دوره ها

تعیین سطح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It SD

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It SC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It SB

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It SA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family starter A units(1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File Starter C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File Starter B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ََAmerican English File Starter A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 B.b Units(9-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 A.b Units(3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 B.b Units(9-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 A.b Units(3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(9-10) Top Notch 1 B.b Units

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda B.c Units(13-14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda B.b Units(11-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda B.a Units(8-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda A.c Units(6-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda A.b Units(4-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda A.a Units(1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6D units(10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5D units(10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6C units(7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5C units(7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6B units(4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5B units(4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 3B units(6-10)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 3A units(1-5)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 2B units(6-10)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 2A units(1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 1B units(6-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 1A units(1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران