دوره ها

تعیین سطح

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File Starter D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File Starter C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File Starter B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File Starter A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 1D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Free-Disscussion-German

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Free-Disscussion-English

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2 D Unit (7-8)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2 C Unit (5-6)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2 B Unit (3-4)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2 A Unit (1-2)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3 D Unit (7-8)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3 C Unit (5-6)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3 B Unit (3-4)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3 A Unit (1-2)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1 D Unit (7-8)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1 C Unit (5-6)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1 B Unit (3-4)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1 A Unit (1-2)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It Starter ِD Unit (7-8)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It Starter C Unit (5-6)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It Starter B Unit (3-4)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It Starter A Unit (1-2)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره TTC

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 84

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 84

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 28

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 84

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS28

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre IELTS14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 84

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 84

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 28

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

IELTS 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

FCE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 2 B.b Units(9-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 2 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 2 A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 2 A.b Units(3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 2 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 1B.b Units(9-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 1B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 1A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 1A.b Units(3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Summit 1A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 B.b Units(9-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 A.b Units(3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 B.b Units(9-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 A&B (5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 A.b Units(3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(9-10) Top Notch 1 B.b Units

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 A.b Units(3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda B.c Units(13-14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda B.b Units(11-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda B.a Units(8-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda A.c Units(6-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda A.b Units(4-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda A.a Units(1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6D units(10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6C units(7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6B units(4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5D units(10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5C units(7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5B units(4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family starter D units(8-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family starter C units(6-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family starter B units(4-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family starter A units(1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 3B units(6-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 3A units(1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 2B units(6-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 2A units(1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 1B units(6-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 1A units(1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Pockets 3C units(7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Pockets 3B units(4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Pockets 3A units(1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Pockets 2C units(7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Pockets 2B units(4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Pockets 2A units(1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Pockets 1C units(7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Pockets 1B units(4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Pockets 1A units(1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 7B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 7A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 6A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 3A.b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 84

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 84

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 28

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.1d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1d

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Hallo 3.b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Hallo 3.a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Hallo 2.b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Hallo 2.a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Hallo 1.b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Hallo 1.a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A2.2c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A2.2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A2.2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A2.1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A2.1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A2.1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A1.2c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

BesteA1.2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A1.2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A1.1c

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A1.1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Beste A1.1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

مکالمه

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

LAK

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen B2-2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen B2-2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen B2-1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen B2-1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen B1-2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen B1-2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen B1-1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen B1-1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen A2-2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen A2-2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen A2-1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen A2-1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen A1-2b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen A1-1a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen A1-2a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Menschen A1-1b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten B2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten B2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten B2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

ُُStarten B2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten B1.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten B1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten A2.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten A2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten A1.4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten A1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Starten A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

َStarten A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 84

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 84

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 28

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

B1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 84

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 84

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 28

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 28

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A3-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A3-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A3-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A2-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

A1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

َA1-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

َA1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

َA1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

َA1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 84

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 84

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 42

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 28

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 28

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 42

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It SD

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It SC

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It SB

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It SA

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Got It 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family starter A units(1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 5A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3E

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 3A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File Starter C

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

American English File Starter B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ََAmerican English File Starter A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

A1.1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 B.b Units(9-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 A.b Units(3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 3 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 B.b Units(9-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 A.b Units(3-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 2 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(9-10) Top Notch 1 B.b Units

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 B.a Units(7-8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 A&B Units(5-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch 1 A.a Units(1-2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda B.c Units(13-14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda B.b Units(11-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda B.a Units(8-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda A.c Units(6-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda A.b Units(4-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Top Notch Funda A.a Units(1-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6D units(10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5D units(10-12

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1D units(12-15

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6C units(7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5C units(7-9

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1C units(8-11

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6B units(4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5B units(4-6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1B units(4-7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 6A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 5A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 4A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 3A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 2A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(Family 1A units(S-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

Phonics 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 3B units(6-10)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 3A units(1-5)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

First 2B units(6-10)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 2A units(1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 1B units(6-10

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

(First 1A units(1-5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران