دوره ها

پیش ثبت نام

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 3A.b

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 3A.a

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 2A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Read & Write 1A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

German Free Discussion

مدت: 90 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

پکیج 14

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام
تماس با ما مشاوره رایگان

آموزشگاه زبان ملل: تنها مرکز آموزش تمامی زبان ها در ایران