردن یا حذف فاعل و تأکید بر روی عمل استفاده کرد.
ساختار مجهول زمان گذشته استمراری:
Subject (object of the main sentence) + was/were + being + past participle of the verb (pp) + rest of the sentence + (by someone or something).
نکات مهم:
Subject (object of the main sentence): فاعل جمله (یا مفعول جمله در حالت معلوم) در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.
was/were: فعل کمکی "was" برای فاعل مفرد و سوم شخص مفرد (he, she, it) و "were" برای فاعل جمع به کار می‌رود.
being: فعل کمکی "be" در حالت استمراری (being) به صورت ثابت در این ساختار استفاده می‌شود.
past participle of the verb (pp): قسمت سوم فعل اصلی (past participle) بعد از "being" می‌آید.
rest of the sentence: بقیه جمله بعد از قسمت سوم فعل اصلی می‌آید.
(by someone or something): فاعل جمله (در صورت تمایل) بعد از حرف اضافه "by" در انتهای جمله می‌آید.
مثال 1:
جمله معلوم:
The enemy was defeating our army (دشمن در حال شکست دادن ارتش ما بود.)
جمله مجهول:
Our army was being defeated (by the enemy) (ارتش ما در حال شکست خوردن بود (توسط دشمن))
در این مثال، فاعل جمله "the enemy" در حالت معلوم است. اما در جمله مجهول، فاعل پنهان شده و تمرکز بر روی عمل "شکست خوردن" است.
مثال 2:
جمله معلوم:
•    My dad was cleaning the basement. (پدرم در حال تمیز کردن زیرزمین بود)
جمله مجهول:
•    The basement was being cleaned (by my dad). (زیرزمین در حال تمیز شدن بود (توسط پدرم))
مثال 3:
جمله معلوم:
•    Joe was washing the dishes. (جو در حال شستن ظروف بود)
جمله مجهول:
•    The dishes were being washed (by Joe). (ظروف (توسط جو) در حال شسته شدن بودند)

کاربردهای مجهول کردن زمان گذشته استمراری

  • زمانی که فاعل مشخص نیست یا دانستن آن مهم نیست.
  • زمانی که می‌خواهیم بر روی عمل انجام شده تأکید کنیم.
  • زمانی که فاعل جمله نامشخص یا ناشناخته است.
  • زمانی که می‌خواهیم لحنی رسمی‌تر به جمله بدهیم.

مقاله پیشنهادی: زبان انگلیسی چند گرامر دارد؟ نکات طلایی یادگیری گرامر انگلیسی

پیوند کوتاه:
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
5/5 (1 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران